<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت فشاری تک محوری خاکهای لس تثبیت شده با سیمان (مطالعه موردی خاک لس استان گرگان)

خلاصه
خاکهای فروریزشي از جمله لس ها، كه در حالت طبیعي به صورت غیراشباع یافت مي شوند، گروهي از خاکهای مسئله دار مي باشندكه در اثر ترشدگي و رسیدن به رطوبت بحراني، تحت بار مشخص، دچار فروریزش و كاهش شدید حجم مي شوند. این خاكها عمدتا درمناطق خشک و نیمه خشک یافت مي شوند. در ایران نیز خاکهای فروریزشي عمدتا در نواحي مركزی و شرقي گسترش دارند. وجودپروژه هایي نظیر سد سیوند، راه آهن تهران- مشهد، طرح زهکشي خدا آفرین، جاده یزد اردكان، جاده هشتگرد طالقان و احداث شهر هایيمانند كرمان، گرگان و برخي شهرهای دیگر بر روی اینگونه خاکها، ضرورت مطالعه، تثبیت و بهسازی این خاک ها را مورد توجه قرارداده است. این پژوهش با هدف بررسي تأثیر افزودن سیمان به عنوان ماده تثبیت كننده بر روی پارامترهای مقاومتي خاک فروریزشي لسگرگان با درصد و زمان عمل آوری مختلف انجام شده است. با توجه به نتایج بدست آمده افزودن سیمان حتي به مقدار كم و با اعمال زمان عمل آوری به خاک فروریزشي منجر به افزایش خصوصیات مقاومتي آن به میزان قابل توجهي ميشود.


کلمات کلیدی:

خاک فروریزشی . خاک لس . بهسازی . آزمایش تک محوری 

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک فروریزشی , خاک لس , بهسازی , آزمایش تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومتی نمونه های تثبیت شده خاک فروریزشی با نانوسیلیکا

خلاصه
یکی از انواع متداول خاکهای مسالهدار، خاکهای فروریزشی هستند که بهوفور در بخشهای وسیعی از سطح زمین بویژه در بخشهای شرقی ومرکزی ایران یافت میشوند. خاکهای فروریزشی از جمله لس که در حالت طبیعی به صورت غیراشباع یافت میشوند، در اثر ترشدگی ناشی ازعوامل مختلف شامل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی، بارندگی، نشت آب از تاسیسات آبی و غیره و رسیدن به رطوبت بحرانی خود تحت بارمشخص، دچار فروریزش و کاهش شدید حجم میشوند. در این پژوهش نمونههای بازسازیشده از خاک لس گرگان، با استفاده از محلولنانوسیلیکا با درصد غلظت و زمانهای عملآوری مختلف بهسازی شدهاند و مقاومتشان با آزمایش تک محوری بررسی شده است. با توجه به نتایجبدست آمده افزودن نانوسیلیکا حتی به مقدار کم به خاک فروریزشی منجر به افزایش خصوصیات مقاومتی آن به میزان قابل توجهی میشود که بعلت سطح ویژه بالا و برهمکنش گروههای هیدروکسیل موجود بر سطح نانوسیلیکا با دیگر ترکیبات سیلیکاتی موجود در خاک میباشد.


کلمات کلیدی:

خاک فروریزشی . خاک لس . بهسازی . نانوسیلیکا . آزمایش تک محوری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک فروریزشی , خاک لس , بهسازی , نانوسیلیکا , آزمایش تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار آزمایشگاهی خاک های ریزدانه مسلح شده با خرده لاستیک

خلاصه
در این مقاله با انجام آزمایشات تراکم استاندارد، تک محوری و سی بی آر، روی مخلوط خاک رس و خرده لاستیک ضایعاتی ویژگی های تراکمی، مقاومت برشی تک05 و 01 درصد وزنی خرده لاستیک ،01 ، آن مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور خاک رس با 5 C.B.R محوری و آزمایش تعیین ضریب توان باربری کالیفرنیاضایعاتی مخلوط گردید و آزمایشات نامبرده برروی نمونه های عمل آوری شده صورت گرفت و نتایج با آزمایش صورت گرفته روی نمونه خاک رس خالص مقایسهگردید. منحنی های تراکم، مقاومت تک محوری و منحنی نفوذ برای نمونه های مذکور ترسیم و باهم مقایسه گردید. نتایج نشان می دهد با افزایشدرصد وزنی خرده لاستیک ضایعاتی، حداکثر وزن مخصوص خشک مخلوط کاهش می یابد ولی تغییرات منظمی در روند تغییر درصد رطوبت بهینه مشاهده نگردید.


کلمات کلیدی:

تراکم استاندارد . خاک رس . خرده لاستیک ضایعاتی . آزمایش تک محوری . آزمایش سی بی آر .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم استاندارد , خاک رس , خرده لاستیک ضایعاتی , آزمایش تک محوری , آزمایش سی بی آر , ,
:: بازدید از این مطلب : 566
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 3 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه اثر افزودنی های نانو سیلیس و آهک روی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی

مقایسه اثر افزودنی های نانو سیلیس و آهک روی پارامترهای مقاومتی خاک های رسی

کلمات کلیدی :

نانو سیلیس .پودر میکرونیزه آهک . آزمایش تک محوری . آزمایش برش مستقیم . بهسازی . خاک رسی کرج

نویسندگان :

 

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نانو سیلیس , پودر میکرونیزه آهک , آزمایش تک محوری , آزمایش برش مستقیم , بهسازی , خاک رسی کرج ,
:: بازدید از این مطلب : 654
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 27 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای سنگریزه ای با رویه آسفالتی بر اساس مدل سازی با مز ی لرزه

كاربرد آسفالت در سدهای خاكي به سبب و ژ یگ یهای خاص خود از جمله خواص الاستوپلاستيک مصالح آسفالتي و نيز قابليت اجرای آن در شرایط مختلف آب و هوایي (بارندگي و سرمای شدید) از سال 1970 به بعد توسعه فراواني یافته است. از طرفي رفتار تماسي خاک و آسفالت تحت بار دیناميکي و امکان احداث این گونه از سدها در مناطق با لرزه خيزی بالا از موارد مبهم در علم سد سازی م یباشد. بررسي مودهای گسيختگي و پایداری این گونه از سدها تحت شرایط زمين لرزه تحقيقات وسيع و گسترده ای را م یطلبد. در این مقاله در گام نخست جهت مطالعه رفتار آسفالت با مدل فيزیکي شرایط تشابه بين مدل و سازه واقعي ایجاد شده اس ت. شرایط تشابه با توجه به فرضيات كاگاو ادر تشابه سیستم های خاک-سازه تحت بارگذاری دیناميکي با استفاده از نسبت نيروها و فرضيات كکوش وو ایواتا تدر تشابه پاسخ دیناميکي باكينگهام، ا یجاد شده است. نمونه های بتن آسفالتي با استناد به روش مارشال به ارتفاع 7 سانتي متر و قطر 10 Π غير خطي زمين با استفاده از نظریه سانتي متر جهت ارائه روش اختلاط مصالح، نوع و درصد قير مناسب برای حفظ توأمان مقاومت لازم و انعطاف پذیری كافي برای مقابله با ترک خوردگي و عدم نفوذپذیری ساخته شده اند. تعيين درصد قير بهينه و تعداد ضربات لازم برای تراكم نمونه ها كه درصد حفر ها را در حد ایمن ایجاد كند از دیگر اهداف مقاله است. همچنين به منظور تعيين مدول الاستيسيته بر حسب درصد قير یک سری آزمایش تک محوری بر روی نمونه های آسفالتي محصور نشده صورت پذیرفت و از نتایج این آزمایشات جهت تعيين طرح اختلاط مناسب آسفالت در ساخت مدل استفاده شده است.


کلمات کلیدی:

سد رویه آسفالتی، طرح اختلاط بتن آسفالتی، مز ی لرزه، آزمایش مارشال، آزمایش تک محوری

نویسندگان :

علیرضا زعفرانی (دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج)

عباس قلندرزاده (دانشیار دانشکده عمران پردیس فنی دانشگاه تهران)

محمد حسین بازیار (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد رویه آسفالتی , طرح اختلاط بتن آسفالتی , مز ی لرزه , آزمایش مارشال , آزمایش تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1625
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه