<>

صفحه قبل 1 ... 5950 5951 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارزيابي روش هاي مختلف برآورد مقدار زاويه شكست، زاويه اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي سنگ تحت تنش هاي سه  محوري

روش هاي برآورد زاوية اصطكاك داخلي φ و مقاومت چسبندگي C عبارتنـد از : بـرآورد مقـدار متوسط زاوية اصطكاك داخلي φ و مقاومت چسبندگي بـا اسـتفاده از آنـاليز آمـاريِ رگرسـيونِ خطيِ يك سري از زوج داده هاي تنش عمودي σn و مقاومت برشي τ ناشي از يك سـري زوج داده هاي مقاومت محوري σ1 و فشار جانبي σ3 از روي معيار شكـس ت سـنگ، بـرآورد زاويـة اصطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي لحظه اي با استفاده از زوج داده هاي تنش عمودي و مقاومت برشي، با استفاده از پوش دواير موهر و اندازه گيري مستقيم هستند . رابطة بين σ1 و σ3 حاصـل
از نتايج آزمايش مقاومت سه محوري تعداد 25 نمونه ماسه سنگ با استفاده از معي ارهاي شكست سنگ سالم هوك و براون آناليز شد . مقدار ضريب مقاومـت فـشاري سـه محـوري ) ) mi در معيـار شكست هوك و براون برابر 21,589 حاصل شد و اين بيشتر از مقداري اسـت كـه توسـط هـوك و همكاران براي ماسه سنگ ارائه شده است . (mi =18,8) زاويـه صـفحة شكـست، زاويـة اصـطكاك داخلي و مقاومت چسبندگي حاصل از اندازه گيري مستقيم تفاوت قابل ملاحظه اي با مقادير لحظـه اي محاسبه شده آنه ا با استفاده از زوج داده هاي تنش عمـودي و مقاومـت برشـي ناشـي از زوج داده هاي مقاومت محوري و فشار جانبي در روي معيار شكس ت، نشان داد . اما وقتـي كـه مقـدار متوسط زاوية اصطكا ك داخلي و مقاومت چسبندگي از طريق آناليز آماريِ رگرسيونِ خطـي زوج داده هاي تنش عمودي و مقاومت برشي تعيين شد، در مقايـسه بـا حالـت قبـل بـا انـدازه گيـري ( C = 7,32 MPa) ( و مقاومـت چـسبندگي φ=48,84) مستقيم نزديك تر بود . زاوية اصطكاك داخلي با استفاده از پوش دواير مو هر با مقادير متوسط زاويـة اصـطكاك داخلـي (φ=43,83) و مقاومـت چسبندگي C =8,94 MPa حاصل از اندازه گيري مستقيم نسبتاً نزديك بودند .

 

كلمات كليدي:

زاويه شكست، زاوية اصطكاك داخلي، مقاومت چسبندگي، تنش سه محوري

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران

نويسند‌گان:

 حسن موميوند  - استاديار دانشكدة فني، دانشگاه اروميه
 عطاءالله بهرامي  - عضو هيأت علمي دانشكدة فني، دانشگاه اروميه
 سيف الدين موسي زاده - عضو هيأت علمي دانشكدة فني، دانشگاه اروميه
 سجاد حقير چهره قاني - عضو هيأت علمي دانشكدة فني، دانشگاه اروميه
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زاويه شكست , زاوية اصطكاك داخلي , مقاومت چسبندگي , تنش سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 3158
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 26 فروردين 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه