<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

آتریوم، راهکاري براي نگه داشت انرژي در طراحی ساختمان هاي اداري پایدار

خلاصه
این پژوهش ضمن بیان مفهوم پایداري و ضرورت نگرش به آن، به بررسی سنجش پایداري در ساختمان هاي اداري به طور خاص می پردازد. رویکرد پایداري در طراحی ساختمان هاي اداري به عنوان یکی از پر مصرف ترین منابع مصرف انرژي مبحثی است که امروزه دغدغه ذهنی بسیاري از طراحان پایدار قرار گرفته است. کارکنان اداره ها روزانه به طور میانگین بین 8 تا گاهی 12 ساعت را در محل کار خود سپري می نمایند. شناخت راهکارهاي مؤثر و به کار گیري آنها در جهت تأمین آسایش و راحتی کارکنان یک مجموعه اداري جزء ضروریات طراحی بوده که در غیر این صورت، محیط، راندمان کاري را تا حد بسیاري پایین خواهد آورد. آنچه که فقدان آن در فضاي اداري معاصر احساس می شود، تهویه مؤثر و مناسب در چنین فضاهایی می باشد. چرا که افراد در فضاهاي اداري ساعات بسیاري را به صورت غیر فعال و ساکن به سر برده و هواي راکد آنها اگر جریان نیابد محیطی نا مناسب براي فعالیت ایجاد می نماید. در اینگونه فضاها، به جهت رفع مشکل، فضاهاي واسطی مانند آتریوم ها براي تأمین روشنایی طبیعی، شرایط آسایش داخلی، ایجاد ریز اقلیم معتدل و مفصلی فضایی طراحی می کنند که در ساختمان هاي (atrium) اداري نقش مهمی ایفا می نمایند. این نورگیرها با ابعاد و فرم هاي مختلف ساخته شده اند و داراي پوشش سقفی از شیشه و دیوارهاي جانبی با مساحت و مصالح مختلف اند که در ساختمان ها کاربردهاي فراوان یافته اند. آتریوم به عنوان یک فضاي واسط قابلیت مناسبی براي جذب انرژي خورشید و ذخیره سازي آن در زمستان و خروج گرماي محبوس شده و به جریان در آوردن هواي راکد در تابستان را دارند این میزان انرژي می تواند تا 40 % از انرژي مصرفی براي تأمین آسایش حرارتیدرون آتریوم را کاهش دهد. در این مقاله چگونگی تاثیر آتریوم ها در نگه داشت انرژي و رسیدن به اهداف معماري پایدار در ساختمان اداري بررسی می شود.


کلمات کلیدي :

معماري پایدار – آتریوم – نگه داشت انرژي- ادار

نویسندگان :

مهسا مختاري ، نیما ولی بیگ

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , آتریوم , نگه داشت انرژي , ادار ,
:: بازدید از این مطلب : 747
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش انرژي هاي پایدار در معماري از منظر زیست محیطی

خلاصه
تحولات و پیشرفت هاي چند دهه اخیر در توسعه علوم موجب رشد سریع جمعیت جهان شده است و پیامدهاي ناخوشایندي نیز براي محیط زیست داشته است. موضوعاتی چون گرمایش عمومی کره زمین، رشد فزاینده گازهاي گلخانه اي در جو زمین که خود عامل گرمایش جهانی است، آلودگی آب و هوا و خاك همه و همه، پیامد تغییراتی است که انسان ها در کره ي زمین بوجود آورده اند، و چنانچه این روند ادامه یابد قاعده ي کلی تغییرات آب وهوایی دگرگون شده و در نهایت منجر به تشدید فعالیتهاي جدي علیه تخریب روزافزون محیط زیست و استفاده بی رویه از انرژي هاي محدود فسیلی خواهد شد. براي جلوگیري از این تغییرات اولین گام این است که شیوه ي زندگی خود را در جهت تداوم پذیري تغییر داد. یعنی به سمت معماري پایدار! در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا به معرفی راههاي رسیدن به معماري پایدار پرداخته و سپس روشهاي استفاده از انرژي هاي پایدار در مسیر ساخت و ساز پایدار مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات زیست محیطی آن بیان گردد. امید آنکه نتایج مطلوبی در کاهش مصرف انرژیهاي فسیلی و در نتیجه کاهش آلودگیهاي زیست محیطی داشته وگام موثري در پیشبرد اهداف معماري پایدار باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، انرژي پایدار، محیط زیست

نویسندگان :

هومن ثبوتی ، بتول عابدي ، پري علوي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , انرژي پایدار , محیط زیست ,
:: بازدید از این مطلب : 792
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

جایگاه فناوري هاي نوین در طراحی و ساخت، جهت نیل به معماري پایدار

خلاصه
روش هاي نادرست ساخت و ساز در جامعه باعث بیمار شدن محیط زیست شده و یک سیستم زیستی ناسالم ایجاد کرده است. براي ایجاد ساخت و ساز درست و حفظ محیط زیست، مصالح و فناوري هاي به کار گرفته شده در ساختمان ها نقش به سزایی دارند.انتخاب مصالح ساختمانی پایدار و  استفاده از فناوري مناسب در طراحی و ساخت مصرف انرژي شده و سلامتی بیشتر محیط زیست را تأمین می کند. زیرا این مصالح باعث کاهش مصرف سوخت در جهت گرمایش ساختمان ها شده و موجب کاهش نشر آلاینده هاي هوا و گازهاي گلخانه اي می شود. همچنین استفاده از منابع طبیعی کاهش می یابد و جامعه به سوي معیارهاي پایداري نزدیک می شود.بسیاري از مواد ساختمانی همسو با محیط زیست، دوام و پایداري زیادي دارند و باعث می شوند هزینه نگهداري ساختمان هایی که از این مصالح استفاده کرده اند به شدت تقلیل یابد. استفاده از فناروهاي مناسب باعث رسیدن به یک معماري پایدار می شود. بنابراین در این مقاله جایگاه فناوري هاي نوین در طراحی و ساخت جهت رسیدن به معماري پایدار بررسی شده وبه ویژگی ها و معیارهاي آن پرداخته شده است و در نهایت براي نهایت براي هدایت معماري کشور به سوي معماري پایدار، نمونه موردي هاي کاربردي در این زمینه که در دیگر نقاط مورد استفاده قرار گرفته اند بیان شده است. این پژوهش به روش کتابخانه اي- رایانهاي و بر مبناي منابع اسنادي و شفاهی صورت گرفته که نتایج حامل در این مقاله ارائه شده است.


کلمات کلیدي :

معماري پایدار، فناوري هاي نوین، مصالح پایدار، ساخت و ساز پایدار

نویسندگان :

محمد مهدي نقی پور ، آزاده آتش پنجه

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , فناوري هاي نوین , مصالح پایدار , ساخت و ساز پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 906
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

الگوهاي پایدار در معماري بومی گیلان ( بررسی موردي پهنه جلگه اي گیلان)

خلاصه
معماري بومی گیلان، حاوي بسیاري ویژگیهاي منحصر به فرد است که ضمن توجه به نیازهاي زیبایی شناختی، با ظرفیت هاي مختلف بستر خود نیز منطبق بوده و در واقع این معماري نه تنها از کیفیت هاي محیط خود نکاسته بلکه ماهیت آن را نیز ارتقاء بخشیده است. حفظ منابع طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست، حداقل مصرف انرژي هاي فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی، زمینه هاي اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادي و معیشتی، مواردي هستند که سازندگان بومی منطقه براي آسایش هر چه بیشتر انسان، بدان توجه کرده و در این جهت الگوهایی ارائه نموده اند. این مقاله پس از تعریفی از توسعه و معماري پایدار، به بررسی نمونه هاي موجود پرداخته و با بیرون کشیدن الگوهاي پایدار موجود قصد دارد راهکارهایی جهت رسیدن به پایداري در معماري امروز ارائه نماید. 


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، معماري سبز، طراحی اکولوژیک، طراحی غیرفعال

نویسندگان :

مهرداد کاظمی،رابعه رحیمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , معماري سبز , طراحی اکولوژیک , طراحی غیرفعال ,
:: بازدید از این مطلب : 1003
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 5 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

فضاهاي سبز عامل توسعه معماري پایدار

خلاصه
طبیعت به خودي خود پایداراست و اصول و قواعد حاکم بر آن چرخه اي پایدار در آن ایجاد می نماید. انسان طی هزاران سال زندگی در طبیعت آموخته است تا به آن احترام بگذارد و قوانین حاکم بر آن را بشناسد و خود را با آن سازگار نماید.دخل و تصرف بشردر طبیعت و ایجاد محیط هاي مصنوع از جمله مسایلی است که رابطه مستقیمی با شرایط و کیفیت زندگی آن خواهد داشت. اگر این فعالیت ها در قالب چرخه هاي کوچک طبیعی و همسو با طبیعت شکل گیرد، مجموعه اي از چرخه ها ایجاد می شود که به حفظ تعادل و پایداري در طبیعت می انجامد؛ بنابراین براي بهره مندي از یک جامعه پایدار بسط و گسترش این چر خه ها اهمیت فراوانی دارد .توجه به اصول معماري پایدار همان حفظ و استفاده از ارزش هاي موجود در طبیعت است که  در ارتقاي سطح زندگی و دوام آن موثر است.گسترش معماري پایدار یکی از مهمترین اهداف معماري معاصر است تا زمینه توسعه پایدار در جوامع زیستی فراهم گردد. در این مقاله به استفاده از فضاهاي سبز در بخش هاي مختلف ساختمان شامل بام ها ، تراس ها و دیوارها و مزایاي استفاده از آن ها اشاره شده است. از توزیع این فضاها در قسمت هاي مختلف ساختمان، معماري سبز شکل خواهد گرفت که موجب کمترین میزان آلایندگی محیطی ،کاهش تلفات انرژي و نهایتا آسایش روانی و جسمی ساکنان خود می شود. ساختمان هاي بهره مند از معماري سبز، ضمن تنظیم و بهبود کیفی درجه حرارت محیط داخل به ارتقاي کیفی منظر شهر و محیط مسکونی کمک شایانی می کنند. ایجاد چنین فضا هایی در معماري ایجاد زنجیره اي پیوسته و طبیعی با محیط پیرامون است که با استفاده درست از آن می توان به شکل گیري مجموعه هاي طبیعی زیست محیطی کمک نمودتا مشکلات موجود در زمینه کمبود سرانه فضاهاي سبز در محیط هاي مسکونی رفع گردد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، معماري سبز، بام سبز ،تراس سبز ، دیوار سبز

نویسندگان :

سید مهدي امیرکیایی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , معماري سبز , بام سبز , تراس سبز , دیوار سبز ,
:: بازدید از این مطلب : 681
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري پایدار

خلاصه
در معماري معاصر، با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز، توجه به معیارهاي زیست اقلیمی و پایداري، اهمیت بسیار پیدا کرده است و در این باب، مقالات و کتب پرشماري به انتشار رسیده است. انسان اکنون از لحاظ صرفه جویی در انرژي، در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. براي اجراي استانداردها و معیارهاي صرفه جویی در انرژي، تعیین میزان و کنترل دقیق مصرف انرژي در ساختمان، امري حیاتی است. پدیده ي گرم شدن کره ي زمین و مشکل آلودگی بی رویه ي محیط زیست، از مسایل بزرگ بشر در سراسر دنیا محسوب می شود و در این میان، نقش بخش ساختمان اعم از کاربري هاي مختلف آن، در بروز این مشکلات و تسریع روند آن، بسیار چشمگیر می باشد. این امر، معماران و دست اندرکاران بخش ساخت و ساز را به چاره اندیشی و یافتن راه حل هایی براي کاهش این مشکلات و گام برداشتن به سوي توسعه ي پایدار، مجبور کرده است. این نوشتار بر آن است تا با روش مطالعات کتابخانه اي، معیارهایی را که براي دستیابی به یک معماري پایدار نیاز است-مانندنحوه ي برخورد آن با مقوله ي طراحی، نوع مصالح و شیوه هاي دستیابی به آن، حفاظت از انرژي، بازیافت و ...- تبیین نماید و علاوه بر آن، به بررسی ویژگی هایی مانند تاثیر محیط و بستر و همچنین طبیعت، در طراحی پایدار براي رسیدن به هدف که همانا دستیابی به توسعه ي پایدار، حفظ زمین و منابع انرژي آن است، بپردازد. معماري پایدار که در واقع زیرمجموعه طراحی پایداراست، یکی از جریان هاي مهم معاصر است که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. در معماري پایدار، ساختمان ها به گونه اي طراحی می گردند، که بخش اعظم انرژي مورد نیاز آن ها، از منابع قابل تجدید و پاك تامین گردد. این ساختمان ها، میزان وابستگی شان به انرژي حاصل از سوخت هاي فسیلی و منابع غیر قابل تجدید، حداقل می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، طبیعت، اقلیم، انرژي، بستر

نویسندگان :

صدف سبک رو فومنی ، مریم قربانی ، سید امین سیدین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , طبیعت , اقلیم , انرژي , بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 823
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بامبو سرپناه اضطراري معماري پایدار

خلاصه
اساس ساخت و ساز سبز، پایدارتر ساختن با توجه به حفظ محیط زیست و مسائل اقتصادي است ساخت وساز طبیعی شامل گروهی از سیستم هاي ساخت و مصالح می شود که تاکید اصلی آنها بر پایداري است و در آن بیشتر از مصالح بازیافتی ،تجدید شدنی،فراوان ودر دسترس استفاده می شود لیکن استفاده از بامبو باعث می شود ساختاري بسیار مقاوم در مقابل نیروهاي جانبی مثل باد یا زلزله ایجاد کند در ضمن جابجایی و استفاده از آن بسیار آسان بوده و هزینه ي آن بسیار کم می باشد و لذا می توان از آن به عنوان یک سرپناه اضطراري در بخش معماري پایدار استفاده نمود. استفاده از سازه ي بامبویی صرفنظر از اینکه بازیافت شدنی و تجدید پذیر می باشد به دلیل داشتن پایه ي مصالح طبیعی می تواند اثر مثبتی بر استفاده کنندگان آن به طور موقت بگذارد.

کلمات کلیدی :

معماري پایدار

نویسندگان :

ژیلا صمدي ، مرجان کفاش مجیدي ، نیلوفر زمانی  ، سید مهدي میرموسوي چهارده

 

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 809
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه