<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پنج مورد آزمایش مقیاس کامل در پیش بینی رفتار بار-جابجایی شم عها با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط (CPT) و روش الما نهای منفصل

پيش بيني ظرفيت باربری و رفتار بار - جابجایي شمع ها تحت اثر بار محوری یکي از مسائل مهم در مهندسي ژئوتکنيک به شمار مي رود. در این مقاله با بررسي رفتار بار - جابجایي شمع های تحت اثر بار محوری، مدلي برای پيش بيني رفتار بار -جابجایي شمع ها در خاک های ماسه ای و رسي ارائه شده و با بهره گيری از روش عددی المان های منفصل، منحني تغييرات بار - (CPT) است. در این مدل با استفاده از داده های آزمایش نفوذ مخروط جابجایي شمع پيش بيني و ترسيم مي شود. به منظور صحت سنجي مدل ارائه شده، مجموعه ای از داده ها شامل 5 نمونه آزمایش بارگذاری شمع در مقياس واقعي و نتایج آزمایش نفوذ مخروط در مجاورت آنها مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت با مقایسۀ نتایج ب هدست آمده در این پژوهش و نتایج واقعي، كارایي مناسب مدل تأیيد مي شود.


کلمات کلیدی:

رفتار بار-جابجایی شمع، روش الما نهای منفصل، آزمایش نفوذ مخروط

نویسندگان :

ابوالفضل اسلامی (د انشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه امیرکبیر)

مهدی ویس کرمی (ا ستادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه گیلان)

محسن جمال باشی (د انشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار بار , جابجایی شمع , روش الما نهای منفصل , آزمایش نفوذ مخروط ,
:: بازدید از این مطلب : 1500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین ظرفیت باربري جداري پی هاي عمیق با استفاده از داد ههاي اصطکاکی آزمایش CPTu با نگاهی به تاثیر عوامل ابعادي

در سال هاي اخیر استفاده از آزمایش نفوذ مخروط به دلیل سادگی ، سرعت ، قابلیت اطمینان و اقتصادي بودن آن به یکی از مهم ترین آزمایشات درجا در مهندسی ژئوتکنیک تبدیل گشته و به دلیل تشابهات موجود بین مخروط نفوذي و شمع، استفاده از آن در طراحی و بخصوص تعیین ظرفیت باربري پی هاي عمیق رایج می باشد. اما ابعاد مخروط نفوذي و شمع و همچنین سرعت نفوذ آن ها در خاك در مقیاس هاي متفاوتی نسبت به یکدیگر می باشند. به منظور مرتبط نمودن مقادیر و شمع مورد بررسی قرار CPT مقاومت جداره شمع به مقاومت اصطکاکی پنترومتر، تاثیر ابعادي موجود بین جداره گرفته و روشی جهت تعیین ظرفیت باربري جداري پی هاي عمیق با درنظر گرفتن تاثیرات ابعادي ارائه گردید. پایگاه جمع آوري گردیده و سپس روش CPT اطلاعاتی شامل 42 مورد عملی از آزمایش بارگذاري شمع به همراه پروفیل پیشنهادي به همراه پنج روش دیگر مورد محک و ارزیابی قرار گرفت. روش پیشنهادي دقت نسبتا بالاتري را نسبت به روش هاي فوق در تعیین ظرفیت باربري جداري پ یهاي عمیق نشان داد.


کلمات کلیدي:

پی هاي عمیق، آزمایش نفوذ مخروط، تاثیر ابعادي، ظرفیت باربري جداري، مقاومت اصطکاکی1

نویسندگان :

امین امینی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، دانشگاه گیلان)

ابوالفضل اسلامی (دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی هاي عمیق , آزمایش نفوذ مخروط , تاثیر ابعادي , ظرفیت باربري جداري , مقاومت اصطکاکی 1 ,
:: بازدید از این مطلب : 1353
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 16 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نسبت آب منفذي (2 u)در آزمایش (qc) به مقاومت نوك مخروط CPTu 

آزمایش نفوذ مخروط یعنی مقاومت نوك مخروط CPTu مطرح میباشد. در این تحقیق به بررسی نسبت دو پارامتر به دست آمده ازآزمایش و فشار آب منفذي در برآورد پتانسیل روانگرایی پرداخته میشود. براي این منظور دادههاي بهدست آمده از آزمایش در 16 سایت مختلف از کشورهاي ترکیه و تایوان که رخداد زلزله و نیز روانگرایی را تجربه کرده بودند، مورد  CPTuاستفاده قرار گرفته است. نتایج ابتدا با روش رابرتسون- راید مورد تحلیل روانگرایی قرار گرفته و سپس دادههاي مناسب جهت ارزیابی نسبت فشار آب منفذي به مقاومت نوك مخروط بکار گرفته شدهاند. نتایج بدست آمده نشان میدهد میتوان از این نسبت به عنوان معیاري جهت روانگرایی استفاده نمود.

کلمات کلیدي:

آزمایش نفوذ مخروط، روانگرایی، فشار منفذي (u2 ) ،مقاومت نوك مخروط

نویسندگان :

محمدرضا کنگرانی فراهانی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک، عضوکمیته ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم)

مهدي خداپرست (استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش نفوذ مخروط , روانگرایی , فشار منفذي (u2 ) , مقاومت نوك مخروط ,
:: بازدید از این مطلب : 1471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 13 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه