<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدل های پراکنش آلودگی هوا : تاریخچه، مبانی ریاضی، نرم افزارها و نحوه انتخاب یک مدل مناسب

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدل پراکنش . آلودگی هوا . مدل سازی . پراکنش اتمسفری

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل پراکنش , آلودگی هوا , مدل سازی , پراکنش اتمسفری ,
:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 26 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر تغییر ارتفاع ساختمان های مسکونی بر میزان مصرف انرژی و آلودگی هوا

خلاصه
امروزه در دنیا محیط زیست به عنوان محور توسعه ی پایدار مبنای هرگونه اقدامی قرار دارد و در این بین هرگونه مصرف نا صحیح انرژی و ایجاد آلایندگی به تضعیف این موتورمحرک منجر خواهد شد. از طرفی دیگر افزایش ارتفاع ساختمان ها پاسخی به رشد روزافزون جمعیت شهرنشین و استفاده ی حداکثر از سطح زمین در شهرها می باشد. ساختمان های بلند به واسطه ی ابعادشان، ملزومات خاصی را در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداری می طلبند که آن ها را از دیگر ساختمان های متداول متمایز می کند. در این پژوهش نوآورانه، باتوجه به این که بخشی اعظم ازمصرف انرژی کشور مربوط به کاربری مسکونی می باشد، تأثیر تغییر ارتفاع این ساختمان ها بر مصرف انرژی و به تبع آن آلوگی هوا، با روش بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و تطبیق و قیاس آن با نمونه های موجود، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج کاربردی حاصله ارایه گردیده است.


کلمات کلیدی:

ارتفاع ساختمان های مسکونی، آلودگی هوا، بهینه سازی مصرف انرژی، محیط زیست، بلندمرتبه سازی

نویسندگان :

امین قربانی  ، مریم قربانی  ، کسری عقلی مقدم

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارتفاع ساختمان های مسکونی , آلودگی هوا , بهینه سازی مصرف انرژی , محیط زیست , بلندمرتبه سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 544
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی وارونگی دما(اینورژن) و اثر آن روي آلودگی کلان شهرها

خلاصه
پایداري جوي ناشی از وارونگی دمایی یکی از مهمترین علل افزایش پتانسیل آلودگی هوا بخصوص در کلانشهرها است. به طور طبیعی در لایه تحتانی جو(تروپوسفر) با افزایش ارتفاع، دما بطور آدیاباتیک خشک(بیدررو) کاهش مییابد، یعنی هواي سطح زمین که در مجاورت زیستکره واقع شده گرمتر از سطوح بالاتر است، لذا در چنین شرایطی نوسانات عمودي جو به راحتی مهیا شده و هواي سطح زمین با هواي پاك و پاکیزه سطوح بالایی جابجایی صورت داده و تهویه طبیعی به این شکل انجام میگیرد. اگر شرایط به گونهاي باشد که با افزایش ارتفاع دما نیز افزایش یابد، یعنی هواي مجاور سطح زمین سردتر از سطوح بالایی باشد، در این حالت جابجایی عمودي جو متوقف شده و هواي سطح زمین به حالت پایدار مسکوت میگردد، به چنین حالتی وارونگی دمایی یا اینورژن گفته میشود، و از آنجاییکه منابع آلاینده هوا به طور دائم آلایندههاي خود را در داخل لایه سطحی تزریق میکنند، غلظت آلایندهها در این شرایط به شدت افزایش مییابد . آلودگی هوا زمانی به شدیدترین حد خود میرسد که پدیده وارونگی، با ارتفاع کم و براي مدت طولانیتر در هواي شهر باقی بماند. در واقع لایه اینورژن با ارتفاع کم و مدت زمان مدید، حائل پایدار و ساکنی ایجاد میکند که مانع اختلاط این سطح با سطوح بالایی شده و با افزایش غلظت آلایندهها در زیر آن، آلودگی هوا تشدید میشود. وارونگی هوا به معناي تغییر یا انحراف هوا از وضعیت موجود به حالتی دیگر به علت ارتفاع میباشد که در بیشتر موارد به وارونگی دمایی مربوط بوده و منجر به تهدید سلامتی انسان ها میشود. این پدیده همچنین میتواند باعث جلوگیري از پدیده انتقال حرارت جابجایی گردد. وارونگی هوا به طور عمده باعث یخ زدن باران در مناطق سردسیر میشود. وارونگی دمایی بسته به نوع تشکیل و عوامل بوجودآورنده، به چهار دسته تقسیم میشود: تابشی، توربولانسی، فرونشینی و جبههاي. در این مقاله پس از بررسی عوامل بوجود آورنده وارونگی و انواع آن، اثرات این پدیده در آلودگی هوا و سایر عوامل زیانآور براي محیط زیست در یک کلانشهر مطرح میشود.


کلمات کلیدي:

آلودگی هوا، وارونگی دما، کلانشهرها

نویسندگان :

مسلم بور

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی هوا , وارونگی دما , کلانشهرها ,
:: بازدید از این مطلب : 592
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد سبزینه ها و گیاهان براي رفع آلاینده هاي اصلی هوا

خلاصه
با توسعه شهرنشین ی و مکانیزه شدن زندگی امروزي همگام با پیشرفت روز افزون تکنولو ژي آلاینده هاي زیست محیطی بصورت موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده است . یکی از راهکارههاي بسیار مناسب در رفع این آلاینده ها استفاده از سبزینه ها و پوشش گیاهی می باشد. که در ضمن رفع این آلودگیها اثر سوئ ی بر محیط زیست نداشته و مهمترین دستآورد آن گام به سوي توسعه پایدار می باشد . در این مقاله سعی بر آن بوده که کاربرد و اهمیت پوشش گیاهی در جهت رفع آلایندهاي مهم هوا مانند اکسیدهاي کربن، اکسیدهاي نیتروژن، اکسیدهاي گوگرد، ازن، ذرات معلق و عناصر سنگین مثل سرب مورد بررسی قرار گیرد. هر چند که نوع پوشش گیاهی یا نوع برگ درختان در جذب مونوکسید کربن بسیار موثر است تحقیقات زیادي دال بر حذف این آلاینده از هوا توسط گونه هاي مختلف گیاهی صورت پذیرفته است . در گیاهان مکانیسم جذب اکسیدهاي گوگرد توسط برگ با ورود به روزنه است و همچنین از طریق رطوبت سطحی سبزینه ها و گیاهان نیز از اتمسفر حذفمی گردند. اکسیدهاي نیتروژن نیز توسط برخی گونه هاي گیاهی جذب می شوند و بصورت نیترات در خاك ذخیره می گردند که متعاقبا بعنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند . نقش کمربند سبز (ریه هاي شهري ) در جهت ک اهش ذرات معلق هوا بر کسی پوشیده نیست. طبق تحقیقات انجام شده همبستگی معنی داري بین غلظت سرب با پوشش گیاهی در نواحی شهري وجود دارد که بیانگر این مطلب است که گیاهان سرب را از هوا جدا کرده و در خاك تثبیت می کنند . با توجه به اهمیت پوشش گیاهی در رفع آلاینده هاي هوا باید طرح هاي مناسب با گونه هاي گیاهی خاص وبا در نظر داشتن جمیع شرایط در گسترش فضاي سبز هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.


کلمات کلیدي:

آلودگی هوا، مدرنیزه شدن، توسعه پایدار، پوشش گیاهی،گیاه پالایی

نویسندگان :

سید مصطفی حسینی شاد ،  محمد حسین صیادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی هوا , مدرنیزه شدن , توسعه پایدار , پوشش گیاهی , گیاه پالایی ,
:: بازدید از این مطلب : 676
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

فیلتراسیون زیستی، راهکاري موثر در تصفیه هوا

خلاصه
کنترل آلودگی هوا به دلیل اثرات نامطلوب زیست محیطی آن از قبیل گرمایش جهانی، وقوع باران هاي اسیدي، اترات نامطلوب بر سلامتی انسان و همچنین تغییر اقلیم، همواره مورد توجه بوده است. فیلتراسیون زیستی یکی از تکنولوژي هاي نسبتا جدید جهت تصفیه جریان گاز یا هواي آلوده می باشد که اساس آن به کارگیري میکروارگانیزم هاي رشد یافته در یک محیط مناسب و عبور دادن گاز یا هواي آلوده از این محیط و در نتیجه جذب آلودگی ها توسط محیط و مصرف توسط میکروارگانیزم ها می باشد. تخریب زیستی همراه با جذب فیزیکی، جذب سطحی، واجذبی و پراکنده شدن و پخش شدن مکانیسم هاي اصلی حذف آلودگی ها از جریان گاز آلوده در این سیستم می باشد . در کنترل آلودگی هوا و بوي منتشره از بسیاري از صنایع از قبیل صنایع غذایی، تولید کمپوست، صنایع شیمیایی و تصفیه خانه هاي فاضلاب به طور موثر از فیلتراسیون زیستی استفاده شده است. در این مطالعه به بررسی افت فشار ، آهنگ بارگذاري، ، pH ، پارامترهاي طراحی و شرایط راهبري این سیستم از جمله عمق و ماده بستر، میزان رطوبت، دما پیش تصفیه، مدت زمان ماند گاز و تامین اکسیژن و مواد مغذي به منظور راهنمایی در انتخاب پارامترهاي مناسب طراحی و ایجادبین 6 تا 8، دما بین 10 تا pH ، 20 وزنی %- شرایط بهره برداري مناسب پرداخته ایم. عمق در گستره 1 تا 5 متر، رطوبت به میزان % 60 40از شرایط رایج در راهبري فیلترهاي زیستی می باشد. ماده مورد استفاده در بستر فیلتر، میزان رطوبت و زمان ماند گاز در   C فیلتر از اصلی ترین پارامترهاي طراحی هستند که باید به درستی تعیین شوند. با توجه به تعدد پارامترهاي طراحی، تنوع آلاینده ها و متنوع بودن شرایط راهبري سیستم، توصیه می شود که قبل از طراحی این سیستم، آزمایشات لازم در سطح آزمایشگاهی و پایلوت به منظور دستیابی به طرح بهینه و موثر انجام شود.


کلمات کلیدي:

فیلتر زیستی، آلودگی هوا، کنترل بو، تصفیه هو

نویسندگان :

رضا کارگر بیده ، محمد حسین صیادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فیلتر زیستی , آلودگی هوا , کنترل بو , تصفیه هو ,
:: بازدید از این مطلب : 676
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 30 مرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه