<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی کارآیی ژئوگرید در کاهش نشست پی های سطحی واقع بر لنز ماسه ای روانگرا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوگرید . پی نواری . روانگرایی . آنالیز دینامیکی . FLAC2D

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , پی نواری , روانگرایی , آنالیز دینامیکی , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 393
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی با هسته رسی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

 

کلمات کلیدی :

آنالیز دینامیکی . سدهای خاکی با هسته رسی . طیف پاسخ شتاب . زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

خلاصه
حٔتٛای فشوا ؼ٘ی ص ضِ ِٝ ٞای حٛصٜ ٞای دٚس ٚ ض٘دیه اص ؼٌ ٘ا یٔ دٞذ وٝ استؼاؿات سػیذٜ تٝ م٘اط خٔتفّ ا ٛ٘اع ػاصٜ تٝ فاص ّٝ اص ؼٌ ،ُ ػاص
ٚ واس چ ٕٝ، ٛٔلؼیت لشاس یٌشی ػاخت اٍٜ ػاصٜ ؼ٘ثت تٝ رٟت پیشٚی ا ٛٔاد حاص اص ؼٌؾّ تؼت یٍ خٛاٞذ داؿت. تاسیخچٝ طٔا ؼِات سفتاس
شِصٜ ای ا ٛ٘اع خٔتفّ ػذٞای خاوی ی٘ض ٘ا دادٜ اػت وٝ دس احش اػ إ ص ضِ ِٝ ٞای حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه اص ؼٌ وٝ داسای حٔتٛای فشوا ؼ٘ی
خٔت فّی ٞؼتٙذ، سفتاس تٔفاٚتی اص خٛد ٘ا یٔ دٞٙذ. دس ای طٔا ؼِٝ سفتاس دیٙا یٔىی ػذ خاوی تا ٞؼتٝ سػی تحت ص ضِ ِٝ ٞای حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه
ؼٌ ٛٔسد اسصیاتی لشاس شٌفتٝ اػت. تٝ ٙٔظٛس ا ز٘ا ای تحمیك اص سٚؽ ارضاء حٔذٚد ٚ ش٘ افضاس Geostudio 2007 اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ٞذف
اص یّ دس ای مٔا ِٝ تشسػی احشات حٛصٜ دٚس ٚ ض٘دیه اص ؼٌ تش سٚی طیف پاػخ ؿتاب، ٘ؼت ٞا ٚ تغییش ىٔا ٟ٘ای افمی ػذٞای خاوی تا ٞؼتٝ
سػی یٔ تاؿذ.
کلوات کلیذی: آ اًلیس دی اٌهیکی، سذ اّی خاکی با سّت رسی، طیف پاسخ شتاب، زلسل اّی ح زَ د رٍ سًدیک گسل:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز دینامیکی , سدهای خاکی با هسته رسی , طیف پاسخ شتاب , زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتار دینامیکی سد خاکی سنگریزه ای با رویه بتنی در زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

 

کلمات کلیدی :

سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی . آنالیز دینامیکی . طیف پاسخ شتاب . زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی , آنالیز دینامیکی , طیف پاسخ شتاب , زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 348
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی و شبیه سازی ریزش تونل در معرض لایه های سست در شرایط استاتیکی و انفجار؛ مطالعه موردی

چکیده:
 ریزش تودههای خاک و سنگ در حین حفاری تونلها به عنوان یکی از چالشهای بزرگ در حین احداث تونلها حائز اهمیت میباشد. امروزه با روشهای مختلف و سیتسمهای نگهدارنده گوناگون ازبه وجود آمدن چنین اتفاقاتی جلوگیری میشود. اما آنچه در اکثر حفاری تونلها اتفاق میافتد حاکی از عدم شناخت کافی لایهها در عمق زمین میباشد. ریزش به وجود آمده در تونل آبرسانی به شهر صدرا در شیراز یکی از این چالشها میباشد. در مقاله حاضر با توجه به زمینشناسی و لایهبندی موجود، به بررسی امکان ریزش در مسیر تونل میپردازیم. پس از آن با انتخاب تونل جایگزین به عنوان یکی از راهکارهای فرار از منطقه ریزش کرده، به بررسی شرایط ریزش مجدد و اثر حفاری انفجاری در آن خواهیم پرداخت.


واژههای کلیدی :

حفاری . تونل جایگزین . انتشار موج . آنالیز دینامیکی . مدلسازی عددی

نویسندگان :

وحید جمالی  ، نورا... صدرا  ، سیاوش بدری

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری , تونل جایگزین , انتشار موج , آنالیز دینامیکی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 501
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی دقت و کاربرد روشهاي مختلف در جمع آثار مودها

خلاصه
همواره استفاده از روش هاي دقیق و ساده در برآورد رفتار سازه ها مورد توجه محققین بوده است. استفاده از روش دقیق تاریخچه زمانی براي تحلیل سازهها داراي معایب عمدهاي است. اول، روشهاي دقیق از قبیل آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی، خروجیهاي بسیار زیادي تولید میکند. این خروجیها تابعی از زمان است که استفاده و تفسیر آنها نیاز به تلاشهاي محاسباتی زیادي دارد. دوم، بر اساس آیین نامه هاي موجود براي قابل اطمینان بودن ، روش تحلیل تاریخچهزمانی میبایست براي چندین زلزلهي مختلف تکرار شود. همچنین دشواري هاي موجود در مدلسازي دقیق سازه بر سختی این روش افزوده است. بنابراین استفاده از روشهاي تحلیل طیفی، مزیتهاي محاسباتی بهمنظور تخمین جابجاییها و نیروهاي اعضاي سازه دارد. روش تحلیل طیفی شامل محاسبهي مقادیر حداکثر جابجاییها و نیروهاي اعضا در هر مود است. در پایان این مقادیر حداکثر با یکی از روشهاي موجود با یکدیگر ترکیب میشوند. در این مقاله با انتخاب مثالهاي از سازه هاي مختلف با نامنظمی هاي گوناگون و تعداد طبقات مختلف سعی در مقایسهي دقت روشهاي مختلف تجمیع اثرات مودها شدهاست. بدینمنظور، نتایج حاصل از اعمال این روشها روي ساختمانهاي مختلف استخراج شده است. در پایان نتایج موجود مقایسه و تفسیر شده است.


کلمات کلیدي:

روش هاي مختلف تجمیع اثرات مودها ، تحلیل سازهها، آنالیز دینامیکی

نویسندگان :

احمد نیکنام ، علیرضا اسدیان اردکانی  ، پدرام شهدوست مقدم

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش هاي مختلف تجمیع اثرات مودها , تحلیل سازهها , آنالیز دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 854
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر عمق و ضخامت لایه روانگرا بر ظرفیت باربري پی هاي سطحی

چکیده:
زمانی که پی سطحی بر خاکهاي ماسهاي با تراز آب زیر زمینی بالا قرار می گیرد، خطر وقوع روانگرایی مهمترین مسئلهاي استکه باید در نظر گرفته شود. خاكمنطقهاي نظیر بابلسر کاملا داراي این خصوصیت میباشد. تعیین میزان ظرفیت باربري پیها علاوه بر نوع و نحوه گسیختگی خاك زیر پی، به نشست هاي آن نیز وابسته است. در این مقاله اثرات عمق و ضخامت لای ههاي روانگرا بر ظرفیت باربري پی هاي سطحی، با مورد ارزیابی قرار گرفته است. خصوصیات ماسه بابلسر براي تحلیلهاي پارامتریکبه کار گرفته شده است. FLAC٣D استفاده از نرم افزار 6و 8 متر در نظر گرفته شده و چهار عرض پی 8 ،4 ،2 و 12 متر در ، 6 و 8 متر در اعماق 4 ، در این مقاله لایه روانگرا به ضخامتهاي 4 مدلسازي استفاده شده است. در هر یک از مدلها بارهاي سطحی یکنواخت 30 ،20 ،10 و 40 کیلوپاسکال اعمال شده است. نتایج نشان
می دهند که استفاده از معادلات ظرفیت باربري ترزاقی و ریچارد در خاكهاي روانگرا نتایجی در جهت عدم اطمینان می دهند و با افزایش عمق و یا کاهشعرضپی بر میزان ظرفیتباربري افزوده می شود.


کلمات کلیدي:

Flac٣D ،ماسه بابلسر ، روانگرایی، آنالیز دینامیکی

نویسندگان :

موتا صفرپور ، شجاع باقري اصل ، حمید رضا سلیمی ، عیسی شوش پاشا

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , Flac٣D , ماسه بابلسر , روانگرایی , آنالیز دینامیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1005
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 12 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي تأثیرگذار در رفتار لرزهاي اسکلههاي بلوکی پشت خمیده

خلاصه
اسکلههاي بلوکی وزنی پشت خمیده از جمله اسکلههاي وزنی بزرگی هستند که در دنیا در حال ساخت است این اسکلهها از نظر رفتار دینامیکی با PlaxisV. توجه به بلوکی بودن و وزن زیاد آنها داراي رفتار پیچیدهاي هستند. در این مطالعه با روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار - 8.22 ، مطالعه پارامتري روي مدلهاي دو بعدي دیوار حائل بلوکی انجام گرفت. این مطالعات شامل مطالعه روي مدول الاستیسیته خاك ریز، زاویه D اصطکاك داخلی خاك ریز ، وزن مخصوص خاك و بتن و حداکثرشتاب ارتعاش میباشد براي بررسی تأثیر این پارامترها تغییر مکان افقی تاج دیوار بعنوان یکی از پاسخهاي سیستم براي مقایسه در نظر گرفته شد، نتایج حاکی از آن است که با افزایش زاویه اصطکاك داخلی خاك ریز خاك تغییر مکان کاهش مییابد و با افزایش وزن مخصوص خاك ریز E کاهش حداکثر دامنه شتاب ارتعاشی و افزایش وزن مخصوص بتن و تغییر مکان افزایش مییابد. شیوه غالب حرکت اسکله بلوکی وزنی پشت خمیده انتقال به سمت دریا میباشد.

کلمات کلیدي:

دیوار حائل ساحلی، اسکله پشت خمیده ،آنالیز دینامیکی ،Plaxis-2D ،انتقال به سمت دریا

نویسندگان :

فیض اله نیک زاد ، عسکر جانعلیزاده، حمیدرضا توکلی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار حائل ساحلی , اسکله پشت خمیده , آنالیز دینامیکی , Plaxis-2D , انتقال به سمت دریا ,
:: بازدید از این مطلب : 1150
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي و آنالیز دینامیکی سد سنگریزه اي با هسته رسی به روش تفاضل محدود

خلاصه
کامل ترین و دقیق ترین روش براي تحلیل لرزه اي سد خاکی ،استفاده از آنالیز دینامیکی یا تاریخچه زمانی غیرخطی است.این روش علیرغم هزینه محاسباتی بالا و پیچیدگی این امکان را فراهم می آورد که تاریخچه زمانی پاسخ سد بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.در این مقاله رفتار دینامیکی سد سنگریزه اي با هسته رسی که ارزیابی میگردد. الگوي FLAC2D بطور موردي سد البرز می باشد تحت اثر زلزله هاي میدان دور و میدان نزدیک بر مبناي روش تفاضل محدود و به کمک نرم افزار رفتاري کشسان خمیري مور-کولمب براي بدنه سد و پی انتخاب گردید. همچنین دو رکورد زلزله میدان نزدیک و دو رکورد زلزله میدان دور از شتابنگاشت هاي زلزله هاي کوبه و نورتریج جهت مقایسه بهتر در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج به دست آمده ،وقوع زلزله هاي میدان نزدیک باعث ایجاد تغییر مکان ها و نیز کرنش برشی بیشتري در سد می شود،لذا در طرح لرزه اي بدنه سدها از این نوع رکوردها استفاده خواهد شد.


کلمات کلیدي:

آنالیز دینامیکی،سد البرز، زلزله میدان نزدیک،زلزله میدان دور

نویسندگان :

وحید برزگر ، حمید رضا ربیعی فر ، حسین کاظم

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز دینامیکی , سد البرز , زلزله میدان نزدیک , زلزله میدان دور ,
:: بازدید از این مطلب : 968
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 21 اسفند 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررس ت یاثیر ویژگیهای ساختگاه بر عملکرد دیوارهایحایل با خاکریز ازجنس مخلوط خاک و خردههای لاستیک فرسوده

كاهش تغييرمکان استاتيکي و دیناميکي وارده به دیوارهای حایل و نيز افزایش اطمينان از پایداری آنها یکي از مسایل مهم در مهندسي ژئوتکنيک ميباشد. یکي از روش های موثر در كاهش تغيير مکان وارده به این سازه های ژئوتکنيکي، كاهش وزن مصالح خاكریز قرار گرفته در پشت آنها ميباشد. از سوی دیگر حجم عظيم لاستيکهای فرسوده با توجه به عدم تجزیهپذیری در طبيعت باعث ایجاد مشکلات زیست محيطي فراوان شده كه رفع آن از دغدغههای اصلي كارشناسان این حوزه ميباشد. لذا در سالهای اخير مخلوط كردن خردههای لاستيک با خاک و استفاده از آنها در پشت دیوار حایل به عنوان یکي از روشهای كاهش تغييرمکان و فشارهای استاتيکي و دیناميکي وارده به دیوارهای حایل مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش تاثير استفاده از مخلوط خاک-خرده لاستيک فرسوده به عنوان خاكریز در پشت دیوار حایل بر پارامترهای موثر در پایداری بررسي شده است. درصد خرده لاستيک موجود در مخلوط و ویژگي های ساختگاهي Plaxis و EERA این سازههای با استفاده از دو نرمافزار پارامترهای مورد مطالعه در این پژوهش ميباشند. برای افزایش دقت پاسخها از مدل رفتاری معادل خطي در مرحله اول (بررسي پاسخ ساختگاه) و موهر كولمب در مرحله دوم (آناليز مجموعه دیوار، خاكریز و ساختگاه) برای مصالح ساختگاه و مدل رفتاری خاک سختشونده با لحاظ سختي در كرنش های كوچک برای مصالح خاكریز از جنس مخلوط خاک-خرده لاستيک فرسوده استفاده شده است. نتایج نشان ميدهد با افزایش درصد خرده لاستيک ضریب اطمينان استاتيکي دیوار افزایش مييابد كه این افزایش ضریب اطمينان در ساختگاههای سخت بيش از ساختگاههای نرم مي باشد. همچنين با افزایش درصد خرده لاستيک تا ميزان مشخصي، تغيير مکان دیناميکي كاهش یافته ولي افزایش بيشتر از آن تاثير چنداني بر كاهش این پارامتر ندارد. همچنين لغزش پایه ایجاد شده در اثر بارهای لرزهای با استفاده از این مصالح در ساختگاههای نرم كاهش زیادی مييابد.


کلمات کلیدی:

مخلوط خاک و خرده لاستیک فرسوده، دیوار حایل، آنالیز دینامیکی، ویژگیهای ساختگاه

نویسندگان :

فرزام زائری (کارشناس ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه)

مسعود عامل سخی (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط خاک و خرده لاستیک فرسوده , دیوار حایل , آنالیز دینامیکی , ویژگیهای ساختگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 1333
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 24 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی دیوارهای خاک مسلح (مطالعه موردی دیوارهای خاک مسلح مشرف به نیروگاه سد گتوند)

سازه های حائل برای نگهداری خاک در خارج از شيب طبيعي بکار مي روند. یکي از پر استفاده ترین سازه های حائل علي الخصوص در محيط های شهری، دیوارهای خاک مسلح است. در مطالعه حاضر رفتار دیوارهای خاک مسلح مشرف به نيروگاه سد گتوند به روش اجزاء محدود و با مورد بررسي قرار مي گيرد. تحليل ها در دو حالت استاتيکي و دیناميکي (زلزله ای با حداكثر شتاب 2.4 PLAXIS استفاده از نرم افزار دوبعدی متر بر مجذور ثانيه و بزرگای 5.1 ریشتر)صورت مي گيرد و نتایج به صورت ضرایب اطمينان و مقادیر ماكزیمم تنش، كرنش و جابجایي ارائه ميشوند.


کلمات کلیدی:

دیوارخاک مسلح ، آنالیز استاتیکی، آنالیز دینامیکی، سد گتوند

نویسندگان :

مرجان صبوری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف،تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوارخاک مسلح , آنالیز استاتیکی , آنالیز دینامیکی , سد گتوند ,
:: بازدید از این مطلب : 1347
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه