<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پایدارسازي زمین لغزش دشتگان رودبار( مسیر آزادراه رشت- قزوین)

خلاصه
1 میلیون متر مکعب در مسیر آزادراه رشت قزوین واقع در استان گیلان در سال 1384 به وقوع پیوست که موجب مسدود / زمین لغزش کلان دشتگان رودبار با حجم 5 شدن مسیر و وقفه طولانی در روند اجرائی آن گردید. جنس مصالح در بخش فوقانی توده، ترکیبی از سنگ و خاك بوده که بر روي لایه اي از مخلوط رس و لاي  1بوده است. / مستقر بر سنگ بستر قرار گرفته است. تحلیل پایداري مقطع با آنالیز برگشتی در حالت غیر اشباع، قبل از لغزش حاکی از پایداري توده با ضریب اطمینان 2 تحلیل ها حاکی از آن یود که تراوش آب در بخش ریزدانه در راس و ایجاد ترانشه در پاي شیب، بصورت تواماً علل اصلی لغزش دشتگان رودبار می باشد. لذا در این مقاله مجموعه راهکار هاي پایدار سازي قبل از رانش توده، جهت جلوگیري از وقفه طولانی در روند اجرائی پروژه و همچنین بعد از رانش توده جهت ادامه احداث آزاد راه مورد بررسی قرار گرفته اند، ارزیابی هاي فنی، اقتصادي و اجرائی در هر دو حالت موید برتر بودن گزینه دیوار حائل مهار شده به شمع هاي نگهبان در مقایسه با سایر روشها می باشد.


کلمات کلیدي:

زمین لغزش بزرگ، پایداري شیب ها، آنالیز برگشتی، حائل سازي، شمع نگهبان

نویسندگان :

عبدالله اکرامی راد ، پیام زنگانه رنجبر ، علیرضا پاداشی املشی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین لغزش بزرگ , پایداري شیب ها , آنالیز برگشتی , حائل سازي , شمع نگهبان ,
:: بازدید از این مطلب : 814
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی روش اجرا به کمک آنالیز حساسیت و تحلیل برگشتی ( مطالعه موردی تونل امیر کبیر تهران )

 

بهینه سازی روش اجرا به کمک آنالیز حساسیت و تحلیل برگشتی ( مطالعه موردی تونل امیر کبیر تهران )

 

کلمات کلیدی :

مدل سازی عددی ، آنالیز حساسیت ، آنالیز برگشتی ، تونل امیرکبیر

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدل سازی عددی , آنالیز حساسیت , آنالیز برگشتی , تونل امیرکبیر ,
:: بازدید از این مطلب : 883
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طرح پایدارسازی ترانشه رانشی کیلومتر 700 + 384 قطعه یک راه آهن میانه- اردبیل

محدوده رانشی مورد نظر در شمال باختری ایران، حوالی شهرستان میانه، حد فاصل کیلومتر 384+ 680 تا کیلومتر 760 + 384 قطعه یک راه آهن میانه- اردبیل واقع شده است. پس از پایان یافتن عملیات حفر این ترانشه، بدلیل نامناسب بودن وضعیت لیتولوژی و ژئومکانیکی تودهسنگ، علیرغم اینکه شیروانی یاد شده با شیب ملایم اجرا گردیده، در اثر نفوذ آب حاصل از بارندگیها به جسم ترانشه، رانش نسبتا بزرگی در دامنه سمت راست در طول 80 متر بوقوع پیوسته و حجم قابل توجهی از مصالح دامنه شیروانی بر روی یک سطح شکست قاشقی شکل دچار رانش شده است. در این مقاله پس از بررسی شرایط زمینشناسی، ژئوتکنیکی و عوامل دخیل در ایجاد این رانش، جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ اقدام به آنالیز برگشتی شده و پس از تخمین پارامترهای یاد شده، تحلیل پایداری شیروانی با روش تعادل حدی انجام و پس از بررسی روشهای مختلف پایدارسازی، پیشنهاداتی جهت پایدارسازی محدوده یاد شده ارائه گردیده است.


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری ترانشه، آنالیز برگشتی، رانش زمین، روش تعادل حدی، نرمافزار SLIDE

نویسندگان :

سعید مشکین

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل پایداری ترانشه , آنالیز برگشتی , رانش زمین , روش تعادل حدی , نرمافزار SLIDE ,
:: بازدید از این مطلب : 1754
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل برگشتی وارز یابی تاثری تغیریات تراز مخزن سد بر پایداری زمین لغزش

در سال 89 و پس از یک دوره آبگيری و تخليه مخزن سد، شواهدی مبني بر بازفعالي یک زمينلغزش قدیمي بزرگ در جناح راست سد قلعه چای عجبشير در مجاورت یک روستای مسکوني مشاهده گردید. این زمينلغزش در مرحله مطالعات اوليه سد شناسایي شده و تاثير آب مخزن بر توده ناچيز تخمين زده شده بود؛ اما با توجه به قرار گرفتن زمينلغزش در حاشيه مخزن سد، امکان اثرگذاری آب مخزن به توده درحال لغزش وجود دارد. در این مقاله با استفاده از یک روش تحليل برگشتي پيشنهادی، پارامترهای مکانيکي توده تعيين شده و سپس ميزان تاثيرپذیری توده در حال لغزش از آب مخزن مورد ارزیابي قرار گرفته است. درنهایت با توجه به عدم قطعيتهای موجود تحليل احتمال شيرواني انجام شده است. نتایج حاصل از تحليلها و پایش زمينلغزش نشان دهنده افزایش سرعت حركت پس از اتمام دوره آبگيری و شروع تخليه مخزن ميباشد.


کلمات کلیدي:

زمینلغزش، سد قلعهچاي، آنالیز برگشتی, تاثیر سطح آب مخزن، روشهاي عددي

نویسندگان :

احسان دولت (کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی سهند)

مهرداد امامی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمینلغزش , سد قلعهچاي , آنالیز برگشتی , تاثیر سطح آب مخزن , روشهاي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالز ی برگشتی نتایج حاصل از ابزار دقیق در پروژه بهسازی خاک به روش پیش بارگذاری با استفاده از روش عددی- مطالعه موردی

در پروژه های مهندسي پيش از احداث سازه ها بر روی خاک های نرم و تحکيم پذیر به منظور جلوگر یی از نشس ه تای بزرگ و غ ر ی یكنواخت به سازه مورد نظر، ترم م ی و اصلاح ا ین خاک ها اجتناب ناپذ ر ی است. پیش بارگذاری ه بعنوان یکی از را ی جترین روش های اصلاح خاک های نرم رسي جزو اقتصادیترین و كاراترین آنها مي باشد. پروژه انبار نفت ماهشهر ه بمنظور ذخيره سازی نفت در زمينی به مساحت 50 هکتار واقع در بندر ماهشهر احداث شده است. در این منطقه ه بعلت وجود لایه های زیرسطحي نرم رسي و بالا بودن تراز آب زیرزميني، در اثر اعمال بار مخازن انبارنفت، نشست عمده از نوع نشست تحکيمي مي باشد. به منظور بهسازی خاک در زیر پي مخازن، از روش پيش بارگذاری به كمک خاكریز، همراه با زهکش های نواری با 1متر تا عمق 15 متری استفاده شده است. برای كنترل نتایج محاسباتي و عملکرد مناسب خاكریزها از ابزار دقيق هایي نظير / الگوی مثلثي به فاصله 5 نشست سنج ها و پيزومترها كه در تمامي نقاط خاكریز نصب شده اند بهره گرفته شده است. در این مقاله با استفاده از روش آناليزبرگشتي، به مقایسه پارامترهای اوليه تاثيرگذار ژئوتکنيکي به دست آمده از آزمایش های آزمایشگاهي و صحرایي با نتایج به دست آمده از ابزار دقيق به وسيله نرم افزار پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مي دهد كه مقادیر نشست حاصله از ابزارهای دقيق كمتر از نتایج حاصل از آناليزهای برگشتي ،Settle3D ميباشد. به عبارت دیگر، پارامتر های آزمایشگاهي موثر در نظر گرفته شده برای محاسبات نشست تحکيمي خاک و ارتفاع خاكریزها از مقادیر واقعي اندازه گيری شده بيشتر بوده است.


کلمات کلیدی:

پیش بارگذاری، ابزار دقیق، نشست تحکیمی، آنالیز برگشتی، مخازن انبار نفت

نویسندگان :

حمید علی الهی (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران)

خسرو مهرشاهی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پیش بارگذاری , ابزار دقیق , نشست تحکیمی , آنالیز برگشتی , مخازن انبار نفت ,
:: بازدید از این مطلب : 1252
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 12 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین پارامترهاي ژئومکانیکی مصالح زمین با استفاده از روشآنالیز برگشتی؛ مطالعه موردي تونل خط 2ق طار شهري کرج

جهت تعیین نقاط و محدودههاي با پتانسیل بالاي نشست و خطرآفرین و همچنین طراحی فضاي زیرزمینی و سازه نگهدارنده، از روشهاي عددي استفاده میشود که کارایی و نتایج آن وابستگی بالایی به پارامترهاي ورودي ژئومکانیکی مصالح زمین دارد. مشخصات ژئومکانیکی داراي نامعینات و همچنین تغییرات وسیعی بوده که تعیین دقیق آنها با روشهاي آزمایشگاهی پیچیده و یا آزمایشات برجاي پرهزینه میسر میشود. یکروش کارا و دقیق براي تعیین این پارامترها استفاده از روش آنالیز برگشتی است که در آن با بهره گیري از نتایج حاصل از رفتارنگاري و ثبت عکس  العملهاي برجاي زمین میتوان پارامترهاي واقعی توده دربرگیرنده را تعیین و از آن براي تصحیح طراحی فضاي زیرزمینی و سازه نگهدارنده در فازهاي آتی و پروژههاي مشابه سود جست. در این مقاله سعی شده با استفاده از مدل و نشستهاي ثبت شده در قطعه سوم پروژه خط 2ق طار شهري کرج، PLAXIS سازي عددي توسط نرم افزار پارامترهاي دقیق و برجاي مصالح برآورد و تعیین گردد.


کلمات کلیدي:

آنالیز برگشتی، رفتارنگاري، تونل شهري ، PLAXIS ، نشستسطحی ،

نویسندگان :

حسین یازرلو (کرشناسارشد مکانیکسنگ)

عبدالحمید برامکی (-ک ارشناسمعدن)

داود صالحی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک)

رسول یازرلو (-رشناسارشد زمین شناسی مهندسی)

 

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز برگشتی , رفتارنگاري , تونل شهري , PLAXIS , نشستسطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 1485
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه