<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

219,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

دانلود نسخه 2018 (R2 v9.1.1.16749) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از روش هاي عددي

خلاصه
فعاليت هاي گوناگون مهندسي نيازمند حفريات در سنگ ها و خاكريزها مي باشد و معادن روباز نيز يكي از اين فعاليت ها است كه وجود آنها برايتوليد مواد خام صنعت ضروري است. براي رسيدن به حداكثر ذخيره موجود در معادن ملزم به كاهش عرض پله ها و نيز افزايش شيب ديواره ها ميباشيم و اين امر وجود مطالعات ژئوتكنيكي و بررسي هاي پايداري ديواره ها را مي طلبد. بررسي پايداري ديواره ها با روش هاي مختلف قابل اجراشمالي، توسط روش عددي مي پردازيم. در ابتدا با فرض C مي باشد كه در اين گزارش به تحليل پايداري شيب ديواره نهايي منطقة جنوبي از تودةبراي بررسي شرايط پايداري تك پله ها و ديوارة نهايي اين ديواره پرداخته و در ادامه نتايج حاصل از نرم Flac2D پيوسته بودن محيط از نرم افزار ) UDEC با نتايج نرم افزار Flac2D افزار فرض ناپيوسته بودن محيط) مقايسه شده است.

كلمات كليدي:

تحليل پايداري شيب . UDEC . Flac2D 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل پايداري شيب , UDEC , Flac2D ,
:: بازدید از این مطلب : 671
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم

چكيده
به منظور بهره برداري از ذخاير بوكسيت در محدوده معادن زيرزميني جاجرم، نياز به اجراي تونلي به طول 800 متر مي باشد. اين تونلتراز باربري اصلي در طبقه اول معادن زيرزميني محسوب مي شود كه در مسير خود از توده سنگ هاي آهكي سازند مبارك، رسوباتسرخ شيل و توده سنگ هاي دولوميتي سازند اليكا عبور مي كند. تونل مورد نظر در منطقه درزه دار قرار گرفته است و ناپيوستگي هانقش اساسي در تعيين پايداري يا عدم پايداري آن ايفا مي كنند. UDEC2D  در اين مقاله، با استفاده از سيستم هاي رده بندي توده سنگ و مدلسازي هاي عددي با نرم افزار 4.0(كه قابليت انجامتحليل در محيط هاي درزه دار و ناپيوسته را دارد)، وضعيت پايداري تونل بررسي و در نهايت سيستم نگهداري مناسب قاب هاي فولادي به فواصل يك متري به همراه لارده هاي بتني پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي:

بوكسيت جاجرم . تونل بازكننده . تحليل پايداري . سيستم نگهداري . مدلسازي عددي . UDEC   .

 

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بوكسيت جاجرم , تونل بازكننده , تحليل پايداري , سيستم نگهداري , مدلسازي عددي , UDEC , ,
:: بازدید از این مطلب : 773
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري شيب منطقة جنوبي از آنومالي C شمالي معادن سنگ آهن سنگان با استفاده از روش هاي عددي

خلاصه
فعاليت هاي گوناگون مهندسي نيازمند حفريات در سنگ ها و خاكريزها مي باشد و معادن روباز نيز يكي از اين فعاليت ها است كه وجود آنها برايتوليد مواد خام صنعت ضروري است. براي رسيدن به حداكثر ذخيره موجود در معادن ملزم به كاهش عرض پله ها و نيز افزايش شيب ديواره ها ميباشيم و اين امر وجود مطالعات ژئوتكنيكي و بررسي هاي پايداري ديواره ها را مي طلبد. بررسي پايداري ديواره ها با روش هاي مختلف قابل اجراشمالي، توسط روش عددي مي پردازيم. در ابتدا با فرض C مي باشد كه در اين گزارش به تحليل پايداري شيب ديواره نهايي منطقة جنوبي از تودةبراي بررسي شرايط پايداري تك پله ها و ديوارة نهايي اين ديواره پرداخته و در ادامه نتايج حاصل از نرم Flac2D پيوسته بودن محيط از نرم افزار) UDEC با نتايج نرم افزار Flac2D افزارفرض ناپيوسته بودن محيط) مقايسه شده است.

كلمات كليدي:

تحليل پايداري شيب . UDEC . Flac2D  

نویسندگان :

رامين زنگنه ، علي رفعت

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل پايداري شيب , UDEC , Flac2D ,
:: بازدید از این مطلب : 562
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 16 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پايداري و طراحي سيستم نگهداري تونل بازكننده معادن زيرزميني بوكسيت جاجرم

چكيده
به منظور بهره برداري از ذخاير بوكسيت در محدوده معادن زيرزميني جاجرم، نياز به اجراي تونلي به طول 800 متر مي باشد. اين تونل تراز باربري اصلي در طبقه اول معادن زيرزميني محسوب مي شود كه در مسير خود از توده سنگ هاي آهكي سازند مبارك، رسوبات سرخ شيل و توده سنگ هاي دولوميتي سازند اليكا عبور مي كند. تونل مورد نظر در منطقه درزه دار قرار گرفته است و ناپيوستگي ها نقش اساسي در تعيين پايداري يا عدم پايداري آن ايفا مي كنند.  در اين مقاله، با استفاده از سيستم هاي رده بندي توده سنگ و مدلسازي هاي عددي با نرم افزار 4.0 UDEC2D (كه قابليت انجام تحليل در محيط هاي درزه دار و ناپيوسته را دارد)، وضعيت پايداري تونل بررسي و در نهايت سيستم نگهداري مناسب قاب هاي فولادي به فواصل يك متري به همراه لارده هاي بتني پيشنهاد شده است.

كلمات كليدي:

بوكسيت جاجرم . تونل بازكننده . تحليل پايداري . سيستم نگهداري . مدلسازي عددي . UDEC

نویسندگان :

مصطفي شريف زاده ، كوروش شهريار ، عمادالدين اشرفي

 

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران (1387)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بوكسيت جاجرم , تونل بازكننده , تحليل پايداري , سيستم نگهداري , مدلسازي عددي , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1216
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 20 آبان 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر میل مهارهای پیش تنیده بر پایداری تکیهگاه پل کارون چهار با استفاده از روش عددی

چکیده 
 احداث پلهای بزرگ بر روی تکی هگاه های سنگی باعث ایجاد یک تنش کششی زیاد در سنگ می شود لذا دسترسی به یک مقاومت مطلوب برای تکیه گاههای پل با استفاده از میل مهار های پیشتنیده در برخی مواقع اجتناب ناپذیر است، میزان پیشتنیدگی میل مهارها بر میزان پایداری تکی هگاهها در شرایط بارگذاری متناوب پلها در اثر عبور و مرور بسیار مؤثر است. این تحقیق بر روی میزان مقاومت تکیه گاهها و میزان نیاز به پیشتنیدگی آنها انجام شده است. با توجه به شرایط زمین- جهت UDEC شناسی وتوپوگرافی تکی هگاه چپ پل کارون چهار استفاده از روش عددی المان مجزا مدل سازی و برآورد میزان پیشتنیدگی و بررسی پایداری انتخاب شد. پل کارون چهار مسیر ارتباطی بین لردگان و ایذه بوده و بر روی دریاچه بالادست سد کارون چهار مورد UDEC احداث شده است. در این تحقیق پایداری تکیه گاه چپ پل با استفاده از نرمافزاربررسی قرار گرفته است. اعمال پیش تنیدگی باعث ایجاد تنش فشاری مضاعف در سنگ دربرگیرنده اطراف می لمهار شده و منجر به افزایش نیروی اصطکاکی در صفحات درزه ها می شود و از این طریق پایداری تکیه گاه را
فراهم می کند. میزان پیشتنیدگی در این تحقیق به اندازه 100 تن برای هر میل مهار محاسبه شده است. نتایج، میزان مناسب بودن پیشتنیدگی طراحی شده برای میل مهار های تکیه گاه چپ را تأیید میکند.

واژه های کلیدی:

پایداری، می لمهار پی شتنیده، تکی هگاه سنگی، پل کارون چهار،UDEC

نویسندگان :

محمدحسین احمدی  ، پرویز معارف وند ، سیدحسن مدنی

 

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری , می لمهار پی شتنیده , تکی هگاه سنگی , پل کارون چهار , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1035
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل ریزش سنگ بر روی نیروگاه برقابی سد شهید عباسپور و پیشنهاد روش پایدارسازی

چکیده
 امروزه مبحث پایداری تکیهگاهها یکی از پارامترهای اصلی و تعیین کننده در اقتصاد و ایمنی سدهای برقابی است. به منظور تحلیل پایداری و ایمنسازی شیبهای سنگی مشرف به نیروگاه- های برقابی، بکارگیری روشهای پیشرفتة عددی جهت برآورد پایداری توده سنگ  بالادست این گونه سازهها با استفاده از برنامههای کامپیوتری گسترش شایانی یافته است. در کنار این نرم- افزارها، استفاده از روشهای کیفی- کمی برآورد ریسک ریزش سنگ جهت تعیین میزان ریسک ریزش و لزوم پایداری بسیار کارآمد میباشد. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ریسک به تحلیل پایداری تکیهگاه چپ سد شهید UDEC و برنامه تحلیل عددی SRRA توصیفی- کمی عباسپور پرداخته شده است. نیروگاه برقابی سد شهید عباسپور یکی از مهمترین منابع تولید انرژی برق کشور است که به دلیل قرار گرفتن در درهای با شیب تند متشکل از تودهسنگهای به شدت درزهدار سازند آهکی آسماری همواره در معرض تهدید ناشی از ریزش سنگ بوده است. بطوری که در تازه ترین مورد ریزش در سال 1389 سازههای اطراف نیروگاه به کلی نابود شد. بنابراین با توجه به سابقه ریزش و وجود یک بلوک دارای پتانسیل ناپایداری در تکیهگاه چپ و همچنین احتمال رخداد مجدد ریزش، تحلیل پایداری تکیهگاه چپ امری ضروری به نظر میرسد. بدین منظور با استفاده از اطلاعات موجود در مورد ریزشهای ثبتشده در محدودهی ساختگاه، میزان ریسک ریزش و لزوم پایدارسازی تکیهگاه چپ تعیین شد و سپس، پایداری این تکیهگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تکیهگاه در حالت استاتیک بدون نگهدارنده ناپایدار بوده و در صورت ریزش، حجم بالایی از سنگ بصورت بلوکهای منفرد و پیوسته بر روی نیروگاه و سازههای جانبی ریزش خواهد کرد. در تحلیل پایدارسازی جهت مهار سنگ و محافظت از نیروگاه و سازههای پاییندست، محدودهی مشرف به نیروگاه و سازههای جانبی با یک پرده از سیستم هدایت کنندهی سنگ با هدف جلوگیری از پرتاب، کنترل و هدایت سنگ و یک خط سیستم سنگگیر به منظور مهار و به دام انداختن بلوکهای ریزشی بطور ترکیبی استفاده شد. پس از مدلسازیسیستم محافظتی و حل مجدد مدل، نتایج نشان میدهد که سیستم مذکور میتواند کلیهی سنگهای ریزشی این محدوده را بدون ایجاد شکست، تحمل، کنترل، هدایت و مهار کند.

واژه های کلیدی:


تحلیل پایداری، سد شهید عباسپور، سیستم هدایتکننده سنگ، نرم افزار. UDEC

نویسندگان :

اسکندر فرجی ، پرویز رفعتی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری , سد شهید عباسپور , سیستم هدایتکننده سنگ , نرم افزار , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1403
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر نسبت مدول به سختی نرمال درزه در تعیین معیار پیوستگی

چکیده
 یکی از پارامترهای مهم در طراحی حفریات زیرزمینی مدول تغییرشکل پذیری توده سنگ می باشد. روش معمول برای تخمین یا پیش بینی مدول قبل از حفاری، روش های مدلسازی عددی است. از طرفی شبیه سازی عددی حفره های زیرزمینی در محیط های ناپیوسته مشکل و پیچیده است. از جمله ی این مشکلات می توان به عدم دسترسی به خصوصیات دقیق هندسی و مکانیکی درزه ها و همچنین پیچیدگی مدلسازی در نرم افزارهای محیط ناپیوسته و تحلیل پایداری محیط هنگامی که تعداد ناپیوستگی ها زیاد است، اشاره نمود. از این رو استفاده از محیط های معادل در شبیه سازی عددی متداول شده است. محیط معادل یا شبه پیوسته ترکیبی از خصوصیات سنگ بکر و ناپیوستگی ها می باشد. نظریه پیوستگی تنها هنگامی که بتوان ناپیوستگی زمین را براساس نظریه های پیوسته و ناپیوسته طبق هبندی کرد، برای بررسی توده سنگ کفایت می کند. رفتار توده سنگ با درج ههای مختلف درزه داری با استفاده از مد لسازی عددی و براساس مکانیک محیط های پیوسته و ناپیوسته توسط محققین مختلف بررسی شده است. انتخاب روش عددی و نرم افزار مناسب جهت تحلیل و مد لسازی نیازمند تعیین پیوستگی یا ناپیوستگی محیط م یباشد. استفاده شد. در UDEC در این مطالعه داده های سازند بختیاری برای مدلسازی تونل در نرم افزار این مقاله نشان داده شد که علاوه بر تأثیر نسبت ارتفاع تونل به ارتفاع بلوک، نسبت مدول به سختی نرمال درزه نیز در تعیین معیار پیوستگی تأثیرگذار است. همچنین روابطی برای جابجایی سقف و دیواره تونل براساس خصوصیات ناپیوستگی ها ارائه شد که کران بالای محیط معادل را نمی توان کران پائین معیار شبه UDEC نشان می دهد. با توجه به محاسبات پیچیده نرم افزار پیوسته را تعیین کنیم چون حافظه نرم افزار برای شرایطی که درزه ها خیلی به هم نزدیک می شوند، محدود می باشد.

واژه های کلیدی:

رو ش عددی، تونل ، محیط شب هپیوسته، معیار پیوستگی، UDEC

نویسندگان :

حسن اسدالهی  ، رضا رحمان نژاد

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رو ش عددی , تونل , محیط شب هپیوسته , معیار پیوستگی , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1463
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي عددي نقش خواص توده سنگ بر روي پایداري فضا تحت برخورد موشک کروز

چکیده
از دیدگاه پدافند غیر عامل طراحی هوشمندانه فضاهاي زیرزمینی در برابر موشک هاي سنگین از اهمیت بسزایی برخوردار است. حفظ تأسیسات اصلی و بنیادي یک کشور (نیروگاه هاي برق آبی ، انبار مهمات، تأسیسات هسته اي) به عنوان مهمترین ابنیه ي اقتصادي و سیاسی کشور اهمیت موضوع را دوچندان می کند. در این میان توده سنگ درزه دار از نظر انتشار امواج و انتقال انرژي موج ناشی از برخورد موشک رفتار پیچیده تري از خود نشان می دهند. در مقاله حاضر تلاش بر آن است پروسه تحلیل دینامیکی انتشار امواج فشاري ناشی از برخورد موشک و نفوذ آن در محیط پیوسته و ناپیوسته با استفاده از روش تحلیلی و عددي مورد بررسی قرار گرفته و نحوه پایداري پوشش تونل در برابر بارهاي وارده با استفاده از دیاگرام فشار- زمان و جابجایی- زمان براي نقاط مرزي FIAC تونل نشان داده می شود. نتایج حاصل از رسم دیاگرام اندرکنش به روش تحلیلی و محاسبات عددي (با استفاده از نرم افزار بیانگر آن است که نقاط مرزي تونل درپوش گسیختگی قرار می گیرند و همچنین تطابق بهتري را بین نتایج حاصل از )UDEC و روش تحلیلی و نرم افزار FIAC مشاهده می کنیم.

کلمات کلیدي :

موشک کروز، حل تحلیلی، مدل سازي عددي ،FIAC،UDEC

نویسندگان :

مسعود قائمی ،سجاد برنجیان ، داوود شریفی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , موشک کروز , حل تحلیلی , مدل سازي عددي , FIAC , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1678
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی دو و سه بعدی تاثیر لایه ضعیف در مسیر تونل بر پایداری تونل و سیستم نگهداری

حفر تونل در زمینهای سست مستلزم دقت فراوان در تحلیلها است. یکی از مشکلات اساسی حفر تونل مواجهه با لایههای ضعیف و مشکلات پایدارسازی تونل در برخورد با این لایهها میباشد. مصالح تشکیل دهنده این لایه های ضعیف عموماً از جنس خاک ضعیف همانند رس بوده و بیشتر در سنگ های مقاوم با آنها برخورد میشود. این لایهها پس از حفر تونل به سرعت به داخل تونل پیشروی کرده و مشکلات زیادی را به بار می آورند. همچنین پس از اعمال سیستم نگهداری، فشار مضاعفی را بر سیستم نگهداری وارد آورده و ممکن است شکست سیستم نگهداری را رقم بزنند. به همین دلیل باید قبل از رسیدن تونل به لایه های ضعیف، به درستی محل دقیق این لایه ها راشناسایی ومشخصات فیزیکی و مقاومتی آنها را به درستی تخمین زد. یکی از بهترین روش ها در تحلیل پایداری تونل در محیطهای ژئومکانیکی بهره گیری از روش های عددی است که در سال های اخیر کاربرد فراوانی در این زمینه پیدا کردهاند. به همین دلیل در این بررسی به منظور مطالعه رفتار تونل و سیستم نگهداری اعمالی در برخورد با لایههای سست از نرم افزارهای عددی FLAC3D و UDEC استفاده شده است. نتایج حاصل از دو نرم افزار تطابق قابل قبولی با یکدیگر داشته و بیانگر این نکته هستند که فشار افزایش یافته وارد بر سیستم نگهداری در محل لایه سست باید بگونهای توسط سیستم نگهداری کنترل شده و طراحی آن باید بگونه ای باشد که شکست در آن رخ ندهد. به همین دلیل در طراحی سیستم نگهداری توسط دو نرم افزار، مهم ترین عامل قاب کنترل به منظور تامین پایداری مناسب، ضخامت سیستم نگهداری است.


واژههای کلیدی:

لایههای ضعیف، فشار وارد بر سیستم نگهداری، روشهای عددی، FLAC3D و .UDEC

نویسندگان :

منصور شرفی صفا ، علی مرتضوی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لایههای ضعیف , فشار وارد بر سیستم نگهداری , روشهای عددی , FLAC3D , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1750
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین سیستم نگهداری بهینه تونلهای دسترسی معدن گوشفیل با استفاده از روش ویکور

یکی از مهمترین مراحل طراحی فضاهای زیرزمینی انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای آن فضا است. در بسیاری از موارد، سیستمهای نگهداری برای تونل بر اساس تجربه مهندسین طراح انتخاب میشود. بنابراین به جای استفاده از معیارهای علمی، قضاوتهای شخصی بیشترین نقش را در انتخاب سیستم نگهداری ایفا میکند. اما انتخاب سیستم نگهداری مناسب به پارامترهای اقتصادی و فنی بستگی دارد. بنابراین مسأله انتخاب سیستم نگهداری برای فضاهای زیرزمینی یک مسأله تصمیمگیری چندمعیاره است. در این تحقیق انتخاب سیستم نگهداری مناسب برای تونلهای دسترسی معدن سرب و روی گوشفیل مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 8 نوع سیستم نگهداری برای این تونل در نظر گرفته شده و با استفاده از نرمافزار UDEC مقادیر جابجایی و ضریب اطمینان محاسبه شده است. سپس با استفاده از روش تصمیمگیری چندمعیاره VIKOR با توجه به معیارهای ضریب اطمینان، سهولت اجرای سیستم، جابجایی و نیاز به نیروی انسانی، سیستم نگهداری مناسب برای این تونل، انتخاب شده است. سیستم نگهداری انتخاب شده این تونل، استفاده از پیچسنگ به طول 4 متر و با فاصلهداری 5 / 1 متر در سقف و دیوارههای تونل است.

کلمات کلیدی:

معدن سرب و روی گوشفیل، سیستم نگهداری ، تصمیمگیری چندمعیاره، تحلیل پایداری تونل، UDEC

نویسندگان :

زینب رنجبر فهلیانی ، محمد عطایی ، سید محمد اسماعیل جلالی ، راضیه فرجی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن سرب و روی گوشفیل , سیستم نگهداری , تصمیمگیری چندمعیاره , تحلیل پایداری تونل , UDEC ,
:: بازدید از این مطلب : 1716
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 6 بهمن 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5955 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه