<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پایداري شیب و رابطه ي بین نیروي گسیختگی با طول میخ کوبی در محیط دو بعدي با استفاده از نرم افزار Geo5

خلاصه
با توجه به اینکه تمام زیر ساخت هاي مهندسی مخصوصا شیب هاي خاکی، همگی بر روي سطح زمین بنا می شوند، لذاایمنی آنها بسیار حائز اهمیت می باشد. بررسی نوع ناپایداري در شیروانی هاي خاکی و راهکارهاي مقابله با آنها از اهمیتبسزایی برخوردار است. در این میان، میخکوبی خاك به عنوان یک سیستم مسلح کننده توده خاك در جهت افزایشسختی و مقاومت در برابر گسیختگی به عنوان یک روش مناسب و عملی پیشنهاد می گردد. در این پژوهش مصالح شیبخاکی مفروض شده و پایداري آن کنترل می شود و سپس با اعمال نیرو (به عنوان متغییر) به لبه شیب، با استفاده از نرم افزاراندازه طولی میخ ها بررسی می گردد. دو روش مهم براي تحلیل پایداري شیب ها شامل روش تعادل حدي و روش Geo5 عددي می باشد که در این پژوهشروش عددي مورد استفاده قرار گرفته است.


کلمات کلیدي:

شیب خاکی . طول میخکوبی . پایداري . گسیختگی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیب خاکی , طول میخکوبی , پایداري , گسیختگی , ,
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی پایداري دیواره هاي طاقی شکل در سواحل رودخانه ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ساحل رودخانه . طاق آویزان . گسیختگی . چند لایه . پایداری

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ساحل رودخانه , طاق آویزان , گسیختگی , چند لایه , پایداری ,
:: بازدید از این مطلب : 499
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 20 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییرات تنش کولمب ناشی از زمین لرزه های مشخصه ی زاگرس بر روی گسل های منطقه

خلاصه
وقوع زلزله، نرخ لرزهخیزی و احتمال وقوع زلزلههای آتی در منطقه را تحت تاثیر خود قرار میدهد. رابطهی مستقیمی بین توزیع تنش کولمب ونرخ لرزهخیزی در یک منطقه وجود دارد. در این پژوهش اثرات تنش ناشی از برهمکنش زلزلههای مشخصه بر روی گسلهای منطقه زاگرس بااستفاده از محاسبات تنش کولمب ارزیابی شده است. نتایج نشان میدهد که برهمکنش زلزلهها و تنشهای حاصل از آنها بر روی گسل-های گیرنده، ناشی از زلزلههای مشخصهای که بعد از آخرین رویداد آن گسل در منطقه رخدادهاند، موجب تسریع گسیختگی در تمامیگسلهای منطقه شده )اما به میزان اندک( و گسلها به شکست نزدیکتر شدهاند. در گسلهای کرهبس، پیشژرفای زاگرس و سبزپوشان بارگذاریتنش نسبت به سایر گسلهای منطقه بالاتر بوده و موجب تسریع امر گسیختگی در این گسلها خواهد شد. در سایر گسلهای منطقه به دلایلی مانندنوع جهتگیری آن گسل نسبت به زمینلرزه، بارگذاری تنش بر روی صفحات آنها کمتر بوده است.

واژههای کلیدی:

برهمکنش . تنش کولمب . زاگرس . گسیختگی . زلزله مشخصه

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برهمکنش , تنش کولمب , زاگرس , گسیختگی , زلزله مشخصه ,
:: بازدید از این مطلب : 494
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی موردي زمین لغزش پشت قلعه دورود

خلاصه
ارزیابی پایداري شیروانی ها و زمین لغزش ها یکی از چالش هاي بزرگ در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. حتی زمانی که شرایط خاك و زمین شناسی منطقه بر پایه استاندارد هاي موجود ارزیابی و تحلیل پایداري بر اساس روش هایی که در پروژ هاي پیشین کارا بودند انجام گیرد، این امکان وجود دارد که رخداد گسیختگی مهندسین را شگفت زده کند. در این خصوص بهترین راه شناخت چنین پدیده هایی بررسی و مطالعه خرابی هاي گذشته می باشد. در اینمقاله به بررسی زمین لغزش رخ داده در منطقه پشت قلعه دورود و تحلیل پایداري در شرایط بلند مدت یا زهکشی شده و کوتاه مدت یا زمین لرزه پرداخته شده و ساز و کارلغزش روي داده تعیین گردیده است. سپس با انجام آنالیز برگشتی براي حالت زلزله، میزان مقاومت برشی زهکشی نشده بسیج شده در لحظه گسیختگی تخمین زده شده و در نهایت مقایسه اي بین پارامتر هاي بدست آمده از آنالیز برگشتی و پارامتر هاي بدست آمده از آزمایشات آزمایشگاهی انجام گرفته و سر انجام پایداري بلند مدت و کوتاه مدت توده مزبور بر پایه مقاومت برشی در حالت پسماند ارزیابی می گردد.


کلمات کلیدي:

زمین لغزش، دورود، مقاومت پسماند، گسیختگی.

نویسندگان :

پدرام صفاري ، مهرداد صالحی دوبخشري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , دورود , مقاومت پسماند , گسیختگی , ,
:: بازدید از این مطلب : 958
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر اسلامپ بتن بر ظرفیت باربري شمع هاي بتنی، مطالعه موردي

خلاصه
در این مطالعه تاثیر اسلامپ بتن در ظرفیت باربري فشاري شمع هاي بتنی مورد ارزیابی قرار میگیرد. با توجه به عدم قطعیتهاي موجود در پیشبینی ظرفیت باربري شمعها، لازم است ظرفیت باربري آن ها بصورت در جا تعیین گردد. آزمایش بارگذاري شمع عبارت از تعیین رفتار شمع در 24سانتی متر براي بتن در ،20 ،16 ،12 ، برابر بارهاي وارد بر آن و مشخص نمودن منحنی بار- نشست می باشد. بدین منظور 5 اسلامپ شامل 10نظر گرفته شد. براي هر اسلامپ سه نمونه شمع در نظر گرفته شد که مجموعا" 15 نمونه شمع میگردد. شمع هاي مورد بحث تحت بارگذاري استاتیکی فشاري تا مرحله گسیختگی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد در نشستهاي اولیه با توجه به افزایش اسلامپ درنمونه ها هر قدر میزان اسلامپ نمونههاي شمعهاي بتنی افزایش داده شد یعنی از اسلامپ 10 به اسلامپ 24 نزدیک گردید افزایش در میزان ظرفیت باربري را در پی داشت، این  روند در نشستهاي نزدیک به مرز گسیختگی نیز ادامه داشت، اما افزایش ظرفیت باربري در این مرحله با روند کمتري نسبت به نشستهاي اولیه بوجود آمد.


کلمات کلیدي:

شمع، ظرفیت باربري فشاري، اسلامپ بتن، آزمایش بارگذاري شمع، گسیختگی

نویسندگان :

عیسی شوش پاشا ، محمد حسن کاشی پور ، رضا صدیقی هشتچین

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , ظرفیت باربري فشاري , اسلامپ بتن , آزمایش بارگذاري شمع , گسیختگی ,
:: بازدید از این مطلب : 891
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شیوه آنالیز سینماتیکی پایداری سقف تونل به روش گوه ای

 

شیوه آنالیز سینماتیکی پایداری سقف تونل به روش گوه ای

 

کلمات کلیدی :

توده سنگ ، درزه ، گسیختگی ، گوه ناپایدار ، امتداد بهینه

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , درزه , گسیختگی , گوه ناپایدار , امتداد بهینه ,
:: بازدید از این مطلب : 1470
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی نوع گسیختگی های حاکم در ترانشه جاده ترانزیت ایران - ارمنستان براساس سیستم رده بندی SMR

با نظر به اینکه از دیر باز احداث هر گونه سازه خطی در مناطق کوهستانی صعب العبور همواره مستلزم تونلزی و ترانشه برداری عظیم بوده، نیاز است که قبل از انجام هر کار مهندسی مطالعات جامعی و دقیقی بمنظور کاهش خطرات احتمالی و افزایش ضریب عمر ماندگاری سازه از دیدگاه علم زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ انجام پذیرد. ترانشه جاده ایران - ارمنستان بعنوان موردی از این گونه سازه ها می باشد که سعی گردیده است با استفاده از مطالعات زمین شناسی مهندسی و روش تجربی امتیاز توده دامنه ( SMR )، به ارزیابی کیفی و استعداد دامنه در ایجاد نوع گسیختگی های احتمالی در ترانشه سنگی مذکور پرداخته شود. نتایج بررسی نشان می دهد که توده سنگ های محدوده مورد مطالعه از نظر پایداری در شرایط خوبی بوده بطوریکه امتیاز SMR برای توده سنگ های ناحیه مورد مطالعه بترتیب برای گسیختگی صفحه ای دارای رنجی در حدود 61 تا 85 و برای گسیختگی واژگونی دارای رنجی در حدود 56 تا 72 نشان می دهد. بطور کلی براساس مطالعات انجام شده می توان چنین بیان نمود که زون اول ترانشه مذکور دارای وضعیت بدتری نسبت به دو زون دیگر بوده بطوریکه احتمال تشکیل گسیختگی صفحه ای زیاد، گوه ای اندک و واژگونی در ابعاد کوچک برای این زون پیش بینی می شود.


واژه های کلیدی:

گسیختگی، جاده ترانزیت ایران - ارمنستان، امتیاز توده دامنه (SMR )

نویسندگان :

مهدی رسولی ملکی ، محمد ماهیار

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گسیختگی , جاده ترانزیت ایران ارمنستان , امتیاز توده دامنه (SMR ) ,
:: بازدید از این مطلب : 1339
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و مقایسه احتمال وقوع گسیختگی های سنگی براساس روش های تجربی و سینماتیک

وقوع پدیده شکست در دامنه های سنگی طبیعی و مصنوعی همچون معدن روباز و ترانشه های جاده ای از مهمترین مشکلاتی است که از دیرباز گریبان گیر اینگونه پروژه ها بوده است. پروژه معدن سنگ آهن چادرملو که تحت تاثیر فعالیت های تکتونیکی گسل چادرملو، دارای دیواره های سنگی گاملاً خرده شده می باشد عنوان موردی است که در این بررسی به تحلیل گسیختگی های دیواره غربی آن بر اساس روشهای تجربی و سینماتیکی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی بر اساس روش های تجربی ( SMR ) و سینماتیکی نشان میدهد که حضور سطوح گسلی متعدد و درز و شکستگی های فراوان در پیکره توده سنگ، موجب تشکیل گسیختگی های صفحه ای و گوه افراوانی در دیواره معدن خواهد شد. علاوه بر این، مطالعه و مقایسه بین نتایج حاصله از دو روش همخوانی خوبی را بین داده های بدست آمده ازروش های تجربی و سینماتیک را نشان می دهد.


 واژه های کلیدی:

معادن روباز، گسیختگی، روش تجربی و سینماتیک.

نویسندگان :

مهدی رسولی ملکی 

محمد ماهیار

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (سال 1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معادن روبازذ , گسیختگی , روش تجربی , سینماتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی علل گسیختگی زمین در دشت نیشابور و ارتباط آن با رمبندگی خاک

طي دو دهه اخير نشست و گسيختگي زمين در دشت نيشابور سبب ایجاد مشکلات عمدهای برای كشاورزان منطقه و نگراني اهالي روستاهای این منطقه شده است. بزرگترین و بارزترین گسيختگي در نزدیک روستای توزندهجان و بازوبند در فاصله حدود 5 6 كيلومتری جنوب شهر فيروزه قابل رویت ميباشد كه عمق این گسيختگي در بعضي نقاط به بيش از چندین متر ميرسد. از جمله فرضيات ایجاد این گسيختگيها ميتوان به دو عامل افت سطح آب زیرزميني و رمبنده بودن خاک منطقه اشاره كرد. در این تحقيق به منظور بررسي قابليت رمبندگي خاک منطقه، دو گمانه در نزدیکي روستای بازوبند و در نزدیکي گسيختگي مذكور حفر شده و از آنها نمونه گيری شد. طبق آزمایشهای انجام شده خاک منطقه بر اساس طبقهبندی متحد در گروه خاکهای ML 0 گرم بر سانتيمتر مکعب متغيير است. / 0 تا 8 / قرار گرفته و وزن واحد حجم بدست آمده برای این خاکها از 65 بررسي نتایج آزمایشها و مقایسه آنها با معيارهای ارزیابي قابليت رمبندگي نشان داد كه خاک منطقه مذكور مسئلهدار بوده و به لحاظ رمبندگي در محدوده خاکهایي با رمبندگي متوسط تا زیاد قرار دارد.


کلمات کلیدی:

نشست زمین، گسیختگی، رمبندگی، مسئلهدار

نویسندگان :

بهروز سعیدان (دانشجوی کارشناسیارشد ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، ایران)

حمید فتحی شوب (دانشجوی کارشناسیارشد ژئوتکنیک، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران، ایران)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست زمین , گسیختگی , رمبندگی , مسئلهدار ,
:: بازدید از این مطلب : 1358
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل پایداری شیروانی ها به روش اجزای محدود

كنترل پایداری شيرواني های خاكي همواره به عنوان یکي از مسائل مهم علم مکانيک خاک در موضوعات كاربردی مانند اجرای خاكریز جاده ها، ترانشه ها و خاكریزی در سدهای خاكي مطرح است كه با حالت های مختلف از نظر نوع شيرواني )با هندسه محدود یا با هندسه نامحدود(، انواع سطوح گسيختگي محتمل )مسطح، دایره ای، تركيبي( و وجود آب درون شيرواني مواجه است. بنابراین حل یک مسأله پایداری شيرواني در حالت كلي نيازمند محاسبات پيچيده و زمان بری است كه معمولا توسط نرم افزارهای كامپيوتری انجام مي شود. با توجه به خسارات جبران ناپذیری كه ناپایداری یک شيب مي تواند به وجود آورد، اطمينان از صحت نتایج نرم افزارها دارای اهميت ویژه ای است. در این مقاله بررسي پایداری یک شيب توسط برنامه نوشته شده با زبان برنامه نویسي Fortran انجام شده است و خروجي این برنامه با نتایج مدل سازی شيب مذكور توسط نرم افزار المان محدود GeoStudio مقایسه شده است. تحليل های صورت گرفته در این مقاله نشان مي دهند كه در لحظه گسيختگي نتایج حاصل از فوترن با نتایج حاصل از نرم افزار المان محدود تطابق مناسبي با یکدیگر دارند .

کلمات کلیدی:

پایداری شیروانی، المان محدود، زبان برنامه نویسی فرترن، گسیختگی

نویسندگان :

علی اکبر حشمتی رفسنجانی (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

علیرضا قدمگاهی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

ومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری شیروانی , المان محدود , زبان برنامه نویسی فرترن , گسیختگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1436
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه