<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر انفجار تونل های متقاطع برهم با استفاده ازنرم افزار ABAQUS 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بارانفجاری داخلی . مدل سازی عددی . آباکوس . اویلری لاگرانژی . رگرسیون گیری چندمتغیره

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بارانفجاری داخلی , مدل سازی عددی , آباکوس , اویلری لاگرانژی , رگرسیون گیری چندمتغیره ,
:: بازدید از این مطلب : 60
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ضرایب اندرکنش بین شمع های مایل تحت اثر بار دینامیکی

خلاصه
معمولاً شمعهای مایل در مواقعي كه بار جانبي وجود دارد استفاده ميشوند. در شمعهایي كه نزدیک هم هستند بارگذاری بر روی یکي از شمعها بر شمع دیگری تاثیرشمعهایي كه در دو جهت زوایه تمایل دارند به صورت ۳ بعدی مدلسازی ABAQUS گذاشته و اندركنش بین آنها ایجاد ميشوئ. در این مقاله با استفاده از نرمافزارL/D شده و ضرایب اندركنش بینشمعها تحت بار دینامیکي محوری و جانبي به طور جداگانه تعیین ميگردد. همچنین با در نظر گرفتن شمع بازوایای مختلف و نسبتبا ارائه نمودار به مقایسه آنها با پژوهش قبلي پرداخته شده است. نتایج از تطابق مناسبي را با پژوهش قدیم نشان ميدهد، همچنین ضرایب تاثیر شمع مایل در دو جهتبدست آمده است. نتایج نشان ميدهد تمایل در جهت دوم نیز بر روی ضرایب اندركنش تاثیر گذار است.


کلمات کلیدی:

شمع مایل . بار دینامیکی . روش عددی . آباکوس

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع مایل , بار دینامیکی , روش عددی , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 58
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شبیه سازی ژئوگرید در زیرسازی مسیر راه آهن بافق یزد

چکیده
امروزه ژئوگریدها در زمینه های گوناگون مهندسي از جمله مهندسي راهآهن استفاده ميشوند. تنوع زیاد هندسي و مشخصات مصالح درمحصولات ژئوگرید باعث ابهام در ارزیابي كاركرد این مصالح ميگردد، لذا تحقیقات گستردهتری در این زمینه لازم است. با توجه به رویکردجدید وزارت راه و شهرسازی، ساخت و توسعه بیش از سیزده هزار كیلومتر راهآهن در دستور كار قرار گرفته است كه تقریبا نیمي از آن در مناطقبیاباني و كویری با بستر ریزدانه قرار مي گیرد. به كارگیری ژئوگریدها با هدف بالابردن ضریب اطمینان پایداری خاكریز در برابر لغزش، نشست وهمچنین كاهش حجم عملیات خاكریزی مي تواند منجر به كاهش مدت زمان ساخت و هزینههای تمامشده پروژهها شود.در این پژوهش ابتدا آزمایشات مکانیک خاک بر روی نمونههای خاک مسیر راهآهن بافق-یزد انجام گردید، سپس مدل دوبعدی اجزا محدودمورد بررسي قرار گرفت. نتایج نشان مي دهد كه ژئوگرید مي تواند عملکرد مثبتي در كاهش نشست روسازی راه آهن ساخته شده بر رویبسترهای بسیار ضعیف داشته باشد. تقویت بسترهای ضعیف با لایه های ژئوگرید منجر به جلوگیری از انجام خاكبرداری ها و خاكریزی های غیرضروری ميشود كه خود به طور مستقیم باعث كاهش قیمت تمامشده )به واسطه كاهش بارگیری و حمل خاک، مصرف آب و عملیات پخش،رگلاژ و كوبیدن( و همچنین كاهش زمان مورد نیاز اجرای زیرسازی راهآهن و تخریب كمتر محیط زیست به واسطه برداشت كمتر از معادن شود.


کلمات کلیدي:

ژئوگرید . راه آهن . روسازي راه آهن . آباکوس

 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , راه آهن , روسازي راه آهن , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 49
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترها و پروفیل خاک بر روی عملکرد سیستم رادیه شمع و گروه شمع

چکیده
جهت انتقال بار در خاكهاي لايه هاي ضعیف معمولاً از فونداسیونهاي عمیق مانند شمع و يا بهمراه يك عرشه واقع در سر شمع استفاده ميگردد. ظرفیت باربري اين سیستم كه به سیستم گروه شمعمعروف است به پارامترهاي مختلفي وابسته خواهد بود. در اين تحقیق بصورت عدديبکمك نرم افزار آباكوس D 3 به بررسي پارامترهاي مختلف مقاومتي خاک و تاثیر تغییرات پرفیل خاک بر رفتار سیستم شمع عرشه پرداخته -خواهد شد. نتايج حاصل از اين تحقیق نشان داد مقادير نشست گروه شمع در خاک هاي رسي نسبت به ماسه اي بیشتر است و بالعکس توانباربري محوري گروه شمع نیز كمتر ميباشد، وجود راديه موجب كاهش نشست و افزايش توان باربري محوري گروه شمع براي هر دو حالتخاک رس و ماسهاي ميشود، با افزايش فاصله محوري شمعها ازيکديگر توان باربري محوري شمعهاي قرار گرفته در سیستم گروه شمع بهدلیل كاهش تاثیر بر روي همديگر موجب مشاركت بیشتر شمعها در باربري و افزايش توان محوري ميگردد و همینطور با افزايش طول محوري شمعها نیز توان محوري شمعها با نسبت بیشتري افزايش مييابد.


کلمات کلیدي:

سیستم هاي رادیه شمع . گروه شمع . توان باربري . آباکوس . نیروي محوري . آرایش شمع . پارامتر مقاومتی و هندسی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیستم هاي رادیه شمع , گروه شمع , توان باربري , آباکوس , نیروي محوري , آرایش شمع , پارامتر مقاومتی و هندسی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 73
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تقویت بستر در کاهش نشست سطح راه با استفاده از ژئوگرید (بررسی نتایج میدانی و مقایسه آن با تحلیل عددی)

خلاصه
افزایش رشد ترافیک سالیانه وهمچنین تاثیر بارهای ناشی از عبور وسایل نقلیه سنگین در سطح راههای کشور موجب شده است تا خرابی و اضمحلال سیستم هایروسازی زود ترازموعدمقرر فرا رسد. یکی از مهمترین عوامل در افزایش عمر راه های احداث شده بر روی زمین ها ی سست ، تقویت وتثبیت بستر راه ها می باشد.تجربیات متعدد در این زمینه ثابت نموده است که در صورت عدم بهسازی ، لایه های روسازی راه با سرعت بسیار زیاد تحت تاثیر عوامل ترافیکی و محیطی تخریب شدهو از این رو خسارات هنگفتی به سرمایه های ملی کشور وارد می شود. به منظور برطرف نمودن این نوع مشکلات،می توان ازشبکه های ژئوسنتتیکی دربستر و یا سایر لایههای روسازی استفاده نمود.اثر مستقیم استفاده از این شبکه ها ،توزیع بهتربارهای ترافیکی روی بستروجلوگیری از نشست های موضعی ونامتقارن می باشد. ژئوسنتیکهاموادی هستند که همگام با پیشرفت صنعت پتروشیمی با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند واستفاده از آن ها به عنوان مصالحی جدیددر بهسازی وتسلیح راه ها مورد استقبال قرارگرفته است . ازمیان انواع ژئوسنتتیک ها، گروههای ژئوتکستایل و ژئوگریدها بیشترین کاربرد را در امر بهسازی وتسلیح بستر راه را دارند.در این مقاله، ابتدا نتایج استفاده از تسلیح کننده در بستر، بر روی عملکرد روسازی یک مقطع آزمایشی مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با استفاده از روش عددی المانمحدود ،تاثیرپارامترهای مکانیکی روی نتایج آزمایش میدانی،شبیه سازی گردیده و مورد مطالعه قرار می گیرد .


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . المان محدود . مسلح سازی . نشست . آباکوس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , المان محدود , مسلح سازی , نشست , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 258
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روشهای عددی در تحلیل نشستهای سطحی ناشی از حفاری مکانیزه تونل در محیط شهری

چکیده
با توجه به وجود روشهای مختلف حل عددی معادلات دیفرانسیل مانند روش المان محدود و روش تفاضل محدود و همچنین تعددنرم افزارهایی که بر مبنای این روشها به محاسبه میپردازند، در بررسی یک پدیده ژئوتکنیکی مانند حفاری مکانیزه تونل مترو درمحیط شهری و نشستهای سحطی ناشی از آن این سوال به وجود میآید که کدام نرم افزار یا به عبارت دیگر کدام روش عددینتایج نزدیکتری نسبت به واقعیت ارائه میدهد؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله دو مقطع از پروژه حفاری مکانیزه متروی مادریدبا لایه بندیهای متفاوت انتخابگردیده و با انجام مدل سازی عددی در آن دو مقطع، نشستهای سطحی قائم محاسبه شده توسطنرم افزارهای آباکوس و فلک که به ترتیب بر مبنای روش المان محدود و روش تفاضل محدود به محاسبه میپردازند، با یکدیگر و بادادههای موجود اندازه گیری شده در محل مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان میدهد در حالتی که رفتار خاک از محدودهالاستیک تجاوز نکرده، نرم افزار فلک نشستهای سطحی قائم را در مقایسه با نرم افزار آباکوس، بیشتر و نزدیکتر به واقعیت محاسبهنموده است. در حالتی دیگر که تغییر مدل رفتاری خاک از الاستیک خطی به موهرکولمب نتایج را تغییر داده، نرم افزار فلک بار دیگرنشستها را بیشتر و نزدیکتر به واقعیت محاسبه کرده است. همچنین تغییر مدل رفتاری از الاستیک خطی به موهر کولمب در نرم - افزار فلک تاثیر بیشتری بر نتایج گذاشته است.


واژه های کلیدی:

روشهای عددی . حفاری مکانیزه . نشستهای سطحی . آباکوس . فلک

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روشهای عددی , حفاری مکانیزه , نشستهای سطحی , آباکوس , فلک ,
:: بازدید از این مطلب : 596
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقویت پایداري تونل هاي سطحی با استفاده از ریشه درختان در نرم افزار آباکوس

چكيده
بیشتر تونل های شهری در عمق های کم و در مناطق کوهستانی و تپه ها احداث شده اند. توده سنگ یا خاک بسیار ضعیفمعمولاً باعث افزایش ناپایداری این مناطق مهم می شوند. بررسی های صورت گرفته در این مناطق نشان می دهد که پوششگیاهی و درختی موجود در محل ، می تواند تأثیرات مثبتی بر پایدار ماندن این بخش های مهم داشته باشد.عملکرد تقویتی ریشه گیاهان ارتباط زیادی با نوع، شکل، توزیع، مقدار و مقاومت کششی ریشه دارد. به طورکلی یک ریشهمی تواند دو اثر تقویتی بر منطقه ایجاد کند. یکی از این موارد افزایش چسبندگی خاک است و دیگری عملکردی شبیه به میلمهارها دارد که باعث افزایش مقاومت منطقه می شوند.در نظر گرفتن اثر تقویتی ریشه بر تونل های سطحی، با استفاده از مدل های سه بعدی صورت گرفته شده است. در این تحقیق بااستفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس مدل های سه بعدی از ریشه و تونل ساخته شد. با بررسی مدل های ساخته شده وهمچنین تأثیر واقعی گیاهان و درختان در منطقه که در آزمایشگاه به دست آمده، تأثیرات مثبتی بر پایداری تونل مشاهده شد که می توان این کار را بر روی پروژ ههای تونل های سطحی تعمیم داد و نتایج بهتری به دست آورد.


واژه هاي کليدي:

تقویت . تونل سطحی . پوشش درختی . ریشه . آباکوس

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقویت , تونل سطحی , پوشش درختی , ریشه , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 594
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه روشهای عددی در تحلیل نشستهای سطحی ناشی از حفاری مکانیزه تونل در محیط شهری

چکیده
با توجه به وجود روشهای مختلف حل عددی معادلات دیفرانسیل مانند روش المان محدود و روش تفاضل محدود و همچنین تعددنرم افزارهایی که بر مبنای این روشها به محاسبه میپردازند، در بررسی یک پدیده ژئوتکنیکی مانند حفاری مکانیزه تونل مترو درمحیط شهری و نشستهای سحطی ناشی از آن این سوال به وجود میآید که کدام نرم افزار یا به عبارت دیگر کدام روش عددینتایج نزدیکتری نسبت به واقعیت ارائه میدهد؟ برای پاسخ به این سوال در این مقاله دو مقطع از پروژه حفاری مکانیزه متروی مادریدبا لایه بندیهای متفاوت انتخاب گردیده و با انجام مدل سازی عددی در آن دو مقطع، نشستهای سطحی قائم محاسبه شده توسطنرم افزارهای آباکوس و فلک که به ترتیب بر مبنای روش المان محدود و روش تفاضل محدود به محاسبه میپردازند، با یکدیگر و بادادههای موجود اندازه گیری شده در محل مقایسه گردیده است. نتایج حاصل نشان میدهد در حالتی که رفتار خاک از محدودهالاستیک تجاوز نکرده، نرم افزار فلک نشستهای سطحی قائم را در مقایسه با نرم افزار آباکوس، بیشتر و نزدیکتر به واقعیت محاسبهنموده است. در حالتی دیگر که تغییر مدل رفتاری خاک از الاستیک خطی به موهرکولمب نتایج را تغییر داده، نرم افزار فلک بار دیگرنشستها را بیشتر و نزدیکتر به واقعیت محاسبه کرده است. همچنین تغییر مدل رفتاریاز الاستیک خطی به موهر کولمب در نرم - افزار فلک تاثیر بیشتری بر نتایج گذاشته است.


واژه های کلیدی :

روشهای عددی . حفاری مکانیزه . نشستهای سطحی . آباکوس . فلک

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روشهای عددی , حفاری مکانیزه , نشستهای سطحی , آباکوس , فلک ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقویت پایداري تونل هاي سطحی با استفاده از ریشه درختان در نرم افزار آباکوس

چكيده
بیشتر تونل های شهری در عمق های کم و در مناطق کوهستانی و تپه ها احداث شده اند. توده سنگ یا خاک بسیار ضعیفمعمولاً باعث افزایش ناپایداری این مناطق مهم می شوند. بررسی های صورت گرفته در این مناطق نشان می دهد که پوششگیاهی و درختی موجود در محل ، می تواند تأثیرات مثبتی بر پایدار ماندن این بخش های مهم داشته باشد.عملکرد تقویتی ریشه گیاهان ارتباط زیادی با نوع، شکل، توزیع، مقدار و مقاومت کششی ریشه دارد. به طورکلی یک ریشهمی تواند دو اثر تقویتی بر منطقه ایجاد کند. یکی از این موارد افزایش چسبندگی خاک است و دیگری عملکردی شبیه به میلمهارها دارد که باعث افزایش مقاومت منطقه می شوند.در نظر گرفتن اثر تقویتی ریشه بر تونل های سطحی، با استفاده از مدل های سه بعدی صورت گرفته شده است. در این تحقیق بااستفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس مدل های سه بعدی از ریشه و تونل ساخته شد. با بررسی مدل های ساخته شده وهمچنین تأثیر واقعی گیاهان و درختان در منطقه که در آزمایشگاه به دست آمده، تأثیرات مثبتی بر پایداری تونل مشاهده شد که می توان این کار را بر روی پروژ ههای تونل های سطحی تعمیم داد و نتایج بهتری به دست آورد.


واژه هاي کليدي :

تقویت . تونل سطحی . پوشش درختی . ریشه . آباکوس

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقویت , تونل سطحی , پوشش درختی , ریشه , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 510
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر ضریب اصطکاک دال و بستر در رفتار روسازیهای بتنی

خلاصه
درز انبساط یکی از نقاط پرتنش و مشکل ساز در روسازیهای بتنی بشمار میرود. شناسایی عوامل موثر بر مقدار انبساط دال بتنی و کنترل آنها باهدف کاهش بازشدگی درز انبساط ضروری است. در این مقاله اثر ضریب اصطکاک بین دال و بستر روسازی بتنی بررسی شده است. این اثر دردالهای با طولهای مختلف مطالعه شده است. برای این منظور دال بتنی در 65 حالت مختلف توسط نرم افزار آباکوس مدلسازی شده است. نتایجنشان میدهد که ضریب اصطکاک بین دال و بستر در جابجایی انتهای دال تاثیر مهمی دارد و هرچقدر طول دال بیشتر باشد، نقش ضریب اصطکاکبیشتر میشود. با افزایش طول دال از مقدار مشخصی میزان جابجایی انتهایی دال ثابت باقی مانده و تنها طول معینی در دو طرف دال در این جابجاییتاثیرگذار خواهند بود. این طول به شدت به ضریب اصطکاک وابسته است و با افزایش ضریب اصطکاک، طول مشارکت کننده در حرکت انتهایی کاهش می یابد.


کلمات کلیدی:

روسازی بتنی . درز انبساط . مدلسازی روسازی بتنی . آباکوس . ضریب اصطکاک دال و بستر

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روسازی بتنی , درز انبساط , مدلسازی روسازی بتنی , آباکوس , ضریب اصطکاک دال و بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 259
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه