<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تخمين مدت زمان فروکش هجوم آب به تونل نوسود

چكيده
ورود جریان آب به تونل در حین فرآیند حفاری در اغلب تونلها بوجود میآید و سبب مشکلات فراوانی میگردد. این هجوم آب می-تواند در حد چند لیتر، چند ده لیتر، چند صد لیتر و یا حتی چند هزار لیتر باشد. بر حسب شرایط و میزان حجم آب ورودی به تونل،وقتی جریان آب از حدود 055 لیتر بر ثانیه در جبههکار تونل مکانیزه افزایش یابد امکان پمپاژ و آماده کردن زمینه حفاری از بینمیرود و حتی امکان تزریق برای کاهش هجوم آب از بین میرود. در این حالت باید تا زمان فروکش و کاهش حجم آب منتظر بود ودانستن این زمان در جهت برنامهریزی مدیریت حفاری تونل بسیار حائز اهمیت است. در اواخر اردیبهشتماه سال 1931 عملیات13 )دره زیمکان( به علت هجوم ناگهانی آب در سینهکار + حفاری قطعه دوم تونل نوسود در کیلومتراژ 399 TBM به مقدار حدودچهار هزار لیتر بر ثانیه، متوقف و در پی آن پروژه با تاخیر جدی روبهرو شده است. واحدهای سنگی دولومیت با میان لایههای آهکمارنی با سن تریاس است و روباره تونل در حدود 155 متر میباشد. طی جلسههای مدیریت بحران برگزار شده حول این موضوع،مقرر گردید مدت زمان لازم برای فروکش جریان آب در تونل، برآورد شود. تعیین هر چه دقیق این مدت زمان بدون شک نقش بهسزایی در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای مدیریتی مدیران پروژه ایفا مینماید. برای این منظور دادهبرداری روزانه از عمق سطح آبگمانههای دایر دره زیمکان و دبی آب ورودی به جبهه حفاری در دستورکار قرار گرفت. با استفاده از این اطلاعات مدت زمان فروکشجریان در تونل با روابط تحلیلی هیدروژئولوژی و نیز روش ریاضی، برآورد شده است. در این مقاله متدولوژی و نحوه محاسبه زمانفروکش جریان در تونل به روشهای مورد اشاره ارائه شده است. زمان برآورد شده برای کاهش جریان آب ورودی به تونل تا زمان نگارش این مقاله همخوانی خوبی داشته و این پایش و همخوانی ادامه دارد.


واژههای کليدی:

تونل نوسود . زمان فروکش . هیدروگراف . گمانه . دبی ورودی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل نوسود , زمان فروکش , هیدروگراف , گمانه , دبی ورودی ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه نتايج حاصل از نرم افزار Rockworks و شبكهي عصبي در ميانيابي گمانههاي ژئوتكنيكي در تونل نيايش

چكيده
قبل از احداث يك سازه، مهندس ژئوتكنيك بايد از شرايط و خواص ژئوتكنيكي مصالح خاكي منطقه موردنظر شناختكافي داشته باشد. بنابراين حفر گمانههاي اكتشافي براي اين منظور يك ضرورت محسوب ميشود. روشهاي مرسوميكه براي بدست آوردن ارتباط بين گمانهها بكار ميروند، قابليت اعتماد بالايي ندارند. حفر گمانههاي بيشتر نيز هزينهبرو پر زحمت است. شبكه عصبي توانايي زيادي در تخمين روابط غيرخطي دارد. هدف اصلي اين تحقيق، بهرهبردن از Rockworksروش شبكه عصبي بهعنوان يك روش مكمل در ميانيابي گمانهها و مقايسه آن با نتايج حاصل از نرمافزارميباشد. همچنين در برخي از موارد، ممكن است عليرغم حفر گمانه، با توجه به جنس مصالح، اخذ نمونه مناسبميسر نباشد. براي اين امر از اطلاعات گمانههاي حفر شده در پروژه تونل نيايش استفاده شده است. در اين تحقيق،مختصات لايهها بهعنوان دادههاي ورودي و جنس لايهها به عنوان خروجي شبكه و نرمافزار لحاظ گرديده است. برايبا مقادير واقعي Rockworks آموزش شبكه از الگوريتم انتشار سريع استفاده شده است. مقايسه نتايج شبكه و نرمافزارمعيار بررسي موفقيت بوده است. بهترين نرخ طبقهبندي ميانگين صحيح براي براي پيشبيني جنس لايهها در تونل/ 70 و در تونل جنوبي در شبكه برابر با 25 / برابر 5 Rockworks 74 درصد و در نرمافزار / شمالي شبكه برابر با 75 / برابر 5 Rockworks درصد و در نرمافزار درصد ميباشد.

واژگان كليدي:

گمانه . شبكه عصبي مصنوعي . نرخ صحيح طبقهبندي . مهندسي ژئوتكنيك .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گمانه , شبكه عصبي مصنوعي , نرخ صحيح طبقهبندي , مهندسي ژئوتكنيك , ,
:: بازدید از این مطلب : 408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه نتايج حاصل از نرمافزار  Rockworks و شبكهي عصبي در ميانيابي گمانههاي ژئوتكنيكي در تونل نيايش

چكيده
قبل از احداث يك سازه، مهندس ژئوتكنيك بايد از شرايط و خواص ژئوتكنيكي مصالح خاكي منطقه موردنظر شناخت كافي داشته باشد. بنابراين حفر گمانههاي اكتشافي براي اين منظور يك ضرورت محسوب ميشود. روشهاي مرسومي كه براي بدست آوردن ارتباط بين گمانهها بكار ميروند، قابليت اعتماد بالايي ندارند. حفر گمانههاي بيشتر نيز هزينهبر و پر زحمت است. شبكه عصبي توانايي زيادي در تخمين روابط غيرخطي دارد. هدف اصلي اين تحقيق، بهرهبردن از روش شبكه عصبي بهعنوان يك روش مكمل در ميانيابي گمانهها و مقايسه آن با نتايج حاصل از نرمافزارRockworks  ميباشد. همچنين در برخي از موارد، ممكن است عليرغم حفر گمانه، با توجه به جنس مصالح، اخذ نمونه مناسب ميسر نباشد. براي اين امر از اطلاعات گمانههاي حفر شده در پروژه تونل نيايش استفاده شده است. در اين تحقيق، مختصات لايهها بهعنوان دادههاي ورودي و جنس لايهها به عنوان خروجي شبكه و نرمافزار لحاظ گرديده است. براي با مقادير واقعي Rockworks آموزش شبكه از الگوريتم انتشار سريع استفاده شده است. مقايسه نتايج شبكه و نرمافزار معيار بررسي موفقيت بوده است.

واژگان كليدي:

گمانه . شبكه عصبي مصنوعي . نرخ صحيح طبقهبندي . مهندسي ژئوتكنيك

نویسندگان :

عليرضا ميهن نژاد ، كاوه آهنگري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گمانه , شبكه عصبي مصنوعي , نرخ صحيح طبقهبندي , مهندسي ژئوتكنيك ,
:: بازدید از این مطلب : 625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حوزیان (شهرستان الیگودرز)

خلاصه
51 متر, / سد حوزیان در کیلومتر 5 جاده الیگودرز به اصفهان واقع شده و از نوع خاکی با هسته رسی می باشد.ارتفاع سد از بستر رودخانه 315 میلیون متر مکعب با هدف تامین آب موردنیاز اراضی زراعی که فعلاً به صورت دیم کشت / طول تاج 533 متر و حجم مخزن 2 می گردند به وسعت بالغ بر 2200 هکتار در محدوده جنوب غربی شهر الیگودرز احداث می گردد. براساس مطالعات زمین شناسی صورت گرفته سازند هاي محدوده شیست هاي ژوراسیک معادل سازند شمشک می باشد و از نظر ویژگی هاي آبرفتی یا مواد روباره شامل مصالح ماسه اي تا گراولی بوده که عمق در پی 17 متر و در تکیه گاه ها 2 تا 3 متر است.داده هاي تکتونیکی وضعیت گسل هاي محدوده ساختگاه شامل دو گسل کوچک به صورت زون هاي کوچک خرد شده یکی در تکیه گاه راست و یکی در تکیه گاه چپ قرار دارد که تاثیري بر پایداري سد ندارند.


کلمات کلیدي:

سد حوزیان, ساختگاه, گمانه, تکیه گاه, سنگ

نویسندگان :

محمد حسن رحیمی ،حسین رحیمی ،علیرضا عباس نژاد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد حوزیان , ساختگاه , گمانه , تکیه گاه , سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1050
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه