<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2021 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2022 (v11.4.2.250) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

360,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (R4 v11.3.2.23783) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از تبدیل کانتورلت براي شناسایی خسارت در دال هاي بتنی پیش تنیده

چکیده
این مقاله به شناسایی خسارت در دالهاي بتنی پیشتنیده به کمک تبدیل کانتورلت به عنوان یکی از روشهاي نوینپردازش سیگنال میپردازد. در الگوي عددي یک دال بتنی پیشتنیده، پس از راستیآزمایی آن با نتیجههاي آزمون مودالبر روي نمونههایی آزمایشگاهی، سه حالت خسارت ساختگی در محلهاي مختلف ایجاد میشود. سپس اختلاف کرنشهايمودال نخستین مود ارتعاشی نمونههاي عددي در دو حالت آسیبندیده و آسیبدیده بهعنوان ورودي تبدیل کانتورلت درنظر گرفته میشوند. از خروجیهاي این تبدیل بهعنوان شاخص خسارت و براي تعیین محل خسارتهاي ساختگی استفادهشده است. نتیجهها نشان دادند که حساسیت تبدیل کانتورلت به خسارتهاي میانهي دالهاي بتنی پیشتنیده نسبت بهخسارتهاي پیرامونی و گوشهها بیشتر است. علاوه بر این، بررسیها نشاندادند که تبدیل کانتورلت، بر خلاف بسیاري ازروشهاي شناسایی خسارت، توانایی آشکارسازي محل خسارت را در نزدیکترین نقطهها به گوشههاي نمونه دالهاي بتنیپیشتنیده را نیز دارا میباشد. از این رو، میتوان استفاده از این تبدیل را ابزاري کارآمد در شناسایی و آشکارسازي آسیبهايوارد بر سازهها در مرحلههاي نخستین آسیبدیدگی و در همهي محلهاي سازه دانست.


واژه هاي کلیدي:

شناسایی خسارت . تبدیل کانتورلت.  داده هاي مودال . دال بتنی پیش تنیده . خسارت ساختگی

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , شناسایی خسارت , تبدیل کانتورلت , داده هاي مودال , دال بتنی پیش تنیده , خسارت ساختگی ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری برروش ها و فناوری های نو در طراحی و زیباسازی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

فناوری های نو . نو آوری در طراحی . طراحی صنعتی . تولید محصول

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , فناوری های نو , نو آوری در طراحی , طراحی صنعتی , تولید محصول ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهكارها و موانع اجراي مبحث ١٩ در جداره هاي مجاور فضاي آزاد نمونه موردي شهر اردبیل

چكيده
انرژي، يك نياز اساسي براي استمرار توسعه اقتصادي، تأمين رفاه وآسايش زندگي بشري محسوب مي گردد.روند صعوديمصرف انرژي ، با انقلاب صنعتي آغاز شده وبا شتاب بيشتري دامه دارد. افزايش نگرانيها در خصوص تبعاتزيستمحيطي مصرف انرژي ،افزايش قيمت حامل هاي انرژي همراه با مباحث معماري پايدار اهميت اين موضوع را دركشور دوچندان نموده است . مطابق با آمار ترازنامه انرژي كشور ، نزديك به ٤٠ % انرژي دربخش ساختمان هاي مسكونيمصرف مي شود. خصوصيات كالبدي مسكن با ديدگاههاي معماري پايدار وسازگار با محيط زيست و همسو با طبيعت مارا بر آن ميدارد كه نيازهاي انرژي اين حوزه را نه با روشهاي مخرب محيط زيست بلكه با روشهايي همسو با اصولمعماري پايدار ، متناسب با اقليم و فرهنگ منطقه به پيش ببريم. بيشترين تلفات حرارتي ساختمان هاي مسكوني عمدتا،از طريق ديوارهاي پيراموني صورت مي گيرد. انتخاب راهكار مناسب براي كاهش مصرف و اتلاف انرژي در ديوارهايخارجي حائز اهميت بسيار مي باشد. .مقاله حاضر با استفاده از روش تحقيق كاربردي –توصيفي و استفاده از روشتجويزي براي محاسبه تلفات جداره هاي خارجي مجاور فضاي آزاد را در شهر اردبيل مطالعه و بررسي قرارداده، راهكارهايي را جهت سهولت اجرا و ارتقا كيفيت و كاهش مصرف انرژي دراين زمينه داده است .


واژه هاي كليدي:

معماري پايدار بهينه سازي انرژي . مبحث ١٩ . عايق كاري . مقاومت حرارتي . اردبيل

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , معماري پايدار بهينه سازي انرژي , مبحث ١٩ , عايق كاري , مقاومت حرارتي , اردبيل ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

لزوم مطالعه و تحقیق پارامترهاي تردد ترافیکی بزرگراه شهري

خلاصه:
مشکلات ترافیکی شهرهای ایران بخصوص شهر تهران بدلیل مسائل مختلف اجتماعی، زیرساختی و کمبود داده های ترافیکی و روند شاخص ها باعث کندی سرعت حرکت خودروها در معابر شهری شده است. که نیازمند شناسائی مسائل و مشکلات از زاویه مطالعات و طراحی غیر سازه ای مبتنی بر پایش و تحقیق پارامترهای تردد و حجم ترافیک می باشد. هم چنین به تعیین اهداف رسیدن به ظرفیت ترافیکی بزرگراه ها و استفاده از پتانسیل بزرگراه های موجود با اتکاء بر دانش بومی و بین المللی و تحقیق روند تردد متوسط روزانه (aadt) و اجرای طرح آزمایش (پایلوت) ایجاد خط های سریع (express) با رفع کلیه گره های ترافیکی و هدایت هوشمند توام با نوآوری و خلاقیت و هم چنین آموزش همگانی برای تغییر رفتارهای نابهنجار رانندگی برای رفع مشکل ترافیک می تواند مؤثر و کارساز باشد.

 

کلمات کلیدی :
  • تحقیق
  • مطالعه
  • تردد
  • ترافیکی
  • بزرگراه شهری

 

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: تردد , ترافیک , بزرگراه , شهر ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

سیستم های سازه ای در سازه های بلند

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سازه های بلند . سیستم های سازه ای

 

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , سازه های بلند , سیستم های سازه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 37
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ضرورت بازنگری آیین نامه زلزله ایران جهت اعمال پارامترهای جدید محاسباتی به منظور لحاظ کردن نوع روش اجرای سیستم های ساختمانی به جای سیستم های سازه ای

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بررسی آیین نامه 2800 . پارامترهای اجرایی . سیستم های ساختمانی

 

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , بررسی آیین نامه 2800 , پارامترهای اجرایی , سیستم های ساختمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

فن آوری نوین پلی ون در صنعتی سازی ساختمان های سبک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ساختمان سبک . سردنورد شده . مصالح سبک . مقاوم در برابر زلزله Light Steel Frame

 

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , ساختمان سبک , سردنورد شده , مصالح سبک , مقاوم در برابر زلزله Light Steel Frame ,
:: بازدید از این مطلب : 31
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل مقاومت خمشی و ظرفیت دورانی مقاطع فولادی سردنورد شده C شکل به روش اجزای محدود در سازه های سبک پلی ون

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آنالیز اجزای محدود . آنالیز غیرخطی . کمانش موضعی . فولاد سردنورد شده . ظرفیت دورانی . لنگر پلاستیک

 

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , آنالیز اجزای محدود , آنالیز غیرخطی , کمانش موضعی , فولاد سردنورد شده , ظرفیت دورانی , لنگر پلاستیک ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی

 

 

 

کلمات کلیدی :

ساختمان . ساخت و ساز صنعتی . برنامه ریزی . کنترل پروژه

 

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , ساختمان , ساخت و ساز صنعتی , برنامه ریزی , کنترل پروژه ,
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر ژئوسنیتتیک ها در بهبود ظرفیت باربری پی

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوسنیتتیک . صفحه ای . جدا از هم . ژئوسل . مسلح سازی

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , ژئوسنیتتیک , صفحه ای , جدا از هم , ژئوسل , مسلح سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 36
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6537 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6537 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه