<>

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقايسه سازه هاي بلند فولادي بر مبناي طراحي به روش هاي LRFD و ASD  

چكيده
روش تنش مجاز سنتيترين روش طراحي سازه هاي فولادي بشمار ميرود. در اين روش ، اثرات كاهش روش تنش مجازاحتمالي مقاومت اعضا و نيز افزايش احتمالي بارها تنها به كمك يك ضريب (بنام ضريب اطمينان) و فقط در يك مرحلهمنظور ميشود. روش ديگري كه در دو دهة اخير در اكثر كشورها رواج پيدا كرده است، روش ضرايب بار و مقاومت است.در اين روش ، ايمني در دو مرحله، افزايش بار به كمك ضرايب بار و تقليل مقاومت به كمك ضرايب كاهش مقاومت درنظر گرفته ميشود. اصلي ترين و مهمترين آئين نامهاي كه حاوي ضوابط طراحي سازههاي فولادي آئين نامهAISC  است. در حال حاضر بخش طراحي اين آئين نامه در سه مجموعه ارائه ميشود. در كشور ايران مبحث دهم مقررات مليساختمان تنها مجموعه اي است كه به عنوان آئين نامه سازه هاي فولادي مورد استفاده مهندسان قرار ميگيرد. درAISC- و AISC-341 ،AISC- ويرايش اخير مبحث دهم مقررات ملي ساختمان تلاش شده است كه سه مجموعه 360358 در يك قالب واحد ارائه شود. در اين مقاله، رفتار سازههاي 13 و 16 طبقه فولادي خمشي و مهاربندي طراحي شدهدر حالات منظم و نامنظم مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين رفتار اين سازه ها تحت ASD و LRFD به دو روشمورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان دادندكه در سازه هاي منظم Chi-Chi و Kobe ،Northrich تاثير سه زلزلهاقتصادي تر مقرون به صرفه تر بودهASD و در سازه هاي نامنظم روش LRFD طراحي به روش است.

واژه هاي كليدي:

روش تنش مجاز .  ضرايب بار و مقاومت . آئين نامه AISC . نامنظمي در پلان . بارگذاري ديناميكي

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , روش تنش مجاز , ضرايب بار و مقاومت , آئين نامه AISC , نامنظمي در پلان , بارگذاري ديناميكي ,
:: بازدید از این مطلب : 986
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم شده (TMD)

چکیده
به منظور کنترل و کاهش ارتعاش سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی، از ابزارهاي ساده و کارآمدي همچون میراگر جرمی ویژگیهاي دینامیک سازه را به مقدار زیادي ،(SSI) استفاده می شود. مسئله اندرکنش خاك- سازه (TMD) تنظیم شدهدر کنترل SSI نصب شده بر سازه نیز تاثیرگذار است و نادیده گرفتن اثر TMD تغییر داده و در نتیجه بر کارایی سیستمبه برآورد بیش از حد عملکرد این سیستم منجر می شود. بر این اساس در TMD حداکثر پاسخ هاي ساختمانی توسطمقاله حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر اندرکنش خاك و سازه بر کنترل شتاب و تغییر مکان سازه داراي میراگر جرمی،TMD پرداخته شود. به همین منظور، حالات مختلفی از سازه نامتقارن با محلهاي مختلف نصب (TMD) تنظیم شدهمورد بررسی قرار گرفت و با مطالعات پارامتریک بر روي آن، به OpenSees به صورت مدلسازي عددي در نرم افزاربررسی نتایج حاصله پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بهینه ترین حالت جهت کنترل شتاب لبه در سازه هاي نرمپیچشی، نصب میراگر جرمی تنظیم شده در هر دو لبه سخت و نرم می باشد. همچنین با اعمال اثر اندرکنش خاك-سازه، مقادیر تغییر مکان و شتاب براي هر دو لبه سخت و نرم در حدود 1.5 تا 2.5 درصد افزایش می یابد. همچنیننتایج نشان داد که بیشترین افزایش ناشی از اعمال اثر اندرکنش خاك- سازه، مربوط به نصب میراگر در هر دو لبه درحالت لبه نرم و سخت می باشد. علاوه بر این، بررسی تاثیر خروج از مرکزیت نشان داد که با افزایش مقدار خروج ازمرکزیت، تفاوت خاصی در اثر اعمال اندرکنش خاك- سازه در نتایج مشاهده نمی شود و لذا می توان از اثر آن صرفنظر نمود.

واژه هاي کلیدي:

اندرکنش خاك ساز (SSI)  . سازه نامتقارن نرم پیچشی . میراگر . TMD . خروج از مرکزیت . لبه نرم و سخت

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اندرکنش خاك ساز (SSI) , سازه نامتقارن نرم پیچشی , میراگر , TMD , خروج از مرکزیت , لبه نرم و سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تأثیر الیاف پلی پروپیلن و فولادي بر خواص مکانیکی بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت شرایط عمل آوري متفاوت

چکیده
هدف اصلی از این مقاله مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیپروپیلن با درصدهاي متفاوت بر روي خواص مکانیکی0 میباشد. از / 0 و 42 / بتن حاوي سبکدانه لیکا تحت 6 شرایط عملآوري مختلف با نسبت هاي آب به سیمان 38آنجایی که استفاده از سبکدانه در صنعت ساختمان مورد توجه محققین قرار گرفتهاند و همچنین استفاده از الیافمیتواند برخی از ضعفهاي بتن را پوشش دهد، در مطالعه حاضر به مقایسه تأثیر الیاف فولادي و پلیپروپیلن بر رويمقاومت فشاري، کششی و مدول الاستیسیته بتن سبک در سنین مختلف پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشانمیدهد، مقاومت فشاري بهینه براي بتن حاوي سبکدانه لیکا با 1% الیاف فولادي بدست میآید. بعلاوه بیشترین مقدارمقاومت کششی براي بتن حاوي سبکدانه لیکا و 0,3 % الیاف پلی پروپیلن یا 3% الیاف فولادي بدست آمد. همچنینمقاومت ،ACI تعیین مقاومت کششی و مدول الاستیسیته نشان می دهد که در بیشتر حالات رابطه پیشنهاديکششی و مدول الاستیسیته را نسبت به مقادیر اندازه گیري شده براي بتن سبک شاهد و بتن سبک حاوي الیافهايمختلف دست بالا تخمین میزند.


واژه هاي کلیدي:

روابط همبستگی . خواص مکانیکی بتن سبک . عمل آوري . الیاف پلی پروپیلن . الیاف فولادي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , روابط همبستگی , خواص مکانیکی بتن سبک , عمل آوري , الیاف پلی پروپیلن , الیاف فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 909
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی هندسه هسته اصلی بادبند کمانش ناپذیر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بادبند کمانش ناپذیر . BRB . کمانش موضعی و کلی . هندسه هسته

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , بادبند کمانش ناپذیر , BRB , کمانش موضعی و کلی , هندسه هسته ,
:: بازدید از این مطلب : 1081
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر رفتار آلياژ حافظه دار شكلي (SMA) و كاربرد آن در سازه هاي فولادي

چكيده
امروزه مواد و تكنولوژي هاي جديدي به كار برده مي شوند كه باعث سازگاري سازه با محيط خود مي باشند كه به اينمواد ، مواد محرك يا هوشمند مي گويند. آلياژهاي حافظه دار شكلي نوعي از اين مواد هوشمند مي باشند كه به علت داراكاربردهاي مختلفي (Super elasticity) و فوق ارتجاعي (Shape memory) بودن خصوصياتي از قبيل حافظه شكليدر مهندسي سازه پيدا كرده اند. آلياژهاي حافظه دار شكلي به علت دارا بودن خصوصياتي همچون ظرفيت ميرايي بالا،دوام،مقاومت در برابر خستگي و خوردگي و ... كاربردهاي مختلفي در زمينه هاي مختلف علوم و صنعت پيدا كرده اند.اگر چه ازها چندين دهه مي گذرد ولي استفاده از آنها در صنعت ساختمان و مهندسي سازه به يك دهه گذشته SMA زمان كشفباز مي گردد .


واژه هاي كليدي:

سازه فولادي . آلياژ حافظه دار شكلي . تغيير شكل . ميرايي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , سازه فولادي , آلياژ حافظه دار شكلي , تغيير شكل , ميرايي ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین بهترین قطر متوسط دانه بندی بستر به منظور پیش بینی نیمرخ تعادلی سواحل ماسه ای

 

 

 

کلمات کلیدی :

چهره بستر . نیمرخ های تعادلی . قطر متوسط ذرات بستر . رگرسیون خطی . دریای خزر

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , چهره بستر , نیمرخ های تعادلی , قطر متوسط ذرات بستر , رگرسیون خطی , دریای خزر ,
:: بازدید از این مطلب : 1124
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر مدلسازي اندرکنش خاك  سازه در کنترل سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده

چکیده
به دلیل لنگرهاي پیچشی و تغییرمکان هاي دورانی اضافی که در اثر نامتقارنی در پلان سازه ها ایجاد می شود،تغییرمکان وجوه بیرونی سازه افزایش یافته و این قضیه منجر به آسیب بیشتر سازه هاي نامتقارن به هنگام زلزله میگردد. براي این منظور، جهت کنترل و کاهش ارتعاش سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی، از ابزارهاي ساده و کارآمديویژگیهاي دینامیک ،(SSI) استفاده می شود. مسئله اندرکنش خاك- سازه (TMD) همچون میراگر جرمی تنظیم شدهنصب شده بر سازه نیز تاثیرگذار است. از اینرو TMD سازه را به مقدار زیادي تغییر داده و در نتیجه بر کارایی سیستمبه برآورد بیش از حد عملکرد این سیستم TMD در کنترل حداکثر پاسخ هاي ساختمانی توسط SSI نادیده گرفتن اثرمنجر می شود. بر این اساس در مقاله حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر مدلسازي اندرکنش خاك و سازه بر کنترلپرداخته شود. جهت دستیابی به این هدف، (TMD) شتاب و تغییرمکان سازه با استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده OpenSees به صورت مدلسازي عددي در نرم افزار ،TMD حالات مختلفی از سازه نامتقارن با محلهاي مختلف نصبمورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کهبهینه ترین حالت جهت کنترل شتاب لبه در سازه هاي نرم پیچشی،نصب میراگر جرمی تنظیم شده در هر دو لبه سخت و نرم می باشد. همچنین با اعمال اثر اندرکنش خاك- سازه، مقادیرتغییرمکان و شتاب براي هر دو لبه سخت و نرم در حدود 1.5 تا 2.5 درصد افزایش می یابد.


واژه هاي کلیدي:

اندرکنش خاك سازه (SSI) . سازه نامتقارن نرم پیچشی . میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) . کنترل تغییرمکان و شتاب . لبه نرم و سخت

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اندرکنش خاك سازه (SSI) , سازه نامتقارن نرم پیچشی , میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) , کنترل تغییرمکان و شتاب , لبه نرم و سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1056
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي استفاده از متاكائولن در خواص مكانيكي بتن سبك خودتراكم تحت حمله سولفاته

چكيده
با توجه به مزاياي فراوان بتن خودتراكم مانند عدم نياز به ويبره، كيفيت بالا، كاهش آلودگي صوتي هنگام اجرا و ... تمايل به استفاده ازاين نوع بتن به طور روزافزون در حال افزايش است. از سوي ديگر، يافتن راهي براي استفاده از سبكدانه ها به منظور كاهش وزن مردهسازه، كاهش اثرات مخرب زيستمحيطي ومقابله با اثرات زلزله، ما را به سمت استفاده از مصالح جديد سوق مي دهد.10 و ١٥ وزني ، در اين مطالعه به بررسي امكان ساخت بتن خودتراكم سبك سازه اي با دوام با پوزولان متاكائولن با درصد هاي ٥سيمان پرداخته شده است. طرح اختلاط بهينه با نسبتهاي ثابت طرح و تغيير متغير پوزولان با اصلاح شاخص هاي جريان پذيري درو همچنين دسترسي به بتني با وزن مخصوص مورد نظر (بتن سبك با استفاده از ليكا، پوميس و دياتوميت) EFNARC محدوده مطلوبانتخاب شده است. آزمايش هاي مقاومت فشاري، اثر محيط سولفاته ٥ و ١٠ درصد بر روي طرح اختلاط انتخاب شده صورت پذيرفتهاست.نتايج نشان مي دهد استفاده از پوزولان هاي مختلف به خصوص متا كائولن در عين حال كه باعث افزايش مقاومت بتن خودتراكم و نيزكاهش نفوظ پذيري اين بتن مي شوند. بهينه ترين درصد استفاده از پوزولان متاكائولن ١٠ درصد به همراه سبكدانه ليكا مي باشد. با توجهبه سبك شدن بتن موجود و كاهش مقاومت و دوام به واسطه مصالح سبك در صورت استفاده از طرح اختلاط مناسب و افزودن متاكائولن قابليت استفاده سازه اي با دوام را دارا مي باشند.


كلمات كليدي:

بتن سبك خودتراكم . دوام . پوزولان . متاكائولن . خواص مكانيكي . محيط سولفاته

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , بتن سبك خودتراكم , دوام , پوزولان , متاكائولن , خواص مكانيكي , محيط سولفاته ,
:: بازدید از این مطلب : 1033
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي

چكيده
نقص هاي هندسي در اثر خطاهاي اجتناب ناپذير كه طي فرآيند ساخت يا نصب اعضاي سازه اي به وجود مي آيد، ممكناست عملكرد سازه ي فولادي را تحت تأثير قرار دهد. گاهي در اجراي قاب هاي خمشي با اتصالات ستون درختي، طولتير پيوند مياني بعد از ساخت با اندازه ي مندرج در نقشه هاي اجرايي تطبيق كامل ندارد و بنابراين در محل وصله فلنجيتيرها فاصله اي بين ورق هاي انتهايي مشاهده مي شود. در پژوهش حاضر تأثير مقادير مختلف خطاي ساختِ مربوط بهطول تير پيوند مياني بر روي رفتار اتصالات ستون درختي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور، ابتدا اثر خطايدر نظر گرفته شد و نيروهاي داخلي ايجاد SAP ساخت مذكور در يك سه قاب خمشي فولادي، توسط نرم افزار 2000شده در اعضا استخراج گرديد. سپس رفتار غيرخطي مدل هاي سه بعدي از اتصال درختي يك تير به ستون كناري از اينمورد بررسي قرار ANSYS Workbench قاب ها تحت اثر نيروهاي ناشي از خطاي ساخت، با نرم افزار اجزاي محدودگرفت. در مدل هاي اجزاي محدود، خواص غيرخطي مصالح، غيرخطي هندسي و همچنين رفتار غيرخطي تماس ورق هايانتهايي منظور شده است. در اين تحقيق مشاهده شد كه خطاي ساخت تير پيوند مياني موجب ايجاد تنش هاي قابلتوجهي در سخت كننده هايِ ورق انتهاييِ متصل به تير پيوند مياني مي گردد.


واژه هاي كليدي:

اتصال درختي . خطاي ساخت. وصله . سازه فولادي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اتصال درختي , خطاي ساخت , وصله , سازه فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 1052
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ترمیم بتن های کم مقاومت بواسطه تزریق گوگرد مذاب

چكیده
بهبود مشخصههای مکانیکی همانند مقاومت فشاری، نفوذ پذیری، جذب آب، دوام و ... در بتنهایی که در ساخت )عدمرعایت نسبت آب به سیمان(، اجرا یا عملآوری آنها کوتاهی شده و یا در معرض حجوم عوامل خارجی مانند سولفاتهها،یونکلرید، مواد خورنده شیمیایی، اسیدها و ... قرارگرفتهاند به واسطه تزریق گوگرد مذاب حائز اهمیت است و بستری رابرای ترمیم این نوع بتن ها با روندی ساده و هزینهای به مراتب پایین تر از سایر هزینههای رایج ترمیم فراهم آورده است.استفاده از این بتن در مکانهایی که بتنهای سیمانی معمولی غیرقابل استفاده است می تواند جایگزین مناسبی باشد.استفاده صحیح از مصالحی که با هزینه به مراتب پایین تر از سیمان تولید می شوند در صنعت ساخت و ساز، خود، باعثکاهش هزینهها میشود.


واژه های کلیدی:

گوگرد . بتن گوگردی نفوذی . نمونه های ترمیم یافته . افزایش مقاومت

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , گوگرد , بتن گوگردی نفوذی , نمونه های ترمیم یافته , افزایش مقاومت ,
:: بازدید از این مطلب : 1172
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 29 مهر 1402 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه