<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر غلظت نمک های موجود در آب حفره ای بر فرایند تثبیت خاک رسی کائولینیت با آهک

چکیده
تغییر در كیفیت شیمیایي آب حفرهای، یا بهعبارت دیگر، تغییر در میزان و نوع نمکهای موجود در خاک )كاهش یا افزایش(، پدیدهای استكه وقوع آن، در اثر فعالیتهای مختلف انسان یا بهطور طبیعي، اجتنابناپذیر است و همچنین بهعلت گستردگي آبهای شور در سطح زمین،همواره این احتمال وجود دارد كه خاکهاتحت تأثیر آبهای شور قرارگرفته و كیفیت آنها تغییر یابد. رفتار ژئوتکنیکي خاکهای رسي تاحدودی به ویژگيهای شیمیایي آب حفرهای بستگي دارد. بر این اساس هدف این مقاله بررسي تاثیر غلظت نمکهای موجود در آب حفرهای برفرایند تثبیت خاک رسي كائولینیت با آهک است. در این مطالعه برای تثبیت خاک رس كائولینیت از مقادیر مختلف آهک، آب مقطر و آب10 درصد آهک اصلاح و عملآوری شده است و تغییرات ،8 ،6 ،4 ،2 ، دریای خلیجفارس استفاده شده است. نمونه رسي كائولینیت با مقادیر 0نمونهها در طي زمان مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده مقاومت تکمحوری نمونههای فاقد pH مقاومت فشاری و تغییراتمواد افزودني كه با آب دریا ساخته شدهاند نسبت به نمونههای حاوی آب مقطر بهبود یافته است. همچنین در حالتي كه نمونهها توسط 6% آهک اصلاح شدهاند، مقاومت نمونههای حاوی آب دریا نسبت به نمونههای آب مقطر در دوره عملآوری 28 روزه 4 درصد افزایش یافته است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . آب حفره ای . مقاومت فشاری . کائولینیت

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , آب حفره ای , مقاومت فشاری , کائولینیت ,
:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت کششی . کائولینیت . الیاف پلی پروپیلن . آهک

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
اهش صٍ اػتفاد اص تى یٌه اّیی تشای ت ثْ دَ هخلات خان اص جول تخثیت تؼلیح ، تا ت جَ ت آحاس هخثتی و تش هخلات خان
داس ذً، سایج اػت. ت ثْ دَ اّیی ها ذًٌ افضایؾ هما هٍت فاسی، تشؿی وی، وا ؾّ ت سَم ا مًثام ... دس تحمیمات هحمماى لثلی
احثات ؿذ اػت. ذّف ایي تحمیك، تشسػی احش اتؼاد )ع لَ( الیاف پلی پش پٍیلي تش هما هٍت وی خان تخثیت ؿذ تا آ هّ هی تاؿذ.
،0/ تذیي ه ظٌ سَ 24 عشح اختلاط هتفا تٍ ه سَد تشسػی آصهایؾ لشاس گشفت اػت. وً اّ تا 3 دسكذ صٍ یً هتفا تٍ الیاف ) 15
5 3 ، 19 هیلی هتش( ، وّچ یٌي 3 دسكذ هتفا تٍ آ هّ ) 1 12 ، 0/35 دسكذ صٍى خه خان( تا ػ ع لَ هتفا تٍ ) 6 0/25
28 س صٍ ػول آ سٍی ؿذ ا ذً. ایي وً اّ تشای تؼییي 7 ، دسكذ( ت یْ تحت دهای 30 دسج ػا تًی گشاد، تشای هذت اّی 1
هما هٍت وی تحت آصهایؾ تاس مًغ ای لشاس گشفت تًایج ًاى هی د ذٌّ و افض دٍى الیاف تا ع لَ اّی هختلف ت خان ػلا تش
تالا تشدى هما هٍت اًْیی وً اّ، تاػج ؿىل پزیشتش ؿذى سفتاسآى اّ یًض ؿذ ،ُ تغ سَیى وشؾً گؼیختگی هخل طَ هما هٍت پغ
ها ذً افضایؾ هی یات ذٌ. هیضاى افضایؾ تشای ع لَ اّی هختلف، ت اصای همادیش هختلف الیاف آ هّ وّچ یٌي هذت صهاى اّی ػول
آ سٍی هختلف هتفا تٍ ت دَ اػت.
کلوات کلیذی: هما هٍت وی، وائ لَی یٌت، الیاف پلی پش پٍیلي، آ هّ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , کائولینیت , الیاف پلی پروپیلن , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت خاک کائولینیت آلوده به گازوئیل تثبیت شده به آهک و سیمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . گازوئیل . تثبیت خاک . آهک . سیمان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , گازوئیل , تثبیت خاک , آهک , سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثرات استفاده توام آهک و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصات مقاومتی کائولینیت

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . آهک . الیاف پلی پروپیلن

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , آهک , الیاف پلی پروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 691
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های مسلح شده با الیاف کوتاه پلی پروپیلن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک مسلح . کائولینیت . ماسه . الیاف پلی پروپیلن . آزمایش برش مستقیم

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , کائولینیت , ماسه , الیاف پلی پروپیلن , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 633
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک

خلاصه
تحقیقات گذشته نشان میدهد که راندمان روش الکتروسینتیک در کائولینیت کربناتدار از میزان مناسبی برخوردار نیست. علیرغم تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفتهاست به موضوع تأثیر میزان کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلزسنگین از خاك در فرایند الکتروسینتیک توجه کمتري شدهاست. پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کربناتزدائی بر رفع آلاینده فلز سنگین از کائولینیت کربناتدار در فرایند الکتروسینتیک انجام شده است. در این راستا نمونههاي کائولینیت حاوي 4% کربنات طبیعی، و نمونههاي کربناتزدائی شده مورد آزمایش رفع آلودگی به روش الکتروسینتیک قرار گرفتند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که کاهش کربنات درکائولینیت، سبب کاهش در ظرفیت بافرینگ، پایین بردن  pH،کاهش قابلیت نگهداري یونهاي فلزات سنگین و در مجموع افزایش بازده رفع آلودگی میشود.


کلمات کلیدي:

الکترواسمزي، الکتروسینتیک، کائولینیت، کربنات، رفع آلودگی

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدي ، امیدرضا بهادرينژاد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الکترواسمزي , الکتروسینتیک , کائولینیت , کربنات , رفع آلودگی ,
:: بازدید از این مطلب : 870
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تاثیر حرارت بر فرایند اندرکنش کائولینیت و کربنات

خلاصه
حرارت باعث تغییر در مشخصات فیزیکی، مکانیکی و ریزساختاري خاكهاي رسی میشود. در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر حرارت بر فرایند اندرکنش کائولینیت و کربنات کلسیم در ترکیب با ماسه با استفاده از آزمایشهاي مقاومت محدود نشده و جذب آب، پرداخته شدهاست. در 20% و 30 % کربنات و 20 % و 30 % ماسه با کائولینیت ترکیب و در معرض حرارت 110 تا 1100 درجه سانتیگراد ،%10 ،% آزمایشهاي فوق مقادیر 0 قرار داده شد. نتایج نشان میدهد که افزایش حرارت سبب افزایش مقاومت نمونه شده و در مقابل، افزایش درصد کربنات در نمونه حرارت داده شده، باعث کاهش جزئی مقاومت میشود. همچنین تغییرات میزان جذب آب با افزایش حرارت، وابسته به درصد کربنات موجود در خاك و محدوده تغییرات درجه حرارت است.


کلمات کلیدي:

حرارت، کائولینیت، کربنات، مقاومت فشاري محدود نشده، جذب آب

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدي ، مصطفی پورزعفرانی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حرارت , کائولینیت , کربنات , مقاومت فشاري محدود نشده , جذب آب ,
:: بازدید از این مطلب : 834
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر حضورکربنات و کانی هاي غیر رسی در تشخیص ترکیب کان یهاي رسی کلریت و کائولینیت با استفاده از طیف اشعه ایکس

خلاصه
علیرغم تحقیقات وسیعی که در زمینه شناسایی کانی هاي کائولینیت و کلریت در شرایط حضور توام آن ها در نمونه رسی انجام شده، اما در زمینه آن ها بهخصوص در حضور کربنات تحقیقات محدودي صورت گرفت هاست. از آ نجایی که وجود X کم ی کردن تغییرات شدت طیف اشعه  کربنات در خاك رس باعث افزایش ظرفیت بافرینگ آن می شود، تشخیص این دو کانی با آماده سازي اسیدي را دچار مشکل م یکند. در این از کائولینیت منطقه زنوز تبریز و کلریت شیست منطقه شمال غربی همدان استفاده ،X پژوهش به منظور مطالعه کم ی نتایج با استفاده از طیف اشعه شده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، میزان افت شدت پیک کائولینیت و کلریت در نتیجه آماده سازي اسیدي تقریبا برابر و نزدیک به 50 ٪ بوده در حالی که میزان افت پیک کائولینیت در آماده سازي حرارتی 71 ٪ و در نمونه کلریت 17 ٪ بوده است .

کلمات کلیدي:

کائولینیت، کلریت، کربنات، پراش اشعه X ، تعیین کمی

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدي ، مینا زنگنه

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک آذر (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , کلریت , کربنات , پراش اشعه X , تعیین کمی ,
:: بازدید از این مطلب : 897
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تأثیر آلاینده های فلز قلیائی و فلزسنگین بر تغییر خصوصیات خمیری کائولینیت و بنتونیت

خا کهای رسي به علت ویژگي های خاص از جمله نفوذپذیری بسياركم، سطح مخصوص قابل توجه و قابليت اندركنش با آلاینده ها در پروژ ه های ژئوتکنيکي و ژئوتکنيک زیست محيطي از جمله در هسته رسی سدها و مراكز دفن زباله مورد استفاده قرار مي گيرند. در این پروژه ها خاک دائماً در مجاورت آب حاوی آلاینده های گوناگون واقع مي شود . در فرایندهای فوق با تغيير در خصو ا صیت آبحفره ا ی، خصوصيات خميری رس نيز تغيير خواهد كرد. با وجود تحقيقات متعددی كه در زمينه اثر آلایندههای فلز قليائي و فلز سنگين بر رفتار مهندسي خاكهای رسي انجام شدهاست در خصوص مقایسه تأثير آلایندههای فوق بر تغيير خصوصيات خميری كانيهای رسي تحقيقات محدودی صورت گرفتهاست. بر این اساس هدف اصلي این پژوهش مقایسه تأثير آلایندههای فلز قليائي و فلز سنگين بر تغيير خصوصيات خميری خاكهای رسي ميباشد. برای دستيابي به هدف فوق، به نمونه های كائولينيت و بنتونيت اضافه شده و پس از حصول (Ca) وكلسيم (Na) سدیم ،(Zn) روی ،(Cu) غلظت های آلاینده های فلزی مس تعادل، خصوصيات خميری این نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج اخذ شده از آزمایشات با مباني تئوری لایه دوگانه مورد ارزیابي وتجزیه و تحليل قرار گرفتهاست.


کلمات کلیدی:

فلز سنگین، فلز قلیایی، بنتونیت،کائولینیت، حدود اتربرگ

نویسندگان :

وحید رضا اوحدی (استاد گروه عمران دانشگاه بوعلیسینا)

زهره شریفیان (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مکانیك خاک و پی دانشگاه بوعلیسینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلز سنگین , فلز قلیایی , بنتونیت , کائولینیت , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1419
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تخلخل دوگانه بر خزش خاکهای ریزدانه

یکی از مسائل مهم در علم ژئوتکنیک تغییر مکانهای)نشست( بلند مدت خاکهای اشباع تحت تنشهای ثابت ناشی از بارگذاری و احداث سازه های خارجی می باشد.در این پژوهش یک نوع خاک ریزدانه)کائولینیت( که دارای فابریک تخلخل دو گانه می باشد مورد آزمایش قرار گرفته است. برای این موضوع خاک با شرایط اولیه یکسان در تنش های متفاوت تحت آزمایش تحکیم قرار گرفته است. نمونه ها در دستگاه ادئومتر با تنش های مشخصی بار گذاری شده است. میزان تغییر حجم نمونه ها در طول زمان اندازه گیری و ثبت گردید. به این روش میزان شیب منحنی تحکیم ثانویه برای نمونه ها در تنش های مختلف محاسبه و در باره نتایج آن بحث گردید .


کلمات کلیدی:

تخلخل دو گانه،تحکیم ثانویه،کائولینیت

نویسندگان :

علیرضا باقریه (استاد یار دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه ملایر)

رضا فرپور (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه عمران همدان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تخلخل دو گانه , تحکیم ثانویه , کائولینیت ,
:: بازدید از این مطلب : 1462
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 21 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه