<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

این نرم افزار توسط شرکت ROCSCIENCE تهیه شده است و کارآیی آن در تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی به صورت دو بعدی می باشد. نرم افزار SLIDE جهت این بررسی خصوصیات ژئومکانیکی، ژئومتری منطقه ناپایدار، میزان آب زیرزمینی و … را در نظر می گیرد و با تحلیل ریاضی بسیار دقیق گزارش کاملی از شریط و پیش بینی شریط ارائه می دهد. در مورد وجود آب زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی، مکانیک خاک و سنگ و تاثیر آنها در شریط پایداری این نرم افزار به صورت تخصصی عمل می کند.

 

سرفصل های توآموزش

 1- مروری بر روش های مدل سازی

2- تشریح روش ها تحلیل و معیار های مقاومتی موجود در نرم افزار SLIDE و تشریح  محدودیت ها و کاربردهای هر کدام

3- تشریح سطح لغزش دایره ای و غیر دایره ای و مدل سازی هر کدام از آنها در نرم افزار SLIDE

4 - تشریح انواع روش های جستجو برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular) و استفاده از آنها در مدل سازی

5- روش جستجوی شبکه grid search

6- روش جستجوی شیب slope search

7- روش تصحیح خودکار auto refine search

8- مدل سازی ترکیبی (composite surface) برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular)

9- محاسبه فاکتور ایمنی برای سطوح لغزش کمینه و سطح لغزش کمینه گلوبال برای روش های تحلیل مختلف

10- تعریف query  و graph guery در نرم افزار

11- تشریح کاربرد سیستم های نگهداری مختلف در نرم افزار و استفاده از آنها در مدل سازی

12- نحوه مدل سازی ناپیوستگی ها در مدل

13- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی حالت پایدار (steady state) در نرم افزار

14- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی انتقالی (transient) در نرم افزار

15- مدل سازی آب گیری در پشت سد و محاسبه جریان، جهت جریان، خطوط جریان، خطوط هم فشار، خطوط ایزولاین و ...

16- و ...

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 45 عدد می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/8

 :: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش اسلاید , آموزش Slide , دانلود و آموزش نرم افزار Slide , crack for Slide , Slide , Slide , برنامه مهندسي معدن , دانلود Slide , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Slide , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Slide , دانلود کرک Slide , راهنماي کار با نرم افزار Slide , Slide , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی , خصوصیات ژئومکانیکی , ژئومتری منطقه ناپایدار , میزان آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 3482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 25 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

نرم افزار UDEC
این نرم افزار توسط شرکت ITASCA تهیه شده است و در مورد مدل سازی سازه های زیر زمینی و تحلیل پایداری در محیط های ناپیوسته و دارای درز و شکاف کاربرد دارد. UDEC مخفف عبارت « Universal Distinct Element Code » می باشد. با توجه به قیمت نسبتا ارزان توانسته است به صورت یک نرم افزار عمومی مطرح شود. از طرفی دقت بالا، مدل سازی مناسب و امکانات کامل محاسبات مکانیک سنگی بر کارآیی آن افزوده است.

 

سرفصل های دوره

مقدماتی

 • مروری بر روشهای عددی
 • ایجاد هندسه مدل
 • صلب یا تغییر شکل پذیر بودن تحلیل بلوکها
 • شرایط مرزی و شرایط اولیه
 • نحوه بارگذاری های مختلف و مدلسازی مرحله ای
 • انتخاب مدل رفتاری مناسب برای ماده سنگ و ناپیوستگی ها
 • راه­ کارهای افزایش کارآیی مدل
 • تحلیل تیر های مختلف
 • مدل سازی روش های آزمایشگاهی مختلف از جمله تست برش مستقیم، مقاومت فشاری تک محوره و ...
 • تحلیل های هیدرولیک
 • تفسیر نتایج

 

پیشرفته

 

 • تحلیل و طراحی پایداری شیروانی ها در حالت بدون نگهداری و با نگهداری
 • تحلیل پایداری شیب های برزرگ در معادن روباز و طراحی این قبیل شیب ها
 • تحیلل پایداری تونل با در نظر گرفتن نگهداری و بدون نگهداری و طراحی نگهداری برای آن
 • تحليل يك تونل در ميدان تنش 3 محوره و رسم منحنی GRC آن با Udec  و مقایسه آن با روش تحلیلی (هوک)
 • محاسبه فاکتور ایمنی  با روش Strength Factor Continuous Reduction
 • تحلیل های دینامیک مانند بارگذاری انفجار و زلزله
 • طراحی و تحلیل پایداری پل
 • تحلیل نشست سقف حفریه و همچنین سطح زمین و رسم نمودار نشست برای آنها
 • بدست آوردن فرکانس طبیعی سازه با یودک
 • محاسبه سرعت امواج با یودک
 • تحلیل های هیدرولیک پیشرفته
 • تحلیل پایداری سازه تحت بارگذاری دینامیک (انفجار، ضربه، زلزله و ...)
 • مرز دینامیکی visc و far fielf در یودک
 • و ....

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

تعداد فیلم های آموزشی 45 تا می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/2


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش نرم افزار یودک Udec , crack for Udec , free download for Udec , Udec , برنامه مهندسي معدن , دانلود Udec , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Udec , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Udec , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Udec , دانلود کرک Udec , راهنماي کار با نرم افزارUdec , Udec , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , مدل سازی , سازه های زیر زمینی , تحلیل پایداری , محیط های ناپیوسته , درز , شکاف , ,
:: بازدید از این مطلب : 5189
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

نرم افزار Dips توسط شرکت ROCSCIENCE ارائه شده است و مربوط به آنالیز داده  های زمین و زمین آمار می باشد .و با استفاده از استریوگرام قابلیت رسم نمودار های مختلف (از قبیل رز دیاگرام ، نمودار های کنتوری ، استریونت و …) را دارا می باشد و می تواند پراکندگی عارضه های مختلف زمین از جمله دسته درزه و … را با نمودارهای مختلف تحلیل نماید. به عنوان مثال یکی از کاربرد های این نرم افزار در تعیین جهت کلی درزه های موجود در ساختارهای اطراف یک سد می باشد که بعد از شناسایی این جهات گروتینگ (تزریق) را انجام می دهند.
از نرم افزار Dips برای مطالعات لرزه نگاری و سیستم ناپیوستگی های منطقه استفاده می شود . این نرم افزار توسط شرکت Rocscience ارائه شده است و قابلیت آنالیز داده های زمین و زمین آمار را دارا می باشد و با استفاده از استریوگرام نیز قابلیت رسم نمودارهای مختلف را دارد . این نرم افزار تحت محیط سیستم عامل Windows اجرا می گردد و دارای محیط گرافیکی مناسبی است . در ضمن دارای صفحه گسترده ای جهت ورود داده های مختلف است . قبل از انجام هرکار باید ازمنطقه برداشت صورت بگیرد و داده هایی مانند امتداد و شیب درزه ، مواد پرکننده و فاصله داری و پارامترهای موردنیاز جهت ورود به نرم افزار برداشت و یادداشت شود . از توانایی های دیگر این نرم افزار آنالیز مجزا وقیدگذاری روی داده ها می باشد . این نرم افزار قابلیت رسم نمودارهای مختلف از قبیل رز دیاگرام ، نمودارهای کنتوری ، استریونت را دارا می باشد ومی تواند پراکندگی عارضه های مختلف زمین از جمله دسته درزه را با نمودارهای مختلف تحلیل نماید . یکی از کاربردهای این نرم افزار در تعیین جهت کلی درزه های موجود در ساختارهای اطراف یک سد می باشد که بعد از شناسایی این جهات گروتینگ ( تزریق ) را انجام می دهند . ازموارد دیگر استفاده می توان به تعیین سیستم درزه های موجود در ساختارهای اطراف یک تونل جهت تحلیل ساختاری با استفاده از نرم افزار Unwedge اشاره کرد.

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 55 عدد می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/22

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی معدن , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش دیپس , آموزش Dips , دانلود و آموزش نرم افزار دیپس Dips , crack for Dips , free download Dips , Dips , برنامه مهندسي معدن , دانلود Dips , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Dips , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Dips , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Dips , دانلود کرک Dips , راهنماي کار با نرم افزار Dips , Dips , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , زمین آمار , آنالیز داده های زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 19040
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

در سال ۱۹۹۶ نرم‌افزار NPV Scheduler توسط تولونیسکی و آندروود پیشنهاد و سپس در سال ۱۹۹۷ نسخه‌ی جدید آن ارائه گردید. اساس این نرم‌افزار تعیین پوش‌بک‌های استخراجی است به گونه‌ای که استخراج نخستین پوش‌بک از بخش‌های پر عیارتر موجب کسب بالاترین سود ممکن نسبت به سایر پوش‌بک‌ها گردد. به همین ترتیب با پیش‌روی به سمت محدوده‌ی نهایی پیت از ارزش خالص آن‌ها کاسته می‌شود.”نرم‌افزار قادر است محدودیت‌هایی چون ارزش زمانی پول، شیب پله، حداقل پهنای پله‌ی کاری و ارسال یکسان ماده‌ی معدنی به کارخانه‌ی فرآوری را در نظر گیرد.

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/1

 

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی معدن , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش دیتا ماین , آموزش دیتاماین , آموزش Datamine , دانلود و آموزش نرم افزار Datamine NPV Scheduler , crack for Datamine NPV Scheduler , Datamine NPV Scheduler , Datamine NPV Scheduler , برنامه مهندسي معدن , دانلود Datamine NPV Scheduler , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Datamine NPV Scheduler , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Datamine NPV Scheduler , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Datamine NPV Scheduler , دانلود کرک Datamine NPV Scheduler , راهنماي کار با نرم افزار Datamine NPV Scheduler , Datamine NPV Scheduler , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , پوش‌بک‌ , ,
:: بازدید از این مطلب : 16352
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

این نرم افزار توسط شرکت ROCSCIENCE تهیه شده است و کارآیی آن در تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی به صورت دو بعدی می باشد. نرم افزار SLIDE جهت این بررسی خصوصیات ژئومکانیکی، ژئومتری منطقه ناپایدار، میزان آب زیرزمینی و … را در نظر می گیرد و با تحلیل ریاضی بسیار دقیق گزارش کاملی از شریط و پیش بینی شریط ارائه می دهد. در مورد وجود آب زیرزمینی، سطح آب های زیرزمینی، مکانیک خاک و سنگ و تاثیر آنها در شریط پایداری این نرم افزار به صورت تخصصی عمل می کند

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 55 عدد می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

جهت سفارش پک جامع آموزش این نرم افزار به

لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/8

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

سرفصل های توآموزش

 

 1- مروری بر روش های مدل سازی

 

2- تشریح روش ها تحلیل و معیار های مقاومتی موجود در نرم افزار SLIDE و تشریح  محدودیت ها و کاربردهای هر کدام

 

3- تشریح سطح لغزش دایره ای و غیر دایره ای و مدل سازی هر کدام از آنها در نرم افزار SLIDE

 

4 - تشریح انواع روش های جستجو برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular) و استفاده از آنها در مدل سازی

 

5- روش جستجوی شبکه grid search

 

6- روش جستجوی شیب slope search

 

7- روش تصحیح خودکار auto refine search

 

8- مدل سازی ترکیبی (composite surface) برای سطح لغزش دایره ای (circular) و غیر دایره ای (non-circular)

 

9- محاسبه فاکتور ایمنی برای سطوح لغزش کمینه و سطح لغزش کمینه گلوبال برای روش های تحلیل مختلف

 

10- تعریف query  و graph guery در نرم افزار

 

11- تشریح کاربرد سیستم های نگهداری مختلف در نرم افزار و استفاده از آنها در مدل سازی

 

12- نحوه مدل سازی ناپیوستگی ها در مدل

 

13- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی حالت پایدار (steady state) در نرم افزار

 

14- مدل سازی شرایط آب زیرزمینی انتقالی (transient) در نرم افزار

 

15- مدل سازی آب گیری در پشت سد و محاسبه جریان، جهت جریان، خطوط جریان، خطوط هم فشار، خطوط ایزولاین و ...

 

16- و ...

 

 

نرم افزار SLIDE

 

 

 

این نرم افزاریک برنامه تحلیل پایداری شیب 2 بعدی جامع است ( این نرم افزار تعادل محدود است ).

 

که برای تمامی انواع خاک وشیب های سنگی، خاکریزها، سدهای خاکی ودیوارهای نگهداری قابل استفاده است.

 

اسلاید شامل تجزیه وتحلیل های احتمالاتی، طراحی نگهداری و تحلیل فشارآب زیرزمینی المان محدود است.

 

پایداری شیب

 

 

 

اسلاید درحدود 17 مدل مقاومتی برای سنگ و خاک را پشتیبانی می کند ازجمله مهر کلمب، آنیزوتروپیک و هوک وبراون . نگهداری ها شامل میله یا سیم افقی نگهدارنده دیواره نگهداری ( (TIEBACK ،انکر، نیلینگ خاک، شمع وژئوتکستایل (GCOIEXTILE) می باشد. قابلیت های مدل سازی این نرم افزار به شما اجازه میدهد تامدل های پیچیده  شیب را به راحتی ایجاد و ویرایش کنیم .

 

الگریتم پیشرفته جستجوی موجود در نرم افزار عملیات جستجوی سطح لغزش بحرانی بافاکتور اطمینان پایین را آسان می کند.

 

آب زیرزمینی

 

 

 

فشار آب زیرزمینی رامی توان با استفاده از حالت جریان پایدار (STEADY STATE)  یاحالت انتقالی تخمین زد.

 

فشار و شیب آن براساس شرایط  مرزی هیدرولیکی قابل تمرین توسط کاربر محاسبه می شود . تحلیل نفوذ آب را می توان با استفاده از تحلیل پایداری شیب یا یک ماژول مستقل قابل تعریف انجام داد .برای تحلیل انتقالی ،فاکتور ایمنی را می توان در هرگام زمانی محاسبه نمود .

 

تجزیه وتحلیل احتمالاتی :

 

 

 

درتجزیه و تحلیل احتمالاتی با SLIDE، شما ممکن است تقریبا برای هر پارامتر ورودی از توزیع آماری استفاده کنید. شامل مشخصات مداد، مشخصات  سیستم نگهداری، بادها و سطح آب زیرزمینی. پس از محاسبه شاخص شکست /قطعیت،ریسک شکست با یک طراحی برای شیب ایجادمی شود. تحلیل حساسیت به شما اجازه می دهد تا اثر متغیرها را روی فاکتور ایمنی و طراحی تخمین بزنید.

 

 

 

خلاصه ای از تحلیل پایداری با نرم افزار SLIDE

 

 

 

اسلاید یک برنامه تحلیل 2 بعدی برای پایداری شیب است که توسط شرکت ROCSCIENCE تولید شده وتوسعه داده شده است. اسلاید را می توان برای طراحی یا آنالیز شیب های طبیعی یا شیب های ساخته شده توسط انسان مانند خاکریزها، سدها ودیواره های نگهدارنده ونیلینک خاک انجام داد. همچنین از اسلاید می توان در دامپ های باطله شکل گرفته از صنعت معدن کاری نیز استفاده کرد. اسلایدهم توانایی تحلیل سطح شکست غیر دایره ای منفرد قابل تمرین وهم جستجو برای سطح شکست غیردایره ای کمینه را دارد.سطح های مرکب شامل اجزای غیردایره ای ودایره ای را نیز می توان مورد تحلیل قرار داد یعنی سطوحی که درآن ها هم شکست دایره ای وهم شکست غیردایره ای رخ می دهد نیز توسط این نرم افزار قابل تحلیل می باشند. اسلاید از رابط های گرافیکی ساده ای اشتفاده می کند و محدوده ی وسیعی از مدل سازی ها را شامل می شود . در محاسبه فاکتور ایمنی برای سطح شکست دایره ای و غیردایره ای در شیب ها،استفاده ازروش های آنالیز تعادل حدی از قبیل BISHOP ،GANBU، SPCNCER ،CROP ENGINEERS  1و2، LOWE-KQRAFIAFH و روش GLE بصورت وسیعی امکان پذیر است.

 

اسلاید همچنین از پیشرفت های زیادی بهره می برد که قابلیت کاربرد واستفاده از این نرم افزار را افزایش می دهد.

 

استفاده آسان ازمدل ساختاری و ابزار ویرایش در نرم افزار، ابزار مناسبی برای انجام و مطالعه پرامتریک  مسائل ژئوتکنیکی رابرای مهندسین فراهم می کند. گرافیکی بودن نرم افزار، ابزار قدرتمندی را برای مشاهده تحلیل نتایج مدل سازی در اختیار کاربر قرار می دهد.

 

دراین نوشته قصد داریم فلسفه  نرم افزار و پیشرفت های انجام شده در نرم افزار و همچنین جعبه افزار مهندسی موجود درنرم افزار برای طراحان شیب را ت.ضیح دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1 - شمای کلی نرم افزار

 

طراحی و تحلیل شیب ها و تعهدات مربوط ب آن را نبایستی کم اهمیت جلوه داد. چندین گام برای حل این گونه مسائل نیاز است که نیاز به منابع و کارای مهم خواهد داشت. در نتیجه جعبه ابزاری که بتواند این عملیات را تحمیل کند برای مهندسین با ارزش خواهد بود.  این اهمیت و ارزش زمانی به وجود خواهد آمد که تمامی این ابزار در یک پکیج نرم افزاری گرد آمدی شده باشد و بصورت شهودی نشان دهد که طراحی در دنیای واقعی به چه صورتی انجام می گیرد.

 

برای توسعه یک برنامه برش با طراحی عملی، مشاوران ROCSCIENCE برای برطرف کردن کامل نیازها یشان از جدیدترین دانش ها و پیشرفت در حوزه تحلیل پایداری شیب و تکنولوژی کامپیوتر بهره می گیرند.

 

مهندسین شرکت متوجه شدند که ایجاد یک نرم افزار موثر و ابزار آن جهت طراحی برای کارها و اهداف ژئوتکنیکی قابل انجام است.

 

 

 

اسلاید توسعه داده شد تا به مهندسین فرصت تمرکز برروی موارد مهندسی را بدهد و برنامه ای خسته کننده و پیش پا افتاده را ترک کند

 

 

 

در محیط طراحی فراهم شده توسط نرم افزار اسلاید، مهندسین می توانند زمانی بیشتر رابرای مطالعه نتایج بدست آمده از ترکیب پارامترهای مختلف و یا ایجاد راه حل های تغییر دادی شده، صرف کنند.

 

اهداف و کارایی طراحی و تحلیل شیب

 

 

 

مهندسین تحلیل پایداری شیب را جهت دلایل مختلفی انجام می دهند. اهداف طراحی و تحلیل و شیب را براساس مراجع 1 و 2 وبراساس نظر متخصصان  می توان به صورت زیر نوشت:

 

-ارزیابی پایداری شیب تحت شرایط خاص

 

-ارزیابی شکست های ممکن در شیب

 

-تخمین اثر تغییرات اعمالی روی یک شیب

 

-مقایسه اثر تغییرات اصلاحی یا پیشگیرانه

 

-تحلیل حساسیت برای ارزیابی تاثیر تغیر پارامترهای بحرانی از قبیل هندسه، مشخصات مواد و شرایط آب زیرزمینی روی طراحی و پایداری شیب

 

-تحلیل شکست های رخ داده، که این مورد به فهم مکانیزم شکست کمک می کند و مشخصات مواد برجا را بدست می دهد.

 

-طراحی اندازه گیری های اصلاحی یا پیشگیرانه برای شیب

 

-بررسی اثرات مربوط به باد گذاری های خاص مانند لزله ها روی شیب ها و خاکریزها.

 

 

 

ازآنجا که هدف از مدل سازی در مهندسی ژئوتکنیکی درک و توضیح جایگزین ها به جای ایجاد پیش بینی های مطلق است، لذا یک برنامه طراحی عملی شیب بایستی دارای ویژگی سرعت محاسباتی، سهولت و ایجاد سریع مدل باشد. چنین محصولی به مهندسین امکان انجام تحلیل حساسیت (که یک رویگرد پیش بینی کننده در مدل سازی ژئوتکنیکی است ) و در آن پاسخ مدل به تغییرات درپارامترها و فرضیات مورد مطالعه قرار می گیرد، را می دهد.

 

در شکل گیری نرم افزارslide، توسعه دهندگان آن مطمئن هستند که متدولوژی و فلسفه پشت نرم افزار مدل سازی ژئوتکنیکی خوبی را به همراه خواهد داشت. مدل سازی ژئوتکنیکی موجود در نرم افزار راغب کننده برای رویکردهای محتاطانه است که درآن مهندسین با سناریوهای گسترده ای مواجه می شدند که مفاهیم تازه و دانش های جدید را در اختیار آن ها خواهد گذاشت. چنین مدل سازی با این طبیعت به مدل سازان هشدار می دهد که مواردی از قبیل پدیده ها، شرایط یا پیامد ها که از قبیل در نظر گرفته نشده اند را لحاظ کنند. همچنین این می تواند مهندسین را کمک کند تا محیط هایی که به داده های میدانی و اطلاعات بیشتری نیاز دارند را شناسایی کنند.

 

 

 

ویژگی های مدل سازی در اسلاید

 

 

 

پایداری یک شیب تحت تاثیر پارامترهایی ازقبیل شرایط زمین شناسی (خاک ولایه های سنگ، ناپیوستگی ها شرایط آب زیرزمینی و...)، مشخصات مواد و هندسه است. بصورت یک قاعده اکثر این پارامترها را نمی توان با قطعیت  بالا تعریف کرد. این عدم قطعیت ها به این معنی است که مهندسین بایستی سناریوهای ممکن مختلف را تحلیل کنند تا از رفتار غیرقابل انتظار و غیرعادی جلوگیری کنند.

 

برای اسلاید جهت تبدیل شدن به یک برنامه مفید برای طراحی عملی، ضروریت که نرم افزاری باشد که محدوده وسیعی ارزش های تحلیل و مدل های مقاومت را دربرگیرد و دارای ابزاری جهت ایجاد نمودن سریع مدل وسهولت و سرعت در مدل سازی و ورود پارامترهای ورودی مدل باشد.

 

 

 

در این بخش قصد داریم روش های مختلف تحلیل را توضیح دهیم، مدل های مقاومت برشی و بعضی از ابزار اصلی موجود در نرم افزار را نیز شرح خواهیم داد.

 

 

 

روش های تحلیل

 

 

 

نرم افزار اسلاید دارای کارایی وسیعی است و روش های تعادل حدی را شامل می شود و از آن ما در مدل سازی استفاده می کند. روش های که در نرم افزار موجود است عبارتند از:

 

-ORDINARY

 

-BISHOP

 

-GANBU

 

-GANBU اصلاح شده

 

-SPENCER

 

-LOWE – KARAFIATH

 

-(GLE) GENERA LIZED LIMIT EQOILIBRIUM

 

 

 

 

 

شکل 2 - پنجره مربوط به انتخاب روش تعادل حدی در نرم افزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3 - شیب آب زیزرمینی و اینتر فیس مربوط به آن در نرم افزار

 

 

 

یک نکته درمورد استفاده از روش های مختلف تحلیل

 

 

 

از آنجا که فرمولاسیون پایداری شیب در تعادل حدی یک مسئله تخمین آماری است (چراکه تعداد معادلات کمتراز تعداد مجهولات است )، همه روش ها براساس فرضیات ساده است.

 

 

 

این فرضیات کارایی روش های مختلف را محدود می کند، برای استفاده بهتر از زمان خودتان و توانایی های نرم افزار اسلاید، برای مهندسین مهم است که از تغییرات مقاومت ها و محدودیت های ذاتی در فرمولاسیون های پایداری شیب های مختلف آگاهی داشته باشند.

 

 

 

در این بخش استفاده از روش های مختلف تحلیل پایداری شیب در نرم افزار اسلاید که تحقیقات و مطالعات پیشین بدست آمده است را خواهیم گفت.

 

 

 

روش های تعادل حدی موجود در نرم افزار اسلاید را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم نمود

 

 

 

-روش هایی که معادلات حدی نیرو را در نظر می گیرند.

 

-روش هایی که معادلات حدی گشتاور را در نظر می گیرند.

 

-روش هایی که معادلات حدی گشتاور را در نظر می گیرند.

 

 

 

 

 

جدول زیر این سه گروه و روش هایی که دراین گروه ها قرار می گیرند رانشان می دهند.

 

 

 

 

 

جدول 1 - روش های تعادل حدی پایداری شیب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روش انتخاب شده برای یک مسئله شیب بخصوص بایستی برای شرایط شیب مورد نظر مناسب باشد.

 

 

 

جدول 2 خلاصه ای از شرایطی است که تحت آن روش مناسب را برای طراحی شیب در نرم افزار اسلاید می توان یافت. این جدول با استفاده از مراجع 3و4 بدست آمده است.

 

 

 

کاربردها و محدودیت ها

شکل سطح لغزش

روش تحلیل

-دقت بسیار کمی برای تحلیل تنش موثر برای شیب های صاف همراه با فشارآب بالادارد.

- برای تحلیلی که درآن =0 کاملا دقیق است.

- برای محاسبه و تحلیل تنش کلی درسطوح شکست دایره ای کاملا دقیق است.

- روش فاقد مسائل پایداری عددی است.

فقط برای سطح شکست دایره ای

( یا همان قاشقی  )

ORDINARY

( روش عادی )

- به جز زمانی که ناپایداری های عددی بالا باشد، برای تمامی شرایط نتایج دقیقی دارد (به خصوص نتایج مشابه به روشهایی می دهدکه از تمامی معادلات تعادل استفاده می کنند )

 

فقط برای سطوح شکست دایره ای

BISHOP SIMPLI FIED

روش بیشاب ساده

- روش تحت شرایط خاصی از نظر عددی ناپایدار است.

- اگربرای یک شیب دایره ای خاص ضریب اطمینان بدست آمده از روش کمتر از ضریب اطمینان بدست آمده از روش عادی    (ORDINARY) باشدمی توان نتیجه گرفت که روش BISHOP درمدل سازی دچارمشکل شده است.

 

 

- مقدارضریب اطمینان بدست آمده تحت تاثیرفرضیاتی که برای نیروهای جانبی درنظرگرفته شده.

- ممکن است دچارناپایداری عددی شود.

- برای شیب هایی که خاک چسبنده قراردارند زمانی که نیروهای جانبی بصورت نامناسب انتخاب شده باشد، این روش ممکن است مقدارضریب اطمینان راکمترنشان دهدکه درحدود یک سوم  مقدارواقعی آن است.

برای هرشکلی ازسطح شکست

روش تعادل نیرو

LOWE AND KARAFIATH CROPS OF ENGINEERS

1&2

GANBU ساده

GANBU تصحیح شده

- تقریبا می توان گفت که در اثرمسائل عملی جواب دقیقی دارد.

- برای هرشرایطی دقیق است مگرزمانی که ناپایداری عددی رخ دهد.

-نتایج یکسان می دهد، درمسائلی که باموادغیرهموژن مواجه باشیم ممکن است جواب های متفاوت بدهد.

هرشکلی ازسطح لغزش

روش های تعادل نیرو وگشتاور

-MORGENSTERN AND PRCE

 

-SPENCER

 

 

 

جدول 2 - روش های طراحی، شرایطی که در آن بیشترین کارایی را دارند و محدودیت هر یک از این روش ها

 

 

 

 

 

محل سطح شکست دایره ای

 

 

 

یکی از مهمترین واقعیت ها در تحلیل پایداری شیب، پیدا کردن سطح لغزش است که دارای کمترین ضریب اطمینان است. توسعه دهندگان نرم افزار اسلاید، ازتکنیک های جستجوی به اثبات رسیده برای یافتن محل سطوح شکست دایره ای و هم غیر دایره ای درنرم افزار استفاده کرده اند. آنها به مهندسین کمک می کنند تا با اطمینان بتوانند سطوح بحرانی را تخمین بزنند.

 

 

 

این تکتنیک ها درنرم افزار اسلاید بصورت زیراست

 

 

 

- جستجوی شبکه سطح قاشقی (دایره ای )

 

- سطح دایره ای منفرد تعریف شده با استفاده ازمرکز و شعاع و یا سه نقطه از سطح لغزش

 

- روش جستجوی شیب (به کاربراجازه می دهد تا اجزای شیب را با استفاده ازآن تعریف کند که سطح لغزش دایره ای از آن عبورمی کند ).

 

- جستجو با تصحیح خودکار (یک روش تعاملی برای تعیین محل دایره شیب کمینه است که از نتایج  تکرار قبلی یا همان گام محاسباتی قبلی برای محدودکردن ناحیه جستجو در گام بعدی استفاده می کند).

 

- جستجوی بلوک غیردایره ای که از تولید سطح تصادفی استفاده می کند.

 

- مسیر جستجوی غیر دایره ای که از ایجاد سطح تصادفی استفاده می کند.

 

 

 

 

 

شکل 4 - تکنیک جستجوی بلوک دایره ای

 

 

 

شکل 5 - تکنیک جستجوی شبکه سطح دایره ای

 

 

 

 

 

 

 

مدل های مقاومتی

 

 

 

مقاومتی برشی مواد مربوط به شیب که اثر مهمی روی پایداری دارد وبرای تمامی روش های تعادل محدود به آن نیاز دارند.

 

مدل های مقاومتی زیردرنرم افزاراسلاید یافت می شوند

 

 

 

- موهرکلمب ( ( MOHR – COULOMB

 

- هوک – برون (HOCK – BROWN)

 

- هوک وبرونتعمیم یافته (GENERALIZCD HOCK - BROWN)

 

- مقاومت آنیزوتروپیک (ANISOTROPIC STRERGTH)

 

- تابع تنش نرمال غیرخطی (NON – LINEAR SHCAR – NORMAL FUNCTION )

 

- غیر زهکشی شده (UNDRAINED  Ø = 0 )

 

- مقاومت صفر (ZERO STRENGTH)

 

- مقاومت غیرمحدود (INFINITE STRENYTH)

 

- نسبت تنش قائم (VERTICAL STRESS RATIO)

 

- بارتون – بندیذ (BARTON - BANDIS)

 

- منحنی توان (POWER CURVE)

 

- هایپوربولیک (HYPERBOLIC)

 

دراکثر مسائل عملی شیب، بزرگترین عدم قطعیت ها با استفاده از ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی قابل حل هستند. درنتیجه مهندسین گاهی مجبورهستند اثر مدل های مقاومتی مختلف فرض شده رادر نظر بگیرند و اثر پارامترهای آن را روی پایداری شیب تحلیل کنند.

 

برای تسهیل کردن این فرآیند درنرم افزاراسلاید، تلاش های مهمی برای فراهم کردن ابزاری جهت ورود ساده وسریع پارامترهای مقاومتی درنرم افزار، صورت گرفته است. این هدف با استفاده از پنجره های گرافیکی سازماندهی شده درنرم افزار محقق شده است.

 

 

 

ابزارایجاد مدل درنرم افزاراسلاید

 

 

 

واحد ایجاد کننده مدل درنرم افزار اسلاید (MODELLCR) تحت توسعه های مختلف قرارگرفته است تا امکان ایجاد و ویرایش ساده تر مدل ها را در نرم افزار فراهم کند.

 

برخلاف سایراکثر برنامه های پایداری شیب، نرم افزار اسلاید با محدودیت های جدی برای نوع هندسه ای که قرار است در اسلاید مدل شود، ندارد و همچنین در مورد شیوه ای که قرار است به وسیله آن مرزهای مدل تعریف گردد.

 

نرم افزاراسلاید واقعا توانایی مدل کردن شیب های پیچیده با هندسه و مرزهای مختلف را دارد.

 

این عمومیت و انعطاف پذیری به واسطه استفاده از تکنولوژی سلول خاک بدست آمده است و به نرم افزار اسلاید این امکان را می دهد تا برای محدوده وسیعی از وضعیت های هندسی شیب قابل استفاده باشد.

 

تکنولوژی سلول خاک یک تنظیم و توسعه است که دربرنامه المان محدود بسیار موفق بوده است.

 

هندسه مدل بااستفاده ازCAD که بر پایه تکنولوژی داده گرافیکی است وارد نرم افزار می شود.

 

چنین روشی امکان ساخت و ویرایش تعاملی مدل را فراهم می کند.

 

درنرم افزاراسلاید همچنین امکان وارد کردن هندسه مدل با استفاده ازفایل DXF اتوکد نیزوجود دارد. ابزار اضافی موجود در نرم افزارکه امکان ایجاد مدل های ظریف را فراهم کند وجود دارد.

 

نرم افزاراسلاید توانایی مدل کردن همزمان چندین ماده را دارد همچنین امکان مدل کردن ترک های کششی نیز درآن وجود دارد.

 

امکان فراخوانی فایل ها از سایر برنامه های تحلیل پایداری شیب مانند ALOPLW و XSTABL به داخل نرم افزار اسلاید وجود دارد.    

 

 


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش اسلاید , آموزش Slide , دانلود و آموزش نرم افزار Slide , crack for Slide , Slide , Slide , برنامه مهندسي معدن , دانلود Slide , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Slide , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Slide , دانلود کرک Slide , راهنماي کار با نرم افزار Slide , Slide , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , تحلیل پایداری شیب های سنگی و خاکی , خصوصیات ژئومکانیکی , ژئومتری منطقه ناپایدار , میزان آب زیرزمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 21491
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

نرم افزار (phase2) محصولی از شرکت نرم افزاری Rocscience می باشد که از روش المان محدود دو بعدی برای محاسبه تنش ها و جابجایی ها در اطراف فضاهای زیر زمینی حفاری شده استفاده می نماید . این نرم افزار می تواند مورد استفاده مهندسان معدن و عمران، مکانیک سنگ و .... قرار گرفته و با ارائه گراف ها و نمودارهای گوناگون بسیاری از مشکلات را مرتفع نماید .
همچنین بررسي پايداري سازه هاي مختلف، پايداري شيب و حتي تاثير آب هاي زيرزميني روي شرايط پايداري و مقاومت بخشي از قابليت هاي نرم افزار PHASE2 مي باشد.
از ديگر خصوصيات اين نرم افزار مي توان به توانايي بررسي نگهداري، شرايط سازه قبل و بعد از نگهداري، استفاده از Rock Bolt و Shotcrete و تاثيرات آنها و تحليل رفتار المان هاي مختلف سازه و فضاي اطراف آن و در نهايت انواع گزارش گيري اشاره نمود.

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/7

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

 


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: crack for Phase2 , free download for Phase2 , Phase 2 , آموزش , آموزش فیس , آموزش Phase , برنامه مهندسي معدن , دانلود Phase2 , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Phase2 , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Phase2 , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Phase2 , دانلود کرک Phase2 , راهنماي کار با نرم افزار Phase2 , Phase2 , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود و آموزش نرم افزار Phase2 , محاسبه تنش ها و جابجایی ها در اطراف فضاهای زیر زمینی , روش المان محدود دو بعدی , ررسي پايداري سازه هاي مختلف , پايداري شيب , ,
:: بازدید از این مطلب : 18130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

این نرم افزار توسط شرکت ROCSCIENCE تهیه شده است و به تحلیل پایداری گوه های سطحی که در شیب دامنه ها ایجاد می شود می پردازد. نرم افزار SWEDGE با بررسی و تحلیل ژئومتری گوه های سطحی، میزان چسبندگی، خصوصیات ژئومکانیکی و … پایداری را از لحاظ مختلف مورد بررسی قرار می دهد و نیز با استفاده از شبکه استریونت به تحلیل مناطق دارای پتانسیل ریزش می پردازد. ناپیوستگی ها را دنبال نموده و نقاط تقاطع که دارای گوه می باشد را مشخص و تحلیل می نماید و نیز با داده های ورودی استریونت را رسم می نماید.

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/14

 

برای دانلود پک کامل نرم افزار های ROCSCIENCE  (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش Swedge , آموزش نرم افزار Swedge , crack for Swedge , free download for Swedge , Swedge , برنامه مهندسي معدن , دانلود Swedge , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Swedge , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Swedge , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Swedge , دانلود کرک Swedge , راهنماي کار با نرم افزار Swedge , Swedge , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , حلیل پایداری گوه های سطحی , ,
:: بازدید از این مطلب : 7291
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

نرم افزار يك نرم افزار بسيار كارآمد در زمينه تعيين تنش ها و رسم نمودار تنش بر حسب معيار موهر - كلمب است. در اين نرم افزار شما مي توانيد با ارائه پارمتر هايي همچون مقاومت فشاري تك محوره و ضريب چسبندگي و... همه تنش ها را بررسي كنيد.

نرم افزار Roclab  بر مبنای پیدایش معیار شکست هوک و برون به وجود آمد . معیار شکست هوک و برون برای توده سنگ به طور گسترده پذیرفته شده و در تعداد زیادی از پروژه ها به کار گرفته شده است . در حالیکه این معیار رضایتبخش به نظر می رسد اما تعدادی از مجهولات و بی دقتی ها وجود دارد که باعث شده این معیار برای استفاده از مدل های عددی و برنامه های تعادل حدی رایج نشود . به ویژه مسئله یافتن یک زاویه اصطکاک و مقاومت چسبندگی معادل برای توده سنگ بسیار دشوار بود . از نرم افزار Roclab می توان برای تعیین خصوصیات توده سنگ در برگیرنده تونل ها، شیروانی ها ، معادن روباز ، پی ها و ... استفاده نمود . این نرم افزار وسیله ای اساسی در جهت تولید داده های ورودی برای برنامه های تحلیل عددی می باشد.

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

تعداد فیلم های آموزشی 25 عدد می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

 

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش راک لب , آموزش Roclab , دانلود و آموزش نرم افزار راک لب Roclab , crack for Roclab , free download for Roclab , Roclab , برنامه مهندسي معدن , دانلود Roclab , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه Roclab , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار Roclab , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز Roclab , دانلود کرک Roclab , راهنماي کار با نرم افزار Roclab , Roclab , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , تعيين تنش , رسم نمودار تنش , معيار موهر - كلمب ,
:: بازدید از این مطلب : 15310
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

نرم افزار ENVI  يکي از پيشرفته ترين نرم افزارهاي سنجش از دور و کار با تصاوير ماهواره اي مي باشد. کلمه Envi کوتاه شده عبارات The Environment For Visualizing Imagesمي باشد و اين نام براي سيستم نرم افزاري متحول و پيشرفته اي جهت پردازش تصاوير استفاده شده است. آنچه در ابتدا مي بايست بدانيد اين است که نرم افزار ENVI جهت انجام و اجراي برخي از نيازهاي خاص به خصوص استفاده از داده هاي ماهواره اي طراحي شده است. در اين نرم افزار مشاهده اطلاعات بصورت کامل و جامع، همچنين آناليز و پردازش تصاوير در ابعاد و اندازه هاي مختلف به نحوي کاملا کاربرپسند ارائه مي شود.

يکي از قابليت هاي مهم ENVI که آن را درميان نرم افزارهاي مشابه جهت پردازش تصاوير بي همتا نموده است اين ويژگي است که اين نرم افزار تکنيک هاي باندي(Band-Based) و فايلي (File-Based) را با توابع نرم افزاري توسعه يافته (interactive functions)ترکيب مي کند. وقتي که يک فايل اطلاعاتي داخل نرم افزار باز مي شود، باندهاي آن بصورت يک ليست بصورتي ذخيره مي شود که بتوان بوسيله کل توابع سيستم به آن دسترسي پيدا کرد.

نرم افزار ENVI براي کاربران خود قابليت هاي آناليز بي نظيري را فراهم آورده است،که از طريق اين پنجره ها قابل دستيابي است. قابليت هاي تطابق ديناميکي چند گانه ENVI به آساني امکان مقايسه بين تصاوير در نمايشگرهاي چند گانه را ميسر مي سازد ( (link displays همچنين قابليت استفاده از استخراج و پيوند همزمان پروفيلهاي طيفي-مکاني جهت پردازش اطلاعات ابر طيفي (Hyperspectral) و چند باندي (multispectral) به کاربران راه هاي جديدي جهت مشاهده اطلاعات در ابعاد وسيع و مختلف مي دهد.

 

 

سرفصل های دوره آموزشی

 

مبانی سنجش از دور و بازتاب طیفی وانواع سنجنده ها

نصب ومعرفی محیط نرم افزار

خواندن اطلاعات و ذخیره سازی آن به فرمت های مختلف

پیش پردازش اطلاعات شامل انجام تصحیحات هندسی رادیومتریک

موزاییک کردن برش داده ها

بارزسازی و آشکارسازی تصاویر به روشهای مختلف

ترکیبات مختلف باندهای تصویر

اخذ اطلاعات آماری از تصویر

تصحیح خطاهای اتمسفری و هندسی

موزائیک تصویر

محاسبه شاخصهای مختلف و نسبتهای باندی

طبقه بندی تصویر

طبقه بندی نظارت نشده

نمونه گیری

طبقه بندی نظارت شده

ارزیابی دقت طبقه بندی

 

 

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

تعداد فیلم های آموزشی 65 تا می باشد که مدت زمان هر کدام به طور میانگین 45 تا 55 دقیقه است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و سفارش یا دریافت لینک و رمز دانلود فیلم ها با شماره زیر تماس حاصل نماید.

شماره تماس جهت هماهنگی:09381295869 رامین اسماعیلی- رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

لینک دانلود نرم افزار +کرک کاملا تست شده

 

منبع: irock.loxblog.com

دانلود

رمز فایل:irock

 

 

آشنايي با قابليتهاي نرم افزار سنجش از راه دور 

 

کلمه Envi کوتاه شده عبارات The Environment For Visualizing Images مي باشد و اين نام براي سيستم نرم افزاري متحول و پيشرفته اي جهت پردازش تصاوير استفاده شده است. آنچه در ابتدا مي بايست بدانيد اين است که نرم افزار ENVI جهت انجام و اجراي برخي از نيازهاي خاص به خصوص استفاده از داده هاي ماهواره اي طراحي شده است. در اين نرم افزار مشاهده اطلاعات بصورت کامل و جامع، همچنين آناليز و پردازش تصاوير در ابعاد و اندازه هاي مختلف به نحوي کاملا کاربرپسند ارائه مي شود.
 

 

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 


 قابليت ها و مزاياي نرم افزار ENVI
يکي از قابليت هاي مهم ENVIکه آن را درميان نرم افزارهاي مشابه جهت پردازش تصاوير بي همتا نموده است اين ويژگي است که اين نرم افزار تکنيک هاي باندي(Band-Based) و فايلي (File-Based) را با توابع نرم افزاري توسعه يافته (interactive functions)ترکيب مي کند. وقتي که يک فايل اطلاعاتي داخل نرم افزار باز مي شود، باندهاي آن بصورت يک ليست بصورتي ذخيره مي شود که بتوان بوسيله کل توابع سيستم به آن دسترسي پيدا کرد.
اگر فايلهاي گوناگون و متعدد باز شوند باندهاي مربوط به انواع مختلف اطلاعات مي توانند به عنوان يک گروه پردازش شوند ENVI اين باندها را بصورت پنجره هاي نمايش 8 يا 24 بيتي نمايش مي دهند. گروههاي پنجره هاي نمايش Envi شامل يک پنجره نمايش تصوير اصلي(main Image window)؛ يک فايل پنجره بزرگنمايي(zoom window) و يک پنجره نمايش مرورگر(scroll window) مي باشد هر کدام از اين پنجره ها قابل تغيير از نظر اندازه مي باشند.
 

 

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

 

 

نرم افزار ENVI براي کاربران خود قابليت هاي آناليز بي نظيري را فراهم آورده است،که از طريق اين پنجره ها قابل دستيابي است. قابليت هاي تطابق ديناميکي چند گانه ENVI به آساني امکان مقايسه بين تصاوير در نمايشگرهاي چند گانه را ميسر مي سازد ( (link displays همچنين قابليت استفاده از استخراج و پيوند همزمان پروفيلهاي طيفي-مکاني جهت پردازش اطلاعات ابر طيفي (Hyperspectral) و چند باندي (multispectral) به کاربران راه هاي جديدي جهت مشاهده اطلاعات در ابعاد وسيع و مختلف مي دهد. نرم افزار ENVI همچنين با داشتن ابزارهاي توسعه يافته وپيشرفته مشاهده و آناليز اطلاعات برداري و GIS را امکان پذيرمي سازد. قابليت هاي استانداردي همچون Contrast Streching، پلاتهاي 2 بعدي از انعکاس امواج (2- dimensional Scatter plots) تلفيق داده ها وباندها تنها تعداد کمي از توابع مهم قابل دسترس براي کاربران ENVI است.
 

 

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 

 

محيط گرافيکي قدرتمند ديداري ENVI بوسيله کتابخانه جامعي از الگوريتهاي پردازشي تکميل شده است ENVI تمامي توابع پردازش تصوير اصلي بصورت يک محيط گرافيکي کاربري (Point and Click) شامل مي شود. به دليل وجود همين محيط گرافيکي فعال، استفاده از بسياري از توابع در اين نرم افزار بسيار آسانتر از ديگر نرم افزار هاي مشابه است توابع انتقال اطلاعات (Data transforms)، فيلتر کردن داده (Filtening)، طبقه بندي (Classification) و ثبت زميني (registeration) و تصحيح هندسي ابزارهاي آناليز طيفي ، ابزارهاي استفاده از اطلاعات رادار و.... ازجمله اين توابع هستند. براي نرم افزار ENVI محدوديتي از نظر باندهاي طيفي که مي خواهند مورد پردازش قرار گيرند وجود ندارند. بنابراين انواع داده هاي چند طيفي (multispectrat) و ابر طيفي(Hgperspectral) مي تواند به راحتي در ENVI مورد استفاده و پردازش قرار گيرند. همچنين اين نرم افزار داراي توابع پيشرفته جهت پردازش و آناليز انواع داده هاي رادار مي باشد.
آدرس گيري ENVI هنگامي وجود دارد که اطلاعات وارده داراي مشکلاتي چون وارد کردن اطلاعات غير استاندارد ، مشاهده نمودن و آناليز تصاوير بزرگ و فورمتهاي نا شناخته اي از اطلاعات (Plugin function ) و جهت آناليز بوسيله کاربران استفاده شود. و با پر کردن اطلاعات توسط اين کاربران اين قابليت وجود دارد که مشکل برطرف شود. نرم افزار ابزارهاي مشخص و لازم را براي پردازش تصوير تحت نظم و ترتيب خاصي داراست. همچنين اين نرم افزار با داشتن انعطاف پذيري کامل به کاربران اين اجازه را مي دهد تا با تدابير و استرا تژيهاي مختلف اطلاعات خود را آناليز و اجرا نمايند.

 

 

داده‌هاي چندباندي و مختلف سنجش از دور با استفاده از اين نرم‌افزار پتانسيل زيادي براي كاربرد در شاخه هاي مختلف زمين‌شناسي دارند. امروزه دورسنجي و GIS در سنگ‌شناسي، ژئومورفولوژي، زمين‌شناسي ساختماني، اكتشاف كانسارها و نفت، ژئوتكنيك، اكشتاف آب‎هاي زيرزميني و تحقيقات زيست‌محيطي استفاده مي شود. براي مطالعه در مورد كاربردهاي اين دانش در زمين‌شناسي و معدني مي توان به آثار محققاني مثل سيگال و گليسپاي (Seigal and Gillespie, 1980) ويليامز (Williams, 1993) دراري (Drury, 1987)، گوپتا (Gupta, 2003)، بونهام-كارتر (Bonham- Carter, 1994)، لگ ( Legg, 1995)، سابينز (1997)، جنسن (2000) و پراست (2001) مراجعه كرد. در ادامه به كاربرد سنجش از دور در اكشتاف مواد معدني پرداخته مي شود، كه در بسياري موارد از نرم‌افزار ENVI جهت تفسير تصاوير ماهواره‌اي استفاده مي شود.

 

داده‌هاي سنجش از دور به خاطر برخورداري از وسعت منطقه تحت پوشش و پوشش هاي چندطيفي و چند زماني مي توانند در شناسايي ايالت‌ها، كمربندها و مكان‌هاي كانه زايي مورد استفاده قرار گيرند. نقش سنجش از دور در اكتشاف كانسارها را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:

1- نقشه برداري از واحدهاي سنگ‌شناسي، چينه شناسي، خطواره‌هاي بزرگ و روندهاي ساختاري در طول نواحي اي كه احتمال كانسارسازي وجود دارد.

2- نقشه برداري الگوهاي ساختاري و شكستگي هاي محلي كه ممكن است تشكيل دهنده كانسارهاي خاص باشند.

3- شناسايي مناطق دگرسان شده مرتبط با توده هاي كانسار

4- تهيه اطلاعات زمين شناسي پايه با استفاده از داده هاي سنجش از دور.
 

 

 شناسايي واحدهاي سنگ‌شناسي و چينه شناسي:
بسياري از كانسارها در ارتباط با سازندهاي خاص و يا واحدهاي سنگ‌شناسي خاصي هستند. شناسايي اين واحدهاي سنگ‌شناسي و چينه شناسي توسط داده هاي سنجش از دورر مي تواند به اكتشاف كانسارهاي موجود در آنها كمك كند. همچنين تصاوير لندست، زمين شناسان را قادر مي سازد تا ارتباط بين كانسارها و ساختارهايي خطي ناحيه اي را شناسايي كنند. در يك ايالت كانه زايي، تعدد شكستگي ها و خطواره راهنماي اكتشاف كانسار مي توانند باشند، زيرا شكستگي ها يك مجرايي براي عبور سيالات كانه زا هستند. شكستگي هاي محلي نيز در تصاوير لندست و با استفاده از روش هاي مختلف پردازش تصوير در نرم افزار ENVI مثل استفاده از فيلترهايي كه عوارض خطي را واضح مي سازند قابل تشخيص هستند. البته با وجود اينكه عوارض ساختاري نقش مهمي در تشكيل مناطق معدني دارند، همه اين ساختارها لزوما در ارتباط با كانسارسازي نيستند، به همين علت ارتباط انها با دگرساني هاي گرمابي در منطقه قدم بعدي در جهت اكشتاف مي باشد.

 


 تشخيص ساختارها :

 

نرم‌افزار ENVI با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي در مطالعه ساختارهاي زمين‌شناسي كاربرد زيادي دارد. شكل‌هاي ساختاري به اندازه‌ ده‌ها تا صدها كيلومتر بوسيه داده‌هاي ماهواره‌اي مورد مطالعه قرار مي گيرند. هدف از اين مطالعات شناخت ايين ساختارها تا حد امكان و اينكه چگونه تحت تاثير عوامل مختلف و عوامل سطحي تشكيل شده‌اند، است. انواع ساختارهاي زمين‌شناسي مثل چين‌خوردگي‌ها، گنبدها، درزه‌ها، شكستگي‌ها و گسل‌ها يا به طور كلي خطواره‌ها، دگرشيبي‌ها و... در تصاوير ماهواره اي قابل تشخيص است كه با استفاده از نرم‌افزار ENVI مي توان آن ها را بارزتر نمود (گوپتا، 2003؛ پراست، 2001).

ج) اكتشاف نفت: از اين نرم‌افزار با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي به منظور شناسايي ساختارهاي تقديسي، گنبدها، گسل‌ها و زون‌هاي شكستگي كه تشكيل تله‌هاي نفتي ساختاري را مي دهند، استفاده مي شود. از اين روش براي مطالعه اشكال زمين‌شناسي خاص، زهكشي خاك، پوشش گياهي كه مي توانند نشانه اي براي شناخت تله‌هاي نفتيي احتمالي باشند استفاده مي‌شود. گاهي نشت مواد هيدروكربني در سطح زمين كه باعث ايجاد دگررساني هاي خاص و انومالي‌هاي ژئوبوتاني مي شوند كه با استفاده از تصاوير چندباندي در نرم‌افزار ENVI به مطالعه خصوصيات طيفي اين تغييرات سطحي پرداخته مي شود. (گوپتا، 2003؛ سابينز، 1997؛ پراست، 2001).

د) اكتشاف آب‌هاي زيرزميني : براي اكتشاف آب‌هاي زيرزميني اشكال سطحي گوناگوني در تصاوير دورسنجي قابل مشاهده است. بعضي از اين اشكال مستقيما مربوطط به آب‌هاي زيرزميني مي شوند مثل چشمه ها، درياچه‌ها، رطوبت سطحي خاك و پوشش گياهي نابهنجار و بعضي به طور غيرمستقيم مانند وضعييت توپوگرافي منطقه، سيستم درزه‌ها و شكستگي‌هاي منطقه، تخلخل و نفوذپذيري سنگ و خاك؛ كه با استفاده از نرم‌افزار ENVI و با كمك تصاوير ماهواره‌اي به اين مهم پرداخته مي شود. (گوپتا، 2003؛ سراف و چودهاري، 1998).

 

 

 

 استفاده از دگرساني در اکتشاف کانسارها:
در بسياري از مناطق كاني سازي شده دگرساني انجام گرفته كه گاهي وسعت منطقه دگرسان شده تا چند برابر خود توده معدني مي باشد، كه اين يك راهنما در اكتشاف كانسار مي باشد. دگرساني ها يكي از مهمترين راهنماهاي اكتشاف مواد معدني مي باشند كه در نرم افزار ENVI با استفاده از روش هاي خاصي اين مناطق شناسايي مي شوند. لذا شناسايي باندهاي جذب و بازتابش هر كاني ضروري مي نمايد.
تصاوير ماهواره لندست 7 با سنجنده ETM+ به منظور نقشه برداري از گروهي از كاني ها مثل رس‌ها، سولفات‌ها، كربنات‌ها، اكسيدها و... مناسب هستند (كافمن، 1988). با توجه به اينكه بسياري از خصوصيات طيفي سنگ ها و كاني ها در قسمت مادون قرمز حرارتي طيف الكترومغناطيسي قابل تشخيص هستند، از سنجنده هاي حرارتي مثل آستر كه مربوط به ماهواره ترا است نيز مي توان به منظور شناسايي دگرساني هاي مرتبط به كانسارسازي استفاده نمود.

روشهاي متداول پردازش تصوير مي تواند در بارزسازي مناطق دگرسان شده و واحدهاي سنگ‌شناسي خاص به كار رود. يكي از اين روش ها نسبت باندها و تصاوير نسبت رنگي براي بالا بردن پاسخ طيفي كاني ها و كاهش پاسخ طيفي پوشش گياهي است. به عنوان مثال آبرامر و برون (1985) با استفاده از تصاوير نسبت رنگي مناطق دگرساني فيليك و پتاسيك را از مناطق پروپيليتيك و آرژيليك جدا كردند. و موارد بسيار ديگر كه مجال بيان نيست. اما مهمترين نسبت ها 1/3 لندست و 1/2 در آستر براي اكسيدهاي آهن و 7/5 از لندست براي كاني هاي رسي و... است.
با اينكه نسبت گيري باندها براي جداسازي مناطق دگرسان موفقيت اميز است ولي در بعضي مناطق پوشش گياهي به خاطر شباهت طيفي دخالت مي كند. براي رفع اين مشكل از آناليز مولفه هاي اصلي استفاده مي شود. اين روش براي جداشازي مناطق دگرسان شده بويژه براي اكتشاف كانسارهاي مس پرفيري بسيار موفقيت آميز است(رنجبر و همكاران، 2002).

 

 

 

 سنگ‌شناسي:

با استفاده از اين نرم‌افزار و از روي داده‌هاي ماهواره‌اي مي توان اطلاعاتي در مورد تركيب سنگ‌ها و كاني‌هايي كه روي سطح زمين هستند و به طور كامل توسط گياهان پوشيده نشده‌اند، به دست آورد. كه يكي از اين روش‌ها شناخت باندهاي جذب و به طور كلي طيف انواع سنگ‌ها و كاني‌هايي است كه توسط سنجنده‌هاي مختلف به دست مي آيد. همچنين براي مطالعات ژئوبوتاني و ارتباط ان با ويژگي‌هاي ژئوشيميايي انواع سنگ‌ها و خاك‌ها استفاده مي شود.
اطلاعات سنگ‌شناسي كه بر روي تصاوير ماهواره‌اي توسط نرم‌افزار ENVI قابل تشخيص است عبارتند از : خاستگاه زمين‌شناسي عمومي، هوازدگي سطحي، سيستم آبراهه اي، اشكال ساختاري، خاك، پوشش گياهي و خصوصيات طيفي و... كه مي توانند در تفكيك واحدهاي سنگ‌شناسي خاص كمك كنند ولي در تشخيص تمام انواع واحدهاي سنگ‌شناسي كافي نيستند. شناخت واحدهاي سنگ‌شناسي مختلف در تصاوير سياه و سفيد، تركيبات رنگي كاذب، عكس‌هاي رنگي مادون قرمز، استفاده از روش تبديل HIS و روش‌هايي مثل نسبت‌گيري و تحليل مولفه‌هاي اصلي و انواع طبقه‌بندي تصوير تا حدودي امكان‌پذي است. كه اين روش‌ها متعاقبا توضيج داده خواهند شد.

سنگ‌هاي رسوبي به دليل ويژگي‌هايي مثل لايه‌بندي، هوازدگي ضعيف، وجو لايه‌هايي با رنگ و مقاومت متفاوت، تركيب و نحوه دانه بندي و اندازه دانه‌ها باعث ايجاد خصوصيات فيزيكي متفاوت و ظهور اشكال منظم و خطي در تصاوير ماهواره‌اي مي شوند. اشكال خطي در سنگ‌هاي رسوبي در مقايسه با اشكال برگ‌وارگي و خط‌وارگي در سنگ‌هاي دگرگوني بلندتر و از نظر تعداد كمتر بوده و باعث ايجاد تيغه‌ها و دره‌هايي پيوسته‌اي مي‌شوند كه مشخص كننده مناطق رسوبي است (گوپتا، 2003؛ آلواش و زيلگر، 1994؛ پراست، 2001).

سنگ‌هاي دگرگوني بوسيله چين‌خوردگي، برگ‌وارگي، ناهماهنگي ساختاري، خط‌وارگي، مقاومت در برابر فرسايش و رنگ و سطحي غيرهموار شناخته مي‌شوند. سنگ‌هاي با درجه خفيف دگرگوني ممكن است از سنگ‌هاي رسوبي تشخيص داده نشوند.

شناخت سنگ‌هاي آذرين به علت اينكه بسياري از توده‌هاي نفوذي مربوط به آن‌ها مي توانند در ارتباط با كانسارسازي باشند، مهم است. سنگ‌هاي آذرين معمولا بوسيله نبود لايه‌بندي و داشتن بافتي هموژن و يگنواخت قابل تشخيص هستند. همچنين دراراي درزه‌ها، گسل‌ها، دايك‌ها در طول حاشيه ها بوده و باعث ايجاد تفاوت در پوشش گياهي و رطوبت سطحي مي شوند. سنگ‌هاي آذرين خروجي با كمك اشكال زميني آتشفشاني مانند گدازه‌ها مخروط‌ها، كراترها، دايك‌ها و دودكش هاي آتشفشاني مشخص مي شوند. سنگ‌هاي آتشفشاني قديمي تحت تاثير هوازدگي قرار كرفته‌اند و بوسيله پوشش گياهي و خاك پوشانده مي شوند كه تشخيص آن‌ها را مشكل مي كند(گوپتا، 2003؛ پراست، 2001).

قابليت ها و مزاياي نرم افزار

 

نرم افزار (ENVI (Environment for Visualizing Image - محصول شرکتITT  نرم افزاري ايده آل براي تجزيه و تحليل و نمايش انواع تصاوير رقومي مي باشد.  اين نرم افزار بوسيله زبان برنامه نويسي IDL نوشته شده است. IDL يک زبان برنامه نويسي بسيار قدرتمند با گرايش ماتريسي و پردازش تصاوير است.در هنگام نصب نرم افزار ENVI محيط IDL هم نصب مي شود.  همچنين نرم افزار داراي قابليت بالايي در توسعه و گسترش با توجه به نيازهاي کاربر دارد.شرکت توليد کننده نرم افزار با توجه به نوع و نياز کاربر پکيج هاي متفاوتي را پيشنهاد مي کند. همچنين امکان استفاده از اين نرم افزار در کليه سيستم عامل هاي مطرح دنيا فراهم شده. اين نرم افزار به عنوان يک نرم افزار صرفا سنجش از دور شناخته مي شد و در آن در گذشته استفاده از توابع GIS به شکل جدي مطرح نبود اما در ورژنهاي جديد نرم افزار به اين امر ويژه اي شده است.

 


◄    پارامترهاي مهم ارزيابي يک نرم افزار سنجش از دور :
      ●   وجود الگوريتم هاي پايه نظير تصحيح هندسي ، محاسبات تصويري ، انواع طبقه بندي ها و ...
      ●   قابليت توسعه و وجود يک محيط برنامه نويسي
      ●   وجود توابع جانبي و پيشرفته مخصوصا توابع ويرايشي و آناليز GIS
      ●   حجم و سرعت اجراي مناسب
      ●   تنوع در فرمت هاي ورودي و خروجي
      ●   راحتي کاربر
      ●   پشتيباني از نرم افزار
      ●   قيمت مناسب
      ●   سيستم عامل
 

 

کلمه Envi کوتاه شده عبارات The Environment For Visualizing Imagesمي باشد و اين نام براي سيستم نرم افزاري متحول و پيشرفته اي جهت پردازش تصاوير استفاده شده است. آنچه در ابتدا مي بايست بدانيد اين است که نرم افزار ENVI جهت انجام و اجراي برخي از نيازهاي خاص به خصوص استفاده از داده هاي ماهواره اي طراحي شده است. در اين نرم افزار مشاهده اطلاعات بصورت کامل و جامع، همچنين آناليز و پردازش تصاوير در ابعاد و اندازه هاي مختلف به نحوي کاملا کاربرپسند ارائه مي شود.

◄   قابليت ها و مزاياي نرم افزار ENVI :
يکي از قابليت هاي مهم ENVI _که آن را درميان نرم افزارهاي مشابه جهت پردازش تصاوير بي همتا نموده است_ اين ويژگي است که اين نرم افزار تکنيک هاي باندي(Band-Based) و فايلي (File-Based) را با توابع نرم افزاري توسعه يافته (interactive functions)ترکيب مي کند. وقتي که يک فايل اطلاعاتي داخل نرم افزار باز مي شود، باندهاي آن بصورت يک ليست بصورتي ذخيره مي شود که بتوان بوسيله کل توابع سيستم به آن دسترسي پيدا کرد.
اگر فايلهاي گوناگون و متعدد باز شوند باندهاي مربوط به انواع مختلف اطلاعات مي توانند به عنوان يک گروه پردازش شوند ENVI اين باندها را بصورت پنجره هاي نمايش 8 يا 24 بيتي نمايش مي دهند. گروههاي پنجره هاي نمايش Envi شامل يک پنجره نمايش تصوير اصلي(main Image window)؛ يک فايل پنجره بزرگنمايي(zoom window) و يک پنجره نمايش مرورگر(scroll window) مي باشد هر کدام از اين پنجره ها قابل تغيير از نظر اندازه مي باشند.
نرم افزار ENVI براي کاربران خود قابليت هاي آناليز بي نظيري را فراهم آورده است،که از طريق اين پنجره ها قابل دستيابي است. قابليت هاي تطابق ديناميکي چند گانه ENVI به آساني امکان مقايسه بين تصاوير در نمايشگرهاي چند گانه را ميسر مي سازد ( (link displays همچنين قابليت استفاده از استخراج و پيوند همزمان پروفيلهاي طيفي-مکاني جهت پردازش اطلاعات ابر طيفي (Hyperspectral) و چند باندي (multispectral) به کاربران راه هاي جديدي جهت مشاهده اطلاعات در ابعاد وسيع و مختلف مي دهد. نرم افزار ENVI همچنين با داشتن ابزارهاي توسعه يافته وپيشرفته مشاهده و آناليز اطلاعات برداري و GIS را امکان پذيرمي سازد. قابليت هاي استانداردي همچون Contrast Streching، پلاتهاي 2 بعدي از انعکاس امواج (2- dimensional Scatter plots) تلفيق داده ها وباندها تنها تعداد کمي از توابع مهم قابل دسترس براي کاربران ENVI است.
محيط گرافيکي قدرتمند ديداري ENVI بوسيله کتابخانه جامعي از الگوريتهاي پردازشي تکميل شده است ENVI تمامي توابع پردازش تصوير اصلي بصورت يک محيط گرافيکي کاربري (Point and Click) شامل مي شود . به دليل وجود همين محيط گرافيکي فعال، استفاده از بسياري از توابع در اين نرم افزار بسيار آسانتر از ديگر نرم افزار هاي مشابه است توابع انتقال اطلاعات (Data transforms)، فيلتر کردن داده (Filtening)، طبقه بندي (Classification) و ثبت زميني (registeration) و تصحيح هندسي ابزارهاي آناليز طيفي ، ابزارهاي استفاده از اطلاعات رادار و .... ازجمله اين توابع هستند. براي نرم افزار ENVI محدوديتي از نظر باندهاي طيفي که مي خواهند مورد پردازش قرار گيرند وجود ندارند. بنابراين انواع داده هاي چند طيفي (multispectrat) و ابر طيفي(Hgperspectral) مي تواند به راحتي در ENVI مورد استفاده و پردازش قرار گيرند. همچنين اين نرم افزار داراي توابع پيشرفته جهت پردازش و آناليز انواع داده هاي رادار مي باشد.
آدرس گيري ENVI هنگامي وجود دارد که اطلاعات وارده داراي مشکلاتي چون وارد کردن اطلاعات غير استاندارد ، مشاهده نمودن و آناليز تصاوير بزرگ و فورمتهاي نا شناخته اي از اطلاعات (Plugin function ) و جهت آناليز بوسيله کاربران استفاده شود. و با پر کردن اطلاعات توسط اين کاربران اين قابليت وجود دارد که مشکل برطرف شود. نرم افزار ابزارهاي مشخص و لازم را براي پردازش تصوير تحت نظم و ترتيب خاصي داراست . همچنين اين نرم افزار با داشتن انعطاف پذيري کامل به کاربران اين اجازه را مي دهد تا با تدابير و استرا تژيهاي مختلف اطلاعات خود را آناليز و اجرا نمايند

 

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 


پس از باز كردن نرم افزار، منوي برنامه ENVI باز مي گردد . در اين قسمت روي منوي File مي رويم و اولين گزينه يعني Open Image File را كليک كرده و باز مي كنيم . در اين حالت پنجره Enter Data File name باز مي گردد . يكي از فايل ها كه با پسوند img است ( عكس است ) را باز مي كنيم . در اين حالت پنجره Available Band List باز مي گردد كه حاوي باندهاي طيفي عكس ها مي باشد . در زير پنجره ، قسمت RGB color و Gray Scale وجود دارد كه قسمت RGB color تصوير رنگي است كه تلفيقي از چند باند است و Gray Scale تنها عكس حاصل از يك باند مي باشد كه حالت بهتر RGB color مي باشد . بر روي باند مورد نظر كليك كرده و آن را انتخاب مي كنيم و بعد از انتخاب گزينه RGB color مي بينيم كه در زير پنجره سه باند به نام هاي R , G , B مربوط به RGB color باز مي گردد و در اين صورت يکي از حالات براي انتخاب اين است كه TM Band 5 را انتخاب كنيم كه باند G تيك مي خورد و سپس TM Band 4 را انتخاب مي كنيم كه باند B تيك مي خورد و سپس TM Band 3 را انتخاب مي كنيم كه باند R تيك مي خورد و حالا گزينه Load RGB در پايين پنجره را انتخاب مي كنيم كه 3 پنجره از يك عكس با يك قسمت كادرگيري شده با زوم هاي مختلف مي باشد :
      +   پنجره Zoom
      +   پنجره display
      +   پنجره Scroll

 


◄   چگونگي تشخيص يك تصوير ژئورفرنس شده از ژئورفرنس نشده :
بعد از باز كردن نرم افزار ENVI بر روي گزينه File تصوير مورد نظر را انتخاب مي كنيم . پنجره زير باز مي شود . عكس هايي كه در پنجره Available Band List داراي زير مجموعه Map Info هستند عكس هايي هستند كه رجيستر يا Geo reference شده اند و عكس هايي كه فاقد زير مجموعه Map Info مي باشند ، عكس هايي رجيستر نشده هستند .
نكته : عكس هايي كه رجيستر نشده اند (Geo reference ) اگر نشانه گر(ماوس) بر روي آنها بوده و دوباره كليك كنيم پس از باز شدن پنجره Cursor location / value حاوي اطلاعات ناقص و فاقد مختصات نقاط مي باشند برخلاف عكس هاي رجيستر شده .

 

 

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

 حال براي رجيستر نمودن عكس هاي رجيستر نشده عكس مورد نظر را باز نموده و به صورت زير عمل مي كنيم . ازمنوي اصلي برنامه گزينه Map را انتخاب مي كنيم . مطابق شكل به 2 طريق مي توان عمل كرد :
      +   Select GCPs : Image to Image در اين روش براي رجيستر كردن نياز به برداشت نقطه كنترل زميني توسط كاربر نمي باشد و با استفاده از تصوير رجيستر شده اي كه از همان نقطه موجود است مي توان با انطباق اين دو تصوير بر يكديگر تصوير رجيستر نشده را رجيستر يا Geo Reference نمود .
      +   Select GCPs : Image to map در اين روش براي رجيستر كردن نياز به برداشت نقطه كنترل زميني توسط كاربر مي باشد .
عمليات زير را انجام مي دهيم :
»» 1- تصوير رجيستر نشده را باز مي كنيم .
»» 2- بر روي منوي اصلي رفته و گزينه Map > Registration > Select GCPs :Image to map را انتخاب مي كنيم . در اين حالت پنجره Image to Map registration باز مي شود .
»» 3- گزينه مورد نظر را براي انتخاب سيستم تصوير دلخواه و ديتوم مورد نظر انتخاب مي نماييم و OK مي كنيم .
»» 4- پنجره Ground Control Point Selection باز مي شود .
»» 5- حال در اين قسمت نقاط كنترل زميني برداشت شده را تك تك با استفاده از دكمه Add point وارد مي كنيم .
»» 6- پس از وارد كردن نقاط براي مشاهده نتايج و ديدن بردار باقيمانده (RMS) دكمه Show list را فشار مي دهيم .
»» 7- حال بايستي مختصات نقاط GCP و نتايج را show كنيم . بدين منظور در پنجره ي Ground Control Point Selection در منوي File گزينه SaveGCPW map Image را انتخاب مي نماييم . پنجره output registration points باز مي شود و با وارد كردن يك نام براي File ذخيره سازي اطلاعات مانند "moka" اطلاعات را ذخيره مي كنيم .
»» 8- در اين حالت پس از save كردن در پنجره Ground Control Point Selection در منوي Option گزينه Warp Displayed band را انتخاب مي كنيم و پنجره Registration Parameters باز مي شود و تنظيمات را مطابق شكل انجام مي دهيم .
»» 9- حال تصوير رجيستر شده را به صورت تك باندي خواهيم داشت.
حال اگر بخواهيم تصوير رجيستر شده را به صورت چند باندي داشته باشيم در پنجره Ground Control Point Selection در منوي option گزينه warp file را انتخاب مي كنيم . پنجره Input warp Image باز مي شود و در آن تصوير مورد نظر را انتخاب نموده ، OK مي كنيم و با انتخاب نوع ذخيره سازي با باز كردن يك پنجره ي جديد به صورت چند بانده فايل ذخيره شده را باز مي كنيم . در اين صورت تصوير رجيستر شده را به صورت چند بانده و با مختصات نقاط خواهيم داشت .
 

 

 

◄   طبقه بندي Classification :
براي طبقه بندي classification ابتدا طبقه بندي نظارت نشده را انجام مي دهيم . بر روي گزينه isodata كليك كرده ، پنجره classification input File باز شده تنظيمات را طبق تصوير انجام مي دهيم سپس OK را مي زنيم كه پنجره Isodata power باز مي شود . تنظيمات را طبق تصوير انجام مي دهيم سپس OK را مي زنيم
يك بخش جديد در پنجره Arailabe band list ايجاد مي شود . براي نمايش آن از كليد Display استفاده مي كنيم و پنجره جديدي ساخته و باند طيفي كلاس بندي شده را در آن load مي كنيم .
براي مقايسه ابتدا يك New display را ايجاد كرده و باند طيفي مورد نظر را در آن load مي كنيم سپس يك باند طيفي ديگر را در display جديد load كرده وگزينه tools در پنجره display تصوير دوم كليك كرده گزينه Link را انتخاب و link display را مي زنيم . پنجره اي باز مي شود . تنظيمات را مطابق تصوير زير انجام مي دهيم و ok مي زنيم .
با جابجايي مربع در پنجره display خواهيم ديد كه در منطقه انتخاب شده در display 2 هم جابجا و به همان موقعيت مورد نظر در display 1 مي رسيم . با كليك روي display 2 تصوير display 1 مشاهده مي شود . چنانچه نخواهيم با كليك روي تصوير اين عمل صورت گيرد در قسمت Tools گزينه Dynamic overlay off , Link را انتخاب مي كنيم . براي نمايش بهتر تصوير display 1 در هنگام كليك كردن در منوي Tools گزينه Adjust Transparency Link را انتخاب و در پنجره باز شده ميزان شفافيت تصوير را تعيين مي كنيم . مقدار آن را بين صفر تا 100 قرار مي دهيم . سپس apply را فشار داده و پنجره را مي بنديم .
پس از طبقه بندي و load تصاوير در باندهاي مختلف بر روي تصوير طبقه بندي شده كليك مي كنيم . پنجره اي ظاهر مي شود كه پنجره Cursor location كه در آن اطلاعات زير را در مورد آن پيكسل به ما مي دهد كه شامل موقعيت نقطه ، تركيب رنگ آن ( B, G , R ) وشماره كلاس آن است .
براي به دست آوردن اطلاعات در مورد طول موج و ميزان انعكاس پيكسل هاي تصوير بر روي صفحه Display تصوير كليك راست كرده و گزينه Z profile را انتخاب مي كنيم .
پنجره spectral profile باز مي شود . سپس با كليك كردن روي هر پيكسل ميزان طول موج و انعكاس آن قابل مشاهده است .
براي مقايسه 2 باند طيفي با هم ابتدا در منو برنامه Tools Basic را انتخاب و گزينه Change Detection و بعد گزينه Compute Difference Map را كليك مي كنيم .
پنجره اي ظاهر مي شود و ما در اين مرحله باند طيفي اول را انتخاب مي كنيم .
سپس OK مي زنيم . سپس پنجره اي باز مي شود كه طيف دوم را در آن انتخاب مي كنيم و پس از آن پنجره Compute Difference Map ظاهر مي شود
تنظيمات را طبق تصوير انجام مي دهيم . سپس در پنجره Available band list يك Display جديد ايجاد كرده و باند طيفي مقايسه شده در اين پنجره را در پنجره Display جديد Load مي كنيم .
كه مقايسه بين 2 باند طيفي را نشان مي دهد . جهت مشاهده يك سري اطلاعات آماري از تصوير Load شده در منوي اصلي برنامه
گزينه > Compute Statistics Basic Tools > Statistics را انتخاب مي كنيم.
پنجره زير ظاهر مي شود.
سپس كليد OK را فشار مي دهيم . در پنجره جديد ظاهر شده تنظيمات را مطابق تصوير انجام مي دهيم .
2 پنجره , Min / Max / Mean File Statistics Reportباز مي شود . نمودار مشاهده شده طول موج و انعكاس را در تصوير نشان مي دهد .
در قسمت گزارش آمار تصوير باندهاي طيفي max , min و ميانگين و انحراف معيار را مشخص مي كند . در تصوير نمودار 2 منحني سبز رنگ است كه نمايانگر مي باشد و خط سفيد Mean است .

◄   گزينه هاي منوي Overlay :
منوي overlay براي اضافه كردن جزئيات بيشتر توسط كاربر بر روي تصوير به كار مي رود.
گزينه Annotation : براي نوشتن متن و يا نماد (symbol) و يا كشيدن اشكال گوناگون بر روي تصوير استفاده مي شود .
بعد از انتخاب گزينه Annotation پنجره Annotation text باز مي شود كه مي توان تنظيمات را به طور دلخواه انجام داد و متن مورد نظر را بر روي تصوير قرار داد .
مي توانيم به جاي نوشته از گزينه هاي ديگر در منوي object مانند poly line , polygon , ellipse , Rectangle , symbol و ... استفاده كنيم .
در منوي overlay گزينه Density slice به منظور طبقه بندي تك باندي به كار مي رود . ( طبقه بندي كه تنها با يك باند انجام مي پذيرد ) . درپنجره باز شده يكي از باندها را انتخاب مي کنيم .
پنجره Density slice باز مي شود كه شامل تنظيمات مربوط به محدوده ي دسته بندي مي باشد كه باند مربوطه را به طبقات تنظيم شده دسته بندي مي كند .
در ضمن براي تغيير رنگ طبقه بندي ها با كليك برروي گزينه Edit Range و انتخاب يكي از سيستم هاي HSV , HLS, RGB و ياجابجايي محدوده رنگ ها ، رنگ مناسب را انتخاب مي كنيم .
در منوي Overlay گزينه Grid lines به منظور شبكه بندي تصوير بر مبناي طول و عرض جغرافيايي به كار مي رود . بدين صورت كه با استفاده از پارامتر هاي Pixel Grid , Map Grid , Geographic Grid , Spacing كه فاصله Grid ها را از يكديگر تنظيم مي كند مي توان خطوط شبكه بندي شده را بر روي تصوير نمايش داد .


◄   انجام طبقه بندي نظارت شده با استفاده از نرم افزار ENVI :
ابتدا يك تصوير رجيستر نشده را باز مي كنيم . سپس در منوي اصلي به منوي Basic Tools رفته و گزينه Region of Interest را انتخاب و در آن بر روي گزينه ROI tools كليك مي كنيم .
پنجره ROI Tools باز مي شود كه در اين پنجره ابتدا گزينه Zoom را انتخاب مي کنيم ( به دليل راحتي معرفي مناطق آموزشي در تصوير Zoom شده )
  نكته : براي راحتي معرفي مناطق آموزشي مي توان با توجه به وسعت عارضه مي توان از سه گزينه Polygon ( چند ضلعي ) Poly line ( خطكشي ) و Rectangle ( مستطيل ) و ellipse ( بيضي ) استفاده کرد .
حال مناطق آموزشي را با توجه به رنگ و شناختي كه از جنس عارضه داريم معرفي مي كنيم: پس از انتخاب مناطق آموزشي با استفاده از ابزار گرفته شده در بالا در پنجره Edit مي توان رنگ و نوع كلاس معرفي شده را معرفي كرد .
و اين كار را براي مابقي كلاس ها و مناطق آموزشي نيز تكرار مي كنيم .
پس از معرفي تمامي مناطق آموزشي و Save كردن مناطق از منوي اصلي برنامه ،گزينه classification > supervised را انتخاب مي كنيم و در پنجره باز شده عكس مربوطه را انتخاب نموده و ok مي كنيم . پنجره پارامتر هاي ماكزيمم شباهت باز مي شود و مطابق شكل تنظيمات را انجام مي دهيم .
در پنجره Available band list در يك پنجره جديد تصوير طبقه بندي شده را Load مي كنيم . اكنون تصوير طبقه بندي شده را خواهيم داشت و مي توان براي بهبود كيفيت تصوير از گزينه median (5x5) , Filter استفاده نمود . تصوير زير به دست مي آيد:
  نكته : مي توان بعضي از مشخصات را بر روي تصوير طبقه بندي شده نمايش داد . با استفاده از گزينه Annotation و ورود به منوي object و بعد از آن گزينه ي Map key ( راهنماي تفكيك رنگ ها ) و يا Scale Bar ( مقياس نقشه ) و Declination (شمال نقشه ) را مي توان نشان داد .

 :: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی معدن , ,
:: برچسب‌ها: crack for ENVI , free download for ENVI , ENVI , آموزش , آموزش انوی , آموزش ENVI , برنامه مهندسي معدن , دانلود ENVI , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه ENVI , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار ENVI , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز ENVI , دانلود کرک ENVI , راهنماي کار با نرم افزار ENVI , ENVI , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , سنجش از دور , تصاوير ماهواره اي ,
:: بازدید از این مطلب : 16397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

 آموزش نرم افزار هاي مهندسي معدن،ژئوتکنيک و مکانيک سنگ جامع ترين و معتبرترين آموزش براي نرم افزار هاي مهندسي معدن و مهندسي ژئوتکنيک و انجام پروژه ها و پايان نامه هاي مرتبط http://irock.loxblog.com

همانطود که می دانید کاربرد کامپیوتر در معادن و استفاده از نرم افزارهای معدنی کمک بیشتری به مدیریت معدنی و اکتشاف و استخراج می نماید امروز به یکی دیگر از نرم افزارای معدنی می پردازیم :

نرم افزار Rock Works شامل مجموعه اي از نرم افزارهاي مختلف است که هر يک کار خاصي انجام مي دهند. اين نرم افزار توسط شرکت  Rock Ware تهيه شده است و يکي از کامل ترين نرم افزارها در گروه خود است.  اين مجموعه تحت سيستم عامل Windows اجرا شده و از قابليت هاي فراواني برخوردار مي باشد، به طوري که قادر است تقريبا تمام نيازها را در زمينه اکتشاف و زمين شناسي پاسخگو باشد.

 

نرم افزار Rock Works شامل مجموعه اي از نرم افزارهاي مختلف است که هر يک کار خاصي انجام مي دهند. اين نرم افزار توسط شرکت  Rock Ware تهيه شده است و يکي از کامل ترين نرم افزارها در گروه خود است.  اين مجموعه تحت سيستم عامل Windows اجرا شده و از قابليت هاي فراواني برخوردار مي باشد، به طوري که قادر است تقريبا تمام نيازها را در زمينه اکتشاف و زمين شناسي پاسخگو باشد.

آموزش بصورت حضوری، آنلاین و یا ارائه کامل فیلم های آموزشی صورت می گیرد (البته در فیلم های آموزشی تمرین هایی نیز در هر آموزش در نظر گرفته شده است که  پس از انجام آنها از سوی داوطلب آموزش، نتایج توسط مدرس کنترل و گزارش داده می شود.

 

 

جهت دریافت پک جامع آموزش این نرم افزار به لینک زیر مراجعه فرمایید

 

http://irock1.ir/product/4

 

برای دانلود نرم افزار (بروزترین نسخه بدون محدودیت+راهنمای نصب) به ادامه مطلب بروید

 

 

معرفی نرم افزار Rock Works

 

امروزه همراه با پیشرفت و فراگیری رایانه در علوم مختلف استفاده و فراگیری رایانه و نرم افزار های مربوطه را برای هر اهل علم و محققی لازم و ضروری کرده است. بنده سعی دارم تا مهم ترین نرم افزار زمین شناسی را به صورت اجمالی برای شما تشریح کنم.
مجموعه RockWorks محصول مشترک شرکت های مختلف تولید نرم افزارهای علوم زمین از قبیل شرکت RockWare ( که دارای نرم افزارهای RockWorks, Stratus,RockWare می باشد) و شرکت ESRI (که دارای نرم افزارArc view است) و شرکت AutoDesk ( که دارای نرم افزار AutoCAD است.) و شرکت Microsoft (که سازنده سیستم عامل Windows است) و شرکت Fortner Research ( که شامل نرم افزار NEOSYS است.) و شرکت Visualogic ( که دارای نرم افزار Slicer Dicer است ) و در نهایت شرکت Golden Software ( که شامل نرم افزار Surter است) می باشد. این برنامه تحت سیستم عامل های ویندوز قابل اجراست.

 

برنامه های مختلف مجموعه RockWorks (قسمت اول)

 

ساختار کاری برنامه RockWorks:
ورود اطلاعات در صفحه RockWorks بدین صورت است که جدولی به صورت پیش گزیده با توجه به نیاز کاربر نمایان می شود که در ستون های جدول اطلاعات مربوطه پر می شود، سپس برنامه RockWorks با توجه به داده ها به پردازش آنها می پردازد. جدول های پیش گزیده در فایل های ATD,TEM قرار دارند که اطلاعات مورد نیاز هر بخش را برای کاربر فراهم می کنند.
رسم، تطابق و مدل سازی داده های چینه شناسی(Stratigraphy) :
مجموعه RockWorks برنامه هایی را به منظور نمایش دادن و تحلیل ستون های چینه نگاری داراست که عبارتند از :
* Strip Log : این برنامه برای نمایش گرافیکی یک ستون سنگ چینه ای بکار می رود.
* Cross Section :برنامه ای برای تطابق توالی های مختلف بکار می رود.
* Fence Diagram :با این برنامه می توان چند ستون چینه را در چند امتداد مختلف رسم کرده وآنها را با هم به نمایش در آورد و در نتیجه دید بهتری از یک منطقه بدست آورد.
* Stratigraphic Block Model :برنامه ای است که ستون چینه های دو بعدی را به صورت سه بعدی به نمایش در می آورد.

 

برنامه های مختلف مجموعه RockWorks (قسمت دوم)

 

برنامه رسم انواع نقشه (Mapping Software)
این قسمت از نرم افزار برای رسم نقشه های کانتوری ، نقشه های آماری و همچنین محاسبات نقشه برداری کاربرد دارد. با توجه به اینکه انجام محاسبات ریاضی مورد نیاز برای رسم این چنین نقشه هایی به وسیله ماشین حساب و ترسیم آنها با دست در بیشتر موارد وقت گیر و فاقد دقت لازم است از این رو چنین نرم افزاری می تواند مفید باشد.
* نقشه های ساده (Ez-map or Easy Map ):این برنامه با استفاده از داده های طول،عرض و ارتفاع نقشه توپوگرافی را رسم می کند.
* شبکه ها و سیستم های شبکه بندی (Grid and Gridding System) : شبکه سازی یعنی ایجاد یک مدل پیوسته ارقام از یک صفحه با استفاده از اطلاعات نقاط محدودی که روی آن صفحه قرار می گیرند. با استفاده از شبکه سازی می توان با وارد کردن داده های طول ، عرض و ارتفاع یک منطقه آن منطقه را به صورت سه بعدی نشان داد.
* نقشه های چند متغیره (Multivariable Map): این برنامه قابلیت رسم نمودار های ستونی، نمودار های دایره ای و نمودارهای ستاره ای را دارا می باشد که برای رسم نوع خاصی
نقشه مورد استفاده قرار می گیرد.
* برنامه های نقشه برداری (Survey): برداشت نقشه برداری که معمولا توسط دوربین های تئودولیت صورت می گیرد. برای اینکه بتوان از داده های خام برداشت شده اطلاعات طول ، عرض و ارتفاع را استخراج کرد می توان از این برنامه استفاده کرد.

 

به ادامه مطلب رجوع شود

 

برنامه های مختلف مجموعه Rock Works (قسمت سوم)

 

برنامه های زمین شناسی ساختمانی(Structural Geology Software):
این برنامه ها عبارتند از :
* Azimuth :که با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای یک امتداد می توان آزیموت آن را محاسبه کرد.
* Length:که با استفاده از مختصات ابتدا و انتهای یک امتداد می توان طول آن را بدست آورد.
* Mid point: مختصات وسط یک امتداد را بوسیله ابتدا و انتهای آن محاسبه می کند.
* Strike and Dip map:با استفاده از داده های شیب ، امتداد و مختصات نقاط یک
منطقه نقشه را رسم می کند.
* Arrow map : این بر نامه مختصات ابتدا و انتهای خطواره ها را خوانده و نقشه ای رسم می کند که در آن این خطواره ها با استفاده از پیکان نشان داده می شوند.
* Lineation Gridding:این برنامه یک شبکه را برای محاسبه و نمایش خطواره ها طراحی میکند .
* Rose Diagram: دیاگرام های گلسرخی را رسم می کند.
* Streonet: برای رسم و تحلیل برداشت های ساختمانی بر روی شبکه استیونت
کاربرد دارد.
* Movement analysis: این برنامه با استفاده از مختصات یک نقطه در دو زمان مختلف می تواند میزان جابجایی،سرعت و جهت آن را محاسبه کند.
* Beta Pairs: با استفاده از امتداد و شیب دو صفحه مشخصات خطواره حاصل از برخورد آنها را بدست می آورد.
* Beta Intersection :خطواره های حاصل از برخورد تمام صفحات موجود را با یکدیگر محاسبه می کند.
* Rotate Data: می توان داده های ساختاری را به میزان دلخواه با امتداد و شیب دلخواه حول یک محور دوران داد.
* Strike-Dip Direction: برای تغییرات فرمت داده هیا ساختمانی از حالت منطبق با قانون دست راست به حالت امتداد و شیب بکار می رود .

 

برنامه های مختلف مجموعه RockWorks (قسمت آخر)

 

آب شناسی (Hydrology):
این قسمت شامل برنامه های زیر می باشد:
* (Drawdown(1 well: برای محاسبه و رسم مخروط افت در اطراف یک چاه.
* Drawdown Surface :برای محاسبه و رسم سطح پیزومتری با استفاده از اطلاعات آزمایش پمپاژ.
* Hydrograph: برای رسم دیاگرام تغییرات میزان بارندگی در برابر تغییرات سطح آب زیرزمینی در محدوده معین زمانی.
* Total Dissolved Solids :این برنامه با استفاده از داده های حاصل از تجزیه شیمیایی آب مقدار کل ماده حل شده در نمونه آب را محاسبه می کند.
* Ion Balance : با استفاده از این برنامه می توان داده های حاصل از تجزیه شیمیایی آب نسبت به کاتیون و آنیون نمونه آب را محاسبه کرد.
* Piper Diagram: نوعی دیاگرام مربوط به شیمی آب است را رسم می کندکه در آن
می توان به خصوصیات مختلف شیمیایی آب پی برد.
* Stiff Diagram: وظیفه این برنامه رسم نوعی دیاگرام است که توسط تنوع آنیونی و کاتیونی نمونه آب مشخص می شود.

 

مجموعه RockWorks یک نرم افزار وسیع و در عین حال ساده و سریع است. این نرم افزار کارایی هایی به مراتب بیشتر از آنچه تا کنون توضیح داده شده دارد از جمله برنامه های آماری و تبدیل مختصات داده ها ومحاسبات هندسی و …. که توضیح هر یک زمانی طولانی را می طلبد.

 

 

سر فصل های آموزش

آشنایی با  RockWorksوکاربردهای مختلف آن
آشنایی باپنجره‌های مختلف نرم‌افزار
آشنایی با پنجره‌های نمایشگر خروجی در نرم‌افزار
چگونگی تعریف یک پروژه اکتشافی
تعیین ابعاد یک پروژه زمین‌شناسی و اکتشافی
روش و فرمت ورود اطلاعات
چگونگی تهیه گرید (شبکه‌بندی) برای موارد گوناگون
چگونگی تهیه نقشه‌های دوبعدی از توزیع عیار، پارامترهای زمین‌شناسی و ژیوفیزیکی
چگونگی مدلسازی سه‌بعدی گمانه‌ها (از نظر سنگ‌شناسی و لایه‌بندی، توزیع عیار یا پارامتر ژیوفیزیکی، قرارگیری گسل‌ها و سطح ایستابی در آنها )
مدل‌سازی سه‌بعدی زمین‌شناسی یک کانسار (سنگ‌شناسی و لایه‌بندی)
کلیاتی از rockworks
آشنایی با محیط و پنجره‌های Rockworks
Rockworks utilities
بررسی بعضی از فرمان های منوی فایل
نمایش ابعاد پروژه
منوی map
منوی grid
منوی solid
منوی volumetric
منوی hydrology
منوی hydrochemistry
منوی linears
منوی plan
منوی stat
منوی survey
منویwidgets
نمایش خروجی داده‌ها
Borehole manager
اجرای برنامه
خلاصه جدول داده
انتخاب یک نقشه موقعیت گمانه‌ها
Strip loge
ایجاد نمودارها و مدلهای litho logy
Serigraphy
I-data
P-data

 


:: موضوعات مرتبط: آموزش نرم افزار , آموزش نرم افزار های مهندسی معدن , آموزش نرم افزار های مهندسی مکانیک سنگ و ژئوتکنیک , ,
:: برچسب‌ها: آموزش , آموزش راک ورکس , آموزش RockWorks , دانلود و آموزش نرم افزار راک ورکس RockWorks , crack for RockWorks , free download for RockWorks , RockWorks , برنامه مهندسي معدن , دانلود RockWorks , دانلود با لينک مستقيم , دانلود برنامه RockWorks , دانلود مهندسي , دانلود نرم افزار , دانلود نرم افزار RockWorks , دانلود نرم افزار زمين , دانلود نرم افزار معدن , دانلود نرم افزار معدن و زمين شناسي , دانلود نرم افزار مهندسي , دانلود نرم افزارهاي زمين شناسي , دانلود نسخه ويندوز RockWorks , دانلود کرک RockWorks , راهنماي کار با نرم افزار RockWorks , RockWorks , مرکز دانلود مهندسي معدن , مرکز دانلود مهندسی معدن , دانلود نرم افزار مهندسی ژئوتکنیک , دانلود نرم افزار مکانیک سنگ , , ,
:: بازدید از این مطلب : 21313
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه