<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تاثير نوع دانه بندي بر حساسيت رطوبتي مخلوط هاي آسفالتي گرم

خلاصه
از آنجا كه در مخلوط هاي آسفالتي ،تماس با آب به دليل نفوذ آب از ميان خلل و فرج روسازي و همچنين نفوذ و نشت آب از طريق درزها وتركهاي موجود در روسازي ، امري اجتناب ناپذير است مسئله مقاومت و عملكرد مخلوط هاي آسفالتي در برابر آب بايد مطالعه و بررسي شود .براي بررسي تأثير رطوبت بر عملكرد مخلوط هاي آسفالتي در آيين نامه هاي مختلف، معيارهايي چون مقايسه مقاومت مارشال (استحكام) ومقاومت كششي غير مستقيم در دو حالت مرطوب (اشباع) و خشك در نظر گرفته شده است . در اين پژوهش چند نوع دانه بندي از سنگدانه ها در نظر گرفته شده و عملكرد آنها از لحاظ حساسيت رطوبتي طبق آخرين روشهاي استاندارد بررسي مي شود.


كلمات كليدي :

آسفالت . حساسيت رطوبتي . نوع دانه بندي . خرابي روسازي . عملكرد

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسفالت , حساسيت رطوبتي , نوع دانه بندي , خرابي روسازي , عملكرد ,
:: بازدید از این مطلب : 425
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی مخلوط آسفالتی گرم حاوی پشم سنگ

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آسفالت . پشم سنگ . افزودنی . خصوصیات دینامیکی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسفالت , پشم سنگ , افزودنی , خصوصیات دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 468
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ترکهای حرارتی در روسازی های آسفالتی به روش المان محدود

خلاصه
ترکهای حرارتی همچنان به عنوان مهمترین عامل خرابی روسازی های آسفالتی در مناطق سردسیر میباشد.مهمترین عامل ترکهای حرارتی، تجمیع تنشها و کرنشهای ناشی از کاهش دما در روسازی میباشد، که ممکن است از میزان تنش کششی مجاز یا محدوده کرنش مجاز سازه روسازی عبور نموده و باعث ایجاد ترک در مخلوط آسفالتی گردد. سالانه هزینه های سنگینی برای ترمیم خرابی های ناشی از ترکهای حرارتی درکشور انجام میگردد. در این مطالعه، با مدلسازی المان محدود ترکهای حرارتی در نرم افزار آباکوس، تاثیرات تغییر در مشخصات مصالح و مشخصات سازه ای روسازی در ترکهای حرارتی روسازی، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گردید که تغییر در مدول ارتجاعی لایه آسفالتی باعث افزایش درضریب تنش مد اول در نوک ترک میگردد. همچنین افزایش ضخامت لایه رویه نیز تا محدوده ای باعث افزایش این ضریب میگردد، لیکن در ضخامتهای بالاتر از این مقدارمشخص، تغییری در تنش و کرنشهای نوک ترک فرضی مشاهده نمیگردد.


کلمات کلیدی:

روسازی، آسفالت، ترکهای حرارتی، مدلسازی،المان محدود

نویسندگان :

جلال اصغری ، منصور فخری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روسازی , آسفالت , ترکهای حرارتی , مدلسازی , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 584
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی روند تولید واستفاده از خرده لاستیک هاي فرسوده در بتن،آسفالت و قطعات بتنی

خلاصه
باتوجه به افزایش روز افزون استفاده از خودروها،به تبع آن تولید لاستیک هاي فرسوده نیز افزایش پیدا نموده است. بعنوان مثال تنها در ایالات متحده هر سال 270 میلیون لاستیکفرسوده تولید میگرددودر کشور ما نیز تخمین زده میشود که هر سال بیشاز 10 میلیون تایر فرسوده از دایره مصرف خارج شود.بازیافت این لاستیک ها وپژوهش در خصوص استفاده بهینه از آنها از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از راههاي موثر استفاده وکاربرد این مواد در مهندسی عمران است. در این مقاله سعی شده است روند بازیافت لاستیک هاي فرسوده با توجه به بازدید عینی صورت گرفته وهمچنین ذکر برخی ازتحقیقات صورت گرفته در خصوص بررسی خصوصیات بتن حاوي ذرات خرده لاستیکی واستفاده خرده لاستیک در آسفالت آورده شودودر نهایت تولید آزمایشی جدول پرسی با استفاده از خرده لاستیک صورت گیرد.


کلمات کلیدي:

خرده لاستیک، بتن، مقاومت فشاري، آسفالت.

نویسندگان :

عبدالکریم عباسی دزفولی ،رضامنابی ، علی سلیمانی ورپشتی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خرده لاستیک , بتن , مقاومت فشاري , آسفالت ,
:: بازدید از این مطلب : 680
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خصوصیات تراکمی ترکیبات ضایعات آسفالت وبتن تثبیت شده با سیمان برای استفاده در لایه اساس

همه ساله حجم زیادی ازبتن حاصل ازتخریب ساختمانها، و یا نخاله های ساختماني و آسفالتهای كنده شده ازلایه های روسازی راهها، انباشته مي شود كه باعث آلودگي محيطزیست ميشوند. ازطرف دیگر تهيه مصالح مناسب برای ساخت لایه های اساس و زیراساس، در خيلي ازمناطق با مشکل همراه بوده و هزینه زیادی به همراه دارد. از اینرو ٬ دراین تحقيق بررسي خواص تراكمي مواد ضایعاتي در ساخت لایه اساس این مواد با نسبتهای مختلف با هم تركيب شده و هركدام از تركيبات با مقادیر مختلف سيمان تثبيت شده و مشخصات تراكم آنها مورد بررسي قرارگرفته اند تا امکان استفاده از این تركيبات در لایه اساس مورد ارزیابي قرار گيرد. نتایج نشان دهنده این است كه مشخصات تراكمي مواد تثبيت شده متاثر ازدرصد هركدام ازاجزاء بتن وآسفالت و درصد سيمان ميباشد.


کلمات کلیدی:

آسفالت ٬ بتن ٬ ضایعات ٬ تثبیت ٬ سیمان

نویسندگان :

امیرشایسته فر (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک وپی ٬ دانشگاه زنجان)

حسن طاهرخانی (استادیارگروه عمران ٬ دانشگاه زنجان)

فرهنگ فرخی (استادیارگروه عمران ٬ دانشگاه زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسفالت , بتن , ضایعات , تثبیت , سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 1456
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 آذر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه