<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی منابع آب دشت ایرانشهر

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

منابع آب . آبخوان . ایرانشهر

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , منابع آب , آبخوان , ایرانشهر ,
:: بازدید از این مطلب : 203
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تهیه نقشه نفوذپذیری افقی آبخوان براساس گرادیان هیدرولیکی (مطالعه موردی)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نفوذپذیری . گرادیان هیدرولیکی . پخش سیلاب . آبخوان . پسکوه

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفوذپذیری , گرادیان هیدرولیکی , پخش سیلاب , آبخوان , پسکوه ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي اثرات زيست محيطي توسعه شهر مشهد بر آبخوان و منابع آب

خلاصه
سفره آب زيرزميني مشهد با مساحت بيش از 2200 كيلومتر مربع ،يكي از بزرگترين آبخوان هاي ايران بوده و با تخليه سالانه بيش از 1 ميليارد مترمكعب نقش مهمي درتامين آب دشت مشهد دارد. بهره برداري شديد در 40 سال گذشته از اين آبخوان باعث ايجاد كسري مخزن شديد (بيش از 120 ميليون مترمكعب در سال) و متوسط2 ميليون نفر و جمعيت متغير 20 ميليون نفر در سال از يك سو و وابستگي / 0 متر در سال در آن شده است. قرار گرفتن شهر مشهد با جمعيت ثابت 45 / افت سالانه 8شديد تامين آب شهر مشهد به آب زيرزميني اين آبخوان از سوي ديگر باعث شده است كه اين آبخوان بيش از بيش مورد توجه قرار بگيرد .افزايش شديد جمعيت شهرمشهد و به طبع آن گسترش سريع وسعت شهر در طي 50 سال گذشته باعث ايجاد تغييرات هيدروژئولوژيكي(كمي و كيفي) متعددي در آبخوان در محدوده شهر شدهاست. اثرات زيست محيطي توسعه شهر مشهد بر روي آبخوان به صورت آلودگي آبخوان ، بالاآمادگي سطح آب و قرار گرفتن قنوات در داخل محدوده شهر قابل دستهبندي است. بررسي غلظت نيترات آب زيرزميني مشهد در فاصله زماني 50 ساله 1335 تا 1385 نشان مي دهد كه غلظت نيترات آب زيرزميني در بيشتر مناطق شهر شديداافزايش يافته است. همچنين در اين دوره زماني عليرغم برداشت حجم بالاي از آب زيرزميني در داخل محدوده شهري براي تامين آب شرب ، بالاآمدگي سطح آبزيرزميني دربرخي نقاط سطح شهررخ داده است. توسعه شهر مشهد باعث تخريب قنوات حاشيه شهر و قرار گرفتن آنها در داخل محدوده شهري شده كه اين امر باعث بروز مشكلات متعدد سازه اي(تخريب ساختمانها و ريزش خيابانها) در سطح شهر شده است.


كلمات كليدي:

زيست محيطي . آبخوان . منابع آب . شهر مشهد

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زيست محيطي , آبخوان , منابع آب , شهر مشهد ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخریب ضرایب دیسپرسیویته مکانیکی در شرایط عدم قطعیت مطالعه موردی : آبخوان کوهپایه - سگزی اصفهان

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدل MODPATH . ضریب دیسپرسیویته مکانیکی . آبخوان . پخشیدگی هیدرودینامیکی . عدم قطعیت 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل MODPATH , ضریب دیسپرسیویته مکانیکی , آبخوان , پخشیدگی هیدرودینامیکی , عدم قطعیت ,
:: بازدید از این مطلب : 315
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي وضعيت کمي و کيفي آبخوان تحت شرايط احداث سد در ورودي دشت

خلاصه
اجرای طرحهای توسعه منابع آب بهویژه به شکل احداث سد و بهرهبرداری از آن به خصوص برای مخازني که در ورودی دشتها احداث ميشوند ميتواند در بلندمدت اثرات چشمگیری بر وضعیت کمي و کیفي آبخوانهای پاییندست ایجاد نماید. برای این منظور جهت بررسي میزان اثرگذاری احداث سد بر شرایط آبخوان، مدلي بر پایه روابط بر آبخوان و مخزن سد با هدف شبیهسازی رفتار کمي و کیفي سفرههای زیرزمیني تدوین گردید. لذا در این مطالعه ابتدا با جمع آوری آمار و اطلاعات مخازن آب زیرزمیني و سطحي و همچنین کلیه اطلاعات مرتبط از قبیل دادههای ژئوفیزیکي، زمین شناسي،کاربری اراضي پارامترهای مدل شبیهسازی آبخوان کالیبره و بر اساس آن، اثرات احداث سد با توجه به شرایط مختلف بهرهبرداری مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از اجرای رویکرد پیشنهادی نشاندهنده کاهش حجم جریانات ورودی زیرزمیني آبخوان و نامطلوب شدن وضعیت کیفي اراضي پاییندست مخزن سد در آبخوان آبرفتي پس از بهرهبرداری از سد ميباشد. 


کلمات کليدي:

سد، آبخوان، شبيهسازي، بهرهبرداري، مدلسازي

نویسندگان :

محمود محمد رضاپور طبري ، الهه خانجاني

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد , آبخوان , شبيهسازي , بهرهبرداري , مدلسازي ,
:: بازدید از این مطلب : 528
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بیلان آبی سفره آب زیرزمینی دشت کاشان- اصفهان

خلاصه
در این تحقیق، بر اساس داده هاي مربوط به آبخوان دشت کاشان واقع در استان اصفهان با مساحت 7083 کیلومترمربع در محدوده زمانی سال آبی 83-84 اقدام به تهیه بیلان آب زیرزمینی شده است. محدوده بیلان آب زیرزمینی دشت کاشان با توجه به آمار و اطلاعات موجود و نحوه توزیع پیزومترها، چاههاي بهرهبرداري و مناطق کشاورزي انتخاب شده و مساحتی در حدود 1474 کیلومتر مربع را در بر می گیرد. براساس هیدروگراف 0متر و کسري مخزن 32 میلیون مترمکعبی مواجه می باشد. همچنین در همین مدت یعنی دوره / معرف درازمدت، این دشت با افت متوسط 537متر افت و 433 میلیون مترمکعب کسري مخزن در دشت ایجاد شده است.با محاسبه پارامترهاي موثر در معادله بیلان / پانزده ساله مجموعا 34 - محاسبه گردید که این بیلان منفی موید افت / عمومی منابع آب(وروردي ها و خروجی هاي دشت) در نهایت تغییرات مخزن برابر با 97 روزافزون سطح آب زیرزمینی دشت و کسري مخزن آن می باشد.


کلمات کلیدي:

آبخوان، بیلان آب زیرزمینی، افت، کسري مخزن، هیدروگراف

نویسندگان :

محمد مهدي حیدري ، روح الله موسوي ، مسعود رستگار دباغی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبخوان , بیلان آب زیرزمینی , افت , کسري مخزن , هیدروگراف ,
:: بازدید از این مطلب : 850
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 19 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه