<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی ظرفیت باربری پی دایروی واقع بر خاک لایه ای مسلح شده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ظرفیت باربری . پی دایروی . خاک مسلح . ژئوگرید

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی دایروی , خاک مسلح , ژئوگرید ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ظرفیت باربری لرزه ای پ یهای نواری روی تود ههای سنگی با معیار هوک-براون با روش مشخص ههای تنش

دراین مقاله، ظرفيت باربری پي های نواری روی توده های سنگي در حالت لرزه ای، بررسي شده است. برای بررسي ظرفيت باربری، از روش مشخصه های تنش استفاده شده است. مسئله در حالت كرنش صفحه ای تحليل شده و از معيار گسيختگي هوک-براون استفاده شده است. ابتدا معادلات تعادل تنش روی مشخصه های تنش بازنویسي شده و معيار گسيختگي سنگ در آن ها اعمال شده است. سپس با روش تفاضل محدود، معادلات تنش حل شده اند. حل كلي مسئله شبيه روش مرسوم مشخصه ها مي باشد. برای تحليل، برنامه هایي نوشته شده اند كه قادرند با گرفتن پارامترهای سنگ و پي، شبکه مشخصه های تنش را حل كرده و توزیع تنش زیر پي را محاسبه نمایند. ظرفيت باربری پي با انتگرال گيری از توزیع تنش زیر پي، محاسبه مي شود. اثرات زلزله به صورت ضرایب شبه استاتيکي افقي یا عمودی به مسئله اعمال شده است. نتایج به دست آمده بيانگر نزدیکي بسيار زیاد نتایج این مقاله با سایر محققين مي باشد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری، توده سنگ، پی نواری، مشخص ههای تنش، معیار هوک-براون

نویسندگان :

امین کشاورز (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

عبدالرضا فاضلی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

سیاوش صادقی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , توده سنگ , پی نواری , مشخص ههای تنش , معیار هوک براون ,
:: بازدید از این مطلب : 1361
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه روشی تحلیلی برای تعیین ظرفیت باربری پی کج

در طول پنجاه سال گذشته چندین فرضيه ظرفيت باربری برای تخمين ظرفيت باربری نهایي پي های سطحي ارائه شده است. در این مقاله به ارائه روشي ساده برای تعيين ظرفيت باربری استاتيکي پي های نواری كج پرداخته خواهد شد. برای تحقق این امر با استفاده از روش تحليلي و با فرض یک دیوار حائل مجازی كه از لبه پي عبور مي كند، گوه های گسيختگي را به صورت گوه فعال (زیر پي) وگوه ی مقاوم (سمت راست پي) در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش تعادل حدی ظرفيت باربری پي و همچنين ضرایب ظرفيت باربری در حالت استاتيکي محاسبه خواهد شد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری، تعادل حدی، پی نوار ی

نویسندگان :

آرمین سلمانی محلی (دانشجوی دکتری مهندسی عمران خاک وپی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک)

محمود قضاوی (دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , تعادل حدی , پی نوار ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی اثر ژئوگرید بر ظرفیت باربری شالوده های سطحی واقع بر ماسه مسلح

ظرفيت باربری شالوده های سطحي یکي از مهمترین موارد تاثيرگذاردر طراحي سازه های واقع بر آنها مي باشد. برای بهبود ظرفيت باربری شالوده های سطحي، مي توان از روش مسلح سازی با بکار بردن ژئوگریدها درون خاک زیر شالوده استفاده نمود.برای محاسبه ظرفيت باربری شالوده های سطحي واقع بر خاک ماسه ای مسلح مي توان از روش آزمایشگاهي یا عددی استفاده كرد. با توجه به پر هزینه بودن و وقت گير بودن روشهای آزمایشگاهي، هدف از این مقاله استفاده از روش عددی برایبررسي اثر ژئوگریدها بر ظرفيت باربری شالوده های سطحي واقع بر خاک مسلح به ژئوگرید است. بدین منظور، تعداد ژئوگریدها، بعد ژئوگریدها، فاصله آنها از هم و از كف شالوده و عمق مدفون شالوده متغير در نظر گرفته شده تا تاثير آنها بررسي گردد. و در نهایت نتایج حاصله با نتایج آزمایشگاهي مقایسه شده است .


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری، شالوده های سطحی، ژئوگرید، مدلسازی عدد ی

نویسندگان :

دکتر حسن شرفی (عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نگین کریمی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه رازی کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , شالوده های سطحی , ژئوگرید , مدلسازی عدد ی ,
:: بازدید از این مطلب : 1551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارز ا یبی تاثر ی تونل زنی بر عملکرد گروه شمع

با توجه به گسترش زیرساخت های عمراني به خصوص حمل و نقل عمومي زیر زميني و تلاقي این نواحي با سازه های مجاور و بخصوص پي های عميق، محققين را بر آن داشته كه مطالعات گسترده ای در مورد تاثير حفاری بر رفتار گروه شمع مجاور محدوده  Plaxis ی حفاری انجام دهند. در این مطالعه با بهره گيری از مدل سازی عددی به روش اجزاء محدود در نرم افزار المان محدود اقدام به بررسي تاثير تغيير پارامترهای خاكي مانند مدول یانگ و ضریب پوآسون، در كاهش ظرفيت باربری و همچنين مقایسه ی تاثير این دو پارامتر در گروه شمع شده است.


کلمات کلیدی:

اندرکنش شمع-خاک-تونل، تونل شهری، گروه شمع، ظرفیت باربری.

نویسندگان :

رامین ولی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش مکانیک خاک و پی، دانشگاه ز ید)

رضا پورحسینی (استاد ا یر دانشکده ی عمران، دانشگاه ز ید)

جواد غلام نژاد (دان ا شیر دانشکده ی معدن، دانشگاه ز ید)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش شمع , خاک , تونل , تونل شهری , گروه شمع , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 1702
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

روش اجزاء محدود سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری لرزه ای پی سطحی روی خاک های لایه لایه

در تحقيق حاضر، روش محاسبه ظرفيت باربری لرزه ای پي های سطحي به روش اجزای محدود سه بعدی، برای خاک های لایه لایه همين طور در حضور آب زیرزميني گسترش داده شده و نتایج با روش ها و تحقيقات صورت گرفته در این زمينه مورد مقایسه قرار گرفته است. در تحقيق حاضر برنامه مورد نظر قادر است برای حالات مختلف خاک لایه لایه با پارامترهای مقاومت برشي مختلف و همين طور خاک های مختلف دانه ای و یا چسبنده تخميني از ظرفيت باربری لرزه ای پي سطحي ارائه دهد.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری،پی سطحی،اجزای محدود سه بعدی،خاک های لایه لایه،اب زیر زمینی

نویسندگان :

مرتضی جیریایی شراهی (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم)

سید مجتبی موسوی اوریمی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری , پی سطحی , اجزای محدود سه بعدی , خاک های لایه لایه , اب زیر زمینی ,
:: بازدید از این مطلب : 1602
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه