<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تعیین سطح لغزش دیوار مهار مارپیچ با استفاده از روش تصویربرداری

خلاصه
یکی از کاربردهای گستردهی مهارهای مارپیچ استفاده از این اعضا برای پایدارسازی دیوارهها در ساخت دیوارهای دریایی، دیوارهای حائل،پایدارسازی دیوارههای گودبرداری و ترانشهها میباشد. این مهارها به درون خاک پیچ شده و از جابجایی، گسیختگی آن جلوگیری به عملمیآورند. این روش به دلیل مزایای فراوان آن، همچون امکان اجرا زیر سطح ایستابی، امکان پیشتنیدگی بلافاصله پس از اجرا، اجرای بدون نیاز بهتزریق دوغاب، توانایی اجرا در نقاط با دسترسی محدود، سرعت اجرای بالا و ... بسیار کارآمد بوده و در پروژههای مختلف کاربردهای فراوانیدارند که متاسفانه در کشور ایران تاکنون مورد استفاده قرار گرفته نشدهاند. از این رو در این تحقیق به آشنایی بیشتر با روش مهار مارپیچ و تعیینسطوح لغزش پشت دیوارهی پایدارسازی شده با این روش با استفاده از سرعتسنجی تصویری ذرات پرداخته شده است و با تحلیل عکسهای گرفته شده میزان جابجایی و شکل سطوح لغزش تعیین گردیده است.

کلمات کلیدی:

مهار مارپیچ . پایدارسازی . دیوار . سطح لغزش . PIV .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهار مارپیچ , پایدارسازی , دیوار , سطح لغزش , PIV , ,
:: بازدید از این مطلب : 382
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کرنش هاي برشی خاك اطراف شمع هاي قائم و مایل تحت بارگذاري جانبی

خلاصه
در آزمایشگاه ،PIV (Particle Image Velocimetry) ، در این مقاله با استفاده از روش عکسبرداري سریع از اجزاي تغییر شکل یافته خاكمورد مطالعه قرار می گیرد. در این مقاله هدف اصلی (Long pile) تحت بارگذاري جانبی، کرنش هاي برشی خاك اطراف شمع هاي مایل بلندمقایسه کرنش برشی خاك اطراف شمعهاي فولادي در دو حالت قائم و مایل در خاك ماسه اي می باشد که تاثیر مایل بودن و تحت کشش یا فشاربودن شمع در تعیین طول گیرداري شمع هاي بلند و نیز تاثیر آن در کرنشهاي برشی ایجاد شده در اطراف شمع، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. شمعی که در این مقاله استفاده شد از نوع فولادي و به طول 40 سانتیمتر بود، که در آزمایش هاي مربوطه، 37 سانتیمتر از شمع در داخلبررسی می شود. بعد از انجام آزمایش ها و گرفتن θ=± و° 15 θ=±10°،θ=± خاك مدفون بود . زاویه انحراف شمع مایل براي شش حالت، ° 5خروجی ها مشاهده شد که ظرفیت باربري شمع هاي مایل بیشتر از شمع قائم می باشد، همچنین ظرفیت باربري شمع مایل منفی بیشتر از شمع مایلمثبت می باشد . نتایج نشان داد که تاثیر زاویه انحراف شمع بیشتر از تحت فشار یا کشش بودن شمع می باشد. همچنین مشاهده شد که با مایل ترشدن شمع، با اعمال بار جانبی، شمع تحت نیروي محوري بیشتري قرار گرفته، در نتیجه س بب ایجاد کرنش برشی بیشتري در اعماق پایین تر خاكمی گردد، که براي شمع هاي مایل مثبت نسبت به شمع هاي مایل منفی میزان این کرنش هاي برشی بیشتر می باشد.

کلمات کلیدي:

شمع بلند . شمع مایل . بار جانبی . PIV . کرنش برشی.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع بلند , شمع مایل , بار جانبی , PIV , کرنش برشی , ,
:: بازدید از این مطلب : 399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خاک اطراف شمع منفرد تحت بار جانبی به روش تصویری

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

شمع منفرد . بار جانبی . PIV . مدلسازی فیزیکی

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع منفرد , بار جانبی , PIV , مدلسازی فیزیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 486
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 2 مهر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مقاومت فشاری بتن و عرض شیار بر تقویت بتن به روش شیارزنی ، باآنالیز میدان کرنش به روش سرعت سنجی تصویر ذره (PIV)

تاثیر مقاومت فشاری بتن و عرض شیار بر تقویت بتن به روش شیارزنی ، باآنالیز میدان کرنش به روش سرعت سنجی تصویر ذره (PIV)

کلمات کلیدی :

روش شیارزنی . روش پردازش تصویر . PIV . تست برش مستقیم . کامپوزیت FRP

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش شیارزنی , روش پردازش تصویر , PIV , تست برش مستقیم , کامپوزیت FRP ,
:: بازدید از این مطلب : 500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی طول موثر مهاری در روش شیارزنی (EBROG) و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی (EBR) به کمک سرعت سنجی تصویر ذره (PIV)

ارزیابی طول موثر مهاری در روش شیارزنی (EBROG) و مقایسه آن با روش چسبندگی خارجی (EBR) به کمک سرعت سنجی تصویر ذره (PIV)

کلمات کلیدی :

روش شیار زنی . PIV . سرعت سنجی تصویر ذره . طول مهار موثر FRP . مقاوم سازی بتن

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش شیار زنی , PIV , سرعت سنجی تصویر ذره , طول مهار موثر FRP , مقاوم سازی بتن ,
:: بازدید از این مطلب : 591
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی فیزیکی رفتار اندرکنشی خاکهای متورم شونده و رویه بتنی کانالهای انتقال آب

خاكهای متورم شونده یکي از انواع بارز خاكهای مساله دار در مطالعات ژئوتکنيکي محسوب مي شوند. این نوع خاكها بعلت داشتن پتانسيل تغيير حجم، به سازه های ساخته شده بر روی خود و یا درون خود آسيب مي رسانند. یکي از سازه های حساسي كه مي تواند بر روی این نوع خاكها ساخته شود كانالهای بتني انتقال آب مي باشند. این كانالها بعلت وزن كم و مساعد بودن شرایط تغيير رطوبتي بستر در معرض آسيبهای ناشي از تورم خاک مي باشند. این آسيبها بصورت ترک خوردگي رویه و بالازدگي نسبي پانلها مشاهده مي شود. در مقاله حاضر این پدیده بصورت مدلسازی فيزیکي مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از این مدلسازی دستيابي به مکانيسم اندركنشي خاک و رویه كانال و ارائه راهکارهایي برای كاهش آسيب دیدگي رویه مي باشد. بهينه كردن محل و تعداد درزهای مقطع عرضي كردن بعنوان روشي برای مقابله با ترک خوردگي رویه پيشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

مدلسازی فیزیکی، خاکهای متورم شونده ،PIV ،کانال، رویه بتنی

نویسندگان :

فریبا بهروزسرند (دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز)

مسعود حاجی علیلوی بناب (دانشیار گروه ژئوتکنیک، دانشگاه تبریز)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی فیزیکی , خاکهای متورم شونده , PIV , کانال , رویه بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 1343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

عملکرد گروه شمع صلب و خاك اطراف آن تحت بار جانبی

بررسی رفتار شمعهاي به طور جانبی بارگذاري شده و خاك اطراف آنها یکی از مسائل اصلی مرتبط با اندرکنش خاك سازه است. در طراحی پی سازه ها اغلب با مساله گروه شمع تحت بارگذاري جانبی مواجه می شویم. اثرات اندرکنش گروه تابعی از فاصله شمعها بوده و الگوي تنش و تغییرشکل را در اطراف گروه شمع تحت تاثیر قرار می دهد. در این مقاله عملکرد گروه شمع صلب با فواصل مختلف و رفتار خاك اطراف آن تحت بار جانبی در آزمایشگاه مطالعه شده است. براي این منظور آزمایشات بار جانبی با مقیاس کوچک روي شمع صلب مدل، که به صورت منفرد و گروه شمع دوتایی با فواصل مختلف شمعها در امتداد بار جانبی قرار داده شده بود، در ماسه با استفاده از مدلسازي فیزیکی براي موارد مختلف انجام شد. حین انجام آزمایشات در هر مرحله از بارگذاري،   ازتغییرشکل شمعها و خاك اطراف آنها PIV Particl )Image Velocimetry) عکسبرداري دیجیتال صورت گرفت. سپس داده هاي حاصل از آزمایشات با استفاده از روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مقاله عمق دوران شمع صلب، الگوي تغییرشکل  خاك، کرنشهاي ایجاد شده در آن و میدان جابجایی خاك اطراف شمعهاي صلب تحت بار جانبی بررسی شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که با افزایش فاصله مرکز به مرکز شمعها در گروه در امتداد بارگذاري جانبی، اثرات اندرکنش شمع-خاك-شمع کاهش می یابد. در نتیجه رفتار شمعها در گروه و خاك اطراف آنها به رفتار شمع منفرد و خاك اطراف آن نزدیکتر شده و عمق میدان جابجایی خاك، مابین دو شمع رفته رفته کمتر می گردد.

کلمات کلیدي:

بار جانبی، شمع صلب، گروه شمع، مدلسازي فیزیکی ، PIV

نویسندگان :

حبیب آذرنیا شاهگلی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

مسعود حاجی علیلوي بناب (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

محمدحسین محصل (کارشناس ارشد سازه هاي دریایی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بار جانبی , شمع صلب , گروه شمع , مدلسازي فیزیکی , PIV ,
:: بازدید از این مطلب : 1365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر وجود شمع مایل در گروه شمع تحت بار جانبی

شمعها به طور وسیعی در سازه هاي فراساحلی و ساحلی مانند سکوهاي دریایی، سازه هاي پهلوگیر و دولفین هاي مهاري مورد استفاده قرار می گیرند که در آنها علاوه بر شمعهاي قائم، شمعهاي مایل نیز به کار می رود. کاربرد شمعهاي مایل به همراه شمعهاي قائم در سیستم شمع- خاك کارایی گروه شمع را افزایش می دهد. دراین مقاله تاثیر وجود شمع مایل PIV در گروه شمع و رفتار خاك اطراف آن تحت بار جانبی در آزمایشگاه با استفاده از مدلسازي فیزیکی و روش براي موارد مختلف مطالعه شده است. براي این منظور آزمایشات بار جانبی با (Particle Image Velocimetry) مقیاس کوچک در ماسه روي گروه شمع مدل شامل دو شمع قائم و مایل در دو حالت انجام شد: هر دو شمع قائم، هر دو شمع مایل (مثبت یا منفی). زاویه انحراف شمع مایل (مثبت یا منفی) ° 10 انتخاب شد. حین انجام آزمایشات در هر مرحله از بارگذاري، بوسیله دوربینی که در روبروي جعبه آزمایش قرار داشت، از تغییرشکل گروه شمع و خاك اطراف  آن عکسبرداري دیجیتال صورت گرفت. سپس عکسهاي حاصل از هر آزمایش مورد پردازش تصویري قرار گرفت. در این مقاله الگوي تغییرشکل خاك اطراف گروه شمع، کرنشهاي ایجاد شده در آن و همچنین میدان جابجایی و محدوده هاي تاثیر خاك اطراف گروه شمع تحت بار جانبی براي هر آزمایش و همچنین تاثیر مایل بودن شمعهاي موجود در گروه بحث و بررسی شده است.


 کلمات کلیدي:

شمع مایل، گروه شمع ،PIV ، بارگذاري جانبی، مدلسازي فیزیکی

نویسندگان :

مسعود حاجی علیلوي بناب (استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

حبیب آذرنیا شاهگلی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع مایل , گروه شمع , PIV , بارگذاري جانبی , مدلسازي فیزیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1420
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير مسلحكننده در شيروانيهاي مسلح به روش سرعت سنجي تصويري ذرات (PIV)

بررسي تاثير مسلحكننده در ميزان جابجاييهاي توده خاك زير پي، ظرفيت باربري پي احداث شده در نزديكي شيرواني و پايداري شيرواني از اهميت بسياري برخوردار مي باشد. در اين تحقيق پس از مدلسازي فيزيكي و با توجه به ميزان تاثير فاصله اولين لايه مسلحكننده از زير پي در ،PIV نشستها و يافتن الگوي تغيير شكل توده خاك با استفاده از روش ظرفيت باربري و مكانيزم گسيختگي پيهاي نواري واقع روي شيروانيهاي مسلح مورد بررسي قرار گرفته است.از نتايج چنين بر مي آيد كه قرارگيري مسلحكننده در محل مناسبي در شيرواني، موجب تغيير جهت بردارهاي جابجايي و افزايش ظرفيت باربري پي واقع روي آن خواهد شد. فاصله پي از لبه شيرواني تاثير بسزايي در تعيين عمق بهينه براي مسلحكننده دارد.


كلمات كليدي:

مسلح كننده ، PIV ، گسيختگي ، ظرفيت باربري ،

نویسندگان :

الهام محمدي (كارشناس ارشد ژئوتكنيك دانشگاه تبريز)

مسعود حاجي عليلو (استاديار گروه ژئوتكنيك دانشگاه تبريز)

فروغ اشكان (استاديار گروه ژئوتكنيك دانشگاه تبريز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مسلح كننده , PIV , گسيختگي , ظرفيت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 1425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتارخاکهاي ماسه اي مسلح و غیر مسلح زیر پی نواري بکمک روشPIV

در تحقیق حاضر مکانیسم گسیختگی، تغییر شکل خاك ماسه اي و تاثیر مسلح کننده ها بر این فرآیند در زیر یک پی بررسی شده است. بدین منظور مدلسازیهاي فیزیکی بر روي خاك ماسه اي انجام شده و براي PIV نواري بکمک روش مسلح سازي از مواد ژئوسنتتیکی مناسب استفاده گردیده است. در هر مرحله از بارگذاري، از توده تغییر شکل یافته خاك عکسبرداري دیجیتال شده و تصاویر مورد پردازش قرار گرفته اند. نتایج آزمایشات نشان میدهند که استفاده از مسلح کننده هاي مناسب منجر به افزایش قابل توجه ظرفیت باربري و کاهش میزان نشست پی و تغییر در مکانیسم گسیختگی شده و همچنین کارایی بهتر ژئوگرید نسبت به ژئوتکستایل در خاکهاي ماسه اي و در محدوده کرنشهاي کوچک ثابت میگردد.


کلمات کلیدي :

PIV ، مدلسازي فیزیکی، مکانیزم گسیختگی، خاك ماسه اي، ژئوسنتتیک

نویسندگان :

فریبا بهروزسرند (دانشجوي دکتراي خاك و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

مسعود حاجی علیلوي بناب (استادیارگروه خاك و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

هوشنگ کاتبی (استادیارگروه خاك و پی، دانشکده عمران، دانشگاه تبریز)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , PIV , مدلسازي فیزیکی , مکانیزم گسیختگی , خاك ماسه اي , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1449
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه