<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه راندمان صافی های چند بستری در حذف کدورت و رنگ در تصفیه آب آشامیدنی در مقیاس پایلوت

خلاصه
حذف کدورت و رنگ در تصفیه آب آشامیدنی امری ضروری است. اين مطالعه با هدف بررسی راندمان حذف کدورت و رنگ در تصفیه آبآشامیدنی در صافی تک لايه با بستر ماسه سیلیس، صافی دو لايه با بستر ماسه سیلیس و آنتراسیت و صافی سه لايه با بستر گارنت، آنتراسیت وکربن فعالدانه ای و مقايسه آن ها با هم طی عمل فیلتراسیون در بارگذاری های مختلف در صافی شنی تند ثقلی در مقیاس پايلوت در تصفیه خانه آب اهواز انجامشد. کلیه آزمايشات مطابق با روشهای استاندارد آزمايشهای آب و فاضلاب انجام و نتايج بدست آمده نیز با استفاده از آزمون ويلکاکسون مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفت. میانگین حذف کدورت در پايلوت تک لايه، دو لايه . سه لايه به ترتیب 85 / 75 ، 08 / 90 و 01 / 97 درصد و میانگین حذف رنگ درپايلوت تک لايه، دو لايه و سه لايه به ترتیب 51 / 39 ، 19 / 73 و 41 / 91 درصد بود. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که استفاده از آنتراسیت درصافی های دو بستری و کربن فعال دانه ای در صافی های سه بستری راندمان حذف کدورت و رنگ را نسبت به صافی های تک بستری بطور معنا داری افزايش می دهد. ( 0/05 > P ) .


کلمات کلیدی:

کدورت . رنگ . فیلتراسیون . صافی دو لايه . صافی سه لايه

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کدورت , رنگ , فیلتراسیون , صافی دو لايه , صافی سه لايه ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد دیدگاه مهندسی محیط زیست در تصفیه پساب کاغذسازي

خلاصه
پسابهاي کاغذسازي داراي حجم زیاد و آلودگی بسیار بالایی هستند و فرآیند تصفیه این پسابها به خاطر تعدد آلایندهها و پیچیدگی ساختمان جهت کاهش (PACl) شیمیایی آنها یکی از مشکلترین و پیچیدهترین فرآیندهاست. در این تحقیق اثر ماده منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید غلظت آلایندهها در پساب صنعت کاغذسازي مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشهاي لازم براي حذف آلایندهها طی فرآیند انعقاد و لخته- اندازهگیري PACl بهینه و غلظت بهینه ماده منعقد کننده pH ،(COD) سازي انجام پذیرفت و پارامترهاي کدورت، اکسیژن خواهی شیمیایی PACl اولیه پساب، 6 بهینه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ماده منعقدکننده pH 500 و mg/l PACl شد. براساس نتایج به دست آمده، غلظت COD قادر است 96 درصد کدورت و 99 درصد پساب کاغذسازي را کاهش دهد.  

کلمات کلیدي:

پساب کاغذسازي، ماده منعقدکننده ، PACl ، کدورت ، COD

نویسندگان :

نوشین بیرجندي ، امید پوراسماعیل جانباز فومنی ، حبیب الله یونسی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پساب کاغذسازي , ماده منعقدکننده , PACl , کدورت , COD ,
:: بازدید از این مطلب : 798
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تهیه پکیج جدید تصفیه آب در جوامع کوچک با تلفیق فیلترهاي درشت دانه افقی با فیلترهاي کند ماسه اي

خلاصھ
صافی هاي کند یک تکنولوژي مناسب براي تصفیه آب هاي سطحی هستند این صافی ها یکی از موثرترین،ساده ترین و کم خرج ترین فرایند هاي تصفیه آب براي جوامع کوچک بوده بنابراین در مناطق روستایی و شهري کشورهاي در حال توسعه قابل استفاده خواهند بود. عیب بزرگ این صافی ها حساسیت آن ها در مقابل کدورت بالاي آب می باشد اگر آبی که حاوي مواد معلق زیاد است از صافی عبور داده شود به سرعت باعث گرفتگی آن شده و بهره برداري رابا مشکل روبه رو می سازد.با توجه به این مشکلات ایده استفاده از فیلترهاي درشت دانه افقی بعنوان پیش تصفیه مورد نیاز در افزایش داد تا کدورت ورودي به فیلتر NTU این نوع فیلترها مطرح گردید.بااستفاده ار فیلترهاي درشت دانه می توان کدورت ورودي به این سیستم را تا 700 99درصد می باشد که علاوه بر حذف / خواهد رسید.همچینین میزان حذف کلیفرم هاي بیماري زا بیش از 99 NTU کند ماسه اي با جریان افقی به کمتر از 20 میکروارگانیزم هاي بیماري زا تخم انگل ها و کیست ها را نیز حذف می نماید. با تعویض جهت جریان در این فیلترها میزان سطح مورد نیاز جهت انجام عملیات  فیلتراسیون به میزان بیش از 60 درصد کاهش یافته است و می توان براي شستشوي ان از سیستم شستشوي معکوس مخلوط اب و هوا استفاده نمود.با توجه به دانه بندي فیلترهاي درشت دانه و مطالعات کتابخانه اي و پایلوتی صورت گرفته دوره عملکرد این سیستم مدت زمان طولانی خواهد بود یا توجه به تلفیق این دو نوع فیلتر، فیلتر کند ماسه اي با جریان افقی بعنوان محدود کننده سیستم مطرح میگردد که در نتیجه نرخ فیلتراسیون مطلوب براي داشتن آبی بااستاندارد هايجهانی در محدوده مجاز فیلترها ي کند ماسه اي خواهد بود. با احتساب یک روز کاري براي این پایلوت با سطح در جریان 0,2 متر مربع و با نرخ فیلتراسیون 0,1 مترکعب بر متر مربع بر ساعت در زمان کارکرد یک شبانه  3سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مبنی بر سرانه مصرف اب اشامیدن - روز امکان تصفیه 500 لیتر اب اشامیدن را فراهم می سازد که با توجه به نشریه 117 در بازه 2تا 5 لیتر در شبانه روز، امکان تهیه اب اشامیدن براي 100 نفر را به طور حداقل دارامی باشد.


کلمات کلیدي:

کدورت, صافی کند,صافی درشت دانه, جوامع کوچک

نویسندگان :

علی غضنفري ، دکتر عبدا...رشیدي مهرآبادي ، دکتر علی ترابیان  ،دکتر مجتبی فاضلی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کدورت , صافی کند , صافی درشت دانه , جوامع کوچک ,
:: بازدید از این مطلب : 914
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه