<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2021 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2022 (v11.4.2.250) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

360,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (R4 v11.3.2.23783) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل چای با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان مجزای 3DEC

خلاصه
روشهای تجربی، تحلیلی و عددی گوناگونی برای پیشبینی همگرایی تونل موجود است. یکی از این روشها، پیشبینی همگرایی تونل با استفادهاز شبکههای عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks (ANNs)) میباشد. حوزه كاربرد این شبکهها آنچنان گسترده است كه ازكاربردهای طبقهبندی گرفته تا كاربردهایی نظیر درونیابی، تخمین، آشکارسازی و ... را شامل میشود . در این تحقیق با استفاده از دادههایژئومکانیکی كه شامل ۶۱ پارامتر متغیر از ویژگیهای تودهسنگ محدوده تونل میباشند بهعنوان ورودی و نتایج رفتارنگاری تونلهای مختلفبهعنوان خروجی، در یک شبکه عصبی، آموزش و اعتبارسنجی میشوند. سپس در شبکه آموزشدیده، میزان همگرایی ایستگاههای مختلف تونلانتقال آب چهلچای پیشبینی میشود. در پایان، نتایج بدست آمده از شبکه عصبی مصنوعی، با همگراییهای قرائتشده ایستگاههای مختلف اینتونل و همچنین مدلسازی تونل چهلچای با روش عددی المان مجزا 3DEC ، مقایسه شدهاند.

کلمات کلیدی:

شبکه های عصبی مصنوعی . همگرایی . تونل انتقال آب چهل چای . 3DEC 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبکه های عصبی مصنوعی , همگرایی , تونل انتقال آب چهل چای , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1112
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيشنهاد سيستم نگهداري نيروگاه سد پيرتقی با استفاده از نرم افزار 3DEC

خلاصه
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدوداً 05 کیلومتری شرق میانه و 50 کیلومتری جنوبغرب خلخال بر روی رودخانه قزلاوزن در استاناردبیل واقع گردیده است. محدوده مورد مطالعه از نظر جغرافیایی در شمال باختر ایران و از نظر زمینشناسی با توجه به تقسیمبندی ساختاری-رسوبی ایران عمدتاً در بخشی از واحد زمینشناسی ایران مرکزی که آذربایجان نامیده میشود و بخش اندکی نیز در زون سنندج-سیرجان قرارگرفته است.هدف از این تحقیق تحلیل پایداری مغار نیروگاه و تخمین نگهداری آن در زمان حفر این سازه میباشد. با استفاده از نرمافزار0 متر و * 3 تحلیل عددی مقطع مغارصورت گرفته و سیستم نگهداری ترکیبی شامل بولت به طول 0 متر با فاصلهداری 0 DECشاتکریت با ضخامت 05 سانتیمتر برای مغار پیشنهاد گردیده است.3 سعی شده است تا اولویت پارامترهای حساس و تأثیرگذار بر DEC همچنین در ادامه این تحقیق با استفاده از مدلسازی عددی با نرمافزارهمگرایی مغار بررسی شود.

کلمات کلیدی:

مغار نیروگاه . سد پیرتقی . همگرایی . سیستم نگهداری . 3DEC .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاه , سد پیرتقی , همگرایی , سیستم نگهداری , 3DEC , ,
:: بازدید از این مطلب : 1305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين فاصله ایستگاه هاي همگرایی سنج تونل انحراف آب بازي دراز به روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در این مقاله سعی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان مجزای 3DEC ، معیاری را برای فاصله بین ایستگاه هایهمگرایی سنج معرفی کرد. برای تولید شبکه عصبی جهت تخمین فواصل بین ایستگاه های همگرایی سنج، ابتدا داده ها را دو فایلاکسل جداگانه وارد نرم افزار متلب شوند. بدین صورت که در فایل اول داده های مربوط به ورودی شبکه عصبی که دارای 7 متغیر و بهتعداد 77 داده دسته بندی شده اند را وارد می کنیم. لایه ورودی متشکل از 7 نرون که شامل چسبندگی، مقدار سربار، زاویه اصطکاکداخلی توده سنگ، ضریب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری دیواره درزه، زاویه اصطکاک داخلی درزه سنگ و مقدار RMR می باشد؛و همچنین خروجی این شبکه میزان فواصل بین ایستگاه های همگرایی سنج که از نتایج تونل انتقال آب چهل چای تهیه شده است،می باشد. بدین ترتیب برای پیش بینی فواصل بین ایستگاه های همگرایی در تونل انحراف آب بازی دراز، پارامترهای مورد نیاز شبکه در5 مجموع داده در مسیر تونل را از محل مطالعات تونل انحراف آب بازی دراز، وارد کرده و شبکه عصبی مقدار فواصل این ایستگاه ها درمحدوده ای که پارامترهای ژئومکانیکی وارد شده اند را پیش بینی می کند.برای اعتبار بخشیدن به نتایج، از برنامه المان مجزای 3DEC استفاده می شود. در این برنامه تونل به طول 074 متر مدل شده و نقاطثبت جابجایی در مدل به فاصله یک متر قرار داده می شود. پس از انجام تحلیل ها، پلات های جابجایی تمام نقاط تعریف شده ،فراخوانده می شود و نقاطی که دارایبیشترین جابجایی باشد، معرفی می شوند و می توان در مورد فاصله بین نصب ایستگاه هایهمگرایی سنج بر اساس این نتایج نظر داد و با فواصل ایستگاه های همگرایی سنج بدست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شوند.


واژه هاي کليدي:

تونل انحراف بازی دراز . سیستم نگهداری . 3DEC . همگرایی سنج . شبکه عصبی مصنوعی

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انحراف بازی دراز , سیستم نگهداری , 3DEC , همگرایی سنج , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1356
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بينی همگرایی در تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در پروژه تونل انتقال آب چهل چای از همگراي يسنج جهت اندازه گیری میزان همگرايي تونل استفاده شده است. تونل انتقال آبچهلچای دارای طول 5763 متر و دارای 57 ايستگاه همگراييسنجي بوده است. داد ههای 57 ايستگاه همگرايي سنجي به همراهخصوصیات ژئوتکنیکي و درز هها در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. لايه ورودی در شبکه عصبي متشکل از 6 نرون که شاملچسبندگي، مقدار سربار، زاويه اصطکاک داخلي توده سنگ، ضريب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری ديواره درزه، زاويه اصطکاکداخلي درزه سنگ و مقدار RMR مي باشد؛ و همچنین خروجي اين شبکه میزان همگرايي که از نتايج ابزاردقیق همگرايي سنج تونلانتقال آب چهل چای تهیه شده است، بوسیله خصوصیات ژئوتکنیکي و درزه ای 76 ايستگاه، شبکه عصبي آموزش ديده و سپس 4ايستگاه ابتدايي همگرايي سنج که از ابتدای تونل تا متراژ 385 را شامل مي شود، به عنوان اعتبارسنجي میزان دقتشبکه عصبيآموزش ديده، استفاده شدند. همچنین در مدلسازی عددی که با استفاده از نرم افزار المان مجزای 3DEC استفاده شده است، ازابتدای تونل تا متراژ 385 مدلسازی شد و برای مقايسه نتايج همگرايي مدلسازی عددی و پین ها، نقاط شاهد در مدلسازی عددیمشابه واقعیت در ديواره تونل تعريف شدند. نتايج تحقیق نشان مي دهند شبکه عصبي مصنوعي در آموزش و تعمیم موفقیت داشته که5 تخمین بزند بنابراين پیش بیني همگرايي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي علاوه / توانسته داده های تست را با رگرسیون 83778بر صرفه جويي در وقت و هزينه، دارای خطای کمتر و کارآيي بهتری نسبت به ديگر روش مورد بحث مي باشد.


واژه هاي کليدي:

همگرايي . تونل انتقال آب . شبکه عصبي مصنوعي . 3DEC

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , تونل انتقال آب , شبکه عصبي مصنوعي , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1233
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی و عددي

چكيده
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدودا 55 کیلومتری شرق میانه و 55 کیلومتری جنو بغرب خلخال بر روی رودخانهقزل اوزن در استان اردبیل واقع گردیده است. یکی از پارامترهای مهم که معمولاً در تحلیل پایداری مغار مورد توجه قرار می گیرد،میزان جابجایی و نرخ کرنش در اطراف سازه زیرزمینی است. با برآورد میزان جابجایی در اطراف فضای زیرزمینی می توان به پایداری ویا عدم پایداری سازه موردنظر دست یافت.در این مقاله تحلیل پایداری و تمهیدات سیستم نگهدارنده برای مغار، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. درروش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ Q شاخص کیفی تونل بری و روش روسی VNIMIبرای برآورد کیفیت توده سنگ های دربرگیرنده مغار و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. در روش عددی از نرم افزارالمان مجزا سه بعدی 3DEC جهت مدل سازی عددی استفاده شده است و تغییر شکل ها از نوع الاستیک و به مقدار بسیار کوچکمورد تائید قرار گرفت. مقایسه نگهداری های پیشنهاد شده از سیستم های رده بندی با نگهداری اجرا شده در عمل نشان می دهد کهروش های RMR و Q تا حدودی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی بالا عمل می کنند. در حالیکه روش VNIMI با درنظر گرفتن عمر مغار تا زمان لاینینگ نهایی، نگهداری سبک تری را پیشنهاد می کند. همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده و با درنظر گرفتن شرایط اجرا به نظر می رسد )بر اساس قضاوت مهندسی از کلیه داده ها(، سیستم نگهدارنده بهینه شامل نصب پیچ سنگتمام تزریق با شاتکریت به همراه تور فلزی است که شرایط پایداری مناسبی را فراهم می آورد.


واژه هاي کليدي:

مغار نیروگاهی . سیستم نگهداری . 3DEC . روش تجربی . RMR . Q . VNIMI

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاهی , سیستم نگهداری , 3DEC , روش تجربی , RMR , Q , VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 1232
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی المان مجزای پایداری پرتال تونلهای راه، با درنظر گرفتن ایجاد کمترین بهم ریختگی در محیط طبیعی و حفظ محیط زیست؛ مطالعه موردی: پرتال ورودی تونل A محور هراز

چکیده
در حفاری تونلهای راه و راهآهن، حفاری بخش پرتالها به دلیل قرار گرفتن در زونهای سست، هوازده و غالبا خرد شده، هموواره زو ء چوالش برانییوحفاری از لحاظ صرف ه ینه و زمان در حین ازرای پروژه است. این بخش از تونل در تموامی ممور سوازه در معورا هووازدگی قورار داشوته و از لحواظپتانسیل تخریب و بروز ناپایداری در حین زل له، زمین لغ ش و حرکت گسلهای موزود در مجاورت تونل، ز و مسوتعد تورین بخوش هوا اسوت. در ایونپژوهش به بررسی حفاری این بخش از تونل با نیاه ویژه به حفظ شرایط طبیعی زمین و ایجاد کمترین می ان بهم ریختیی و اغتشاش در محیط در محلزانمایی پرداخته شده است. شبیهسازی انجام شده به روش المان مج ا در محیط نرماف ار 3DEC بر روی تونل شوماره A محوور هوراز نشوان موی دهودپایداری پرتالها در زمانی که کمترین می ان اغتشاش و بهم ریختیی در محیط سنیی و خاکی ایجاد شود به دلیل بهره بوردن از قابییوت بواربری زمویننسبت به حالتی که زون سنیی و خاکی قرار گرفته در بخش پرتال برداشته شده و پایداری بوسوییه تحیویم توام ین شوود بیشوتر اسوت . ایون موووور رامیتوان نتیجه مقاوم بودن خاک بیر و تاثیر مقاوم کنندگی گیاهان و درختان دانست، به گونهای که وزود درختان ملاوه بور افو ایش مقاوموت برشوی وکششی خاک از شستیی ترانشه پرتال در هنیام بارندگی نی زیوگیری میکند. حفاری پرتالها بدین روش مولاوه بور کواهش حجوم ممییوات خواکی وتحییم در محل ترانشه پرتال، حفظ محیط زیست، زیباتر شدن محل ورودی پرتالها و حفظ زیوه های زیبای طبیعت را در پی خواهد داشت. این شیوهتونلسازی در راستای توسعه پایدار و تونلسازی سب بوده و میتواند گامی رو زیو در این صنعت تیقی شود که متخصصان این رشته با بهره گیری از آن طراحی پایدار تر و زیباتری از تونل ارائه کنند.


کلمات کلیدی:

محیط زیست . پرتال مصنوعی . 3DEC . پایداری ترانشه پرتال

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط زیست , پرتال مصنوعی , 3DEC , پایداری ترانشه پرتال ,
:: بازدید از این مطلب : 1558
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 29 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نتایج همگرایی ایستگاه های تونل انتقال آب چهل چای با روشهای عددی و رابطه تجربی بهينه شده

چكيده
روشهای مختلفی برای پیشبینی همگرایی تونل موجود است. یکی از این روشها، پیشبینی همگرایی تونل با استفاده از برنامهمتلب و جعبهابزار شبکههای عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks (ANNs)) و همچنین جعبهابزار برازش منحنی در محیطبرنامه متلب میباشد. حوزه كاربرد این برنامهها آنچنان گسترده است كه از كاربردهای طبقهبندی گرفته تا كاربردهایی نظیردرونیابی، تخمین، آشکارسازی و ... را شامل میشود .در این تحقیق از دادههای ژئومکانیکی 11 پارامتر متغیر از ویژگیهای تودهسنگ تونلهای مختلف بهعنوان ورودی و نتایج رفتارنگاریهمین تونلها بهعنوان خروجی، در یک شبکه عصبی، آموزش و اعتبارسنجی میشوند و سپس در ادامه رابطه قوسی بهعنوان یکرابطه تجربی محاسبه همگرایی، توسط دادههای مختلف تونل انتقال آب بهینه میشوند. در شبکه عصبی آموزشدیده و تابعبهینهشده، میزان همگرایی ایستگاههای مختلف تونل انتقال آب چهلچای پیشبینی میشود. در پایان، نتایج بدست آمده از شبکهعصبی مصنوعی، همگرایی بدست آمده از رابطه بهینهشده قوسی و همگراییهای قرائتشده ایستگاههای مختلف تونل انتقال آب چهلچای و همچنین مدلسازی با استفاده از روش عددی المان مجزا 3DEC ، مقایسه شدهاند.


واژههای کليدی:

شبکههای عصبی مصنوعی . رابطه قوسی . همگرایی . تونل انتقال آب چهلچای . 3DEC

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شبکههای عصبی مصنوعی , رابطه قوسی , همگرایی , تونل انتقال آب چهلچای , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 877
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين فاصله ایستگاه هاي همگرایی سنج تونل انحراف آب بازي دراز به روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در این مقاله سعی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و برنامه المان مجزای 3DEC ، معیاری را برای فاصله بین ایستگاه هایهمگرایی سنج معرفی کرد. برای تولید شبکه عصبی جهت تخمین فواصل بین ایستگاه های همگرایی سنج، ابتدا داده ها را دو فایلاکسل جداگانه وارد نرم افزار متلب شوند. بدین صورت که در فایل اول داده های مربوط به ورودی شبکه عصبی که دارای 7 متغیر و بهتعداد 77 داده دسته بندی شده اند را وارد می کنیم. لایه ورودی متشکل از 7 نرون که شامل چسبندگی، مقدار سربار، زاویه اصطکاکداخلی توده سنگ، ضریب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری دیواره درزه، زاویه اصطکاک داخلی درزه سنگ و مقدار RMR می باشد؛و همچنین خروجی این شبکه میزان فواصل بین ایستگاه های همگرایی سنج که از نتایج تونل انتقال آب چهل چای تهیه شده است،می باشد. بدین ترتیب برای پیش بینی فواصل بین ایستگاه های همگرایی در تونل انحراف آب بازی دراز، پارامترهای مورد نیاز شبکه در5 مجموع داده در مسیر تونل را از محل مطالعات تونل انحراف آب بازی دراز، وارد کرده و شبکه عصبی مقدار فواصل این ایستگاه ها درمحدوده ای که پارامترهای ژئومکانیکی وارد شده اند را پیش بینی می کند.برای اعتبار بخشیدن به نتایج، از برنامه المان مجزای 3DEC استفاده می شود. در این برنامه تونل به طول 074 متر مدل شده و نقاطثبت جابجایی در مدل به فاصله یک متر قرار داده می شود. پس از انجام تحلیل ها، پلات های جابجایی تمام نقاط تعریف شده ،فراخوانده می شود و نقاطی که دارای بیشترین جابجایی باشد، معرفی می شوند و می توان در مورد فاصله بین نصب ایستگاه هایهمگرایی سنج بر اساس این نتایج نظر داد و با فواصل ایستگاه های همگرایی سنج بدست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شوند.


واژه هاي کليدي :

تونل انحراف بازی دراز . سیستم نگهداری . 3DEC . همگرایی سنج . شبکه عصبی مصنوعی

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل انحراف بازی دراز , سیستم نگهداری , 3DEC , همگرایی سنج , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1220
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بينی همگرایی در تونل انتقال آب چهل چاي با استفاده از روش عددي و شبكه عصبی مصنوعی

چكيده
در پروژه تونل انتقال آب چهل چای از همگراي يسنج جهت اندازه گیری میزان همگرايي تونل استفاده شده است. تونل انتقال آبچهلچای دارای طول 5763 متر و دارای 57 ايستگاه همگراييسنجي بوده است. داد ههای 57 ايستگاه همگرايي سنجي به همراهخصوصیات ژئوتکنیکي و درز هها در اين تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. لايه ورودی در شبکه عصبي متشکل از 6 نرون که شاملچسبندگي، مقدار سربار، زاويه اصطکاک داخلي توده سنگ، ضريب زبری سطح درزه، مقاومت فشاری ديواره درزه، زاويه اصطکاکداخلي درزه سنگ و مقدار RMR مي باشد؛ و همچنین خروجي اين شبکه میزان همگرايي که از نتايج ابزاردقیق همگرايي سنج تونلانتقال آب چهل چای تهیه شده است، بوسیله خصوصیات ژئوتکنیکي و درزه ای 76 ايستگاه، شبکه عصبي آموزش ديده و سپس 4ايستگاه ابتدايي همگرايي سنج که از ابتدای تونل تا متراژ 385 را شامل مي شود، به عنوان اعتبارسنجي میزان دقت شبکه عصبيآموزش ديده، استفاده شدند. همچنین در مدلسازی عددی که با استفاده از نرم افزار المان مجزای 3DEC استفاده شده است، ازابتدای تونل تا متراژ 385 مدلسازی شد و برای مقايسه نتايج همگرايي مدلسازی عددی و پین ها، نقاط شاهد در مدلسازی عددیمشابه واقعیت در ديواره تونل تعريف شدند. نتايج تحقیق نشان مي دهند شبکه عصبي مصنوعي در آموزش و تعمیم موفقیت داشته که5 تخمین بزند بنابراين پیش بیني همگرايي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي علاوه / توانسته داده های تست را با رگرسیون 83778بر صرفه جويي در وقت و هزينه، دارای خطای کمتر و کارآيي بهتری نسبت به ديگر روش مورد بحث مي باشد.

واژه هاي کليدي :

همگرايي . تونل انتقال آب . شبکه عصبي مصنوعي . 3DEC

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , همگرايي , تونل انتقال آب , شبکه عصبي مصنوعي , 3DEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1214
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين سيستم نگهداري و تحليل پایداري مغار نيروگاهی سد پيرتقی با استفاده از روش هاي تجربی و عددي

چكيده
ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی در فاصله حدودا 55 کیلومتری شرق میانه و 55 کیلومتری جنو بغرب خلخال بر روی رودخانهقزل اوزن در استان اردبیل واقع گردیده است. یکی از پارامترهای مهم که معمولاً در تحلیل پایداری مغار مورد توجه قرار می گیرد،میزان جابجایی و نرخ کرنش در اطراف سازه زیرزمینی است. با برآورد میزان جابجایی در اطراف فضای زیرزمینی می توان به پایداری ویا عدم پایداری سازه موردنظر دست یافت.در این مقاله تحلیل پایداری و تمهیدات سیستم نگهدارنده برای مغار، بر اساس دو روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفت. درروش تجربی از سه سیستم طبقه بندی RMR طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ Q شاخص کیفی تونل بری و روش روسی VNIMIبرای برآورد کیفیت توده سنگ های دربرگیرنده مغار و برآورد سیستم نگهدارنده مقدماتی استفاده گردید. در روش عددی از نرم افزارالمان مجزا سه بعدی 3DEC جهت مدل سازی عددی استفاده شده است و تغییر شکل ها از نوع الاستیک و به مقدار بسیار کوچکمورد تائید قرار گرفت. مقایسه نگهداری های پیشنهاد شده از سیستم های رده بندی با نگهداری اجرا شده در عمل نشان می دهد کهروش های RMR و Q تا حدودی محافظه کارانه و با در نظر گرفتن ضریب ایمنی بالا عمل می کنند. در حالیکه روش VNIMI با درنظر گرفتن عمر مغار تا زمان لاینینگ نهایی، نگهداری سبک تری را پیشنهاد می کند. همچنین بر اساس اطلاعات بدست آمده و با درنظر گرفتن شرایط اجرا به نظر می رسد )بر اساس قضاوت مهندسی از کلیه داده ها(، سیستم نگهدارنده بهینه شامل نصب پیچ سنگ تمام تزریق با شاتکریت به همراه تور فلزی است که شرایط پایداری مناسبی را فراهم می آورد.

واژه هاي کليدي :

مغار نیروگاهی . سیستم نگهداری . 3DEC . روش تجربی . RMR . Q . VNIMI

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مغار نیروگاهی , سیستم نگهداری , 3DEC , روش تجربی , RMR , Q , VNIMI ,
:: بازدید از این مطلب : 1329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 دی 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6724 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6724 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه