<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

جلوگیری از نشست و ریزش زمین در اثر حفر ایستگاه مترو به روش شمع و ریب

چكیده
در احداث خطوط مترو، ساخت ایستگاههای مترو از اهمیت دوچندانی برخوردار است. یكی از مواردی که باید در ساخت این ایستگاهها مدنظرقرار گیرد، نشست سطح زمین میباشد. در این مقاله نشست سطح زمین در اثر حفاری یكی از ایستگاههای مترو کرج با استفاده از نرمافزار FLAC3D  بررسی شده است. در ایستگاه مذکور در ابتدا تونل اصلی حفاری شده که منجر به نشستهایی در سطح زمین شد. در ادامه بدونتوجه به هشدارهای ابزار دقیق بخشهایی از ایستگاه به روش شمع و ریب حفر گردید که موجب نشستهای زیاد و ترکخوردگی در برخیساختمانهای اطراف ایستگاه گردید. در این شرایط کار متوقف و تحلیلهای مختلفی در زمینه ادامه کار انجام شد. در این مقاله در ابتدا حفاریایستگاه با روش شمع و ریب مدلسازی شد. نتایج نشان دادند که میزان نشست سطح زمین زیاد بوده و ایستگاه ناپایدار است. سپس 3 سناریویاعمال سیستم نگهداری، انجام تزریق و سیستم توامان تزریق و نگهداری بررسی شد. نتایج عددی نشان دادند که نشست سطح زمین در حفرکامل ایستگاه به مقدار قابل توجهی کاهش یافته به طوریكه با اعمال همزمان سیستم نگهداری و تزریق به با کسر نشست حفاریهای اولیه به کمتر از 3 سانتیمتر کاهش یافته و ایستگاه پایدار میماند.


واژه های کلیدی:

نشست . ایستگاه مترو . روش شمع و ریب . آنالیز عددی

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , ایستگاه مترو , روش شمع و ریب , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 460
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 3 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای پایداری شیروانی خاکی به روش نیلینگ و دیوار حائل

خلاصه
تحلیل پایداري شیروانی هاي خاکی پیچیده، جنبه اي مهم و چالش برانگیز در مهندسی ژئوتکنیک است و ظرف 07 سال گذشته مطالعات مهندسیوسیعی براي توسعه روش هاي مرسوم تحلیل پایداري شیروانی انجام شده است. هرچند پیشرفت هایی در چند دهه اخیر صورت گرفته است، تحلیلپایداري شیروانی هنوز یک موضوع چالش برانگیز است. از طرفی انتخاب یک سیستم مناسب جهت پایداري شیروانی هاي خاکی براي مقابله باگسیختگی هاي محتمل در آنها امري اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با انجام آنالیز عددي به وسیله نرم افزار آباکوس عملکرد لرزه اي دو سیستمبسیار متداول نیلینگ ودیوار حائل در پایداري یک شیروانی خاکی با فرض قائم بودن موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم نیلینگ با توجه به پارامترهاي موردبررسی عملکرد بهتري را در پایداري سیستم از خود نشان می دهد.


کلمات کلیدی:

شیروانی خاکی . نیلینگ . دیوار حائل . آنالیز عددی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی خاکی , نیلینگ , دیوار حائل , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 632
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پیش بینی تغییر شکلهای حاصل از حفاری تونلهای کم عمق با کمک روش تفاضل محدود( مطالعه موردی خط 2 متروی کرج)

چکیده
 اثرات مخرب حفاری تونلهای شهری روی سازههای سطحی باید به نحو مقتضی در طراحی آنها لحاظ گردد . در سازههای موجود در مجاورت تونلها به خصوص در زمان احداث، مشکلاتی مثل نشست و ترک آشکار می گردد که گاهاً در ارتباط با احداث تونل میباشد. تونل یک سازه پیچیده با میدان تنش و تغییر شکل مختص به خود است و پیشبینی رفتار و تاثیر حفاری آن روی سازههای مجاور نیاز به استفاده از آنالیز عددی با مدلهای رفتاری مناسب جهت تخمین نشستهای سطحی دارد. از این رو، در این مطالعه به پیشبینی نشست سطحی زمین در پروژه خط با توجه به نحوه حفاری، ( FLAC ٣D) 2 متروی کرج پرداخته شده است. در ابتدا با روش تفاضل محدود مشخصات خاک محل و انتخاب مدل رفتاری مناسب مدلسازی انجام و سپس جابجاییها و تغییر شکل های ایجاد شده در سطح زمین در اثر حفاری تونل محاسبه شد. برای بررسی میزان صحت و دقت نتایج بدست آمده از مدل - سازی نرمافزار عددی، این نتایج با اندازهگیریهای میدانی ( ابزار دقیق) به خصوص نشست سنج مقایسه شد که تطابق مناسبی بین نتایج بدست آمد. در نهایت تونل با حضور سازه سطحی مدل و نتایج آن بررسی شد، اثرات متقابل آن ها و عمق بهینه برای حفاری تونل در این تحقیق با توجه به خاک مسیر، مورد بررسی قرار گرفته شد.

واژگان کلیدی :

تونل . آنالیز عددی . نشست زمین . ابزار دقیق . ساختمانهای سطحی

 

دومین همایش ونمایشگاه سد و تونل ایران (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , آنالیز عددی , نشست زمین , ابزار دقیق , ساختمانهای سطحی ,
:: بازدید از این مطلب : 365
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 17 اسفند 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر تغییر زاویه شیب زمین بر ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب های سنگی درزه دار پایدارسازی شده به وسیله ریزشمع

امروزه به منظور تثبیت و بهسازی شیب ها ، به ویژه شیب های سست و بالابردن ظرفیت باربری آنها روشهای بسیار گسترده و متنوعی بکار برده می شود که شامل روش های مختلف پایدارسازی شیب است. یکی از مناسبترین این روشها استفاده از میکروپایل ها است. در این پژوهش، هدف در ابتدا بدست آورن ضرایب ظرفیت باربری مناسب برای محاسبه ظرفیت باربری پی های مستقر بر شیب و سپس بررسی تأثیر تغییر شیب زمین بر ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب های سنگی در حالت با و بدون حضور ریزشمع است. تحلیل های عددی در محیط مورد مطالعه با استفاده از نرم افزار تفاضل محدود FLAC3D صورت می گیرد. مطالعات انجام شده نشان می دهدکه در حالت با وجود ریزشمع و بدون وجود ریزشمع با افزایش شیب زمین ضرایب ظرفیت باربری و ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب کاهش می یابد.


واژه های کلیدی:

ریزشمع، ظرفیت باربری شالوده مستقر بر شیب، سنگ نرم ، آنالیز عددی

نویسندگان :

جهانگیر خزایی ، محمدرضا سهیلی

 

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ریزشمع , ظرفیت باربری شالوده مستقر بر شیب , سنگ نرم , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1275
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 9 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تأثیر خصوصیات فیلتر بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی

یکی از مشکلات سدهای خاکی که با چند مصالح ساخته شده اند این است که قسمت های مختلف سد، نشستهای مختلفی را تجربه می کنند. یکی از این موارد مهم، نشست نسبی هسته به پوسته و انتقال تنش از هسته به پوسته است. این پدیده که به پدیده قوس زدگی مشهور است باعث کاهش تنش در هسته شده، که با اولین آبگیری و وارد شدن آب به توده رسی، این امکان می رود که تنش مؤثر در مقطعی از هسته رسی کششی نیز گردد، پر واضح است که در صورت وقوع این حالت تنش در لایه رسی، آبشستگی این لایه را فرا گرفته و موجب تخریب سد می گردد. در این تحقیق به علت اهمیت این پدیده که در سدهای خاکی رخ می دهد ، تأثیر شکل هندسی و خصوصیات مصالح فیلتر را بعنوان جزئی از متغیرهای مؤثر در میزان انتقال تنش از هسته به پوسته ، با استفاده از مدلسازی سد خاکی در نرم افزار PLAXIS مورد بررسی قرار داده ایم. 


کلمات کلیدی:

سد خاکی، قوس زدگی، فیلتر، تنش مؤثر، آنالیز عددی

نویسندگان :

علی میرزاعلی محمدی (کارشناس ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , قوس زدگی , فیلتر , تنش مؤثر , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1899
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تشخیص نوع خاک رسی بر مبنای آنالیز عددی نتایج مربوط به آزمایش تحکیم بر اساس منطق فازی

در این پژوهش مقداری خاک رس اشباع مربوط به منطقه فرودگاه واقع در شمال شهر همدان، تحت آزمایش تحکیم، در بارگذاریها و باربرداریهای مختلف ضریب تحکیم( و ارائه نمودارهای تغییر شکل و نشست ) cv در هر مورد مشخص میشود. با مشخص شدن پارامتر cv قرار گرفته و با ثبت نتایج مربوطه، پارامتر برحسب لگاریتم زمان، بر اساس منطق فازی نتایج را ابتدا آنالیز عددی نموده و نوع خاک رسی منطقه را مشخص مینماییم.


کلمات کلیدی :

رس اشباع، منطق فازی، آنالیز عددی، ضریب تحکیم

نویسندگان :

مهرداد پای وند (دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، گروه عمران، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران)

امید عبد المالکی (کارشناس رسمی مهندسی عمران، شرکت دژگستر غرب، تویسرکان، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس اشباع , منطق فازی , آنالیز عددی , ضریب تحکیم ,
:: بازدید از این مطلب : 1734
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 23 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی تأثیر پرده آببند و صلبیت پی بر پدیده قوس زدگی در سدهای خاکی

یکی از مشکلات سدهای خاکی که با چند مصالح ساخته شده اند این است که قسمت های مختلف سد، نشستهای مختلفی را تجربه می کنند. یکی از این موارد مهم، نشست نسبی هسته به پوسته و انتقال تنش از هسته به پوسته است. این پدیده که به پدیده قوس زدگی مشهور است باعث کاهش تنش در هسته شده، که با اولین آبگیری و وارد شدن آب به توده رسی، این امکان می رود که تنش مؤثر در مقطعی از هسته رسی کششی نیز گردد، پر واضح است که در صورت وقوع این حالت تنش در لایه رسی، آبشستگی این لایه را فرا گرفته و موجب تخریب سد می گردد. در این تحقیق به علت اهمیت این پدیده که در سدهای خاکی رخ می دهد ، تأثیر پرده آببند و صلبیت پی را بعنوان جزئی از متغیرهای مؤثر در میزان انتقال تنش از هسته به پوسته ، با استفاده از مدلسازی سد خاکی در نرم افزار PLAXIS  مورد بررسی قرار داده ایم.


کلمات کلیدی:

سد خاکی، قوس زدگی، تنش مؤثر، آنالیز عددی.

نویسندگان :

علی میرزاعلی محمدی (دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , قوس زدگی , تنش مؤثر , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 1 مهر 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه