<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

نصب یک مدل رفتاری الاستوپلاستیک - ویسکوپلاستیک در کد FLAC و ارزیابی عملکرد آن در پیش بینی رفتار گودبرداری های مهار نشده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

گودبرداری . خزش . مدل رفتاری . ویسکوپلاستیک  . FLAC

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , خزش , مدل رفتاری , ویسکوپلاستیک , FLAC ,
:: بازدید از این مطلب : 367
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل و بررسی تغییر شکل های گودبرداری نگهداری شده به وسیله دیوار برلنی

در این مقاله به بررسي تغيير شکل های مراحل گودبرداری و مهار بندی با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ABAQUS پرداخته مي شود. تحقيقات پيشين نشان م يدهند كه در رابطه با مسائل گودبرداری، استفاده از مدل های رفتاری وابسته به سطح تنش نظير مدل دراكر- پراگر توسعه یافته نتایجي بسيار نزدیک به واقعيت نسبت به مدل های ساده مانند مور كولمب ارائه م يدهند. لذا در ابتدا كاليبراسيون مدل رفتاری دراكر- پراگر با استفاده از مدل سازی عددی و مقایسه نتایج با مقادیر تغيير شکل های قرائت شده در هنگام گودبرداری صورت گرفته و پس از حصول بهترین نتایج، به بررسي تحليل سه بعدی و دوبعدی پرداخته و نتایج آن ها با هم مقایسه مي گردند. سپس به بررسي اثر چندین عامل در تغيير شکل های جانبي گود پرداخته مي شود. متغيرهای مورد بررسي شامل ضریب انعطافپذیری(نسبت سختي شمع های نگهبان به سختي خاک) و نيروی پيش تنيدگي ميل مهارها مي باشد. نتایج نشان م ي دهند كه افزایش سختي شمع های نگهبان و نيروی پيش تنيدگي ميل مهارها منجر به كاهش چشم گير تغيير مکان ها خصوصا در ترازهای مياني دیوار مي گردد.

کلمات کلیدی:

گودبرداری، دیوار برلنی، نر م افزار ABAQUS ،مدل دراکر پراگر توسعه یافته

نویسندگان :

معین خبازیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه تهران)

مجید مرادی (استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , دیوار برلنی , نر م افزار ABAQUS , مدل دراکر پراگر توسعه یافته ,
:: بازدید از این مطلب : 1454
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نقش پیش تنیدگی تر یک های مایل در گودبرداری مجاور ساختمان همسا یه

یکی از روشهای محافظت از دیواره گود و ساختمان مجاور آن در گودبرداری های شهری، استفاده از تر یک های مایل می باشد. تاكنون مطالعات ز ا یدی در زم ن یه افزایش كارایي تر یک های مایل به منظور كنترل تغی ر يشکل های ایجاد شده در ساختمان های مجاور انجام شده است. این مقاله شامل پيشنهاد اعمال پيش تنيدگي بر تيرک مایل و مطالعه عددی بر روی اثر پیش تند یگی تر یک مایل بر روی تغی ر ي شکلهای ایجاد شده در گود و ساختمان مجاور است. نتایج مطالعات ارائه شده در این مقاله نشان می دهد كه پیش تند یه كردن ر تیک مایل می تواند نقش موثری در كاهش آسیب های وارد بر ساختمان و تغی ر يشکل های د و یاره گود داش ه تباشد. همچنین با توجه به نکات اجرایي، راه های عملي پیش تند یه كردن تر یک های مایل با توجه به امکانات ساده قابل دسترس در كارگاه های ساختمانی پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدی:

گودبرداری، ساختمان مجاور، تیرک مایل، پیش تنیدگی.

نویسندگان :

زهرا سبزی( دانشجوی دکتری خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه تهران)

علی فاخر (دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , ساختمان مجاور , تیرک مایل , پیش تنیدگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1458
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 11 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحلیل عددی پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی گودهای حفاظت شده با استفاده از روش میخکوبی ( Nailing ) تحت تأثیر ساختمانهای مجاور

امروزه یکي از مهمترین مسائل در ساخت و سازهای شهری، توجه به محافظت و ایمني دیوارهی گودها و ساختمانهای موجود در مجاورت گودبرداریها ميباشد. اگر تمهيدات لازم جهت حفاظت جانبي گودها در ساختمانهای در حال احداث در نظر گرفته نشود، منجر به خطرات جبران ناپذیری نظير كاهش ظرفيت باربری، نشستهای زیاد و تغيير مکانهای جانبي خواهد شد. جهت جلوگيری از این مشکلات لازم است كه قبل از شروع حفاری با استفاده از سيستم نگهدارنده جانبي، محيطي امن و پایدار جهت حفاظت از دیواره گود ایجاد نمود. روشهای بسياری برای پایدارسازی گودها وجود دارد كه از آن جمله ميتوان به روش ميخكوبي اشاره كرد. این روش دارای مزیتهای نسبي قابل توجهي از جمله سرعت اجرا، هزینه قابل قبول، انطباق سریع و آسان با شرایط سایتهای مختلف و عدم نياز به ماشين آلات سنگين ميباشد. در این تحقيق پس از شرح روش ميخكوبي به بيان پارامترهای تأثيرگذار بر این سيستم در حالت استاتيکي و شبه استاتيکي تحت تأثير سربار مجاور گود پرداخته، سپس در نرمافزار 2DPlaxis مدلسازی شده و ميزان تأثير سربار بر روی سيستم ميخكوبي در حالات قرارگيری متفاوت سربار و همچنين وزن مختلف سربار بيان شده است.


کلمات کلیدی:

گودبرداری، میخکوبی، سربار مجاور، تحلیل شبه استاتیکی

نویسندگان :

امید کاوه آهنگری (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

سجاد یزدانمهر (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

علی میارچمندیان (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

 صابر زرزا (دانشجو کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آذربایجان غربی، ارومیه، ایران)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , میخکوبی , سربار مجاور , تحلیل شبه استاتیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1180
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 26 تير 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مقایسه نتایج مدلسازی پایداری دیواره گودبرداری های عمیق توسط روش های تحلیل تعادل حدی، المان محدود و تفاضل محدود

امروزه در بسياري از پروژه هاي ساختماني لازم است كه زمين به صورتي خاكبرداري شود كه جداره هاي آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. فشار جانبي وارد بر جداره ها ناشي از رانش خاك بر اثر وزن احتمالي روي خاك كنار خود و نيز سربارهاي گود ميباشد. اگرچه اكثر ترانشه ها جنبه موقت دارند، اما به منظور جلوگيري از ریزش ترانشه باید به كمک سيستم هاي مهاربند مناسب از دیواره گودها حمایت شود. طراحي و اجراي سازه هاي نگهبان در مهندسي عمران داراي گستره وسيعي است و نياز به بررسي ها و مطالعات ژئوتکنيکي، سازهاي، مصالح تکنولوژیکي، اجرایي و اقتصادي دارد. در نتيجه ميتوان بيان كرد كه انتخاب روش مناسب به جمع شرایط تاثيرگذار بستگي دارد. در این تحقيق با مدلسازي سيستم هاي نگهدارنده آنکراژ و نيلينگ در نرمافزارهاي PlAXIS ، FlAC و GEOSTUDIO به مقایسه روشهاي تحليل بر مبناي تعادل حدي، المان محدود و تفاضل محدود در طراحي سازه هاي نگهبان گودبرداري هاي عميق بر اساس مدلهاي رفتاري موجود در نرمافزارهاي مورد بررسي پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

گودبرداری، سیستم نگهدارنده، تعادل حدی، المان محدود، تفاضل محدود.

نویسندگان :

مسعود عامل سخی (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه)

هادی علی اشرفی (دانشجوی دکترای عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه ارومیه)

توحید شیری (کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه ارومیه)

سعید حسین زاده (کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه ارومیه)

 

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , سیستم نگهدارنده , تعادل حدی , المان محدود , تفاضل محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 1429
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه