<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

معرفی تکنولوژي نوین رادیویی براي جمع آوري داده هاي ابزار دقیق در تونلها و سازه هاي زیرزمینی

چکیده
درحال حاضر، ابزاردقیق یکی از بخشهای مهم و حیاتی در پروژه های تون لسازی و سایر سازه های زیر زمینی می باشد. بسیاری از اینپروژ هها در داخل شهر ها اجرا م یشوند و با توجه به خطر ریزش سازه های زیرزمینی، و خسارتهایی جانی و مالی بسیار زیاد آنها، لزومدسترسی مستمر به داده های ابزاردقیق و بررسی آنها توسط گروه مهندسین طراح و سازنده، بسیار با اهمیت می باشد. همچنین، برخیاز پروژ ههای مهم تون لسازی ممکن است دور از شهرها و دسترسی مداوم باشند. برای مثال، تونلهای راه سازی، آبرسانی، نظامی و غیرهبیشتر در خارج از شهرها ساخته می شوند. عدم دسترسی مداوم به داده های ابزاردقیق طبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. همچنین،امکان استخدام و اعزام نیروی متخصص در محل پروژه بسیار پر هزینه و در بعضی موارد حتی غیر ممکن است. در سالهای اخیر،روشهای گوناگونی برای دسترسی امن و مستمر به این داده ها بکار گرفته شده است، که هر کدام دارای مزایا و معایب متفاوتیمی باشند. این روشها عمدتا مبتنی بر ارسال داده ها به صورت بیسیم و از راه دور می باشند. برای نمونه، می توان به استفاده از مودم،تجهیزات بلوتوث) Bluetooth ( و وای فای) Wi-Fi ( اشاره نمود، که در برخی از برندهای مطرح ابزاردقیق دنیا استفاده شده است. هریک از تکنولوژی های فوق از نقاط قوت و ضعف متفاوتی برخوردار است که در جای خود مورد بررسی قرارخواهند گرفت.بکارگیری تکنولوژی زیگ بی ) Zigbee ( و زیرشاخه های آن در ارسال داده های ابزاردقیق، جدید ترین روش روز دنیا می باشد و بهشدت در حال توسعه برای کاربرد در صنایع گوناگون و حتی لوازم مصرفی می باشد. هرچند این تکنولوژی بسیار جوان می باشد، اما بهسرعت در حال تبدیل شدن به جزء لاینفک تجهیزات و ملزومات ابزاردقیق می باشد. یکی از مزایای الی این روش قابلیت اتصال تعدادبسیار زیاد ابزاردقیق بطور همزمان می باشد که باعث برتری این روش نسبت به سایر تکنولوژی های مشابه شده است. سایر مزایای اینروش، کاهش هزینه نگهداری، ارسال داده ها با امنیت کامل و مصرف برق اندک می باشد که در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته خواهدشد. این تکنولوژی که در کمتر از ده سال گذشته رشد و توسعه یافته است، در بسیاری از زمینه ها همانند کنترل ترافیک شهری، نفتو گاز، بررسی های ژئوتکنیکی کلیه سازه های عمرانی و معدنی و موارد مرتبط با موفقیت استفاده شده است. در مقاله حاضر، ضمنمقایسه روش موسوم به "زیگ بی" با سایر روشهای پیش گفته، محدودیت استفاده از این روشها مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.محدودیتها بلحاظ میزان هزینه، پیچیده بودن، مصرف برق، برد امن ارسال داده و غیره مورد نظر قرارگرفته اند.در بخش دیگر مقاله، شرکتهای پیشرو در این زمینه و تکنولوژی هر یک مورد مقایسه قرارگرفته اند. در حال حاضر بدلیل بکر بودن اینتکنولوژی شرکتهای اندکی در زمینه ارسال داده ها از راه دور در حوزه ژئوتکنیک فعالیت دارند که در این میان تعداد انگشت شماری ازتکنولوژی رادیویی برای نیل به این هدف استفاده نموده اند. همچنین، مثالهایی از کاربرد این تکنولوژی، در پروژه های زیر زمینی ارائهشده است. هدف از ارائه این مثالها، اثبات کاربردی بودن اینروش می باشد. در نهایت، استفاده ازاین تکنولوژی برای دسترسی مطمئنو مداوم به داد هها، بر اساس کلیه مزایای شرح داده شده توصیه شده است.


واژه هاي کلیدي:

ابزاردقیق . زیگ بی . ارسال داده، بی سیم . قرائت مستمر

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزاردقیق , زیگ بی , ارسال داده، بی سیم , قرائت مستمر ,
:: بازدید از این مطلب : 457
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی تکنولوژي نوین رادیویی براي جمع آوري داده هاي ابزار دقیق در تونلها و سازه هاي زیرزمینی

چکیده
درحال حاضر، ابزاردقیق یکی از بخشهای مهم و حیاتی در پروژه های تون لسازی و سایر سازه های زیر زمینی می باشد. بسیاری از اینپروژ هها در داخل شهر ها اجرا م یشوند و با توجه به خطر ریزش سازه های زیرزمینی، و خسارتهایی جانی و مالی بسیار زیاد آنها، لزومدسترسی مستمر به داده های ابزاردقیق و بررسی آنها توسط گروه مهندسین طراح و سازنده، بسیار با اهمیت می باشد. همچنین، برخیاز پروژ ههای مهم تون لسازی ممکن است دور از شهرها و دسترسی مداوم باشند. برای مثال، تونلهای راه سازی، آبرسانی، نظامی و غیرهبیشتر در خارج از شهرها ساخته می شوند. عدم دسترسی مداوم به داده های ابزاردقیق طبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. همچنین،امکان استخدام و اعزام نیروی متخصص در محل پروژه بسیار پر هزینه و در بعضی موارد حتی غیر ممکن است. در سالهای اخیر،روشهای گوناگونی برای دسترسی امن و مستمر به این داده ها بکار گرفته شده است، که هر کدام دارای مزایا و معایب متفاوتیمی باشند. این روشها عمدتا مبتنی بر ارسال داده ها به صورت بیسیم و از راه دور می باشند. برای نمونه، می توان به استفاده از مودم،تجهیزات بلوتوث) Bluetooth ( و وای فای) Wi-Fi ( اشاره نمود، که در برخی از برندهای مطرح ابزاردقیق دنیا استفاده شده است. هریک از تکنولوژی های فوق از نقاط قوت و ضعف متفاوتی برخوردار است که در جای خود مورد بررسی قرارخواهند گرفت.بکارگیری تکنولوژی زیگ بی ) Zigbee ( و زیرشاخه های آن در ارسال داده های ابزاردقیق، جدید ترین روش روز دنیا می باشد و بهشدت در حال توسعه برای کاربرد در صنایع گوناگون و حتی لوازم مصرفی می باشد. هرچند این تکنولوژی بسیار جوان می باشد، اما بهسرعت در حال تبدیل شدن به جزء لاینفک تجهیزات و ملزومات ابزاردقیق می باشد. یکی از مزایای الی این روش قابلیت اتصال تعدادبسیار زیاد ابزاردقیق بطور همزمان می باشد که باعث برتری این روش نسبت به سایر تکنولوژی های مشابه شده است. سایر مزایای اینروش، کاهش هزینه نگهداری، ارسال داده ها با امنیت کامل و مصرف برق اندک می باشد که در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته خواهدشد. این تکنولوژی که در کمتر از ده سال گذشته رشد و توسعه یافته است، در بسیاری از زمینه ها همانند کنترل ترافیک شهری، نفتو گاز، بررسی های ژئوتکنیکی کلیه سازه های عمرانی و معدنی و موارد مرتبط با موفقیت استفاده شده است. در مقاله حاضر، ضمنمقایسه روش موسوم به "زیگ بی" با سایر روشهای پیش گفته، محدودیت استفاده از این روشها مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.محدودیتها بلحاظ میزان هزینه، پیچیده بودن، مصرف برق، برد امن ارسال داده و غیره مورد نظر قرارگرفته اند.در بخش دیگر مقاله، شرکتهای پیشرو در این زمینه و تکنولوژی هر یک مورد مقایسه قرارگرفته اند. در حال حاضر بدلیل بکر بودن اینتکنولوژی شرکتهای اندکی در زمینه ارسال داده ها از راه دور در حوزه ژئوتکنیک فعالیت دارند که در این میان تعداد انگشت شماری ازتکنولوژی رادیویی برای نیل به این هدف استفاده نموده اند. همچنین، مثالهایی از کاربرد این تکنولوژی، در پروژه های زیر زمینی ارائهشده است. هدف از ارائه این مثالها، اثبات کاربردی بودن این روش می باشد. در نهایت، استفاده ازاین تکنولوژی برای دسترسی مطمئنو مداوم به داد هها، بر اساس کلیه مزایای شرح داده شده توصیه شده است.


واژه هاي کلیدي :

ابزاردقیق . زیگ بی . ارسال داده . بی سیم . قرائت مستمر

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ابزاردقیق , زیگ بی , ارسال داده , بی سیم , قرائت مستمر ,
:: بازدید از این مطلب : 481
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار سد مخزنی کالپوش با استفاده از ابزارهای دقیق و آنالیز برگشتی


چکیده
رفتارسنجی سدهادر مرحله ساخت و پس از آن، یکی از مفیدترین ابزارها جهت کنترل طرح و یا بهینه کردن و تصحیح آن و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم در حین ساخت و یا پس از تکمیل پروژه به منظور جلوگیری از صدمات و خرابیهای احتمالی میباشد. بدین منظور با نصب ابزارهای اندازهگیری پارامترهای موثر درپایداری و عملکرد سد در مقاطع و قسمتهای مختلف آن، رفتار سد در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار میگیرد. در این مقاله ابتدا کمیتهای اندازه گیری شده توسط ابزار دقیقهای موجود در بدنه سد مخزنی کالپوش مورد بررسی قرار گرفته اند. این کمیتها شامل فشارهای آب منفذی، تنشهای کل در جهت قائم و نشستهای قائم و افقی است که به ترتیب توسط پیزومترهای الکتریکی، سلولهای فشارکل، نشست سنجها و انحراف سنجها اندازه گیری شدهاند. با توجه به نحوه تغییرات هر یک از این چهار کمیت، چگونگی رفتار سد مزبور در مقاطع مختلف زمانی مشخص میشود. ضمنا در ادامه مقایسهای بین نتایج تحلیل ابزاردقیقها و نتایج حاصل از آنالیز غیرخطی توسط نرم افزار Geo- Slope و برخی معادلات تئوری صورت گرفته است.

کلمات کلیدی :

رفتار سنجی . ابزاردقیق . آنالیز غیرخطی

 

سومین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار سنجی , ابزاردقیق , آنالیز غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 383
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آنالیز استاتیکی سد خاکی 15 خرداد در دوره بهرهبرداري با استفاده از دادههاي ابزاردقیق و روش المان محدود

خلاصه
کنترل ایمنی و پایداري سدهاي خاکی از نظر امنیت اجتماعی و اقتصادي، از اهمیت بسزائی در دوره بهرهبرداري برخوردار است. براي این منظور پارامترهاي فیزیکی مهمی در سدهاي خاکی اندازهگیري میشوند که از مهم ترین آنها، جابجاییها و تغییرشکلها است. ابزارهاي کنترل جابجائی هاي سدهاي خاکی، انحراف سنج و نشست سنج می باشد که امکان کنترل جابجائی ها را در دو راستاي افقی و قائم فراهم می کند. سد خاکی 15 خرداد که براي نخستین بار با استفاده از خلاقیتهاي فنی و علمی کارشناسان و متخصصین ایرانی و نیز امکانات موجود اجرایی کشور احداث شده است، از جمله اولین سدهاي ایران است که در زمان خود، لوازم اندازهگیري پیشرفته در حجمی نسبتا زیاد در آن نصب شده است. این سد از نوع خاکی غیرهمگن بوده و در استان مرکزي واقع شده است. در اینتحقیق، تغییرشکلهاي قائم(نشست) و افقی سد مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل عددي، شرایط کرنش PLAXIS 15 خرداد با استفاده از دادههاي ابزاردقیق، نقاط نشانه و نرم افزار صفحهاي به صورت دو بعدي براي مشخص شدن وضعیت جابجائی هاي سد در نظر گرفته شده است. براي شبیه سازي رفتار خاك از مدل خاك سخت شونده که یک مدل پیشرفته براي شبیهسازي انواع مختلف خاكهاست، استفاده شده است. مقایسه کلی نتایج حاکی از تطابق خوب بین دادههاي اندازهگیري شده نشست و روش المان محدود میباشد. نتایج نشان میدهد که نشست سد تقریباً متقارن بوده و سد از نظر نشست به سمت پایداري پیش میرود. میزان جابجائی افقی سد نیز محاسبه شده است که بعلت فقدان سوند انحراف سنجی و در نتیجه عدم وجود داده هاي انحراف سنجی، امکان مقایسه جابجائیهاي افقی محاسبه شده با داده هاي واقعی مقدور نبوده است. رفتار استاتیکی سد منطقی بوده اما بدلیل عدم تحکیم کامل مصالح، سد بحالت پایداري کامل نرسیده و جابجائی ها ادامه دارد که جهت رفتارنگاري کامل و سالم سد، شایسته است مدیریت محترم امور بهره برداري سد در اسرع وقت نسبت به رفع نقص انحراف سنج ها اقدام نماید.

کلمات کلیدي:

سدهاي خاکی، نشست، سد 15 خرداد، ابزاردقیق، نرم افزارPLAXIS

نویسندگان :

احمد محمدشریفی ، کورش قادري ، محمدباقر رهنما

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهاي خاکی , نشست , سد 15 خرداد , ابزاردقیق , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 876
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 1 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل همبسته رفتار يک سد خاکی- سنگريزه ای در مراحل ساخت و آبگیری و بررسی پتانسیل ترک هیدرولیکی در هسته

تغييرات حجمي در خاک اشباع تحت شرایط زهکشي نشده و یا نيمه زهکش كه ناشي از كرنشهای برشي و تغيير تنشهای همه جانبه و همچنين آبگيری سد مي باشد، باعث تغيير در توزیع فشار آب مي شود. بنابراین برای تعيين توزیع واقعي تنشها و كرنشها در خاک و همچنين توزیع فشار آب ضروری بنظر مي رسد. نتایج تحليل سد دوستي نشان م يدهد كه در زمان ساخت، فشار آب (Coupled) در سدها، استفاده از تحليل همبسته منفذی قابل توجهي در درون هسته ایجاد نشده است؛ این در حاليست كه در دوران آبگيری، فشار آب حفره ای در هسته به 600 كيلوپاسکال در زمان بيشينه ارتفاع آب مخزن( 67 متر)رسيده است. بررسي پتانسيل وقوع ترک هيدروليکي نيز نشان م يدهد كه بر اساس معيارهای ارائه شده، ضریب اطمينان در برابر وقوع ترک هيدروليکي در هسته بيشتر از یک مي باشد.


کلمات کلیدی:

سد دوستی، ابزاردقیق، فشار آب حفر های، ترک هیدرولیکی، تحلیل همبسته

نویسندگان :

علی طاهری (دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سید محمدرضا امام (استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد دوستی , ابزاردقیق , فشار آب حفر های , ترک هیدرولیکی , تحلیل همبسته ,
:: بازدید از این مطلب : 1289
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 16 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فشارهای منفذی و پایداری شی بهای بالادست و پایین دست سدالبرز با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

طراحي و اجرایيک سد، تنها بخشي از مجموعه یفعاليت های پروژه است و در كنار آن كنترلایمني و پایداریاجزای مختلف آن با توجه به اهميت سازه سد از جنبه های مختلف در طول دوران ساخت و بهره برداری از مهم ترین مسائل مي باشد.بنابراینمي تواننتيجه گرفت كه سدها همواره باید تحت كنترل باشند. نقش اصلي هسته در این گونه سدها به دليل پایين بودن نفوذپذیری رس، جلوگيری از نشت آب است. با نصب ابزار دقيق در سدها مي توان رفتار آنها را مورد بررسي قرار داد.پس از آبگيری سد البرز ، با قرائت مستمر ابزار دقيق بکار رفته در بدنه و پي سد، وضعيت سد حين بهره برداری مورد بررسي قرار گرفته و نتایج حاصل از ابزار دقيق با نتایج تحليلي مقایسه شده است. بر اساس نتایج حاصله تا تيرماهسال 1391 ،رفتار سد متعارف و منطقي بوده است.


کلمات کلیدی:

سد البرز،فشارهای منفذی، نتایج تحلیلی،ابزاردقیق

نویسندگان :

محمد مناف پور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)

محمدعلی جهانیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد البرز , فشارهای منفذی , نتایج تحلیلی , ابزاردقیق ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 4 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابیفشارهای خاک ، پدیده قوس زدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهره برداری با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

كنترلایمني و پایداری سدهای خاكي در طول دوران ساخت و بهره برداریو بازرسيپيوسته در مورد عملکردسدهایخاكي، نه تنها از دیدگاهپيشرفت شناخت رفتار بخش های مختلف سد اهميت دارد، بلکه از دیدگاهایمني و رفع نواقص احتمالي و كمک به مهار شدن عوامليکهممکن است باعث تخریب سد گردد از اهميتخاصي برخوردار است. با كمک ابزار دقيق نصب شده در سدهای خاكي، پایداری آن ها را مي توان كنترل كرد.ب هدليل رفتار غير خطي سد خاكي،برای تحليل سد خاكي البرز از روش المان محدود و مدل رفتاری مور-كلمب استفاده شده و نتایج حاصل از تحليل با نتایج ابزار دقيق مقایسه گردیده است. با قرائت مستمر ابزار دقيق بکار رفته در بدنه و پي سد، وضعيت سد حين بهره برداری مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله ،رفتار سد متعارف و منطقي بوده است.


کلمات کلیدی:

سد البرز،قوس زدگی،ابزاردقیق، نشست قائم، فشار خاک

نویسندگان :

محمد مناف پور (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه ارومیه)

محمدعلی جهانیان (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات آذربایجان غربی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد البرز , قوس زدگی , ابزاردقیق , نشست قائم , فشار خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1292
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 4 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پایداری سد خاکی درونگر در دوران ساخت بر اساس دادههای ابزاردقيقStabilityofDarungarembankment dam, during the construction based on instrumentation data

کنترل پایداری سدهای خاکی در دوران ساخت، اولین دوره آبگیری و بهره برداری بسیار حائز اهمیت میباشد. استفاده از ابزاردقیق در سدهای خاکی به منظور رفتارنگاری آنها، نقش مهمی را در کنترل پایداری سد ایفا میکند. با توجه ه ب اینکه رفتار سازهای یک سد خاکی غیر خطی میباشد، استفاده از روش اجزای محدود به همراه مدلهای رفتاری مناسب برای تحلیل غیر خطی سد سودمند میباشد. در تحقیق حاضر رفتارنگاری سد درونگر که در 35 کیلومتری شمال غربی درگز- از شهر های شمالی استان خراسان رضوی قرار گرفته مورد بررسی واقع شده است. با استفاده از دادههای بدست آمده از ابزاردقیقهای به کاررفته در سد، تنش و فشارآب منفذی ایجاد شده در سد در طول دوران Plaxis
ساخت با نتایج بدست آمده از تحلیل سد به روش اجزای محدود که بوسیله نرم افزار 11و -11 ،7-7 ،3- 2مدل شده است، مقایسه گردیدهاند. ابزاردقیق سد درونگردر چهار مقطع 3 Dنصب شدهاند. به منظور تحلیل مدل سد از دو مدل رفتاری موهر –کولمب و سخت شونده استفاده شده است.نتایج بدست آمده از ابزاردقیق و نرم افزار انطباق خوبی با هم داشتند. نتایج بدست آمده از مدل سخت شونده نسبت به مدل موهر – کولمب دارای انطباق بهتری با نتایج ابزاردقیق میباشد. انطباق نتایج بدست آمده از ابزاردقیق و نرم افزار نشان دهنده پایداری سد در دوران اولین آبگیری سد میباشد.


کليد واژگان:

پایداری، سد خاکی، آبگیری، ابزاردقیق، مدل رفتاری، موهر-کولمب، سخت شونده.

نویسندگان :

مصطفی یوسفی راد(دکترای زمین شناسی، کارشناسی ارشد خاک وپی، کارشناسی ارشد خاک وپی)

امير احمدی باغچه(دکترای زمین شناسی، کارشناسی ارشد خاک وپی، کارشناسی ارشد خاک وپی)

آسيه خادم قائينی (دانشگاه پیام نور مرکز اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه فردوسی مشهد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداری , سد خاکی , آبگیری , ابزاردقیق , مدل رفتاری , موهر کولمب , سخت شونده , ,
:: بازدید از این مطلب : 1399
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تنش وتغییرشکل در سدهای خاکی با توجه به نتایج ابزار دقیق موجود در بدنه سد وبررسی پایداری بدنه سد در اثر افت سریع آب مخزن (مطالعه موردی سد بانه)

كنترل ایمني وپایداری سدهای خاكي از نظر امنيت اجتماعي واقتصادی؛ از اهميت بسزایي در دوره بهره برداری برخوردار است. برای این منظور پارامترهای فيزیکي مهمي در سدهای خاكي اندازه گيری مي شوند كه از مهمترین آنها؛جابه جایي ها،تغيير شکلهاو تنشهاست. سد خاكي بانه از نوع خاكي غير همگن بوده ودر استان كردستان واقع شده است. در این تحقيق تغيير شکلهای قائم(نشست) و افقي وتنشهای كل در سال آبي 1388 ودر مقطع 22 بدنه سد توسط نتایج ابزاردقيق ونرم افزار مورد بررسي قرار گرفته است. ابتدا رفتار نگاری درسال 1388 توسط نتایج ابزار دقيق بررسي گردیده است سپس به مدلسازی عددی توسط نرم افزار با PLAXISv8.2 توجه به شرایط كرنش صفحه ای به صورت دو بعدی برای مشخص شدن وضعيت جابه جائي های سد در نظر گرفته شده است.سپس جهتصحت سنجي مدلسازی عددی،توسط نتایج ابزار دقيق كنترل گردیده است.ودر نهایت به بررسي پایداری شيب سد خاكي بانه در اثر افت سریع آب به اندازه 10 مترطي پنج روز پرداخته شده است.نتایج نشان ميدهد كه نشست سد تقریبا متقارن بوده وبه علت طولاني بودن زمان ساخت سد، تغيير شکل قابل محسوسي در این مرحله ازسد(مرحله بهره برداری) به علت تحکيم كامل مصالح بدنه سددر زمان ساخت وآبگيری، دیده نمي شود. و رفتار استاتيکي سد تقریبا منطقي بوده وتنش افقي در پایين دست هسته سد از كمتر بوده كه به دليل مکانيسم گسيختگي بدنه سدوحركت روبه جلو(فشار رانکين) هسته رسي مي باشد.بيشترین تغيير فشارهای ابزار دقيق در اثر =σvKo/σh رابطه تغييرات آب دریاچه،مربوط به پيزومترهای پي مي باشد. پدیده جوشش در سمت پایين دست سد نزدیک به مرز بحراني است . در بعضي موارد نتایج ابزاردقيق بيشتر ازنتایج نرم افزارمي باشد كه ناشي از تغيير جهت ابزار در طول ساخت وپدیده قوس زدگي موضعي است اما در كل مطابقت خوبي بين نتایج ابزاردقيق ومدلسازی عددی وجود دارد. بررسي پایداری بدنه سد در اثرافت سریع آب ، شيب بالادست سد نيز بحراني مي گردد كه از افت آب مخزن بيش از 10 متر در این سد كاملا اجتناب كرد زیرا ضریب اطمينان بدنه را به سرعت كاهش مي دهد.


کلمات کلیدی:

رفتار نگاری،ابزاردقیق،پدیده جوشش وقوس زدگی،مدلسازی عددی،افت سریع آب

نویسندگان :

محمد شریفی پور(استادیاردانشگاه رازی کرمانشاه)

بهروزاحمدی(کارشناس ارشد ژئوتکنیک،دانشگاه آزاد کردستان-قروه)

بهمن احمدی (کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد کردستان-قروه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار نگاری , ابزاردقیق , پدیده جوشش وقوس زدگی , مدلسازی عددی , افت سریع آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1390
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تحلیل نشستهای سد گتوند در دوران ساخت با استفاده از نتایج ابزاردقیق

سدهای خاكریز از جمله سازههای خاكي هستند كه بدنهي آنها از خاک و یا سنگ تشکيل شده است و پيشبيني رفتار این مصالح به لحاظ ماهيت سهفازه بودن آن (جامد، آب و هوا) بسيار مشکل است. بدینمنظور در دوران ساخت سد و بهرهبرداری، لازم است كه پایداری آن از طریق اندازه  گيری و كنترل مقادیر یکسری از پارامترها مورد بازبيني و بررسي قرار گيرد. یکي از این پارامترها، تغييرمکان قائم یا نشست سد است كه اندازه  گيری آن در مراحل مختلف عملکرد سد در نقاط خاصي از یک سد خاكریز از ضرورت زیادی برخوردار است. در این مقاله سد گتوندعليا، سد مدلسازی و تحليل گردید. مدل FLAC سنگریزهای با هستهي رسي مخلوط ساختهشده بر روی رودخانهي كارون، بهصورت دوبعدی در نرمافزار موهر-كولمب برای مصالح پي و مدل سختکرنشي-نرمکرنشي برای مصالح بدنهي سد انتخاب شد. نشستهای حاصل از ابزاردقيق و تحليل عددی در دوران ساخت و پایان ساخت مقایسه شده و تحليل برگشتي برای تدقيق خصوصيات مصالح صورت گرفت.

کلمات کلیدی:

سد خاکی-سنگریزهای، سد گتوندعلیا، ابزاردقیق، تحلیل عدد ، ی نشست

نویسندگان :

لیلا شاهوردی طرخورانی (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

سید مجدالدین میرمحمدحسینی (استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خاکی , سنگریزهای , سد گتوندعلیا , ابزاردقیق , تحلیل عددی , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 1343
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 شهريور 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه