<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طریقه صحیح نمونه گيري جهت پاكسازي زمینهاي آلوده

امروزه علي رغم رشد سريع تکنولو ژی بشری محيط زيست در وضعيت بسيار بحراني در سطوح ملي قرار گرفته است. در اين ميان خاک به عنوان بخشي فعال از محيط زيست كه ارتباط تنگاتنگي با فعاليت های بشری دارد نيز از اين آلودگي ها مصون نبوده است. با توجه به اينکه عدم شناسايي دقيق سايت آلوده، نوع و ميزان و نحوه توزيع طولي و عمقي آلاينده ها، محل قرار گيری منابع آلاينده، نوع و بافت خاک و بسياری اطلاعاتمرتبط با سايت، منجر به افزايش هزينه ها و كاهش راندمان عمليات پاكسازی مي گردد، انجام صحيح عمليات نمونه گيری، به عنوان مهمترين ابزار جهت شناسايي دقيق سايت و طراحي عمليات پاكسازی ضروری مي باشد. در اين مقاله نحوه صحيح نمونه گيری، انتخاب الگوی نمونه گيری، نحوه تعيين عمق و تعداد و چگونگي توزيع نمونه ها، روش ها و تجهيزات نمونه گيری، جهت بهينه سازی عمليات پاكسازی مورد مطالعه قرارگرفته است.


كليد واژه ها :

آلودگی خاک، نمونه گيري، شناسايی سايت، پاكسازي، بهينه سازي

نویسندگان :

افسانه صالحيان (كارشناسی عمران خاک و پی، دانشگاه تبريز)

مونا سليمانی (دانشجوي كارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشگاه محقق اردبيلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی خاک , نمونه گيري , شناسايی سايت , پاكسازي , بهينه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 1742
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاومت برشی و رفتار تنش-کرنش خا کهای آلوده

چند آزمایش فشار همه جانبه بر روی خاک ها ی ریزدانه ی آلوده به مقادیر گوناگون مواد شيميایي، حاكي از كاهش مقاومت برشي و رفتار تنش-كرنش بودند. این مشاهدات به تغييرات در ثابت دی الکتریک و گراونروی مایع منفذ ی مربوط مي شود. آزمایش های سه محوری تحکيم یافته زهکشي شده بر روی خاک درشت دانه رفتار مشابهي را نشان داد، هرچند خاک های درشت دانه، هيچ فعل و انفعال فيزیکوشيميایي ميان خاک و مایع منفذ نشان نم يدهند. این امر به فعل وانفعالات مکانيکي در برخوردهای ذره ای در اثر افزایش روغني شدن به دليل مایعات منفذ چسبناک مربوط است. در مورد خاک های ریزدانه، كاهش مشاهده شده در مقاومت برشي به اثرات فيزیکوشيميایي ناشي از كاهش در ثابت دی الکتریک و فعل و انفعالات مکانيکي ناشي از گرانروی مایعات منفذی مربوط مي شود. مشاهدات نشان م يدهند كه كاهش فعل و انفعالات فيزیکوشيميایي تحت تأثير فعل و انفعالات مکانيکي قرار گرفته است. آزمایش های لای رس دار نشا ندهنده ی كاهش اندک مقاومتبرشي است كه معلوم مي كند اثر شبکه، بسيار ناچيز است.


واژگان کلیدی:

مقاومت برشی، رفتار تنش-کرنش، آلودگی خاک، گرانروی مایع منفذی، فعل و انفعال فیزیکوشیمیایی، ثابت دی الکتریک

نویسندگان :

عبدالحمید مهرداد (استادیار گروه ژئوتکنیک ، دانشکده عمران ، دانشگاه گیلان)

پیمان غلامی فرد (دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشکده فنی ، علوم تحقیقات همدان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , رفتار تنش کرنش , آلودگی خاک , گرانروی مایع منفذی , فعل و انفعال فیزیکوشیمیایی , ثابت دی الکتریک ,
:: بازدید از این مطلب : 1659
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مخاطرات زمین شناسی زیست محیطی متروی تبریز

جمعيت كلان شهرهای ایران طي دهههای اخير با شتاب بيشتری زیاد شده و لذا موضوع حمل و نقل شهری به صورت مسئلهای مهم درآمده است. احداث خطوط مترو به خصوص به صورت تونلي، یکي از روشهای اساسي حل مشکل ترافيک سنگين چنين كلان شهرهایي است. حفر تونل مترو در زمينهای سست مناطق شهری موارد و مسائل مختلفي در پي دارد. در شهر تبریز مترو در امتداد 4 خط اصلي در حال احداث است كه بيشتر بخشهای آن تونلي خواهد بود. با توجه به اهميت ابنيه تاریخي و بافت قدیمي شهر تبریز، توجه به تأثير حفر این تونلها بر محيط شهر، از جمله نشست سطح زمين، ضروری است. هدف این مقاله، بررسي مشکلات زمين شناسي زیست محيطي ناشي از احداث مترو در شهر تبریز مي باشد. مطالعه حاضر بر اساس بررسيهای ميداني و آزمایشگاهي به شناخت مخاطرات زمين شناختي زیست محيطي مترو تبریز مثل فرونشست زمين و خاكهای آلوده به فوم حاصل از حفاری تونلهای مترو و تاثير تونل بر وضعيت آبهای زیرزميني پرداخته و در نهایت راهکارهای مدیریت زیست محيطي جهت كاهش بروز اثرات وارده بر محيط زیست ارائه شده است . بر اساس مطالعات انجام شده بر روی تونلهای حفر شده در برخي نقاط شهر، نشستهایي رخ داده كه این نشستها به خصوص بر بافت قدیمي شهر مشکل آفرین است. همچنين بر اساس مطالعات آزمایشگاهي انجام شده، خاک آغشته به فوم كه از حفاری تونلها بدست ميآید، در محيط آلودگي ایجاد كرده و برای رشد گياه مناسب نيست.


کلمات کلیدی:

مترو تبریز، آلودگی خاک، ارزیابی اثرات زیست محیطی، نشست سطح زمین

نویسندگان :

مریم عنبری (دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه تبریز)

ابراهیم اصغری کلجاهی (استادیار گروه زمینشناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز)

قدرت برزگری (استادیار گروه زمینشناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مترو تبریز , آلودگی خاک , ارزیابی اثرات زیست محیطی , نشست سطح زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 1747
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مطالعه موردی بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر پارامترهای ژئوتکنیکی خاك ریزدانه رسی در بندر دیلم ایران

طي گزارشهای دریافتي در بهمن ماه سال 0139 بر اثر شکستگي لولههای انتقال نفت در بندر دیلم، نشتي فراواني در محل رویت گردید كه كارشناسان مربوطه به محل مورد نظر اعزام شدند. نشت حاصل از شکستگي لولهها آلودگي فراواني را در خاک منطقه پدید آورد. این آلودگي در روز اول فقط به خاک منتقل گردید. با توجه به آزمایشهای انجام گرفته در محل نفت خام ميتواند سبب تغييراتي در پارامترهای ژئوتکنيکي خاک شود. در این تحقيق تاثير نفت خام بر تراكمپذیری، پلاستيسيته و پارامترهای مقاومتي خاک ریزدانه رسي آن منطقه بررسي گردیده است. در نهایت نتایج نشان دهنده این موضوع است كه با افزایش ميزان آلودگي نفتي، تراكمپذیری خاکهای ریزدانه رسي افزایش و پلاستيسيته و مقاومتدر این خاکها كاهش ميیابد، كه ميزان كاهش مقاومت در تنشهای تحکيمي بالاتر نمایانتر ميشود. در این مقاله به بررسي تاثيرات آلودگي نفتي بر روی خاک ریزدانه رسي منطقه بندر دیلم پرداخته شده است و در انتها نتایج حاصله بيان گردیده است .


کلمات کلیدي:

نفت خام، آلودگی خاک، نشت نفت، پارامتر ژئوتکنیکی، بندر دیلم

نوسندگان :

سعید حکیمیان (دانشجویی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان)

سید حسن فروزنده (دانشجویی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

سید عبداله پورتنگکی (دانشجویی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان )

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نفت خام , آلودگی خاک , نشت نفت , پارامتر ژئوتکنیکی , بندر دیلم ,
:: بازدید از این مطلب : 1309
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 تير 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه