<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی همبستگی و رابطه بین نتایج آزمایش های PLT و SPT به منظور تخمین ظرفیت باربری نهایی و مقدار نشست

خلاصه
پارامتر ظرفیت باربری مجاز خاک 4نقش مهمي برای طراحان در مهندسي ژئوتکنیک بازی مي كند. این پارامتر با روشها و همبستگي های متفاوتيبا استفاده از عدد نفوذ PLT حاصل از آزمایش 5 )qu( تعیین مي شود. در این تحقیق به بررسي ایجاد رابطه و پیش بیني ظرفیت باربری مجازدر خاک رس تركیه و خاک شن ایران پرداخته شده است. ایجاد رابطه بین این پارامترها با استفاده از داده های ،SPT ، آزمایش نفوذاستاندارد 6در خاک رس با الگوریتم qu و آزمایش برش پره 7انجام شده است. مدل سازی به منظور پیش بیني SPT آزمایش ،PLT صحرایي آزمایش3qu ]، صورت گرفته است. برای خاک رس و خاک شن توصیه هایي به منظور تخمین ] MATLAB ژنتیک در شبکه عصبي نرم افزار PLT حاصل از ازمایش2017با استفاده از عدد نفوذ استاندارد ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری نهایی . آزمایش بارگذاری صفحه . آزمایش نفوذ استاندارد . رس و شن

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری نهایی , آزمایش بارگذاری صفحه , آزمایش نفوذ استاندارد , رس و شن ,
:: بازدید از این مطلب : 120
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 4 دی 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي ژئومکانیکی ماسه انزلی با توجه به نتایج آزمونهاي صحرایی وآزمایشگاهی

چکیده
دراین مقاله سعی شده که رفتار ماسه ي انزلی درشرایط مختلف با استفاده از دستگاه سه محوري و برش مستقیم مورد مطالعه قرارگیرد. با توجه بااین که اخذ نمونه هاي دست نخورده از خاك هاي ماسه اي دشوار است امکان ارزیابی وتعیین رفتار خاك هاي دانه اي درشرایط واقعی موجوددر محل بسیار مشکل است. بنا براین روش هاي صحرایی از مدت ها پیش براي بررسی مشخصات خاك هاي دانه اي در شرایط دست نخورده بهکار می رود. درآزمون هاي صحرایی شاخصی از وضعیت خاك که با استفاده از آزمایش هاي درجا به دست می آید با مشخصات فیزیکی یامکانیکی خاك مرتبط می گردد. درنتیجه دراین تحقیق ابتدا سعی می شود که باگردآوري مطالعات صحرایی انجام شده از بندرانزلی پارامترهايمختلف ماسه ي انزلی همانند دانه بندي، میزان دانسیته ي نسبی، درصدرطوبت وچگالی آن دراعماق مختلف مورد بررسی قرارگیرد. درادامه باتوجه به داشتن منحنی دانه بندي و دیگر خصوصیات این نوع ماسه اقدام به نمونه سازي از ماسه ي انزلی تحت شرایط حاکم بر سایت می شود. درادامه رابطه اي جدید بین زاویه اصطکاك داخلی ماسه انزلی و عدد نفوذ استاندارد ارایه شده است.


واژه هاي کلیدي :

ماسه بندر انزلی . آزمایش سه محوري . آزمایش نفوذ استاندارد . زاویه اصطکاك داخلی 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه بندر انزلی , آزمایش سه محوري , آزمایش نفوذ استاندارد , زاویه اصطکاك داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 240
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی پتانسیل روان گرائی در منطقه جنوب باختری کاسپین (آستارا)

خلاصه
از جمله ضرورتهای شناسائی و مطالعه کامل خاک محل و ویژگیهای مهندسی ساختگاه قبل از احداث پروژه، اطمینان از عدم وقوع روانگرائی خاک درنتیجه بارهای دینامیکی هنگام وقوع زمین لرزه می باشد. خاک های روانگرا در نتیجه بارهای دینامیکی ناشی از زمین لرزه، ظرفیت کافی برای تحملبارهای ناشی از سازه را هنگام وقوع زلزله نداشته، و برای جلوگیری از تخریب یا دوران احتمالی سازه بایستی به روشهای گوناگون شرایط و ویژگیهایمهندسی آنها را، به خصوصیاتی مطلوب بلحاظ پایداری در شرایط زلزله تبدیل نمود.در این تحقیق، با بهره گیری از نتایج بدست آمده از آزمونها و مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی مطالعه خاک، اجرا شده در بخشهای مختلف منطقهجنوب باختری کاسپین )آستارا(، پارامترهای مختلف مرتبط با ویژگیهای انواع خاکهای منطقه جمع آوری، بررسی، تحلیل و ترکیب شده است. روابطهمبستگی تقریبی بین عدد نفوذ استاندارد SPTN و چسبندگی ،Ø ، زاویه اصطکاک داخلی C برای انواع خاکهای منطقه از قبیل خاک ماسه ای بد دانهبندی شده SP) (، خاک ماسه ای لای دار SM) (، و.... با الهام از روابط تقریبی Hatanaka & Uchida (1996) .، تدوین و با بکارگیری نتایج،پتانسیل روانگرائی در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است91 و بیش از 91 متری در بخشهای مختلف منطقه، با فرض دو زلزله با بزرگای 6 ریشتر )بیشترین بزرگای زلزله ، امکان وقوع روانگرائی در عمق های 5ثبت شده تا کنون(، و 2.2 ریشتر )بیشترین بزرگای زلزله محتمل در منطقه(، و بکارگیری نرم افزار "ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک بااستفاده از دادههای SPT )رضائی، 9831 (" بررسی و تحلیل شده استنتایج تحلیلها بیانگر آنست که با وقوع زلزله با بزرگای 6 ریشتر )بالاترین بزرگای ثبت شده(، رخداد روانگرائی تا عمق 91 متر، بجز در اعماق 7 تا 3متری و بدلیل جنس خاک در این عمق ها، در برخی بخشهای منطقه محتمل خواهد بود. در عمق 91 تا 91 متری روانگرایی بدلیل تراکم بالای خاکحادث نخواهد شد. اما در صورت وقوع زلزله ای با بزرگای 7.7 ریشتر )بیشترین بزگای محتمل(، تا عمق 91 متری روانگرایی رخ خواهد داد ولی برایعمق 91 تا 77 متری بدلیل تراکم بالای خاک احتمال روانگرایی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که در برخی بخشها و عمدتا بدلیل تفاوت نوعخاک و ویژگیهای آن، تحت زلزله با بزرگای 6 ریشتر در هیچ عمقی روانگرایی محتمل نخواهد بود، اما تحت زلزله با بزرگای 7.7 ریشتر در عمق 7 تا 3متری احتمال ایجاد روانگرایی وجود دارد.نتایج نهائی تحلیلها دراین تحقیق، بکمک نرم افزار Surfer بصورت نقشه های سه بعدی پهنه بندی بارویکرد "بررسی و شناخت پتانسیل روانگرائی خاکهادر منطقه آستارا" تهیه و ارائه گردیده است.


کلمات کلیدی:

نقشه پهنه بندی . آزمایش نفوذ استاندارد . پتانسیل روانگرایی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نقشه پهنه بندی , آزمایش نفوذ استاندارد , پتانسیل روانگرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 327
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج)

چکیده:
پدیده روانگرایی، بنا بر آمارهای موجود، یکی از مخربترین پیامدهای ناشی از زلزله است. روشهای مختلفی برای ارزیابی پتانسیل روانگرایی توسطمحققین مختلف پیشنهاد شده است که یکی از پرکاربرد ترین آن ها روش تنش تناوبی است. در این روش هر دو عامل تحریک )بارگذاری( و مقاومت در قالب تنشبرشی تناوبی بیان میشوند. مهمترین پارامتر در تعیین عامل تحریک، ضریب کاهش تنش برشی با عمق میباشد. مطالعات زیادی توسط محققان بر روی عوامل تأثیرگذاربر ضریب کاهش تنش برشی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش های رایج، تغییرات ضریب کاهش تنش برشی با عمق در مناطقی از شهرستان کرج مورداستفاده شده است و در ادامه ضرایب اطمینان روانگرایی بدست آمده از این SPT ارزیابی قرار گرفته است. همچنین به منظور تعیین عامل مقاوم از نتایج آزمایش برجایروش ها با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد هرچند ضرایب اطمینان به دست آمده از روش های مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند اما به طور کلی پتانسیل روانگرایی در مناطق مورد بررسی در شهرستان کرج پایین است.


کلمات کلیدی:

پتانسیل روانگرایی . روش تنش تناوبی . آزمایش نفوذ استاندارد .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسیل روانگرایی , روش تنش تناوبی , آزمایش نفوذ استاندارد , ,
:: بازدید از این مطلب : 620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندی سرعت موج برشی یاسوج

چکیده
در تحلیل و طراحی های ژئوتکنیکی مانند بررسی اندرکنش خاک و سازه، بررسی اثرات ساختگاه )نوع زمین(، طراحی لرزه ای سازهها،تحلیل دینامیکی شالوده ماشین آلات مرتعش، مدلسازی سازههای مدفون در زمین و بسیاری موارد دیگر نیاز به اطلاع از پارامتر هایخاک مانند سرعت موج برشی میباشد. یکی از کاربردههای عمده و مورد استفادهی متداول از سرعت موج برشی در طبقه بندی نوعزمین در آیین نامههای موجود است. در این تحقیق که براساس نتایج مطالعات ژئوتکنیک در نقاط مختلف شهر یاسوج تدوین گشتهبه منظور برآورد مقادیر سرعت موج برشی در مناطق مختلف )SPT( است. از روابط تجربی و نتایج حاصل از آزمایش نفوذ استاندارداین شهر استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از نتایج نقشه پهنهبندی سرعت موج برشی شهر یاسوج را با استفاده از نرم افزارARC GIS ترسیم گردید.


کلمات کلیدی:

پهنه بندی . سرعت موج برشی . آزمایش نفوذ استاندارد . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندی , سرعت موج برشی , آزمایش نفوذ استاندارد , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 441
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی ظرفیت باربری زمین در منطقه جنوب باختری کاسپین (آستارا)

خلاصه
شناسائی و مطالعه کامل خاک محل و ویژگیهای مهندسی ساختگاه و اطمینان از ظرفیت باربری کافی آن قبل از احداث پروژه، امری ضروری می باشد. اگر خاک محل ظرفیت کافی برای تحمل بارهای ناشی از سازه را نداشته باشد، بایستی به روشهای گوناگون و مناسب، شرایط و ویژگیهای مهندسی زمین موجود را، به خصوصیاتی مطلوب بلحاظ فنی و مهندسی تبدیل نمود. در این تحقیق، با بهره گیری از نتایج بدست آمده از آزمونهای آزمایشگاهی و صحرایی مطالعه خاک، اجرا شده در بخشهای مختلف منطقه جنوب باختری کاسپین )آستارا(، پارامترهای مختلف فیزیکی و ژئوتکنیکی خاکهای این
بد دانه بندی شده SP) (، و ماسه لای دار SM) ( در عمق 3 تا 5 متری در شرایط یکسان، ظرفیت باربری مجاز خاکهای منطقه، بر مبنای اطلاعات و پارامترهای اخذ شده و با بکارگیری روابط Hanssen (1970) و (1967) Meyerhof ، و اعمال ضریب اطمینان 3، برای انواع پی های سطحی مربعی، دایره ای و نواری، بر اساس عدد نفوذ استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این محاسبات بصورت طبقهبندی مرغوبیت خاک بر اساس "مقدار  ظرفیت باربری مجاز بعنوان شاخص مرغوبیت"، برای انواعی از خاکهای بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و بسیار خوب در منطقه تعیین و ارائه شده است. نتایج نهائی این بخش از مطالعات، بصورت "نقشه های پهنه بندی بارویکرد شناخت ظرفیت باربری مجاز و وجود احتمالی خاکهای مسئله دار در  منطقه آستارا" با استفاده از نمودارهای سه بعدی توسط نرم افزار Surfer تهیه و ارائه گردیده است. در پایان با الهام از روابط تقریبی ارائه شده از سوی Hatanaka & Uchida (1996) و بر اساس اطلاعات موجود، روابط همبستگی تقریبی بین عدد نفوذ استاندارد NSPT و چسبندگی برای انواع خاکهای موجود در منطقه از قبیل: خاک ماسه ای بد دانه بندی شده ،Ø ، زاویه اصطکاک داخلی ماس) (، خاک ماسه ای لای دار SM) (، خاک ماسه ای لای دار با چسبندگی ) C (کم، ارائه شده است. 


کلمات کليدي:

نقشه پهنه بندي، آزمایش نفوذ استاندارد، ظرفيت باربري.

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نقشه پهنه بندي , آزمایش نفوذ استاندارد , ظرفيت باربري ,
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي خاك هاي مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهاي درجا و آزمایشگاهی

خلاصه
بررسی خاك هاي مسئله دار از آن جهت ضرورت دارد که در بسیاري از کشورها از جمله ایران، به خاك هایی برخورد شده که در وضع عادي مشکلی نداشته و از قابلیت خوبی برخوردارند اما با تغییر برخی پارامترهاي محیطی چون رطوبت و تنش، تغییر شکل هاي مهم و گاهی ناگهانی در این نوع خاك ها پدیدار می شود. این گونه تغییرها می تواند بناهایی را که بر روي آنها ساخته شده اند از حیز انتفاع ساقط کند. خاك هاي مساله دار بررسی شده عبارتند از: خاك هاي متورم شونده یا آماسی، خاك هاي رمبنده، خاك هاي واگرا. در راستاي این پهنه بندي بانک اطلاعاتی شامل 219 گزارش ژئوتکنیک و 587 گمانه در منطقه به دست آمد. متعاقباً نقشه پایه ژئوتکنیکی بر اساس اطلاعات زمین شناسی، ژئومرفولوژي، توپوگرافی، شیب، منابع و قابلیت اراضی، عکس هاي هوایی و تصاویر ماهواره اي ایجاد شد. پهنه ها با توجه به نوع رسوبات، سطح آب زیر زمینی و داده هاي گمانه ها شامل آزمایش نفوذ استاندارد، طبقه بندي و دانه بندي خاك، حدود اتربرگ، درصد رطوبت، پارامترهاي مقاومت برشی خاك و بر اساس روابط تجربی با توجه به مشخصات شناخته شده مکانیکی و ژئوتکنیکی تشخیص داده شدند.


کلمات کلیدي:

پهنه بندي، خاك هاي مسئله دار، آزمایش نفوذ استاندارد، گیلان، مازندران، گلستان

نویسندگان :

عطا جعفري شالکوهی ، بهروز گتمیري ، علیرضا عالم زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پهنه بندي , خاك هاي مسئله دار , آزمایش نفوذ استاندارد , گیلان , مازندران , گلستان ,
:: بازدید از این مطلب : 763
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 5 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاك با استفاده از نتايج آزمايش نفوذ استاندارد با برنامه نويسي بيان ژني (Gene Expression Programming)

روانگرايي خاک ناشي از زلزله يکي از مسائل مهم و پيچيده مهندسين ژئوتکنيك مي باشد كه در هنگام زلزله، آسيب های قابل توجهي به سازه ها و مدلي مناسب جهت پيش بيني ضريب اطمينان در برابر ،(GEP)تاسيسات موجود وارد مي نمايد. در اين مقاله، با استفاده از برنامه نويسي بيان ژني روانگرايي ارائه شده است. به منظور توسعه و ارائه مدل، از 774 داده منتشر شده مربوط به زلزله های مختلف استفاده شده است. چهار مشخصه به عنوان (CSR) و ضريب تنش سيکلي (FC%) درصد ميزان ريزدانه ،(N1) عدد اصلاح شده آزمايش نفوذ استاندارد60 ،(M)بزرگي زلزله پارامترهای ورودی در نظر گرفته شده اند. جهت مشخص شدن كارايي مدل پيشنهادی، نتايج حاصل از آن با داده های موجود مقايسه شده  است. نتايج بيانگر دقت بسيار خوب معادله پيشنهادی مي باشد.


کلمات کلیدی:

روانگرایی خاك، آزمایش نفوذ استاندارد، برنامه نویسی بیان ژنی

نویسندگان :

امین کشاورز (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

محمد جواد نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرایی خاك , آزمایش نفوذ استاندارد , برنامه نویسی بیان ژنی ,
:: بازدید از این مطلب : 1109
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روابط تجربیبین عدد نفوذ استاندارد و زاویهی اصظکاک داخلی خاک

با پيشرفت جوامع بشری و گسترش ساخت و ساز، تمایل برای ساخت مجتمعهای بلندمرتبه افزایش یافته و این امر ضرورت بررسي هرچه دقيقتر شرایط ساختگاه را نشان ميدهد. تعيين روابط بين پارامترهای خاک همواره از دغدغه های اصلي مهندسين ژئوتکنيک بوده است. به دليل پيچيدگي در رفتار ذاتي خاک، بررسي روابط بين پارامترهای خاک امری بسيار دشوار و البته مفيد ميباشد كه نتایج حاصل از آن ميتواند كمک شایاني به علم ژئوتکنيک ارائه دهد. زاویه ي اصطکاک داخلي خاک یکي از مؤلفه های اصلي برای نشان دادن مشخصه های مقاومتي خاكهای درشتدانه مي باشد و با انجام آزمایشهایي نظير سهمحوری و یا برش مستقيم برروی نمونه های خاک بدست ميآید . در این مقاله سعی به بررسی عملی آزمایش نفود استاندارد در ارتباط با مقاومت برشی خاکهای دانهای پرداخته شده و همچنین پس از مقایسهی سایر روابط تجربی با یکدیگر، سعی برارائه رابطهی تجربی دقیقیجهت تخمین زاویهی اصطکاک داخلی خاک براساس عدد نفوذ استاندارد شده است .


کلمات کلیدی:

زاویهی اصطکاک داخلی خاک، آزمایش نفوذ استاندارد، مقاومت برشی خاک

نویسندگان :

عیسی شوشپاشا (استادیار دانشگاه صنعتی بابل)

ایمان امیری (کارشناس ارشد خاک و پی مؤسسه صنعتی مازندران)

حسین ملاعباسی (دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زاویهی اصطکاک داخلی خاک , آزمایش نفوذ استاندارد , مقاومت برشی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1297
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

ارائه رابطه جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی ماسه انزلی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد

یکي از معمول ترین آزمایش هاي صحرایي جهت تعيين خصوصيات خاک، آزمایش نفوذ استاندارد مي باشد. از جمله مزیتهاي مهم این آزمایش این است كه كم هزینه بوده و طي زمان كمتري نسبت به سایر روشهاي آزمایشگاهي به نتيجه مطلوب مي رسد و همچنين مي توان آن را براي تمام انواع خاک و سنگ ضعيف به كار برد. در این تحقيق به بررسي عملي آزمایش نفوذ استاندارد در ارتباط با مقاومت برشي خاک هاي دانه اي پرداخته شده و سعي شده است روابط مربوط به زاویه اصطکاک داخلي خاكهاي ماسه اي و عدد نفوذ استاندارد از روي اطلاعات جمع آوري شده و آزمایش هاي سه محوري انجام شده روي نمونه هاي اخذ شده از مناطق مختلف بندر انزلي ارائه شوند. سپس ميان نتایج به دست آمده با روتبط موجود كه غالباً خطي با ضرایب متفاوت مي باشند مقایسه صورت گرفته است كه امکان ارائه رابطه با كمترین خطا براي ماسه انزلي فراهم گردد. نتایج حاصل نشان مي دهد كه داده ها از یک نمودار خطي پيروي مي كنند كه مي توان ضرایب آنها را درونيابي كرده و در رابطه 0.46 60 18 ارائه داد و با رسم نمودار و N مقایسه آن با روابط ارائه شده پيشين این نتيجه حاصل مي شود كه رابطه فوق بيشترین قرابت را با رابطه بولز 1996 دارا بوده و با دقتبهتري زاویه اصطکاک داخلي را تخمين مي زند.


واژه های کلیدی :

ماسه انزلی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سه محوری، زاویه اصطکاک داخلی

نویسندگان :

علی قربانی (استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه گیلان)

نیما نظرپور (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه گیلان)

هادی حسن زاده شوئیلی (دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشکده فنی دانشگاه گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه انزلی , آزمایش نفوذ استاندارد , آزمایش سه محوری , زاویه اصطکاک داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1636
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه