<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از آناليز برگشتي به منظور محاسبه مقدار آب ورودی به به تونلي در غرب کشور

چكيده
در اين مقاله تلاش شده است تا مقدار آب ورودي به درون تونل انتقال آبي در غرب كشور با استفاده از دادههاي واقعي مشاهده شدهآب در كيلومتراژهاي مختلف و مدلسازي عددي تخمين زده شود. براين اساس ابتدا با استفاده از نتايج آزمايشهاي نفوذپذييري واطلاعات زمينشناسي مقدارآب ورودي به تونل توسط روشهاي تحليلي و عددي )المان مجزا( محاسبه و سپس بااستفاده از آناليزبرگشتي و تدقيق اطلاعات مقدار آب ورودي براي كيلومتراژهاي پيش رو محاسبه شد. نتايج حاصل از معادلات تحليلي و عذددينشان ميدهند كه تا 055 متر ابتدايي تونل آب چنداني وارد تونل نخواهد شد از كيلومتر 055 تا 0055 كه تونل تودهسنگهاي5 ليتر / 5 تا 0 / سازند گرو را قطع ميكند مقدار آب ورودي محاسبه شده به تونل توسطروش عددي و تحليلي به ترتيب در حدود 4بر ثانيه بر متر برآورد شده است با توجه به حفاري تونل تا كيلومتر 0055 و بررسي مشاهدات واقعي نشت آب به تونل، صحت نتايج5 ليتر بر ثانيه بر متر اندازهگيري شده است. با / حد قابل قبولي تاييد شده است براين اساس مقدارآب ورودي به تونل در حدود 9استفاده از اين نتايج و به منظور تدقيق محاسبات براي كيلومتراژ 0055 تا 0055 ، به روش آناليز برگشتي مقادير نفوذپييري تدقيق ومقدار نشت آب براي مسير پيش رو تخمين زده شد كه براين اساس با استفاده از روشهاي تحليلي و عددي براي يك كيلومتر پيش1 ليتر بر ثانيه برآورد شده است كه با توجه به مقدار تجمعي بالاي آن، ميبايست تمهيدات لازم / 5 تا 0 / رو مقدار نشت آب در حدود 6 انديشيده شود.


واژه های کليدی:

تونل . نشت . آناليز برگشتي . المان محدود

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشت , آناليز برگشتي , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 541
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 6 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

مدل كردن روند خرابي در ازمايش برزيلي بر پايه تئوري مكانيك شكست

هدف از اين مقاله ارزيابي آزمايش برزيلي و خرابي در آن از ديدگاه تئوري َمكانيك شكست مي باشد . در ابتدا با انجام تعدادي آزمايش برزيلي با پارامترهاي مختلف ( تغيير در هندسه نمونهها و سرعت بارگذاري ) ، نتايج مورد نياز از آزمايشگاه بدست آمد . براي تعيين مقاومت كششي واقعي سنگ مورد نظر از آزمايش كشش خالص بر روي نمونههاي سنگي استفاده شد . توسط برنامه OOFEM (Object Oriented Finite Element) كه قابليت تحليل با استفاده از مدلهاي مكانيك شكست را دارد و همچنين استفاده از مدل ترك نامعين چرخشي ) ) smeared rotating crack ، آزمايش برزيلي بصورت تئوري مدل گرديد و با انجام آناليز برگشتي، بعضي از پارامترهاي مورد نياز براي برنامه بدست آمد . مقايسه نتايج آزمايشگاهي با نتايج حاصل از برنامه، كارايي و انطباق خوب مدل ترك نامعين چرخشي در تحليل خرابي در مواد ترد و نيمه ترد را نشان ميدهد .

 

كلمات كليدي:

آزمايش برزيلي، آزمايش كشش مستقيم، مكانيك شكست، مدل ترك نامعين چرخشي، آناليز برگشتي، برنامه OOFEM

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش برزيلي , آزمايش كشش مستقيم , مكانيك شكست , مدل ترك نامعين چرخشي , آناليز برگشتي , برنامه OOFEM ,
:: بازدید از این مطلب : 1469
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك تونل متروي خط 2 كرج با استفاده از آناليز برگشتي

عدم انجام مطالعات ژئوتكنيكي كافي و مناسب باعث مي شود تا پارامترهاي ژئوتكنيكي لازم براي انجام تحليل هاي ضروري بادقت كافي همراه نباشند رفتارسنجي دراطراف مقاطع اوليه حفاري با توجه به قرائت مستمر تغييرات و همچنين آناليز برگشتي مي تواند براي تخمين پارامترهاي خاك اطراف تونل براي طراحي در مراحل بعدي استفاده گردد دراين تحقيق پارامترهاي ژئوتكنيكي خاك تونل متروي خط 2 از طريق آناليز برگشتي محاسبه شده است با توجه به خاكي بودن محيط دربرگيرنده تونل از روش تفاضل محدود به منظور تحليل دو بعدي استفاده شده است دراين راستا نتايج همگرايي سنجي انجام شده طي حفاري تونل مترو به عنوان پارامتري براي انجام آناليز برگشتي مورد استفاده قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

آناليز برگشتي، تونل مترو، همگرايي سنجي، نرم افزار FLAC 2D

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسنده:

رضا صفي صمغ آبادي - كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آناليز برگشتي , تونل مترو , همگرايي سنجي , نرم افزار FLAC 2D ,
:: بازدید از این مطلب : 2040
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 6 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه