<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاهش پاسخ لرزه اي سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال

خلاصه
هدف از تحقیق انجام شده، بررسی اثرات تغییر در نسبت تنظیم میراگرهاي جرمی غیر فعال در مقایسه با یکمیراگر جرمی می باشد . با توجه به اینکه سازه هاي ساختمانی از میرایی کمی برخوردارند، با استفاده ازمیراگرهاي جرمی غیر فعال می توان میرایی سازه ها را افزایش دادکه نتیجه ي آن کاهش پاسخ لرزه اي سازهمی باشد.این تحقیق برقاب بتنی 16 طبقه که معرف یک سازه با ارتفاع متوسط می باشد،متمرکز شده است.شتاب نگاشتهاي مورد استفاده جهت آنالیز تاریخچه زمانی، شتاب نگاشت میدان نزدیک بم و شتاب نگاشتمیدان دور السنترو می باشد .نتایج آنالیز نشان می دهد که با توزیع جرم در طبقات، علاوه بر کاهش قابل قبولدر تغییر مکانها،شتاب طبقات نیز کاهشی در حدود 6 % تا 10 % نسبت به حالت تک جرم دارند. (Matlab) توسط نرم افزارمطلبکلیه محاسبات صورت گرفته است.


کلمات کلیدي:

میراگرهاي جرمی غیرفعال . آنالیز تاریخچه زمانی . کاهش تغییر مکان و شتاب

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگرهاي جرمی غیرفعال , آنالیز تاریخچه زمانی , کاهش تغییر مکان و شتاب ,
:: بازدید از این مطلب : 326
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 6 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی مقادیر درز انقطاع موجود در آیین نامه هاي زلزله براي سازه هاي سطحی با فونداسیونهاي سطحی با درنظرگرفتن اثرات اندرکنش خاك-سازه

خلاصه
درز انقطاع بین دو سازه، به عنوان یکی از راهکارهاي جلوگیري از برخورد سازههاي مجاور هم تحت اثر ارتعاشات ناشی از زلزله معرفی می-گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی کفایت مقادیر درز انقطاع پیشنهادي آییننامههاي معتبر طراحی لرزهاي سازهها در دنیا میباشد؛ که اینمقاله به بررسی سازههاي سطحی به همراه فونداسیونهاي منفرد سطحی با در نظر گرفتن اثرات ساختگاهی و همچنین اثرات اندرکنشخاكوسازه با انجام آنالیز تاریخچه زمانی سه بعدي پرداخته است. به این منظور، تعدادي سازه با مشخصات هندسی و دینامیکی متفاوت برروي چهارنوع خاكو تحت اثر زلزلههاي مختلفمورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که درز انقطاع پیشنهادي آیین نامهها براي جلوگیرياز برخورد سازهها، زمانی که اثرات اندرکنش خاك-سازه لحاظ میگردد، کافی نمیباشد؛ به طوريکه در خاك نرم، مقادیر بیشینه جابجایی سازه تا حدود سه برابر مقادیر درز انقطاع پیشنهادي آییننامه نیز مشاهده شده است.


کلمات کلیدي:

اندرکنشخاك-سازه . درز انقطاع . سازه سطحی . آنالیز تاریخچه زمانی . رفتار لرزهاي

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنشخاك-سازه , درز انقطاع , سازه سطحی , آنالیز تاریخچه زمانی , رفتار لرزهاي ,
:: بازدید از این مطلب : 286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر محتوی فرکانسی زمین لرزه ها بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی

خلاصه
زلزله، یک بارگذاری پیچیدهی دینامیکی به همراه حرکت، در محدودهی وسیعی از فرکانسهاا ایاهاد مهی کنهد محوه ی فرکانسهی نحه ه ی ت زیه دامنهه یحرکات زمین را تشریح مینماید محو ی فرکانسی زلزله بسوه به سام هر فرکانس از کل انرژی آزاد شده در زمینلرزه پاسخ دینامیکی سازهها را تحت تاثیرقرار میدهد در این پژوهش با در نظر گرفون سازهی 9 طبقه بونی با قاب خمشی ویژه، اسوفاده از رک رد شش زلزله ثبت شده در ایسوگاهاایی کهه سهر تم ج برشی در آناا بیشور از 088 مور بر ثانیه است شوابهای حداکثری به نح ی مقیاس شدند که حداکثر مقدار در طیف دامنهه ف ریهه آناها یکسهاد شه د ،اسوفاده از نرم افزار Opensees و اناام آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی اثر محو ی فرکانسی بررسی شده است نوایج نشاد میدهد پاسهخ سهازه بهه محوه ی فرکانسی زلزله ها وابسته  اند .


کلمات کلیدي:

محتوي فرکانسی . طیف دامنه فوریه . آنالیز تاریخچه زمانی . Opensees 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محتوي فرکانسی , طیف دامنه فوریه , آنالیز تاریخچه زمانی , Opensees ,
:: بازدید از این مطلب : 350
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تحلیل پوش اُور( استاتیکی غیر خطی ) مبتنی بر جابجایی نقطه کنترل براي ارزیابی ساختمانهاي فولادي مرتفع در خطر لرزه اي بسیار زیاد

خلاصه
برخی از مطالعات اخیر ، در موثر بودن روش هاي متداول پوشاُور ایجاد شک و تردید نمودند ، که به وسیله ي آنها بردار نیروي افزایشی تک قاب بندي شده ساختمان در مقابل زلزله ، خصوصا وقتی که در مدهاي بالاتر هستند در پاسخ ( ( DCR ) حالت ثابت بر سازه در ، تقاضا / نیاز واکنش ) سازه نقش دارند . مورد دوم باعث برانگیختن توسعه و معرفی روش هاي به اصطلاح تحلیل پوش اُور سازگار شد که توسط آن بردار  بارگیري در هر مرحله ي آنالیز ، به روز رسانی می شود که انباشتگی خرابی تصاعدي و تعدیل پارامترهاي چند مدي حاصل از آن را بازتاب می دهد که واکنش ( پاسخ ) سازه را به افزایش سطح در حال بارگذاري مشخصمی کند. در چنین چارچوب سازگاري ، اعمال یک جابجایی ، در تقابل با نیرو ، بردار نیروي افزایشی نه تنها امکان پذیر می شود ، از آنجایی که مورد دوم در هر مرحله از آنالیز بر طبق ویژگی هاي دینامیک کنونی سازه به روز می شود ، بلکه بسیار خوش نما هم می گردد ، به این علت که با حرکت کنونی توسعه و اجراي قانون جابجایی و یا کلی تر ، طراحی بر اساس دگردیسی و روش هاي ارزیابی ، درون خطی است . به علاوه ، چنین ابتکار جابجایی مبتنی بر الگوریتم پوش اُور ، پیشرو در پیش بینی واکنش ( پاسخ ) برتر ، با کمی و یا هیچ مدل سازي اضافی و کوشش محاسباتی با توجه به روش هاي پوش اُور عمومی ( متداول ) به نظر می رسد . به هر صورت ، تایید صحت این تکنیک هاي نوآورانه پوش اُور سازگار ، که تا کنون در موارد ساخت ساختمان به وسیله ي بتن مسلح و پل هاي چند دهانه پیوسته ، اساسا از سازه ي فولادي چشم پوشی شده است ، بنابراین ، این مقاله با توصیف نتایج یک مطالعه ي پارامتري سعی در اشاره به چنین در پیش بینی واکنش لرزه اي ساختمان هاي ، ( DAP ) شکاف علمی دارد ، که به وسیله ي آن صحت الگوریتم پوش اُور سازگار مبتنی بر جابجایی در ( SAC بلند فولادي 9 و 20 طبقه در حوزه ي بدون کشش مورد تحقیق قرار می گیرد . مجموعه ي بزرگی از رکوردهاي طبیعی ( از پروژه ي آنالیزهاي دینامیکی که براي مقایسه انجام می شوند ، به کار برده می شود .


کلمات کلیدي :

پوش اُور ، پوش اُور سازگار ، آنالیز پوش اُور ، آنالیز تاریخچه زمانی

نویسندگان :

فرهاد علیزاده افشار ، حامد رضا وفا ، آرش دلیلی اسگویی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پوش اُور , پوش اُور سازگار , آنالیز پوش اُور , آنالیز تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 10 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه پاسخهاي غیرخطی قاب خمشیبتن آرمه جداسازي شده و پاي ثابت تحت زلزلههاي حوزه دور و نزدیک گسل

خلاصه
در این تحقیق تاثیر سیستم جداسازلرزه اي بر پاسخهاي دینامیکی سازه ساختمانی کوتاه تحت تاثیر رکوردهاي حوزه دور و حوزه نزدیک گسل مورد بررسی قرار گرفته است . براي این منظور سازه ساختمانی بتن آرمه 4 طبقه در نظر گرفته شد، سپس تحت تاثیر 3 رکورد حوزه دور و 3 رکورد حوزه نزدیک گسل قرار گرفت. به منظور مطالعه تاثیر سیستم جداسازلرزه اي آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی بر روي قاب ساختمانی بتنیجداسازي شده در پایه و قاب با پاي ثابت انجام شد و ماکزیمم پاسخهاي دینامیکی قابهاي ساختمانی بتنی در حالت جداسازي شده و حالت پاي ثابت تحت اثر نگاشتهاي حوزه دور و نزدیک گسل با هم مقایسه گردید . نتایج حاصل از انالیز نشان میدهد که سازههاي جداسازي شده به طور موثري انرژي زلزله را جذب میکنند، به طوري که میزان کاهش قا بل توجهی در برش پایه طبقات ، شتاب طبقات ودریفت طبقات در سازه هاي جداسازي شده نسبت به سازههاي باپاي ثابت مشاهده میشود که میزان این کاهش در نگاشت هاي حوزه دور بهمراتب بیشتر از نگاشتهاي حوزه نزدیک گسل میباشد.


کلمات کلیدي:

آنالیز تاریخچه زمانی، جداساز لرزهاي، تکیهگاه لاستیکی سربی، حوزه نزدیک گسل، حوزه دور از گسل

نویسندگان :

حمید رضا توکلی ، فهیمه نقوي ، علیرضا میرزا گل تبار روشن

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز تاریخچه زمانی , جداساز لرزهاي , تکیهگاه لاستیکی سربی , حوزه نزدیک گسل , حوزه دور از گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 1118
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه