<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

امکان سنجی کاربرد ترکیب سیمان وآهک برای اصلاح رفتار خاک متورم شونده اسمکتیت

خلاصه
هدف از این تحقیق،امکان سنجي كاربرد تركیب سیمان و آهک برای اصلاح رفتار خاکهای متورم شونده اسمکتیت ميباشد. بدین منظور ازتركیب سیمان و آهک با نسبت های مختلف برای تعیین حداكثر كارایي در شرایط آزمایشگاهي استفاده شد كه در این روش مقادیر صفر تا 20درصد وزني، تركیب آهک و سیمان به رس تورمي اسمکتیت اضافه و برای مدت 1 تا ۹0 روز عمل آوری شدند. تعدادی آزمایش ژئوتکنیکيشامل هدایت الکتریکي، pH ، اندازه گیری تورم و مقاومت فشاری محدود نشده انجام شد. از آن جایيكه در عملیات اجرایي از آهک جهتكنترل تورم خاکهای متورم شونده استفاده ميگردد، بدین منظور از آهک نیز در آزمایش استفاده گردید. از طرف دیگر نتایج نشان داد كه بهدلیل واكنشهای كوتاه مدت تبادل كاتیوني و افزایش فشار اسمز، تورم خاک با مصرف 20 درصد سیمان در تركیب سیمان و آهک در زمانهایكم كنترل شد. درحالیکه با افزایش مدت عمل آوری )بیش از یک هفته(، بهدلیل رشد تركیبات سیماني شامل CSH )كلسیم سیلیکات هیدراته( وCAH )كلسیم آلومینات هیدراته(، میزان تورم به مقدار 100 درصد نمونههای بدون افزودني كاهش داشت. با افزایش ماده افزودني و زمان عملآوری كنترل تورم سهلتر و خصوصیات مقاومتي خاک نیز بهبود خواهد یافت. نتیجه افزایش مقاومت فشاری خاک با تركیب آهک و سیمان بامیزان 10 درصد خاک پس از ۹0 روز نگهداری، تقریبا 15 برابر نسبت به نمونه شاهد )بدون افزودني( افزایش داشت. نتایج حاصل نشان داد كه بهینهمیزان سیمان به كار رفته در تركیب سیمان وآهک مقدار 10 درصد تركیب با حداقل یک هفته عملآوری بود كه علاوه بر كاهش هزینههایاجرایي در جهت تثبیت خاک مشکلآفرین، موجب كاهش مصرف ماده افزودني و كمک به حفظ محیط زیست در قیاس با آهک به تنهایي خواهد شد.


کلمات کلیدی:

اسمکتیت . پتانسیل تورم . مقاومت فشاری . سیمان . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسمکتیت , پتانسیل تورم , مقاومت فشاری , سیمان , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 95
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 12 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی کاهش فرسایش پذیری خاک های رسی با کاربرد مصالح افزودنی

خلاصه
فرسایش خاک و روشهای مقابله با آن از منظرهای مختلف مهندسي حایز اهمیت است. فرسایش خاک و در نهایت رگاب یکي از اصليتریندلائل خرابي و مشکلات در سازههای هیدروژئوتکنیکي، نظیر سدها، بندها و خاكریزها ميباشند. بعلاوه در مواجهه با مسایلي نظیر پایداری شیبها،خاكچالهای مهندسي و ... فرسایش خاک اهمیت زیادی دارد. به دلیل تأثیر و اندركنش عوامل مختلف در سازوكار پیچیده فرسایش، روشهایآزمایشگاهي كارآمدترین رویکرد برای بررسي فرسایش هستند. یکي از روشهای مطالعه كمي فرسایشپذیری خاکها استفاده از آزمایشميباشد. در این آزمایش فرسایشپذیری خاکهای چسبنده رسي سنجیده شده و نشانگرهایي نظیر تنش )Hole Erosion Test( فرسایش سوراخبرشي آستانه فرسایش، ضریب فرسایشپذیری و همچنین شاخص فرسایشپذیری خاک اندازهگیری ميگردند. در این پژوهش آزمایشگاهيفرسایشپذیری چهار نمونه خاک ریزدانه رسي با استفاده از دستگاه آزمایش فرسایش سوراخ مورد بررسي قرار گرفته و نشانگرهای فرسایشپذیریبرای خاکها حاصل شدهاست. سپس بهسازی خاکهای مورد مطالعه از منظر كاهش فرسایشپذیری به روش افزودن موادی نظیر بنتونیتكلسیمي، بنتونیت سدیمي، آهک و دوده سیلیس مطالعه شدهاست. نتایج حاصل نشان ميدهد كه افزودن بنتونیت سدیمي موجب افزایش فرسایش- پذیری ميشود، در حالیکه افزودن بنتونیت كلسیمي و مخلوط آهک-دوده سیلیس موجب كاهش فرسایشپذیری ميشود. نتایج حاصل از این پژوهش ميتواند برای بهسازی خاكهای رسي در كاربردهای مختلف مهندسي ژئوتکنیک استفاده شود .

کلمات کلیدي:

فرسایش خاک . آزمایش فرسایش سوراخ . شاخص فرسایش پذیري . بنتونیت . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرسایش خاک , آزمایش فرسایش سوراخ , شاخص فرسایش پذیري , بنتونیت , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 91
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر ترکیب سیلیکافوم و آهک بر خصوصیات مهندسی خاکهای آلوده به فلزات سنگین

خلاصه
امروزه در بسیاری از كشورها، افزایش فعالیتهای كشاورزی و صنعتي سبب شده كه آلودگيهای مختلفي از جمله آلودگي فرآوردههای نفتي و بخصوص آلودگي ناشي از فلزات سنگین به مقادیر زیادی وارد محیطزیست شده و تاثیرات و خطرات جدی برای اكوسیستم و انسان ایجاد كند. خاک به عنوان یک المان اصلي در محیطزیست از اهمیت ویژهای برخوردار ميباشد كه امروزه در مکانهای زیادی با فلزات سنگین آلوده شده است. حضور فلزات سنگین، سبب در تغییر مشخصات مهندسي خاک بوده كه ميتواند سبب بروز خسارت بر سازههای ژئوتکنیکي شود. بهمنظور جلوگیری و كنترل این مشکلات، روشهای مختلفي از قبیل الکتروشیمي، بیولوژیکي، فیزیکي )استفاده از مصالح رسي به عنوان ماده نگهدارنده( و تثبیت و جامدسازی ) S/S ( برای اصلاح خاکهای آلوده ارائه شده است. به نحویکه در این میان، روش تثبیت و جامدسازی از جمله روشهای موثر و مقرون به صرفه برای كنترل آلودگي در خاک محسوب ميشود. روش تثبیت، روند اصلاح ضایعات، قبل از دفن زباله است كه برای انواع مختلف زبالههای صنعتي، اما بطور خاص برای زبالههایي كه حاوی فلزات سنگین است مناسب ميباشد.بدین منظور هدف از این پژوهش تاثیر عملکرد تركیب سیلیکافوم و آهک بر خاک های آلوده به فلزات سنگین است. به همین منظو درصدهای مختلف از فلز سنگین نیترات روی به خاک رسي افزوده شده و با آزمایشهای مختلفي اعم از pH ، جذب اتمي، آبشویي و مقاومت فشاری تک محوره عملکرد تركیب توام آهک و سیلیکافوم بر تمونهها بعد از 7 و 28 روز عملآوری مورد بررسي قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش موید آنست با اضافه شدن آلاینده به خاک قابلیت نگهداشت كم ميشود ولي حضور آهک و سیلیکافوم تاثیر قابل توجهي بر افزایش نگهداشت آلودگي در خاک دارد.

کلمات کلیدی:

فلزات سنگین . تثبیت . جامدسازی . سیلیکافوم . آهک

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فلزات سنگین , تثبیت , جامدسازی , سیلیکافوم , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 86
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي فرآيند تثبیت خاک رس و خاكهاي مسئله دار با مصالح سنتي

خلاصه
خاک های متورم شونده مشکل گسترده ای در جهان می باشد که در مناطق بسیاری از جهان به ویژه مناطق خشک و نیمه خشک به وقوع میپیوندد. رشد روزافزون جمعیت و توسعه مناطق شهری و گسترش آن به سمت مناطق بکر و دست نخورده که غالبا از وضعیت نامساعد تری نسبت بهمناطق شهری برخوردارند لزوم بهره برداری از این مناطق را به خوبی نشان می دهد. مهندسین در اغلب پروژه های عمرانی با خاک رس نرم مواجهمی شوند این خاک ها بعلت عدم مقاومت در برابر بارهای اعمالی در حین ساخت و یا در طول عمر سازه، مساله ساز می باشند. جهت بهبود مقاومتو سختی این نوع خاک ها فرآیند تثبیت بطور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. تثبیت خاک بعنوان راهکاری موثر و با هدف دستیابی به الزاماتمهندسی در پروژه های عمرانی معرفی گردیده است. در این مقاله، به بررسی نتایج تحقیقات محققین مختلف در زمینه تثبیت خاک های رسی با تثبیت کننده های متداول ) آهک و سیمان ( و آثار آن ها بر پارامترهای ژئوتکنیکی پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

تثبیت . خاک رس نرم تورم پذیر . سیمان . آهک . افزودنی های پایه سیمانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , خاک رس نرم تورم پذیر , سیمان , آهک , افزودنی های پایه سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 106
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت کششی . کائولینیت . الیاف پلی پروپیلن . آهک

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
اهش صٍ اػتفاد اص تى یٌه اّیی تشای ت ثْ دَ هخلات خان اص جول تخثیت تؼلیح ، تا ت جَ ت آحاس هخثتی و تش هخلات خان
داس ذً، سایج اػت. ت ثْ دَ اّیی ها ذًٌ افضایؾ هما هٍت فاسی، تشؿی وی، وا ؾّ ت سَم ا مًثام ... دس تحمیمات هحمماى لثلی
احثات ؿذ اػت. ذّف ایي تحمیك، تشسػی احش اتؼاد )ع لَ( الیاف پلی پش پٍیلي تش هما هٍت وی خان تخثیت ؿذ تا آ هّ هی تاؿذ.
،0/ تذیي ه ظٌ سَ 24 عشح اختلاط هتفا تٍ ه سَد تشسػی آصهایؾ لشاس گشفت اػت. وً اّ تا 3 دسكذ صٍ یً هتفا تٍ الیاف ) 15
5 3 ، 19 هیلی هتش( ، وّچ یٌي 3 دسكذ هتفا تٍ آ هّ ) 1 12 ، 0/35 دسكذ صٍى خه خان( تا ػ ع لَ هتفا تٍ ) 6 0/25
28 س صٍ ػول آ سٍی ؿذ ا ذً. ایي وً اّ تشای تؼییي 7 ، دسكذ( ت یْ تحت دهای 30 دسج ػا تًی گشاد، تشای هذت اّی 1
هما هٍت وی تحت آصهایؾ تاس مًغ ای لشاس گشفت تًایج ًاى هی د ذٌّ و افض دٍى الیاف تا ع لَ اّی هختلف ت خان ػلا تش
تالا تشدى هما هٍت اًْیی وً اّ، تاػج ؿىل پزیشتش ؿذى سفتاسآى اّ یًض ؿذ ،ُ تغ سَیى وشؾً گؼیختگی هخل طَ هما هٍت پغ
ها ذً افضایؾ هی یات ذٌ. هیضاى افضایؾ تشای ع لَ اّی هختلف، ت اصای همادیش هختلف الیاف آ هّ وّچ یٌي هذت صهاى اّی ػول
آ سٍی هختلف هتفا تٍ ت دَ اػت.
کلوات کلیذی: هما هٍت وی، وائ لَی یٌت، الیاف پلی پش پٍیلي، آ هّ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , کائولینیت , الیاف پلی پروپیلن , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 104
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری براستفاده از آهک و سیمان برای کاهش پتانسیل تورم خاکهای متورم شونده

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت و بهسازی خاک . آهک . سیمان . تراکم پذیری خاک . خاک های متورم شونده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت و بهسازی خاک , آهک , سیمان , تراکم پذیری خاک , خاک های متورم شونده ,
:: بازدید از این مطلب : 113
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تاثیر دوره های ترخشک و یخ زدگی آب شدگی برروی مقاومت فشاری خاک رس تثبیت شده با سیمان و آهک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سیمان . یخ زدگی آب شدگی . آهک . تثبیت .ترخشک . مقاومت فشاری

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمان , یخ زدگی آب شدگی , آهک , تثبیت , ترخشک , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت خاک کائولینیت آلوده به گازوئیل تثبیت شده به آهک و سیمان

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . گازوئیل . تثبیت خاک . آهک . سیمان

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , گازوئیل , تثبیت خاک , آهک , سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 325
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر الیاف ضایعاتی صنعت فرش بر مقاومت فشاری و کششی خاک رسی

 

 

 

کلمات کلیذی:

خاک رسی . تثبیت و تسلیح . الیاف . آهک . ظرفیت باربری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رسی , تثبیت و تسلیح , الیاف , آهک , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 245
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه نتایج حاصل از تثبیت خاك متورم شونده با آهک هاي متنوع

چکیده
خاك هاي متورم شونده، یک مشکل جهانی هستند و در مناطق زیادي از جهان، بخصوص مناطقخشک و نیمه خشک وجود دارند. خاك هاي متورم شونده به دلیل قابلیت تغییر حجم فوق العاده ناشی ازنوسانات فصلی رطوبت، به عنوان پدیده اي زیان آور در مهندسی ژئوتکنیک به شمار می روند. روش هاي
زیادي براي تثبیت خاك و به ویژه تثبیت خاك هاي متورم شونده وجود دارد. یکی از این روش هاي تثبیت،تثبیت خاك با اضافه کردن ماده یا مواد شیمیایی است. آهک از جمله موادي می باشد که با بروز فعل وانفعالات شیمیایی، اثرات مهمی بر روي مشخصات فنی خاك دارد. در پروژه حاضر، تلاش شد تا یک نمونهخاك متورم شونده، با آهک هاي مختلفی مثل آهک زنده، آهک شکفته، آهک زنده دولومیتی و آهکشکفته دولومیتی تثبیت شود و نتایج آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.تایج بدست آمده از آزمایش هاي تعیین تورم آزاد و فشار تورم بر روي نمونه هاي بهسازي شده نشان دادکه آهک هاي خالص در مقایسه با آهک هاي دولومیتی، تورم آزاد بسیار کمتر (حدود نصف)، ولی فشارورم بیشتري (حدود دو برابر) را دارند. همچنین می توان به این نکته اشاره کرد که آهک هاي شکفته از آهک هاي زنده، داراي تورم آزاد بیشتر و فشار تورم کمتري هستند.


کلمات کلیدي:

خاك متورم شونده . تثبیت . آهک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك متورم شونده , تثبیت , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 9 آبان 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه