<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک (خطرات) صدمات وارد به ساختمان های مسیر خط 2 مترو شیراز ناشی از حفاری تونل (حدفاصل ایستگاه قهرمانان تا عادل آباد)

چكیده
خط 2 قطار شهري شیراز با طولی تقریبا 41 کیلومتر شامل 43 ایستگاه میباشد. یکی از موارد مهم در حفاري تونل توسط دستگاه هاي EPB  در محیطهاي خاکی و همچنین زیر سطح آب، مبحث کنترل نشست ناشی از حفاري تونل می باشد. از آنجائی که جبهه کار حفاريتونل در محیط آبرفتی ریزشی می باشد، لذا حفاري تونل در این محیط توسط سپر استوانه اي فلزي )شیلد( با فشار معین جبهه کار جهتکنترل ریزش و نشست ناشی از جبهه کار تونل انجام می شود. در TBM هاي سپردار معمولا با توجه به ریزشی بودن خاک زیر سطح آبزیر زمینی، نگهداري تونل از قبل داخل شیلد به صورت یک رینگ کامل نصب می شوند. در این تحقیق به بررسی نشست سطح زمیندرمحدوده ساختمان هاي موجود در حد فاصل ایستگاه قهرمانان تا عادل آباد پرداخته شده است. با توجه به مشخص شدن شاخص آسیبپذیري ساختمانها و همچنین مقدار نشست گوشههاي ساختمانها، وضعیت آسیب احتمالی وارد بر ساختمان ها مطابق با معیار اصلاحشده Rankin محاسبه و مشخص گردید تمامی ساختمانها با توجه به شرایط ژئوتکنیکی در نظر گرفته شده و همچنین شرایطحفاري کنترل شده در رده آسیب قابل قبول قرار دارند.


واژه های کلیدی:

نشست . شاخص آسیب پذیري ساختمان . EPB . تونل

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , شاخص آسیب پذیري ساختمان , EPB , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 670
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 13 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی (اصلاح) خاک با استفاده از مواد افزودنی (فوم ، پليمر) در حفاری مكانيزه (مطالعه موردی متروی خط 2 تبریز)

چكيده
حفاریهای مکانیزه در محیطهای اغلب با TBM های نوع EPBM انجام میگیرد. این ماشینها از تکنولوویی ییروره ای بهوره موی گیرنو هو دردنیای حفاری، بخصوص حفاریهای هم عمق از جایگاه ویژهای برخوردار هس ن . از لحاظ مکانیکی طوری طراحی ش هان ه از خود خاک حفواریش ه ب عنوان محیط نگه ارن ه برای جبه حفاری اس فاده میهنن . لذا شرایط ای ه آل برای این ماشینها زموانی اسوک هو خواک موورد حفواریریزدان و غیر چسن ه باش تا مرکلاتی نظیر نفوذیذیری زیاد و یلاس یسی هم در خاکهای درشکدانو و چسوبن گی زیواد در خواک هوای رسویبوجود نیای اما در شرایط عملی، زمین حفاری از گون های مخ لف خاک ترکیل ش ه اسک ه مواجه با آنها غیرقابل اج ناب اسک. ب ین ترتیوبتکنولویی اصلاح خاک 1 از ده گذش برای هائق آم ن بر این مرکلات ظهور هرده اسک. در این تکنولویی با اس فاده از مواد اهزودنوی ماننو هووم،یلیمر و بن ونیک انام میگیرد و از اینرو میتوان بر مرکلاتی نظیر نفوذیذیری زیاد، چسبن گی بالا، یلاس یسی هم و غیره غلب هرد.در این مقال سعی ش ه اسک مخاطرات زمینشناسی م رو خط 2 مانن نفوذیذیری، ساین گی ابزارهای برشی و هلاگینو گ و همچنوین یارام رهوایی مانن مقاومک برشی و اسلامپ خاکهای ماس ای در آزمایرگاه دانرگاه تبریز مورد آزمایش قرار گره ان ، آورده شود.


واژه های کليدی :

EPB . هوم . FIR . مقاومکبرشی . اسلامپ

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPB , هوم , FIR , مقاومکبرشی , اسلامپ ,
:: بازدید از این مطلب : 571
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 8 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریسک (خطرات) صدمات وارد به ساختمان های مسیر خط 2 مترو شیراز ناشی از حفاری تونل (حدفاصل ایستگاه قهرمانان تا عادل آباد)

چكیده
خط 2 قطار شهري شیراز با طولی تقریبا 41 کیلومتر شامل 43 ایستگاه میباشد. یکی از موارد مهم در حفاري تونل توسط دستگاه هاي EPB  در محیطهاي خاکی و همچنین زیر سطح آب، مبحث کنترل نشست ناشی از حفاري تونل می باشد. از آنجائی که جبهه کار حفاريتونل در محیط آبرفتی ریزشی می باشد، لذا حفاري تونل در این محیط توسط سپر استوانه اي فلزي )شیلد( با فشار معین جبهه کار جهتکنترل ریزش و نشست ناشی از جبهه کار تونل انجام می شود. در TBM هاي سپردار معمولا با توجه به ریزشی بودن خاک زیر سطح آبزیر زمینی، نگهداري تونل از قبل داخل شیلد به صورت یک رینگ کامل نصب می شوند. در این تحقیق به بررسی نشست سطح زمیندرمحدوده ساختمان هاي موجود در حد فاصل ایستگاه قهرمانان تا عادل آباد پرداخته شده است. با توجه به مشخص شدن شاخص آسیبپذیري ساختمانها و همچنین مقدار نشست گوشههاي ساختمانها، وضعیت آسیب احتمالی وارد بر ساختمان ها مطابق با معیار اصلاحشده Rankin محاسبه و مشخص گردید تمامی ساختمانها با توجه به شرایط ژئوتکنیکی در نظر گرفته شده و همچنین شرایط حفاري کنترل شده در رده آسیب قابل قبول قرار دارند.


واژه های کلیدی:

نشست . شاخص آسیب پذیري ساختمان . EPB . تونل

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , شاخص آسیب پذیري ساختمان , EPB , تونل ,
:: بازدید از این مطلب : 456
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 22 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EPB

خلاصه
توسعه شهرهاي بزرگ به علت افزايش ترافيك شهري، نيازمند توسعه سيستم حمل و نقل است. يكي از راههاي توسعه سيستم حمل و نقل، ايجاد سيستم حمل ونقل زيرزميني است. حال سيستم حمل و نقل زيرزميني اغلب نيازمند احداث تونل در اعماق كم زمينهاي خاكي است. در اثر احداث تونل، وضعيت تنش درخاك اطرافش تغيير خواهد كرد. اين امر منجر به ايجاد جابه جايي هايي در خاك اطراف تونل و در طي آن گسترش اين جابه جاييها تا سطح زمين ميشود.در چند دهه اخير، استفاده از تونل سازي به روش سپري در زمين هاي خاكي و سنگي، افزايش چشمگيري داشته است. در اثر تونل سازي سپري در زمينهايخاكي، افت حجمي ناشي از جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (ناشي از ناپايداري جبهه كار تونل)، امتداد سپر و نيز فضاي خالي دنباله سپر و در طي آن گسترش اين افت حجمي تا سطح زمين از عوامل موثر در افزايش نشستهاي سطحي زمين در طي پيشروي تونل است. در سالهاي اخير، استفاده از سپر فشارجهت كاهش جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (پايدار سازي جبهه كار تونل)، رشد قابل توجهي داشته است. لذا در اين تحقيق با (EPB) تعادلي زمين روي بخشي از خط شمالي- جنوبي متروي اصفهان به بررسي تأثير فاصله طولي Plaxis 3D Tunnel مطالعات عددي سه بعدي توسط نرم افزار اجزاي محدود در اعماق مختلف و با فواصل (EPB) بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشستهاي سطحي زمينهاي خاكي در طي پيشروي تونلها با سپر فشار تعادلي زمين محور تا محور مختلف پرداخته شد.

كلمات كليدي:

تونل سازي سپري . EPB . تونلهاي دوقلو . نشست زمين . روش المان محدود .

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازي سپري , EPB , تونلهاي دوقلو , نشست زمين , روش المان محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه حداقل فشار سینه کار در حفاری تونل به روش EPB و TBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب دز به قمرود)

چکیده

با پیشرفت علم تونل سازی، استفاده از ماشین های حفار مکانیزه به دلیل مزایای قابل توجه آنها افزایش یافته است. در کشور ما نیز در بسیاری از پروژه های تونل سازی از این دستگاهها استفاده می شود. در تونل انتقال در قطعه اول و دستگاه حفار EPB آب دز به قمرود با توجه به خصوصیات ژئومکانیکی لایه ها از دستگاه حفار فشاری معادل به EPB در قطعه سوم و چهارم استفاده شده است. از آنجایی که در حفاری با ماشین TBM جبهه ی کار وارد می شود لازم است که مقدار آن با توجه به وضعیت جبهه ی کار و به حداقل رساندن مقادیر به تحلیل عددی میزان فشار وارد بر FLAC3D جابجایی تعیین شود. در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار جبهه کار پرداخته شد و مقادیر فشار محاسبه گردید سپس با انجام مطالعات پارامتریک نسبت به صحت بررسی وضعیت پایداری تونل با استفاده از ، TBM سنجی نتایج اقدام شد. در حفاری با ماشین سپر تلسکوپی سطوح خطر ساکورایی انجام شد و نتایج نشان داد که تونل پس از حفاری نیز، در وضعیت پایدار قرار دارد. در مشخض شد که به دلیل خصوصیات TBM و EPB انتها با مقایسه ی مقادیر جابجایی بدست آمده با دو روش ژئومکانیکی ضعیف تونل، در قطعه اول، مقادیر جابجایی بیشتر میباشد، که دلالت بر انتخاب صحیح نوع ماشین حفاری دارد.

کلمات کلیدی :

 EPB . TBM . فشار جبهه ی کار . حفاری مکانیزه . جابجایی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPB , TBM , فشار جبهه ی کار , حفاری مکانیزه , جابجایی ,
:: بازدید از این مطلب : 517
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير فاصله بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشست هاي سطحي زمين نرم در تونل سازي سپري EPB

خلاصه
توسعه شهرهاي بزرگ به علت افزايش ترافيك شهري، نيازمند توسعه سيستم حمل و نقل است. يكي از راههاي توسعه سيستم حمل و نقل، ايجاد سيستم حمل و نقل زيرزميني است. حال سيستم حمل و نقل زيرزميني اغلب نيازمند احداث تونل در اعماق كم زمينهاي خاكي است. در اثر احداث تونل، وضعيت تنش در خاك اطرافش تغيير خواهد كرد. اين امر منجر به ايجاد جابه جايي هايي در خاك اطراف تونل و در طي آن گسترش اين جابه جاييها تا سطح زمين ميشود. در چند دهه اخير، استفاده از تونل سازي به روش سپري در زمين هاي خاكي و سنگي، افزايش چشمگيري داشته است. در اثر تونل سازي سپري در زمينهاي خاكي، افت حجمي ناشي از جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (ناشي از ناپايداري جبهه كار تونل)، امتداد سپر و نيز فضاي خالي دنباله سپر و در طي آن گسترش اين افت حجمي تا سطح زمين از عوامل موثر در افزايش نشستهاي سطحي زمين در طي پيشروي تونل است. در سالهاي اخير، استفاده از سپر فشار جهت كاهش جابجاييهاي زمين در جبهه كار تونل (پايدار سازي جبهه كار تونل)، رشد قابل توجهي داشته است. لذا در اين تحقيق با (EPB) تعادلي زمين روي بخشي از خط شمالي- جنوبي متروي اصفهان به بررسي تأثير فاصله طولي Plaxis 3D Tunnel مطالعات عددي سه بعدي توسط نرم افزار اجزاي محدود در اعماق مختلف و با فواصل (EPB) بين جبهه كار تونل هاي دوقلو روي نشستهاي سطحي زمينهاي خاكي در طي پيشروي تونلها با سپر فشار تعادلي زمين محور تا محور مختلف پرداخته شد.

كلمات كليدي:

تونل سازي سپري . EPB . تونلهاي دوقلو . نشست زمين . روش المان محدود

نویسندگان :

محمد عفتي دارياني ، ابوذر علي ياري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازي سپري , EPB , تونلهاي دوقلو , نشست زمين , روش المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

چگونگی انتخاب نوع ماشین حفاري تمام مقطع تونل نسبت به شرایط ژئوتکینکی محل حفر

خلاصه
یکی از مهمترین موضوعات در فرایند حفر تونل این است که در جبهه حفاري، خاك بصورت مناسب نگهداري گردد و بدین صورت تغییر شکلها به حداقل برسد. این موضوع در محیط هاي شهري از اهمیت خاصی برخوردار می گردد که ریزش تونل یا تغییر شکل هاي بزرگ فاجعه بار بوده و حتی تغییر شکل هاي محدودتر نیز باعث تخریب ساختمانها خواهد شد. لذا لازم است خاکهاي نرم و غیرچسبنده از لحظه حفاري تا زمان نصب تحکیمات نهائی، نگهداري گردند. در این مقاله به بررسی نوع دستگاه حفار مورد استفاده، نسبت به نوع خاك مورد حفاري و مزایا و معایب هر یک می پردازیم. مشاهده می شود که ماشین هاي SLURRY در محیطهاي درشت دانه و خاکهاي غیر چسبنده اشباع، عملکردضعیف تري نسبت به ماشین هاي دارند.

کلمات کلیدي:

جبهه حفاري، نوع خاك ،SLURRY ، EPB

نویسندگان :

آریو خوش قلب ، مصطفی یوسفی راد  ، مهبد مشایخی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جبهه حفاري , نوع خاك , SLURRY , EPB ,
:: بازدید از این مطلب : 1052
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی احتمالاتی نشست سطحی زمین ناشی از حفر تونل های شهری (مطالعه موردی :خط 7 متروی تهران ،قطعه شمالی ،جنوبی)

 

مدلسازی احتمالاتی نشست سطحی زمین ناشی از حفر تونل های شهری (مطالعه موردی :خط 7 متروی تهران ،قطعه شمالی ،جنوبی)

 

کلمات کلیدی:

نشست ناشی از حفر تونل ، مدلسازی احتمالاتی ، روش تفاضل محدود ، EPB ،FLAC 3D

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست ناشی از حفر تونل , مدلسازی احتمالاتی , روش تفاضل محدود , EPB , FLAC 3D ,
:: بازدید از این مطلب : 1285
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهران

مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهرانمدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهرانمدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهران

 

کلمات کلیدی :

اندرکنش ، تونل سازی مکانیزه ، EPB ، TBM ، مدلسازی عددی ، نرم افزار FLAC3D ، تونل های متقاطع

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , تونل سازی مکانیزه , EPB , TBM , مدلسازی عددی , نرم افزار FLAC3D , تونل های متقاطع ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد

 

بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد

 

کلمات کلیدی :

EPB ، فوم ، خط 2 قطار شهری مشهد ، بهسازی خاک

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPB , فوم , خط 2 قطار شهری مشهد , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1046
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه