<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل عددي رفتار سد سنگريزهاي با رويه بتني سياه بيشه

خلاصه
با توجه به توجيهات فني و اقتصادي و تكنولوژي ساخت سادهتر و اجراي سريعتر، در دهههاي اخير (CFRD) سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني 3مورد توجه قرارگرفته است. با توسعه روشهاي نوين محاسباتي، سدها بر اساس آناليزهاي دقيق، تحليل و با ضرايب اطمينان مناسبي طراحيبه تحليل استاتيكي سد سنگريزهاي با رويه بتني ،ABAQUS ميشوند. در اين مقاله، با ساخت يك مدل اجزاي محدودي سه بعدي در نرم افزار86 متر، در دو مرحله ساخت و آبگيري پرداخته شده است. سعي شده است كه مدل سه بعدي ساخته / سياهبيشه با طول تاج 440 متر و ارتفاع 5شده تا آنجايي كه ممكن است به هندسه واقعي سد نزديك باشد و با استفاده از اين مدل، نشستهاي بدنه در پايان ساخت، تغييرشكل رويه بتني پس از ساخت و آبگيري و همچنين ميزان بازشدگي درزهاي عمودي دالهاي بتني تحليل شده است.

كلمات كليدي:

سد سنگريزهاي با رويه بتني . CFRD . سياه بيشه . تحليل عددي.

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد سنگريزهاي با رويه بتني , CFRD , سياه بيشه , تحليل عددي , ,
:: بازدید از این مطلب : 472
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني با استفاده از مدل سهبعدي المان محدود

خلاصه
عملكرد مناسب سدهاي سنگريزهاي در زلزلههاي اخير موجب افزايش گرايش به ساخت اين نوع سد در دهه هاي اخير شده است.تراكم مناسب سنگدانه ها موجب پايداري و عدم وجود ريزدانه ها در بدنه ي سد موجب كاهش خطرات ناشي از افزايش فشار آباز جمله انواع سدهاي سنگريزه ايست كه از رويه (CFRD) حفره اي در اين سدهاست. سدهاي سنگريزه اي با رويه بالادست بتنياي بتني در بالادست به عنوان عنصر نفوذناپذير بهره مي گيرد. بررسي تماس بين رويه ي بتني و بستر سنگريزه اي بدليل مدول الاستيكمتفاوت دو مصالح در تماس و لغزش احتمالي در سطوح تماس حائز اهميت است؛ خصوصا كه در بارهاي ديناميكي احتمال جداييبين رويه ي بتني و بدنه ي سنگريزه اي سد وجود دارد. در اين مقاله سعي شده است رفتار لرزه اي سدهاي سنگريزهاي با رويه بتنيتحت زلزلههاي مختلف در نرم افزار المان محدود آباكوس مدلسازي شود. رفتار بتن تحت بارگذاري سد الاستوپلاستيك فرض شدهاست و از مدل رفتاري موهر-كولمب براي مصالح سنگريزه اي استفاده شده است. در نتيجه گيري وضعيت سطوح تماس پس از اعمالبار زلزله بررسي خواهد شد. نتايج نشان مي دهد بيشترين ميزان جاري شدگي در تاج سد و مركز آن اتفاق افتاده است كه نياز به انجامتقويت در اين بخش را نمايان مي نمايد. بيشترين ميزان تنش فشاري در روكش بتني در محل تكيه گاه مشاهده شده است. ميزان3 متر است كه با توجه به بدنه سنگريزه اي سد و امكان ريزش در داخل آن چندان دور / تغييرمكان عمودي ايجاد شده، زياد و حدود 6از انتظار نيست. روكش بتني در بخش جلويي سد تا حدودي اين نشست را كنترل مي كند.

كلمات كليدي:

تحليل ديناميكي . اندركنش خاك و سازه . دال بتني . CFRD . بتن الاستوپلاستيك .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل ديناميكي , اندركنش خاك و سازه , دال بتني , CFRD , بتن الاستوپلاستيك , ,
:: بازدید از این مطلب : 441
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 1 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای موثر در رفتارنگاری سد نساء به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق

چکیده
در ایران است که در 80 کیلومتری شهرستان بم ( CFRD) سد نساء کرمان اولین و بزرگترین سد سنگریزه ای با رویه بتنی واقع شده است؛ که دارای ارتفاع از پی 111 متر، طول تاج 590 متر، عرض تاج 10 متر با دو تونل انحراف جمعا با طول 1246 متر و حجم مفید مخزن 131 میلیون متر مکعب می باشد که بر روی رودخانه نساء ساخته شده است. با توجه به حساسیت که نقش لایه نفوذ ناپذیر و آب بند سد را دارد، انتخاب نوع ابزار و رفتارنگاری تمام مراحل CFRD رویه بتنی به رفتار سدهای ( ساخت و زمان بهره برداری) اهمیت بسزایی دارد. استفاده از ابزار دقیق به عنوان ادوات کمکی برای قضاوت صحیح مهندسی و شناخت بهتر رفتار سدها بسیار مفید هستند. حصول اطمینان از ایمنی سازه های مهمی همچون سدها ( هم در زمان ساخت و هم بعد از آغاز بهره برداری) با استفاده از داده ها ی ابزار دقیق نصب شده در بخش های مختلف سد، می تواند دنبال گردد . در این پژوهش پارامترهای اندازه گیری شده توسط ابزار دقیق نصب شده در این سد و رفتارنگاری آنها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می دهند که به علت آبگیری مخزن سد فشار آب افزایش پیدا کرد، با افزایش سطح تراز خاکریز، نشست افزایش یافت، پایش چاهک های مشاهده ای نشان داد که در بعضی از آنها هیچ آبی وجود نداشت ه و خشک بودند و با پایش این کلینومترها در مقاطع مختلف مشخص شد که محور سد در شهریور و اسفند 1390 دچار انحراف شده است.

کلمات کلیدی :

ابزار دقیق . سد نساء . رفتارنگاری . CFRD 

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزار دقیق , سد نساء , رفتارنگاری , CFRD ,
:: بازدید از این مطلب : 703
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني با استفاده از مدل سهبعدي المان محدود

خلاصه
عملكرد مناسب سدهاي سنگريزهاي در زلزلههاي اخير موجب افزايش گرايش به ساخت اين نوع سد در دهه هاي اخير شده است. تراكم مناسب سنگدانه ها موجب پايداري و عدم وجود ريزدانه ها در بدنه ي سد موجب كاهش خطرات ناشي از افزايش فشار آب از جمله انواع سدهاي سنگريزه ايست كه از رويه (CFRD) حفره اي در اين سدهاست. سدهاي سنگريزه اي با رويه بالادست بتني اي بتني در بالادست به عنوان عنصر نفوذناپذير بهره مي گيرد. بررسي تماس بين رويه ي بتني و بستر سنگريزه اي بدليل مدول الاستيك متفاوت دو مصالح در تماس و لغزش احتمالي در سطوح تماس حائز اهميت است؛ خصوصا كه در بارهاي ديناميكي احتمال جدايي بين رويه ي بتني و بدنه ي سنگريزه اي سد وجود دارد. در اين مقاله سعي شده است رفتار لرزه اي سدهاي سنگريزهاي با رويه بتني تحت زلزلههاي مختلف در نرم افزار المان محدود آباكوس مدلسازي شود. رفتار بتن تحت بارگذاري سد الاستوپلاستيك فرض شده است و از مدل رفتاري موهر-كولمب براي مصالح سنگريزه اي استفاده شده است. در نتيجه گيري وضعيت سطوح تماس پس از اعمال بار زلزله بررسي خواهد شد. نتايج نشان مي دهد بيشترين ميزان جاري شدگي در تاج سد و مركز آن اتفاق افتاده است كه نياز به انجام تقويت در اين بخش را نمايان مي نمايد. بيشترين ميزان تنش فشاري در روكش بتني در محل تكيه گاه مشاهده شده است. ميزان3 متر است كه با توجه به بدنه سنگريزه اي سد و امكان ريزش در داخل آن چندان دور / تغييرمكان عمودي ايجاد شده، زياد و حدود 6از انتظار نيست. روكش بتني در بخش جلويي سد تا حدودي اين نشست را كنترل مي كند.

كلمات كليدي:

تحليل ديناميكي . اندركنش خاك و سازه . دال بتني . CFRD . بتن الاستوپلاستيك

نویسندگان :

علي محمد رجبي ، عليرضا سجده

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل ديناميكي , اندركنش خاك و سازه , دال بتني , CFRD , بتن الاستوپلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 647
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه