<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثير حفاري تونل متروي خط 7 بر تونل خط 3 متروي تهران

چكيده
حفاری فضاهای زیر زمینی نظیر تونل، سبب ایجاد تغییراتی در وضعیت اولیه تنشهای داخلی زمین شده که نتیجه آن ایجادجابجایی و نشست در محیط اطراف آن است. نشست و جابجاییهای بوجود آمده نیز ممکن است سبب القای تنش های غیرمجاز درسازهها و بناهای سطحی و زیرسطحی شده و خسارتهای سنگینی را به دنبال داشته باشد. بنابراین یکی از مسائل مهم در حفاریتونل در محیطهای شهری، بررسی تأثیر عبور تونل از مجاورت سازهها و معارضین مختلف میباشد. یکی از چالش های موجود درمسیر حفاری تونل قطعه شرقی غربی خط 9 مترو تهران، عبور از محدوده خط 3 مترو تهران بوده است. خط 9 متروی تهران در این -محدوده با خط 3 مترو دارای تقاطع غیرهمسطح بوده و از زیر این خط میگذرد. در این مقاله اثر حفاری تونل مترو بر تونل خط 3متروی تهران بصورت عددی و با استفاده از نرم افزار سه بعدی تفاضل محدود Flac3d مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه بهآنالیزهای عددی انجام شده، پیش بینی گردید که با عبور ماشین حفاری از محل تقاطع، حداکثر میزان نشست ایجاد شده در کف0 درصد میباشد. نتایج بدست آمده حاکی از عدم / تونل خط 3 برابر با 7 میلیمتر و حداکثر میزان شیب ایجاد شده برابر با 0000ایجاد آسیبهای سازهای در تونل خط 3 مترو با عبور تونل خط 9 میباشد. با این وجود بمنظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم قطعیتهای موجود، تمهیداتی برای عبور از محدوده تقاطع تونل خط 3 پیشنهاد شده که در انتها به آن اشاره شده است.


واژه هاي کليدي:

مدلسازی عددی . معارضین . تونلهای شهری . اثر متقابل تونل . نشست

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , معارضین , تونلهای شهری , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 532
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 3 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثير حفاري تونل متروي خط 7 بر تونل خط 3 متروي تهران

چكيده
حفاری فضاهای زیر زمینی نظیر تونل، سبب ایجاد تغییراتی در وضعیت اولیه تنشهای داخلی زمین شده که نتیجه آن ایجادجابجایی و نشست در محیط اطراف آن است. نشست و جابجاییهای بوجود آمده نیز ممکن است سبب القای تنش های غیرمجاز درسازهها و بناهای سطحی و زیرسطحی شده و خسارتهای سنگینی را به دنبال داشته باشد. بنابراین یکی از مسائل مهم در حفاریتونل در محیطهای شهری، بررسی تأثیر عبور تونل از مجاورت سازهها و معارضین مختلف میباشد. یکی از چالش های موجود درمسیر حفاری تونل قطعه شرقی غربی خط 9 مترو تهران، عبور از محدوده خط 3 مترو تهران بوده است. خط 9 متروی تهران در این -محدوده با خط 3 مترو دارای تقاطع غیرهمسطح بوده و از زیر این خط میگذرد. در این مقاله اثر حفاری تونل مترو بر تونل خط 3متروی تهران بصورت عددی و با استفاده از نرم افزار سه بعدی تفاضل محدود Flac3d مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه بهآنالیزهای عددی انجام شده، پیش بینی گردید که با عبور ماشین حفاری از محل تقاطع، حداکثر میزان نشست ایجاد شده در کف0 درصد میباشد. نتایج بدست آمده حاکی از عدم / تونل خط 3 برابر با 7 میلیمتر و حداکثر میزان شیب ایجاد شده برابر با 0000ایجاد آسیبهای سازهای در تونل خط 3 مترو با عبور تونل خط 9 میباشد. با این وجود بمنظور کاهش مخاطرات ناشی از عدم قطعیتهای موجود، تمهیداتی برای عبور از محدوده تقاطع تونل خط 3 پیشنهاد شده که در انتها به آن اشاره شده است.


واژه هاي کليدي:

مدلسازی عددی . معارضین . تونلهای شهری . اثر متقابل تونل . نشست.

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , معارضین , تونلهای شهری , اثر متقابل تونل , نشست , ,
:: بازدید از این مطلب : 452
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه 1 F ( خط 1 ) متروي تهران 

خلاصه
حفاري فضاهاي زير زميني نظير تونل، سبب ايجاد تغييراتي در وضعيت اوليه تنشهاي داخلي زمين شده كه نتيجه آن ايجاد جابجايي و نشست درمحيط اطراف آن است. از جمله مسائل مهم در تونلسازي شهري، بررسي تأثير عبور تونل از مجاورت سازهها و معارضين مختلف ميباشد. يكي ازمترو تهران ميباشد. خط 7 F چالشهاي موجود در مسير حفاري تونل قطعه شرقي- غربي خط 7 مترو تهران، عبور از محدوده خط 1 و ايستگاه 1متروي تهران در اين محدوده با خط 1 مترو داراي تقاطع غيرهمسطح بوده و از زير اين خط ميگذرد. با توجه به فاصله كم دو تونل، امكان ايجادبصورت عددي و با استفاده از F نشستهاي غيرمجاز در محل تقاطع دو تونل وجود خواهد داشت. در اين مقاله اثر حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاكي از امكان ايجاد آسيبهاي سازهاي در سقف و Flac3d نرم افزار سه بعدي تفاضل محدودتمهيداتي درنظر گرفته شده كه به F با عبور تونل خط 7 خواهد بود. بنابراين بمنظور كاهش اثرات حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1 F كف ايستگاه 1 آن اشاره شده است.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . معارضين . تونلهاي شهري . اثر متقابل تونل . نشست

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , معارضين , تونلهاي شهري , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 471
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تأثير حفاري تونل خط 7 مترو بر ايستگاه F1 ( خط 1 ) متروي تهران 

خلاصه
حفاري فضاهاي زير زميني نظير تونل، سبب ايجاد تغييراتي در وضعيت اوليه تنشهاي داخلي زمين شده كه نتيجه آن ايجاد جابجايي و نشست در محيط اطراف آن است. از جمله مسائل مهم در تونلسازي شهري، بررسي تأثير عبور تونل از مجاورت سازهها و معارضين مختلف ميباشد. يكي از مترو تهران ميباشد. خط 7 F چالشهاي موجود در مسير حفاري تونل قطعه شرقي- غربي خط 7 مترو تهران، عبور از محدوده خط 1 و ايستگاه 1 متروي تهران در اين محدوده با خط 1 مترو داراي تقاطع غيرهمسطح بوده و از زير اين خط ميگذرد. با توجه به فاصله كم دو تونل، امكان ايجاد بصورت عددي و با استفاده از F نشستهاي غيرمجاز در محل تقاطع دو تونل وجود خواهد داشت. در اين مقاله اثر حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1 مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاكي از امكان ايجاد آسيبهاي سازهاي در سقف و Flac3d نرم افزار سه بعدي تفاضل محدود تمهيداتي درنظر گرفته شده كه به F با عبور تونل خط 7 خواهد بود. بنابراين بمنظور كاهش اثرات حفاري تونل مترو بر ايستگاه 1 F كف ايستگاه 1 آن اشاره شده است.


كلمات كليدي:

مدلسازي عددي . معارضين . تونلهاي شهري . اثر متقابل تونل . نشست

نویسندگان :

عباس معاديخواه ، علي مرتضوي ، روح اله جاودان

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , معارضين , تونلهاي شهري , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 396
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي تاثير حفاري تونل متروي خط 7 برتونل فاضلاب شرق تهران

حفاري فضاهاي زيرزميني نظير تونل سبب ايجاد تغييراتي در وضعيت اوليه تنشهاي داخلي زمين شده كه علاوه بر ايجاد جابجايي و نشست در محيط اطراف ممكن است سبب القاي تنشهاي غيرمجاز در سازه ها و بناهاي سطحي و زيرسطحي شده و خسارتهاي سنگيني را به دنبال داشته باشد بنابراين يكي از مسائل مهم در حفاري تونل در محيطهاي شهري بررسي تاثير عبور تونل از مجاورت سازه ها و معارضين مختلف مي باشد دراين مقاله اثر حفاري تونل مترو برتونل فاضلاب شرق تهران بصورت عددي و با استفاده از نرم افزار سه بعدي تفاضل محدود Flac3d مور ارزيابي قرارگرفته است براساس نتايج بدست آمده پيش بيني مي شود كه جابجايي هاي ايجاد شده سبب ايجاد نيروهاي محوري غيرمجاز و آسيب هاي سازه اي در پوشش تونل فاضلاب شود.

 

كلمات كليدي:

مدلسازي عديد، معارضين، تونلهاي شهري، اثر متقابل تونل، نشست

نهمين همايش ملي تونل - 1390

نويسند‌گان:

 عباس معاديخواه  - كارشناس ارشد مهندسي مكانيك سنگ
 شكراله زارع  - استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود
 

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عديد , معارضين , تونلهاي شهري , اثر متقابل تونل , نشست ,
:: بازدید از این مطلب : 2369
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 23 فروردين 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه