<>

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی روش های تحلیل سازه ای قطعات پیش ساخته پوشش تونل دراثر بارجک های TBM مطالعه موردی تونل انتقال آب کانی سیب

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

طراحی سگمنت . بار جک . حفاری مکانیزه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی سگمنت , بار جک , حفاری مکانیزه ,
:: بازدید از این مطلب : 76
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی ترک خوردگی تونل های سگمنتی درمحیط سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب ازسدامیرکبیر به تهران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ترک خوردگی . سگمنت . حفاری مکانیزه . تزریق

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترک خوردگی , سگمنت , حفاری مکانیزه , تزریق ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد ترافیکی تقاطع دارای دوربرگردان وچراغ راهنمایی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تقاطع چراغ دار . دوربرگردان . ارزیابی ترافیکی . مدلسازی ریاضی . شبیه سازی ترافیکی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقاطع چراغ دار , دوربرگردان , ارزیابی ترافیکی , مدلسازی ریاضی , شبیه سازی ترافیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی حکمرانی آب با استفاده از ماتریس ارزیابی حکمرانی آب و روش تعاملات بسترمند در حوزه آبخیز طالقان

خلاصه
حفاظت از منابع آب به عنوان عامل حيات كره زمين در سراسر جهان به خصوص در كشور هاي خشک و نيمه خشک مثل ایران حایز اهميت است. فقدان سياست ها و مدیریتكارامد این منبع ارزشمند یكي از مشكلات اصلي جهان است. از این رو دیدگاه حكمراني در بهبود شرایط مطرح است . به طوري كه دستيابي به توسعه ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي،فرهنگي و سياسي نيازمند مدیریت پایدار منابع آب است. به طوري كه آب زیرساخت توسعه سایر بخش ها بوده و از مولفه هاي مهم در حفظ، تعادل و پایداري اكوسيستم و محيطزیست ميباشد. در این مقاله، هدف فهميدن شرایط مدیریتي منابع آب در بين بهرهبرداران موثر بر مدیریت آب در منطقه شمالي ایران با تمركز بر حوزه آبخيز طالقان است. در اینمقاله از ابزار ارزیابي حكمراني Governance Assessment Tool (GAT) استفاده شده است. بر اساس تئوري تعاملات بستر مند Contextual Interaction Theoryاست. نتایج این تحقيق شرایط نامناسب حكمراني منابع آب را براي اجراي طرح هاي حفاظتي در منطقه نشان ميدهد. هدفگيري اصلي براي تقویت پایدار در منابع آب اصلاح وبهبود ساختار حكمراني در سطح محلي بر اساس ذینفعان محلي و ارتباط آن ها با مدیریت منابع آب مي باشد.


كلمات كليدي:

حكمراني آب . مدريت پايدار منابع آب . تئري تعاملات بسترمند . ارزيابي حكمراني

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حكمراني آب , مدريت پايدار منابع آب , تئري تعاملات بسترمند , ارزيابي حكمراني ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه کارایی ودقت روش های براورد بارسوب معلق دررودخانه ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بارمعلق رسوبی . منحنی سنجه رسوب . هوش مصنوعی . شبکه های عصبی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارمعلق رسوبی , منحنی سنجه رسوب , هوش مصنوعی , شبکه های عصبی ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تدوین یک مدل مبتنی برعدم قطعیت برای تحلیل سهم عوامل انسانی واقلیمی بررواناب

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تغییراقلیم . تعیین سهم اثرات فعالیت های انسانی . عدم قطعیت . الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف . نقطه شکست . مدل بیلان

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییراقلیم , تعیین سهم اثرات فعالیت های انسانی , عدم قطعیت , الگوریتم مونت کارلو زنجیره مارکوف , نقطه شکست , مدل بیلان ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی زمین لغزش مله کبود قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه

خلاصه
7 بود. طی این زلزله، زمین لغزش بزرگی در 8 کبلومتری / شامگاه یکشنبه ۱۲ آبان ۲۹۳۱ استان کرمانشاه، نزدیکی ازگله شاهد زلزلهای به بزرگی ۹شهر سرپل ذهاب رخ داد. با استفاده از مطالعه نقشههای هوایی و مشاهدات میدانی در منطقه اطلاعات مفیدی بدست آمد. با توجه به نقشههای منطقهمحل تقریبی و ابعاد زمین لغزش مشخص شده و با مطالعات میدانی مقادیر دقیق جابجاییها اندازهگیری شد. با توجه به مطالعات میدانی و تصاویرنرمفزار گوگل شکل کلی زمین لغزش بدست آمد. خرابیهای ناشی از این زمین لغزش ارزیابی شده و بر روی نقشه کلی منطقه مشخص شد. از طرفینمونههایی جهت آزمایش از منطقه تهیه شد. در نهایت با اندازهگیری تجمعی ترکهای کششی در بازدید میدانی، میزان جابجایی نهایی این زمین لغزش برابر ۲1 تا ۱2 متر بدست آمد.


کلمات کلیدی:

زمین لغزش . زلزله ازگله . سرپل ذهاب . مطالعه میدانی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش , زلزله ازگله , سرپل ذهاب , مطالعه میدانی ,
:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده مطالعه موردی خاک شمال تهران

خلاصه
شناخت خاک و پارامترهای رفتاری آن یکی از اساسی ترین متغیر های طراحی و پیش بینی عملکرد سازه ها و مطالعات تحلیل خطر و پهنهبندی مناطق شهری است. در این میان پارامتر های دینامیکی خاک از جمله سختی و میرایی به دلیل تاثیر بر اثرات ساختگاه و تغییر پاسخ زمین بهامواج زمین لرزه از اهمیت ویژه برخوردار است. پارامتر های گوناگونی از ویژگی های خاک می توانند بر اندازه و روند تغییرات این متغیر هانسبت به کرنش برشی خاک تاثیرگذار باشند. یکی از مهمترین عوامل میزان سیمانی بودن خاک و دست نخورده بودن خاک مورد آزمایش است.در این پژوهش سعی می نماییم با استفاده از روش نمونه گیری بلوکی و بهره گیری از دستگاه سه محوری دینامیکی بزرگ مقیاس رفتار خاک نقطهای از سازند A تهران را در حالت دست نخورده با رفتار همان خاک در حالت بازسازی شده مقایسه نماییم .


کلمات کلیدی :

پارامترهای دینامیکی خاک . خاک دست نخورده . اثر سیمانی بودن . آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس . نمونه گیری بلوکی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهای دینامیکی خاک , خاک دست نخورده , اثر سیمانی بودن , آزمایش سه محوری بزرگ مقیاس , نمونه گیری بلوکی ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 28 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد مدل وارس در تحلیل حساسیت پارامترهای شبیه سازی رواناب سطحی در منطقه ولنجک تهران

خلاصه
مدیریت یکپارچه روانابهای شهری در توسعه پایدار زیرساختهای شهری امری بسیار مهم محسوب میشود؛ به طوری که عدم توجه به آن نهتنهامیتواند سبب هدر رفت منابع شود، بلکه میتواند منجر به بروز مشکلات بسیاری از منظر زیستمحیطی و حملونقل شهری شود. بنابراین مدسازیروانابهای شهری و پیشبینی سیلابها جهت تصمیمگیریهای بعدی امری ضروری است. در این مطالعه به منظور شبیهسازی روانابهای سطحیحوضه ولنجک از زیرحوضههای شهری تهران و نحوه زهکشی این زیرحوضه از مدل SWMM استفاده شده است. به دلیل تعدد پارمترهای مدل SWMM و تغییرات مکانی شدید این پارامترها، عدم قطعیت خروجی مدل بسیار زیاد است. از اینرو، به منظور شناسایی، اولویتبندی و غربالگریپارامترهای کنترلکننده خروجی مدل SWMM در حوضه ولنجک، طی فرآیند تحلیل حساسیت با استفاده از مدل VARS ، حساسیت عملکرد مدلSWMM در تولید سری زمانی دبی جریان نسبت به تغییرات پارامترهای مدل SWMM بر اساس معیارهای نیکویی برازش SEN ، logNSE و PBIASسنجیده شده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل حساسیت . VARS . معیارهای نیکویی برازش . SWMM . حوضه ولنجک

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل حساسیت , VARS , معیارهای نیکویی برازش , SWMM , حوضه ولنجک ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 اسفند 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر ویژگی ها و الزامات مدیریت مگا پروژه های بین المللی با کارفرمای دولتی

خلاصه
در دهههای اخیر توسعه تکنولوژی و بهرهبرداری از منابع، سبب توسعه صنعتی گسترده و تعریف پروژههای عظیم صنعتی و عمرانی در کشورها شده است. تحول دیگر دراین زمینه، توسعه پروژهها در سطح جغرافیائی گستردهتری از یک یا حتی چند کشور است که فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی، کشورها را به سمت پروژههای بینالمللیو همکاری ملتها سوق داده است. درصد قابل توجهی از این مگاپروژهها به دلیل بودجه عظیم، کاربردهای عمومی و سازوکار پیشنیاز گسترده، تنها در مقیاس دولتهاقابل تعریف است. حضور کارفرمای دولتی در یک پروژه بینالمللی آن را حائز ویژگیهایی میسازد که از سایر پروژههای بینالمللی متمایز است؛ از جمله هدف ایجاداین پروژها که عموما تامین منافع ملی است. در این نوشتار تلاششده با مروری بر ادبیات فنی مگا پروژهها از بیش از 40 مقاله، که عمدتا از سال 2000 به بعد منتشرشده است، نگاهی به تعاریف و ویژگیهای مگاپروژههای بینالمللی و الزامات این پروژهها در صورت حضور کارفرمای دولتی و مسایل مدیریت آنها در حوزه های مختلف انداخته شود.


کلمات کلیدی:

مگاپروژه . پروژه بین المللی . مدیریت پروژه . کارفرمای دولتی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
در دهههای اخیر توسعه تکنولوژی و بهرهبرداری از منابع، سبب توسعه صنعتی گسترده و تعریف پروژههای عظیم صنعتی و عمرانی در کشورها شده است. تحول دیگر در
این زمینه، توسعه پروژهها در سطح جغرافیائی گستردهتری از یک یا حتی چند کشور است که فارغ از مرزهای جغرافیایی و سیاسی، کشورها را به سمت پروژههای بینالمللی
و همکاری ملتها سوق داده است. درصد قابل توجهی از این مگاپروژهها به دلیل بودجه عظیم، کاربردهای عمومی و سازوکار پیشنیاز گسترده، تنها در مقیاس دولتها
قابل تعریف است. حضور کارفرمای دولتی در یک پروژه بینالمللی آن را حائز ویژگیهایی میسازد که از سایر پروژههای بینالمللی متمایز است؛ از جمله هدف ایجاد
این پروژها که عموما تامین منافع ملی است. در این نوشتار تلاششده با مروری بر ادبیات فنی مگا پروژهها از بیش از 40 مقاله، که عمدتا از سال 2000 به بعد منتشر
شده است، نگاهی به تعاریف و ویژگیهای مگاپروژههای بینالمللی و الزامات این پروژهها در صورت حضور کارفرمای دولتی و مسایل مدیریت آنها در حوزههای
مختلف انداخته شود.
کلمات کلیدی: مگاپروژه، پروژه بین المللی، مدیریت پروژه، کارفرمای دولتی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مگاپروژه , پروژه بین المللی , مدیریت پروژه , کارفرمای دولتی ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 اسفند 1399 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه