<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی جریان در محل کوله پل های رودخانه ای و بررسی تاثیر دیوار هدایت آب گردابهای افقی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدلسازی عددی . معادلات آب کم عمق . روش حجم محدود . کوله پل . دیوار هدایت آب پل

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , معادلات آب کم عمق , روش حجم محدود , کوله پل , دیوار هدایت آب پل ,
:: بازدید از این مطلب : 277
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه عددي رفتار پيهاي سطحي و استوكي از لحاظ جابجايي بر روي خاكهاي با قابليت روانگرايي

تکنيک پيهای استوكي نوعي از پيها هستند كه اخيراً در سازهها به كار گرفته ميشوند . شکل خاص این پيها و وجود زوائدی در قسمت پایيني، انتظار رفتار متفاوتي را از آنها از دیدگاه توزیع اضافه تنش در خاک زیر خود ایجاد ميکند. با توجه به ساخت چنين پيهایي در كشور، بررسي رفتار آنها برای شرایط روانگرایي الزامي به نظر ميرسد. در این مطالعه با استفاده از مدلسازی عددی، رفتار پيهای استوكي بر روی خاكهای روانگرا از نقطه نظر مقایسه جابجایيهای این نوع پيها با پيهای سطحي نواری ساده بررسي شده است. نتایج نشان ميدهند كه اجرای استوک در پيهای سطحي باعث كاهش قابل توجهي در جابجایي ميشود.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی، روانگرايی، پی استوکی، پی سطحی، جابجايی

نویسندگان :

هادی ابی اوغلی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشکین شهر، ايران)

خسرو نظام خیاوی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مشکین شهر، ايران)

عبدالرحمن معلمی خیاوی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، مشکین شهر، ايران)

بهاءالدين کاظمی (مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشکین شهر، مشکین شهر، ايران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , روانگرايی , پی استوکی , پی سطحی , جابجايی ,
:: بازدید از این مطلب : 1263
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عددی اثر استفاده از ترانشه مانع در کاهش ارتعاشات ناشی از حرکت قطار

لرزش های ناشي از حركت قطار از زمان پيدایش سيستم حمل و نقل ریلي، مطرح بوده است. امروزه این موضوع با افزایش سرعت حركت قطار و وزن واگن ها اهميت بيشتری یافته است. روش ها و تکنيک های متفاوتي برای كاهش این لرزش ها توسط افراد مختلف ارائه شده است. در این تحقيق به مدلسازی جداسازهای ژئوتکنيکي به منظور كاهش ارتعاشات ناشي از حركت قطار پرداخته مي شود. بدین منظور با درنظر گرفتن وزن و فواصل چرخ ها، تابع بارگذاری برحسب زمان تعيين گردیده، با محاسبه طيف فوریه و تعيين محدوده فركانسي مدنظر، تابع بار زمان ناشي از حركت قطار مشخص مي گردد. سپس با مدل سازی اجزا محدود سيستم متشکل از ریل، قطار، تراورس، بالاست و زیر بالاست و لایه های خاكي، به تحليل انتشار موج ناشي از حركت قطار و بررسي كاهش آن به روش ترانشه مانع پرداخته شده است. بدین منظور با بررسي تغيير شکل ها و سرعت ذره در نقاط مورد نظر در محيط خاک ، اثر ترانشه مانع مورد توجه قرار گرفت.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی، حرکت قطار، ارتعاش، ترانشه مانع، موج رایلی

نویسندگان :

ابراهیم سعادتفر (دانشجوی کارشناس ارشد رشته خاک و پی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)

علیرضا اردکانی (استادیار گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه بین المللی امام خمینی)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , حرکت قطار , ارتعاش , ترانشه مانع , موج رایلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1373
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل پایداری شیب سازه فروشویی تودهای معدن مس سرچشمه با استفاده از مدلسازی عددی

سازههای فروشویي تودهای از جمله ساختارهای متشکل از خاک و ژئوسنتتيک هستند. در این سازهها توده خاک معدني به صورت پلههایي برروی بستری شيبدار قرار ميگيرد كه سطح ایزوله بستر تركيبي از چند لایه طبيعي (خاک رس و خاک مخلوط متراكم) و مصنوعي (ژئوممبران) ميباشد. ناپایداری و لغزش سازههای فروشویي تودهای از نظر زیستمحيطي و اقتصادی اهميت زیادی دارد . این ناپایداری ميتواند ناشي از ضخامت زون اشباع در سازه، وزن خاک و به دليل مقاومت برشي پایين سطح تماس ژئوسنتتيک و خاک باشد. در این مقاله پایداری سازه فروشویي تودهای شماره 2 معدن مس سرچشمه با استفاده از روش اجزا محدود و نتایج آزمایشگاهي مربوط به پارامترهای مقاومتي سطح تماس خاک و ژئوسنتتيک مورد بررسي قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان ميدهد كه سطح لغزش بحراني در داخل توده خاک و در امتداد سطح تماس خاک و ژئوممبران تشکيل ميگردد. همچنين نتایج نشان دادند كه افزایش سطح ایستابي اسيد در سازه، باعث كاهش ضریب اطمينان پایداری شيب ميشود.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی، پایداری شیب، سازه فروشویی تودهای، ژئوسنتتیک

نویسندگان :

زیور کمسفیدی ( دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان)

آرش رفاهی (استادیار گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان)

سعید کریمی نسب (دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان)

محمدمهدی صابری (کارشناس ارشد واحد پروژه معدن)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , پایداری شیب , سازه فروشویی تودهای , ژئوسنتتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مدلسازی عددی آزمایش سه محوری توخالی به منظور بررسی مکانیسم ناپایداری چاه های نفت در سازندهای رسی

نفت به عنوان یکي از مواد خام مهم و اساسي از شروع قرن بيستم به حساب ميآید. نياز روزافزون به انرژي ارزانتر و كاهش هزینههاي توليد، مساله پایداري چاههاي نفتي را به یکي از چالشهاي كليدي در صنعت نفت تبدیل نموده است. مخازن نفتي كم عمق، به چاههاي با عمق كمتر از 0111  متر اطلاق  ميگردد كه عمدتا از سازندهاي رسي تشکيل شدهاند. به منظور درک بهتر مکانيسم ناپایداري در این چاهها به مدلسازي عددي آزمایشهاي سه محوري توخالي انجام شده توسط Abdulhadi et al. [1-2] پرداخته شده است. در این مدلسازي با استفاده از مدل كم كلي به بررسي پارامترهاي كليدي اثرگذار در آزمایش پرداخته شده است . مدلسازي دو بعدي آزمایش سه محوري توخالي حاكي از آن است كه نتایج از تطابق خوبي با نتایج آزمایشگاهي برخوردار بوده و مدل كمكلي در پيشبيني تغييرشکل مخازن استوانهاي توخالي تحت تنشهاي تحکيمي بالا عملکرد مناسبي دارد.


کلمات کلیدی:

مدلسازی عددی، پایداری چاه ها، آزمایش سه محوری توخالی، مدل کم کلی، سازندهای رسی

نویسندگان :

هادی شهیر (استادیار دانشگاه خوارزمی تهران)

بهزاد روح بخش (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران )

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , پایداری چاه ها , آزمایش سه محوری توخالی , مدل کم کلی , سازندهای رسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه