<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي ژئومکانیکی ماسه انزلی با توجه به نتایج آزمونهاي صحرایی وآزمایشگاهی

چکیده
دراین مقاله سعی شده که رفتار ماسه ي انزلی درشرایط مختلف با استفاده از دستگاه سه محوري و برش مستقیم مورد مطالعه قرارگیرد. با توجه بااین که اخذ نمونه هاي دست نخورده از خاك هاي ماسه اي دشوار است امکان ارزیابی وتعیین رفتار خاك هاي دانه اي درشرایط واقعی موجوددر محل بسیار مشکل است. بنا براین روش هاي صحرایی از مدت ها پیش براي بررسی مشخصات خاك هاي دانه اي در شرایط دست نخورده بهکار می رود. درآزمون هاي صحرایی شاخصی از وضعیت خاك که با استفاده از آزمایش هاي درجا به دست می آید با مشخصات فیزیکی یامکانیکی خاك مرتبط می گردد. درنتیجه دراین تحقیق ابتدا سعی می شود که باگردآوري مطالعات صحرایی انجام شده از بندرانزلی پارامترهايمختلف ماسه ي انزلی همانند دانه بندي، میزان دانسیته ي نسبی، درصدرطوبت وچگالی آن دراعماق مختلف مورد بررسی قرارگیرد. درادامه باتوجه به داشتن منحنی دانه بندي و دیگر خصوصیات این نوع ماسه اقدام به نمونه سازي از ماسه ي انزلی تحت شرایط حاکم بر سایت می شود. درادامه رابطه اي جدید بین زاویه اصطکاك داخلی ماسه انزلی و عدد نفوذ استاندارد ارایه شده است.


واژه هاي کلیدي :

ماسه بندر انزلی . آزمایش سه محوري . آزمایش نفوذ استاندارد . زاویه اصطکاك داخلی 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه بندر انزلی , آزمایش سه محوري , آزمایش نفوذ استاندارد , زاویه اصطکاك داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 179
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودن خرده هاي لاستیک بر روي تولید فشار آب حفره اي خاك هاي ماسه اي اشباع با استفاده از دستگاه سه محوري

خلاصه
امروزه محققان به دنبال یافتن مصالح جدیدي هستند که در ترکیب با خاك، علاوه بر بهبود بخشیدن به مشخصات مکانیکی خاك، از مقاومت و دوام خوبی نیز برخوردار باشند. در این تحقیق رفتار نوعی خاك که از اختلاط خرده هاي لاستیک با ماسه بدست می آید مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش خرده هاي لاستیک بر روي تغییرات فشارآب حفره اي خاكهاي ماسه اي اشباع می باشد. روي نمونه ها انجام شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان (CU) بدین منظورتعدادي آزمایش سه محوري تحکیم یافته زهکشی نشده می دهد که افزودن خرده هاي لاستیک تا در صد وزنی مشخصی سبب کاهش فشار آب حفره اي و افزایش مقاومت برشی خاك می شود.


کلمات کلیدي:

خرده هاي لاستیک، ماسه، فشار آب حفره اي، مقاومت برشی، آزمایش سه محوري

نویسندگان :

علیرضا محمدي ، هادي بهادري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده هاي لاستیک , ماسه , فشار آب حفره اي , مقاومت برشی , آزمایش سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 976
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر افزودن پودر لاستیک بر روي تولید فشار آب حفره اي خاك هاي ماسه اي اشباع با استفاده از دستگاه سه محوري

خلاصه
با توجه به پتانسیل بالاي پروژه هاي عمرانی در استفاده از لاستیک، به خصوص به عنوان جایگزینی مناسب براي مصالح خاکی دانه اي، انجامتحقیقات گسترده در خصوص کاربرد این مصالح در پروژه هاي عمرانی بسیار پر اهمیت است. در این تحقیق رفتار نوعی خاك که از اختلاط پودرلاستیک با ماسه بدست می آید مورد مطالعه قرارگرفته است. هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی نقش پودرلاستیک بر روي رفتار روي نمونه ها انجام (CU) زهکشی نشده خاکهاي ماسه اي اشباع می باشد. بدین منظور تعدادي آزمایش سه محوري تحکیم یافته زهکشی نشده شده و نتایج بدست آمده از این آزمایشات نشان می دهد افزودن پودرلاستیک به ماسه باعث بهبود رفتار زهکشی نشده ماسه هاي اشباع می شود.


کلمات کلیدي:

پودرلاستیک، ماسه، فشار آب حفره اي، مقاومت برشی، آزمایش سه محوري

نویسندگان :

علیرضا محمدي ، هادي بهادري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پودرلاستیک , ماسه , فشار آب حفره اي , مقاومت برشی , آزمایش سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 969
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ویژگیهاي تراکمی و فشار آب حفرهاي خاك رس مخلوط با خرده لاستیک

به منظور بررسی اثر خرده لاستیک بر رفتار مکانیکی خاك رس خالص، خرده لاستیک در درصدهاي  10رس خالص مخلوط شده و آزمایشهاي تراکم و سه محوري بر روي آنها انجام میشود. آزمایش تراکم براي تعیین درصد رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر آنها انجام شده و سپس بر روي نمونههاي متراکم آزمایش سه محوري زهکشی نشده در سه فشار محفظهاي متفاوت انجام گردید. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد که با افزایش خرده لاستیک، میزان رطوبت بهینه و دانسیته خشک حداکثر کاهش مییابد. همچنین، در فشارهاي محفظهاي بیشتر، با افزایش درصد خرده لاستیک مقدار فشار آب حفرهاي اضافی کاهش مییابد.


کلمات کلیدي:

رس، خرده لاستیک، آزمایش تراکم، آزمایش سه محوري، فشار آب حفرهاي،

نویسندگان :

حسین سلطانی جیقه (عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان)

امین ارثیزاد (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

وحید معرفت ( عضو هیئت علمی و مربی گروه عمران، مجتمع آموزش عالی بناب)

محرم اسدزاده (دانشجوي کارشناسی ارشد خاك و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , خرده لاستیک , آزمایش تراکم , آزمایش سه محوري , فشار آب حفرهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 1349
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5610 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه