<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه


چكيده
روش استخراج فلز توسط حلال يكي از روش هاي نوين استخراج فلزات غير آهني مي باشد. جداسازي فلز به روش فروشوئي توده ايداراي مزايايي از قبيل سادگي كار، پايين بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي، كوتاه بودن زمان شروع عمليات پروژه و رعايتبيشتر قوانين زيست محيطي نسبت به ساير روش هاست. پايداري اين سازه ها از لحاظ زيست محيطي و اقتصادي حائز اهميت فراوان ميباشد. از جمله عوامل بروز ناپايداري مي توان به قرار داشتن سازه بر روي پي ضعيف يا محل پرشيب، ارتفاع قابل توجه مواد اكسيدي و ياضخامت زياد زون اشباع اشاره كرد. پايداري سازه فروشوئي توده اي بوسيله مقاومت برشي بين سطوح تماس بين لايه هاي مختلفسيستم لاينر كنترل مي شود. سطوح بحراني بين لايه ها شامل سطح تماس خاك با ژئوممبران، خاكبا ژئوتكستايل، ژئوممبران با ژئوتكستايل و ژئوممبران با ژئوگريد مي باشد. در تحقيق حاضر پايداري هيپ 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزاربررسي شده است. با توجه به اهميت ارتفاع محلول اسيدي در بالاي لايه ژئوتكستايل، حساسيت ضريب اطمينان سازه نسبت به اين به اين صورت حداكثر ارتفاع مجاز محلول اسيدي، متر تعيين شد. / پارامتر بررسي شده است.

كلمات كليدي:

فروشويي توده اي . معدن مس سرچشمه . ژئوممبران . زون اشباع . نرم افزار Z-Soil         

نویسندگان :

وحيد معاذاللهي ; سعيد كريمي نسب ; محمد رضا ملايي فرد

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فروشويي توده اي , معدن مس سرچشمه , ژئوممبران , زون اشباع , نرم افزار Z-Soil ,
:: بازدید از این مطلب : 487
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پايداري سازه فروشوئي توده اي 2 معدن مس سرچشمه

چكيده
روش استخراج فلز توسط حلال يكي از روش هاي نوين استخراج فلزات غير آهني مي باشد. جداسازي فلز به روش فروشوئي توده اي داراي مزايايي از قبيل سادگي كار، پايين بودن هزينه هاي سرمايه گذاري و عملياتي، كوتاه بودن زمان شروع عمليات پروژه و رعايت بيشتر قوانين زيست محيطي نسبت به ساير روش هاست. پايداري اين سازه ها از لحاظ زيست محيطي و اقتصادي حائز اهميت فراوان مي باشد. از جمله عوامل بروز ناپايداري مي توان به قرار داشتن سازه بر روي پي ضعيف يا محل پرشيب، ارتفاع قابل توجه مواد اكسيدي و يا ضخامت زياد زون اشباع اشاره كرد. پايداري سازه فروشوئي توده اي بوسيله مقاومت برشي بين سطوح تماس بين لايه هاي مختلف سيستم لاينر كنترل مي شود. سطوح بحراني بين لايه ها شامل سطح تماس خاك با ژئوممبران، خاك با ژئوتكستايل، ژئوممبران با Z-Soil ژئوتكستايل و ژئوممبران با ژئوگريد مي باشد. در تحقيق حاضر پايداري هيپ 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار بررسي شده است. با توجه به اهميت ارتفاع محلول اسيدي در بالاي لايه ژئوتكستايل، حساسيت ضريب اطمينان سازه نسبت به اين 2متر تعيين شد. / پارامتر بررسي شده است. به اين صورت حداكثر ارتفاع مجاز محلول اسيدي،

كلمات كليدي:

فروشويي توده اي، معدن مس سرچشمه، ژئوممبران، زون اشباع، نرم افزار Z-Soil

نویسندگان :

وحيد معاذاللهي ; سعيد كريمي نسب  ; محمد رضا ملايي فرد

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فروشويي توده اي , معدن مس سرچشمه , ژئوممبران , زون اشباع , نرم افزار Z-Soil ,
:: بازدید از این مطلب : 345
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی کاربرد ژئوممبران و بتن آسفالتی برای پوشش مخازن بزرگ آب

يکيازمسايلمهمدرموردسدها و درياچه های مصنوعي عمدتاًبررسيآببنديمخزنوتکيهگاههاقبلازاحداثسدوپساز آبگيريمخزنميباشد. با عنايت به نوع ساختار و محل اجرای پروژه درياچه مصنوعي چيتگر و كمبود آب منطقه، در اين پژوهش بدليل اهميت مسئله نشت و حفاظت از منابع آب موجود، دو نوع پوشش (بتن آسفالتي و مواد ژئوسنتتيک) جهت آببندی مخزن مورد ارزيابي فني و اقتصادی قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه بلحاظ فني و اجرايي گزينه بتن آسفالتي بدليل ميزان نفوذپذيری و هزينه اجرايي بالا نسبت به گزينه مصالح ژئوسنتتيک نياز پروژه را تامين نمي كند.ولي مصالح ژئوسنتتيک به دليل ميزان نفوذپذيری حداقل، سرعت عمليات اجرايي حداكثر وهزينه كم نسبت به بتن آسفالتي گزينه مناسبتری است، بنابراين با عنايت به نتايج حاصله استفاده از پوشش ژئوممبران به همراه ژئوتکستايل جهت آببندی پروژه پيشنهاد گرديد.


واژ ه های کلیدی:

آببندی، نفوذپذیری، بتن آسفالتی، ژئوممبران، ژئوسنتتیک

نویسندگان :

کیکاوس صفری هشجین (دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ،داشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران ، ایران)

نادر عباسی (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، کرج، ایران)

محمد موحدان (پژوهشگر موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، کرج، ایران)

حسین بابازاده (عضو هئیت علمی و مدری گروه آ ا بیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقق یات، تهران، ا ر یان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آببندی , نفوذپذیری , بتن آسفالتی , ژئوممبران , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 23 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه