<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد شمع بتنی مسلح در کاهش گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

خلاصه
پاسخ پایه های شمع به گسترش جانبي ناشي از روانگرایي همچنان یک مشکل پیچیده است. یک آزمایش میز لرزه برای بررسي واكنش یک شمعبتني مسلح پشت شمع صفحه ای دیوار ساحل)اسکله( به علت جریان خاك جانبي ناشي از مایع سازی انجام شد. دیوار ساحلي برای ایجاد تغییرشکل جانبي بزرگ زمین ناشي از روانگرایي استفاده شد. ویژگي های نمونه شمع و خاك ثبت و تجزیه و تحلیل مي شود. توجه ویژه به واكنششمع به گسترش یکنواخت است. یک سناریوی توزیع فشار با فشار جانبي مثلثي از لایه پوسته مایع نشده و فشار جانبي یکنواخت از لایه مایع شدهبالایي پیشنهاد شد. یک مدل تحلیلي ساده بر مبنای معادله كلاسیک برای شعاع الاستیکي پایه، برای ارزیابي رفتار غیرخطي شمع استفاده شد. بر ایناساس، مدل برای نشان دادنمشاهدات تجربي كالیبره شد. سپس، پارامترهای كلیدی برای پاسخ ناپیوستگي غیرخطي مشخص شد. شبیه سازی هانشان دادند كه مدل، تغییر شکل جانبي شمع را كم توجیه مي كند و گشتاور كه رفتار خطي شمع فرض مي شود، ناچیز است. قطر شمع بزرگتر بانگه داشتن سختي ثابت مي تواند به شدت باعث افزایش گشتاور و جابجایي شمع شود. با این وجود، نیروی محوری از سازه فوقاني تمایل به افزایشپاسخ های شمع را تا حدودی دارد. این مطالعه علاوه بر درك فعلي مطالب گفته شده رفتار شمع تحت گسترش جانبي را نیز مورد بررسي قرار ميدهد. در نهایت، مطالعات آزمایشي در مقیاس وسیع دیگری به منظور ارائه داده های بیشتر برای كالیبراسیون فشار جریان خاك و ارزیابي رفتار غیر ارتجاعي شمع ها به دلیل گسترش جانبي خاك روانگرا ضروری است.


کلمات کلیدی:

گسترش جانبی . روانگرایی . گروه شمع . آزمایش میز لرزان

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسترش جانبی , روانگرایی , گروه شمع , آزمایش میز لرزان ,
:: بازدید از این مطلب : 93
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثرات اندرکنشي شمع های مجاور در گروه تحت گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده از آزمايشهای ميز لرزه 1g  

خلاصه
به بررسي رفتار اندركنشي شمعهای مجاور در گروه شمع با آرایشهای مختلف در برابر g در این مقاله، با استفاده از تعدادی آزمایش میز لرزهگسترش جانبي ناشي از روانگرایي و بخصوص نحوه توزیع فشار جانبي ناشي از گسترش جانبي بین شمعهای مختلف گروه پرداخته شده است.درک نحوه توزیع این فشار ميتواند به حصول طرح بهینه در طراحي گروه شمع متشکل از شمعهای متعدد كه معمولاً در سازههای ساحلي متداولاست، كمک شایاني نماید. در حین آزمایشهای انجام شده در این تحقیق، پارامترهای مختلف رفتار خاک و شمع حین گسترش جانبي شاملتاریخچه زماني شتاب، فشار آب حفرهای اضافي و جابجایي خاک در میدان آزاد و همچنین جابجایي و لنگر خمشي ایجادشده در شمعهای مدلثبت شده است. در نهایت بمنظور بررسي دقیق اثرات اندركنشي شمعهای مختلف موجود در موقعیتهای مختلف گروه و عوامل موثر بر آن، نتایجثبت شده مورد بحث و بررسي دقیق قرار گرفته است.


کلمات کليدی:

گسترش جانبی . روانگرایی . گروه شمع . مدلسازی فيزیكی . ميز لرزه 1g  

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسترش جانبی , روانگرایی , گروه شمع , مدلسازی فيزیكی , ميز لرزه 1g ,
:: بازدید از این مطلب : 90
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و مقایسه اثرات پارامترهای مختلف در بارهای سیکلی بر ظرفیت باربری گروه شمع

خلاصه
یکي از ویژگي های مهم شمع ها مخصوصا برای سازه های عظیم دریایي طبیعت سیکلیک بارگذاری اعم از جانبي و محوری است با توجه بهعواقب احتمالي شکست چنین شمع هایي شناخت و بررسي دقیق پاسخ شمع ها به بارگذاری سیکلي محوری بسیار حایز اهمیت است هدف از انجاماین پژوهش تحلیل اثرات پارامترهای مختلف در بارهای قایم سیکلي بر ظرفیت باربری دو نوع گروه شمع ) 2 × 1 ( و ) 2 × 2 ( در خاک های ماسه ایاست . در تحقیق حاضر هم تحلیل استاتیکي و هم تحلیل دینامیکي بر روی گروه شمع دوتایي و چهارتایي با استفاده از نرم افزار المان محدودآباكوس انجام گرفت. پارامتر مورد بررسي در این پژوهش ظرفیت باربری و اثرات بار دینامیکي بر آن و بررسي پارامتری عوامل موثر مي باشد. باكمک تحلیل فركانسي میزان فركانس طبیعي حدود 4 هرتز به دست آمد و از آن برای بارگذاری استفاده شد. در اكثر موارد زمان بارگذاری 1.2ثانیه مي باشد به جز زماني كه بررسي اثر مدت زمان تحلیل مدنظر بوده است. جنس شمع از بتن و خاک ماسه سست مي باشد. بار دینامیکي سینوسيو هارمونیک به صورت تنش به سرشمع وارد مي شود. معیار مقایسه ظرفیت باربری، نشست 2.5 سانت گروه شمع مي باشد .نتایج نشان مي دهد كه اثر بارگذاری دینامیکي بر كاهش ظرفیت باربری )نسبت به بارگذاری استاتیکي( در گروه شمع با تعداد شمع بیشتر،محسوس تر است. مطالعه پارامتری انجام گرفته نشان مي دهد كه جنس خاک )مدول الاستیسیته خاک( بر میزان ظرفیت باربری دینامیکي اثرگذاراست به طوری كه هرچه خاک سست تر باشد، میزان این اثرگذاری كمتر خواهد بود، نتایج نشان مي دهند كه در خاک سست ظرفیت باربری 22 %، در خاک متوسط 28 % و در خاکمتراكم ۳2 % نسبت به حالت استاتیکي كاهش یافته است . ظرفیت باربری شمع با افزایش طول شمع افزایش ميیابد و بارگذاری دینامیکي تاثیر چنداني بر آن ندارد )در حدود 2 الي ۳ درصد( . فركانس بارگذاری ظرفیت باربری گروه شمع را تحت الشعاع قرارمي دهد به طوریکه با استفاده از فركانس های بزرگتر از فركانس طبیعي، مشاهده مي شود با افزایش فركانس، ظرفیت باربری سیستم افزایش ميیابد . افزایش زمان بارگذاری دینامیکي در حوزه این تحلیل تغییری در نمودارهای جابجایي ایجاد نکرده و در نتیجه تاثیری بر ظرفیت باربری گروه شمع در خاک ندارد .


کلمات کلیدی:

بارگذاری دینامیکی . گروه شمع . نرم افزار آباکوس . گروه شمع دینامیکی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارگذاری دینامیکی , گروه شمع , نرم افزار آباکوس , گروه شمع دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 84
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد گروه شمع کوتاه و بلند در مقابل بارهای جانبی با روشهای عددی

خلاصه
به دلیل اندركنش شمع - خاک - شمع در گروه شمع به دلیل همپوشاني نواحي تنش در اطراف شمع )پدیده اثر سایه( رفتار گروههای شمع تحتبار جانبي متفاوت از رفتار شمع تک ميباشد. اثر سایه موجب ميشود شمعهای واقع در ردیفهای مختلف گروه شمع، بارهای جانبي متفاوتيتحمل كنند كه بستگي به موقعیت آنها در گروه و فاصله بین شمعها دارد. در این تحقیق برای تحلیل عملکرد گروههای شمع در مقابل بارهایو اجزای محدود بوده استفاده به عمل آمده است. مواردی همچون تاثیر طول شمع و p-y جانبي از دو نرم افزار عددی كه بر اساس روشهایشرایط گیرداری سر شمع بر پاسخ شمع در مقابل بارهای جانبي، تاثیر بزرگي مقدار بار جانبي و صلبیت خمشي شمع بر مسئله كوتاهي و بلندی شمع،تاثیر اثر سایه بر رفتار گروه شمع بررسي شده اند. همچنین كارایي این دو نرم افزار در تحلیل موارد عملي با شبیه سازی و مدلسازی دو موردآزمایش بارگذاری در مقیاس واقعي مورد محک قرار گرفته است. در این مقاله نشان داده ميشود كه افزایش طول شمع به بیش از طول بحرانيظرفیت باربری جانبي شمعهای قائم را افزایش نميدهد. طول بحراني شمع به سختي شمع، مقاومت جانبي خاک، بزرگي بار جانبي و شرایطگیرداری سر شمع وابسته ميباشد. هرچند كه در خاكهای دانهای شرایط گیرداری سر شمع اثر ناچیزی بر طول بحراني شمع دارد. همچنین نشانداده ميشود عدم لحاظ اثر سایه در تحلیل رفتار گروه شمع موجب محاسبه دست پایین لنگرهای خمشي و جابجائي در شمعها شده و باعث بروز خطراتي در موارد عملي ميشود.


کلمات کلیدي:

شمع کوتاه و بلند . گروه شمع . اندرکنش شمع خاک شمع . اثر سايه . طول بحرانی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع کوتاه و بلند , گروه شمع , اندرکنش شمع خاک شمع , اثر سايه , طول بحرانی ,
:: بازدید از این مطلب : 77
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 19 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترها و پروفیل خاک بر روی عملکرد سیستم رادیه شمع و گروه شمع

چکیده
جهت انتقال بار در خاكهاي لايه هاي ضعیف معمولاً از فونداسیونهاي عمیق مانند شمع و يا بهمراه يك عرشه واقع در سر شمع استفاده ميگردد. ظرفیت باربري اين سیستم كه به سیستم گروه شمعمعروف است به پارامترهاي مختلفي وابسته خواهد بود. در اين تحقیق بصورت عدديبکمك نرم افزار آباكوس D 3 به بررسي پارامترهاي مختلف مقاومتي خاک و تاثیر تغییرات پرفیل خاک بر رفتار سیستم شمع عرشه پرداخته -خواهد شد. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد مقادير نشست گروه شمع در خاک هاي رسي نسبت به ماسه اي بیشتر است و بالعکس توانباربري محوري گروه شمع نیز كمتر ميباشد، وجود راديه موجب كاهش نشست و افزايش توان باربري محوري گروه شمع براي هر دو حالتخاک رس و ماسهاي ميشود، با افزايش فاصله محوري شمعها ازيکديگر توان باربري محوري شمعهاي قرار گرفته در سیستم گروه شمع بهدلیل كاهش تاثیر بر روي همديگر موجب مشاركت بیشتر شمعها در باربري و افزايش توان محوري ميگردد و همینطور با افزايش طول محوري شمعها نیز توان محوري شمعها با نسبت بیشتري افزايش مييابد.


کلمات کلیدي:

سیستم هاي رادیه شمع . گروه شمع . توان باربري . آباکوس . نیروي محوري . آرایش شمع . پارامتر مقاومتی و هندسی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم هاي رادیه شمع , گروه شمع , توان باربري , آباکوس , نیروي محوري , آرایش شمع , پارامتر مقاومتی و هندسی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 101
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیکلی در خاکهای رسی

خلاصه:
این مقاله به بررسی عددی رفتار گروه شمع تحت بارهای جانبی سیکلی در خاکهای رسی با استفاده از نرمافزار FLAC 3D میپردازد. مدلسازیها برروی سه گروه شمع 2 × 2 ، 1 × 2 و 3 × 3 که نسبت طول به قطر شمع (LD⁄) 03 و نسبت فاصلهی بین شمعها به قطر شمع ، 33 ، آنها برابر 11 (SD⁄)7 و 9 است، انجام شده است. نتایج بهدست آمده بهصورت نمودارهای بار-تغییرمکان در یک نقطهی مشخص و نمودار لنگر خمشی در طول ،1 ، برابر با 3شمع ارائه شده است. ضریب کارآیی و ضرایب کاهشی بار محاسبه شدهاند. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که تعداد سیکلهای بارگذاری، تعدادشمعهای گروه و فاصلهی بین شمعها از عوامل تأثیرگذار بر رفتار گروه شمع هستند. ظرفیت باربری جانبی گروه شمع با افزایش تعداد سیکلهای بارگذاریکاهش مییابد بهطوریکه در گروه شمع 3 × 3 بعد از 13 سیکل بارگذاری، ظرفیت باربری جانبی حدود 02 % کاهش پیدا میکند. ضرایب کاهشی بار برای ردیفهای جلویی، میانی و پشتی به ترتیب برابر با 3.3 ، 01 .21 و 3.29 است.


کلمات کلیدی:

گروه شمع . بارگذاری جانبی سیکلی . ضریب کارآیی . ضرایب کاهشی بار سیکلی . خاک رسی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , بارگذاری جانبی سیکلی , ضریب کارآیی , ضرایب کاهشی بار سیکلی , خاک رسی ,
:: بازدید از این مطلب : 80
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی پاسخ دینامیکی گروه شمع تحت اثر تونل زنی در شرایط لرزه ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

پاسخ دینامیکی . اندرکنش خاک شمع تونل . گروه شمع . Plaxis

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پاسخ دینامیکی , اندرکنش خاک شمع تونل , گروه شمع , Plaxis ,
:: بازدید از این مطلب : 154
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر همزمان فواصل طولی و عرضی در گروه شمع بر میزان تغییر در رفتار مهندسی گروه شمع (ظرفیت باربری،نیروی محوری، نیروهای برشی، ممان خمشی)

 

 

 

کلمات کلیذی:

گروه شمع . پارامترهای سازه ای . ظرفیت باربری . ممان خمشی . نیروی برشی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , پارامترهای سازه ای , ظرفیت باربری , ممان خمشی , نیروی برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر میزان تراکم قرارگیری شمع بر ظرفیت باربری و نیروی برشی شمع

 

 

 

کلمات کلیدی :

گروه شمع . ظرفیت باربری . نیروی برشی . موهر کلمب . نرم افزار اجزا محدود پلگسیس(Plaxis)

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , ظرفیت باربری , نیروی برشی , موهر کلمب , نرم افزار اجزا محدود پلگسیس(Plaxis) ,
:: بازدید از این مطلب : 273
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر تغییرات ضخامت و طول لبه ی آزاد سرشمع در گروه شمع بر نیروی برشی و ممان خمشی شمع در دوحالت استاتیکی و دینامیکی

 

 

کلمات کلیدی :

گروه شمع . نیروی برشی . ممان خمشی . ضخامت . طول لبه ی آزاد

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گروه شمع , نیروی برشی , ممان خمشی , ضخامت , طول لبه ی آزاد ,
:: بازدید از این مطلب : 262
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 آبان 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه