<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مقایسه نشست و ظرفیت باربري پیهاي حلقوي بتنی و حلقوي سنگریزهاي براي مخازن نفت و گاز

خلاصه
با توجه به کاربرد زیاد پیهاي رینگی در زمینههاي مختلف از قبیل پی مخازن ذخیره نفت و گاز، سازههاي ذخیره آب، سیلوها و برجهاي ارتباطی و مخابراتی، موضوع نشست و ظرفیت باربري این نوع پیهاي سطحی از اهمیت زیادي برخوردار میباشد. در این مقاله به بررسی نشست و ظرفیت باربري پیهاي خاکی با دیواره حلقوي بتنی و دیواره حلقوي سنگریزهاي براي مخازن ذخیره گاز پرداخته شده است. در تحلیل ظرفیت باربري و میزان نشست پیهاي خاکی با دیواره حلقوي، متغیرهاي زیادي از قبیل زبري کف پی، نسبت شعاع داخلی و بیرونی پی، مصالح، و بارهاي وارد نقش بسزایی دارندکه استفاده شده است و نتایج این دو نوع پی با ABAQUS در این مقاله مورد بررسی و تحقیق واقع شدهاند. به منظور انجام تحلیل از نرمافزار المان محدود یکدیگر مقایسه شده است. در این تحقیق هر دو نوع پی تحت شرایط یکسان بارگذاري مخازن مورد آنالیز قرار گرفتهاند.


کلمات کلیدي:

نشست، ظرفیت باربري، پی خاکی با دیواره حلقوي، نرم افزار آباکوس

نویسندگان :

محمد حسین زارع

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ظرفیت باربري , پی خاکی با دیواره حلقوي , نرم افزار آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 784
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نشست سطح زمین در اثر حفر تونل در مناطق شهری(مطالعه موردی تونل قطار شهری اهواز)

یکيازعواملاصليبرایبهحداقلرساندنتاثيراتزیانآوراحتمالينشستزمينبررویسازههایموجودومحيط،توانایيپيشبينيپروفيلنشستزمينميباشد.هدفازانجاماینطرحتحقيق
اتينيزدرواقعبررسيوپيشبينيوضعيتنشستهایسطحيزمينحاصلازحفرتونخلطیکقطارشهریاهوازدرمقطعيواقعدرایستگاهبهدليلقابليتهایمناسبواعتبارنتایجيکهدرمحيطهایخاكيدارد،استفادهشدهاست.نتایجحاصلهTunnelفرودگاه،است.بههمينمنظورازنرمافزارابزاری مناسب برای پيش بيني نشست مي باشد.


کلمات کلیدی:

نشست، روش عددی

نویسندگان :

حمید رضا جعفری (دانشجو کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه شهید چمران)

محمد سیروس پاکباز (دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , روش عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1152
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی و آزمایشگاهی تاثیر وجود و افزایش تعداد ریز شمع ها بر ظرفیت باربری و نشست شالوده

در این مقاله با توجه به تغيير كاربری سوله ای و احتمال اضافه شدن طبقات و همچنين وجود خاک نابرجا،طرح تثبيت شالوده الزامي تشخيص داده شده است. بدین منظور تعدادی ریز شمع آزمایشي با تعيين حداكثر بار اعمال شده به پي مورد بررسي قرار گرفته و در نهایت چهار ریز شمع كمکي انجام گرفته است.ابعاد بيروني مدل 20 متر در 20 متر Plaxis-3D-Foundation بکار رفته است.آناليز عددی سه بعدی این طرح توسط نرم افزار در نظر گرفته شده و حداكثر بار اعمال شده به پي 48 تن محاسبه شده و اعمال گردیده است و ميزان باربری و نشست شالوده در حالتهای ، بدون ریز شمع، یک و چهار ریز شمع با یکدیگر مقایسه گردیده است.نتایج حاصل از این مدلسازی ها نشان مي د هد كه در حالت شالوه بدون ریز شمع 3ميلي متر مي باشد. به ازای وجود یک ریز شمع ميزان نشست 18 درصد و وجود چهار ریز شمع ميزان نشست 43 درصد كاهش / نشست برابر 42 پيدا مي كند و با مقایسه سه حالت مذكور رابطه نشست-بار برای هر كدام از حالتها، روند خطي داشته است.

کلمات کلیدی:

نشست ، باربری ، تعداد ریز شمع ،Plaxis-3D-Foundation

نویسندگان :

محمد ملائی (کارشناسی ارشد عمران ،گرایش خاک و پی، دانشگاه ازاد واحد زنجان)

دکترمحمودحسنلوراد (استاد یار گروه عمران ، دانشگاه بین المللی امام خمینی-قزوین)

نادر عظیمی (کارشناسی ارشد عمران ،گرایش خاک و پی، دانشگاه ازاد واحد زنجان)

رضا ملائی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،گرایش خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

سمیه ملائی (دانشجوی دکتری سازه،دانشگاه کردستان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , باربری , تعداد ریز شمع , Plaxis-3D-Foundation ,
:: بازدید از این مطلب : 1315
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد تحلیلی و عددی نشست سازههای سطحی تحت تاثیر حفاری مکانیزه تونلهای دوقلوی خط یک متروی تبریز

در این تحقیق با توجه به مشخصات گمانه 10 MBH خط یک متروی تبریز، با استفاده از روش تحلیلی لاگاناتان و پولوس نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل مورد بررسی قرار گرفته است.میزان نشست برای دو حالت با تزریق و بدون تزریق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که در صورت Plaxis 3D 13 میلیمتر بدست میآید که کمتر از حد مجاز میباشد.سپس مقطع مورد نظر در نرمافزار / انجام مناسب تزریق، ماکزیمم نشست 1مدلسازی شده وپروفیل نشست سطح زمین زیر مناطق مسکونی بررسی شده است. ماکزیمم نشست بدست آمده از روش عددی پس از حفر tunnel 37میلیمتر حاصل شد که این مقدار بیش از میزان نشست مجاز زیر مناطق مسکونی شهری میباشد. نتایج حاصل از روش عددی نشان / تونل دوم 35 میدهد که پروسه تونلسازی در این مقطع قبل از عبور دستگاه حفاری نیازمند اتخاذ تدابیر و راه کارهایی جهت جلوگیری از جابجاییهای اتفاق افتاده میباشد.

کلمات کلیدی:

نشست، روش تحلیلی لاگاناتان و پولوس، تزریق، نرم افزار Plaxis 3D tunne l ،خط یک متروی تبریز

نویسندگان :

حامد کریم نیا (دانش آموخته کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود)

حسین میرزائی نصیرآباد (استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود)

هادی قنبرزاده کوجان (دانش آموخته کارشناسی استخراج معدن، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , روش تحلیلی لاگاناتان و پولوس , تزریق , نرم افزار Plaxis 3D tunne l , خط یک متروی تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 1592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی نشست در سطح زمین وتاثیر پارامترهای ژئومکانیکی بر آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: مترو اهواز)

در این مقاله به پيش بيني نشست در سطح زمين وتاثير پارامترهای ژئومکانيکي بر آن با استفاده از شبکه های عصبي مصنوعي پرداخته شده است كه به این منظور از 76 داده مسير ازخط 1 قطار شهری اهواز برای آموزش شبکه استفاده شده است. نتایج حاصله نشان مي دهد كه ميزان تاثير پارامترها بر نشست یکسان نبوده وبهتر است كه در انجام آزمایشات درجا وتحليل عددی برای این پارامترها اهميت بيشتری قائل شد و همچنين با توجه به تطبيق مناسب مقدار اندازه گيری نشست با مقدار پيش بيني شده آن مي توان استفاده از شبکه عصبي مصنوعي را ابزاری مناسب برای پيش بيني نشست در تونل های مترو محسوب كرد.


کلمات کلیدی:

نشست، شبکه های عصبی، قطار شهری اهواز

نویسندگان :

حمید رضا جعفری(دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی دانشگاه شهید چمران)

محمد سیروس پاکباز (دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران)

آرش ادیب (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران)

خشایار باقری نیا (معاون فنی پروژه مترو اهواز در شرکت کیسون)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , شبکه های عصبی , قطار شهری اهواز ,
:: بازدید از این مطلب : 1303
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 7 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير تونلسازي بروش EPB برشالوده پل ها مطالعه موردي متروي خط 7 تهران

پروژه متروي خط 7 شامل دو قطعه شمالي - جنوبي و شرقي - غربي بوده كه با TBM به قطر 9/16 متر از نوع EPB در حال حفاري است دركيلومتر اول قطعه شرقي - غربي تونل يابد از مجاورت شمعهاي پايه پل قزوين عبور كنددراين تحقيق با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي منحني تغييرات نشست سطح زمين در مجاورت پل تعيين شده و با منحني نشست در حالت عدم وجود پل مقايسه شده است همچنين دوران نسبي ايجاد شده در شمعهاي پايه پل و تغييرات نيروي محوري و لنگر خمشي درآن مورد بررسي قرارگرفته است نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه مقدار نشست حداكثر سطح زمين درحالت درنظر گرفتن پل كاهش مي يابد و شكل منحني نشست نيز تغييرميكند.

 

كلمات كليدي:

نشست، دوران، شمع، پل، EPB


نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 سيدميثم ايماني  - كارشناس ارشد مهندسين مشاور ساحل
 محسن رضايي  - كارشناس ارشد مهندسين مشاور ساحل
 مجيد آخوندي  - كارشناس ارشد مديرخدمات مهندسي مهندسينمشاور ساحل
 مهدي قناد - كارشناس ارشد مهندسين مشاور ساحل

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , دوران , شمع , پل , EPB ,
:: بازدید از این مطلب : 1638
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه