<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مشخصات حفره های آبشستگی و فاصله نهایی با روشهای جدید ریاضی

خلاصه
در این مقاله به منظور بررسی تاثیر تغییرات دبی واحد عرض و عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی آزمایشهایی در مرکز تحقیقات آب، برای پنجدبی و چهار عمق پایاب مختلف انجام شده است. بعد از اتمام هرآزمایش ابعاد حفره آبشستگی اندازهگیری میشود، نتایج این بررسیها نشان دادکهافزایش عمق پایاب باعث کاهش عمق آبشستگی،کاهش فاصله محل وقوع بیشترین عمق آبشستگی از پرتاب کننده، کاهش فاصله نقطه انتهاییحفره آبشستگی، افزایش فاصله نقطه شروع حفره آبشستگی وکاهش بیشترین عرض حفره میشود. در مرحله بعد شبکه عصبی مصنوعی برای پیشبینی ابعاد حفره آبشستگی استفاده گردید که درآن شبکه MLP با استفاده از پارامترهای بیبعد بدست آمده از آنالیز ابعادی، برای بررسی ابعادحفره آبشستگی طراحی گردید. نتایج حاصل از مقایسه شبکه عصبی و روابط نشان دادکه شبکه عصبی قادر است ابعاد حفره را به خوبی پیشبینی کند.


کلمات کلیدی:

آبشستگی . عمق پایاب . دبی واحد عرض . شبکه عصبی مصنوعی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشستگی , عمق پایاب , دبی واحد عرض , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 312
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 24 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازی آبشستگی سری آبشکن های موازی توسط نرم افزار FLOW3D  

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آبشکن . آبشستگی . FLOW3D . رسوب . فن راین

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشکن , آبشستگی , FLOW3D , رسوب , فن راین ,
:: بازدید از این مطلب : 280
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 23 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آبشستگی پایین دست سازه های آبی در شرایط جریان پایدار: مطالعه حجم محدود با استفاده از بسته نرم افزاری منبع باز OpenFOAM  

خلاصه
مدلسازی عددی آبشستگی موضعی در محل قرارگیری سازههای آبی و شناخت رفتار جریان تحت تاثیر حضور این سازه ها از پارامترهای لازمبرای طراحی آنها می باشد. در این مقاله با کاربرد بسته نرمافزاری منبع باز OpenFOAM به مدلسازی تغییر شکل بستر فرسایشپذیر در محلقرارگیری سازههای آبی پرداخته شده است. مدل عددی ارائه شده یک مدل اویلری اویلری سه بعدی میباشد که با استفاده از ساختار حلگرهای -موجود در بسته نرمافزاری برای مدلسازی مسئله آبشستگی توسعه داده شده است. برای مطالعه پدیده آبشستگی هیدرودینامیک جریان و ایجادجریان آشفته مورد مطالعه قرار گرفت و در گام بعد با در نظر گرفتن رسوبات بستر فرسایشپذیر به عنوان فاز گسسته برای حل به روش دوفازیتغییر شکل بستر مدلسازی شده است. در این مطالعه نیروی درگ و بالارانش موثر بر انتقال رسوبات مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج بدست آمده با مطالعات آزمایشگاهی گذشته مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:


آبشستگی . مدل اویلری اویلری . روش حجم محدود . نرم افزار OpenFOAM  

 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشستگی , مدل اویلری اویلری , روش حجم محدود , نرم افزار OpenFOAM ,
:: بازدید از این مطلب : 208
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تأثیر کجشدگی پایه به سمت پایین دست جریان برآبشستگی پیرامون پایه با مقطع مستطیلی

خلاصه
همه ساله تعداد زیادی از پل ها در سراسر جهان به علت آبشستگی در اطراف پایه ها، دچار تخریب می شوند. با توجه به اهمیت تعیین مقدار عمقآبشستگی برای طراحی پل ها و نیز احداث پلهایی با پایه کج در سراسر جهان، در این مقاله به بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف پایه قائمو پایه کجشده با زاویه 51 درجه به سمت پایین دست جریان و با مقطع مستطیلی با نسبت طول به عرض یک به سه، در شرایط آب زلال و تحتشرایط جریان یکنواخت پرداخته شده است. قطر متوسط مصالح مورد استفاده بستر 0 میلیمتر استفاده گردید. / با توجه به محدودیتهای موجود 51پس از تعیین سرعت بحرانی برای مصالح ، به روش محاسباتی و آزمایشگاهی، برای بررسی شرایط آبشستگی در حالت آب زلال، نسبت سرعت0 تا 5 انتخاب گردید. با تعیین زمان تعادل برای آبشستگی در آزمایشات اولیه، زمان انجام هر یک از / متوسط جریان به سرعت بحرانی در محدوه 51آزمایشات تعیین گردید. نتایج آزمایشات انجام شده ارائه و در نهایت به مقایسه نتایج آزمایشگاهی برای پایه قائم و پایه کجشده به سمت پاییندست پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

آبشستگی . کجشدگی . پایه مستطیلی . شرایط آب زلال

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشستگی , کجشدگی , پایه مستطیلی , شرایط آب زلال ,
:: بازدید از این مطلب : 318
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی لایه حفاظتی سنگچین در جریانهاي خروجی از حوضچه آرامش در کف کنی رودخانههاي آبرفتی

خلاصه
باتوجه به اینکه در انتهاي سازههایی چون سرریز سدها، تندابها، آبشارها و دریچهها بدلیل سرعت زیاد جریان نیاز به سازهاي براي استهلاك انرژي و کاهش سرعت جریان به منظور جلوگیري از فرسایش و حفاظت از تاسیسات پاییندست میباشد، لازم است از سازههاي مستهلک کنندهي انرژي استفاده کرد که یکی از این سازهها، حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی میباشد. که در آن با شکلگیري پرش هیدرولیکی و عبور جریان از رژیم فوقبحرانی به زیربحرانی انرژي مستهلک میشود. ولی حتی با به کار بردن این سازهها استهلاك کامل انرژي در حوضچه آرامش اتفاق نمی- افتد و مقداري از انرژي دورتر از خروجی حوضچه آرامش مستهلک می شود. به دلیل استهلاك انرژي در خارج از رودخانه و امکان انتقال پرش هیدرولیکی به داخل رودخانه، آبشستگی در پاییندست حوضچههاي آرامش اتفاق میافتد. خسارات ناشی از این آبشستگی ، ممکن است باعث آسیب رساندن به پنجه سدها یا خرابی حوضچه و در نهایت خرابی کل سازه و از بین رفتن سازهاي شود که حوضچه براي آن طراحی شده است. براي جلوگیري از اثرات نامطلوب ناشی از آبشستگی در پاییندست حوضچههاي آرامش اجراي یک لایه حفاظتی از مصالح با قطري درشتتر از مصالح بستر رودخانه که به آن ریپ راپ می گویند بسیار سود مند است. ریپ راپ در واقع یک لایه حفاظتی بوده که در هر سطحی همچون اطراف پایههاي پل، ناحیه مجاور جریانهاي خروجی از لولهها، کالورتها و همچنین پاییندست حوضچههاي آرامش که در معرض فرسایش و آب شستگی است به کارمی رود. استفاده از لایه هاي ریپ راپ به دلیل انعطافپذیر بودن، راحتی اجرا، تعمیر و نگهداري و از همه مهمتر اقتصادي بودن آن در اکثر سازههاي هیدرولیکی توصیه شده است.در طراحی حوضچههاي آرامش براي حصول اطمینان از عملکرد صحیح حوضچه بایستی مطالعات آبشستگی پاییندست این سازه در نظر گرفته شود. مشخصه هاي یک ریپ راپ عبارت است از طول لایه ، ضخامت ، قطر مناسب سنگ، وزن سنگ و دوام و پایایی سنگ که در ابنیه هیدرولیکی طراحی می شود. در محاسبه قطر سنگ پایدار عواملی چون خصوصیات جریان، خصوصیات مصالح سنگی و خصوصیات رودخانه دخالت دارد. در این مقاله به معرفی و بررسی خصوصیات لایه حفاظتی و کارهاي محققین پیشین به منظور به دست آوردن قطر سنگچین پایدار پرداخته شده و در نهایت مقایسهاي در رابطه با روشهاي مختلف طراحی صورت گرفته است.


کلمات کلیدي:

حوضچه آرامش، آبشستگی، سنگچین پایدا

نویسندگان :

آزاده کولانی ، علیاکبر اختري ، وحید کرمی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه آرامش , آبشستگی , سنگچین پایدا ,
:: بازدید از این مطلب : 555
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5600 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه