<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اثرات رفتار غیرخطی مصالح خاکی بر روی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی

خلاصه
تجربیات بدست آمده از بررسي خرابيهای ناشي از زلزله در مناطق مختلف یک ساختگاه شهری نشان داده است كه میزان خسارات ميتواند درنقاط مختلف متفاوت بوده و همین موضوع نشان دهندهی اهمیت بررسي پاسخ لرزهای ساختگاه با توجه به توپوگرافي منطقه و رفتار مکانیکيمصالح خاكي ميباشد. علیرغم اینکه مطالعات زیادی بر روی این موضوع انجام شده است، اما لازم است كه با دقت بیشتری مسئلهی بزرگنمایيحركات لرزهای بررسي شود و اثرات رفتار غیرخطي به صورت جامعتری دیده شود. هدف از این مقاله بررسي و مقایسهی اثرات دو بعدی ساختگاهبا توجه به رفتار خطي و غیرخطي آبرفت در دره های نیم سینوسي است. پاسخ غیر خطي به امواج لرزهای ورودی از جمله موارد مؤثر در بررسياثرات ساختگاه است كه این موضوع با كاهش سختي خاک اهمیت بیشتری ميیابد. با شناسایي عوامل موثر بر پدیدهی بزرگنمایي امواج لرزهای، ازروشهای عددی جهت تحلیل دو بعدی اثرات ساختگاهي استفاده ميشود. تمامي روش های عددی بر پایه معادله ی انتشار موج هستند و روشهای مختلفيبرای بررسي پاسخ لرزهای سایت توسعه یافته اند. مطالعات پارامتریک با استفاده ازكد عددی هیبرید كه با تركیب روش اجزاء محدوددر حوزه نزدیک و اجزاء مرزی در حوزه دور به ارزیابي پاسخ لرزهای دره ميپردازد، صورت گرفته است. حركات سطح زمین در فواصل مشخصقرار دارد، محاسبه شده است. نمودارهای ارائه شده وابستگي بزرگنمایي نقاط مختلف سطح زمین به SV از مركز دره كه در معرض امواج مهاجمرفتار مکانیکي مصالح آبرفتي را به وضوح نشان ميدهد. به طوریکه این بزرگنمایي در برخي حالات تا چندین برابر بیشتر ميشود. در خاتمهنمودارهایي ارائه شدهاند كه نشان ميدهند بزرگنمایي متوسط دره های نیم سینوسي با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتي ميتواند تغییر كند و رفتار غیرخطي آبرفت ميتواند در تکمیل مطالعات ریز پهنهبندی ژئوتکنیک لرزهای به كار گرفته شود.


کلمات کلیدی:

اثرات ساختگاه . توپوگرافی . رفتار غیرخطی . هیبرید . ریز پهنه بندی

 

سومین كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنیک ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات ساختگاه , توپوگرافی , رفتار غیرخطی , هیبرید , ریز پهنه بندی ,
:: بازدید از این مطلب : 83
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 10 آذر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر اثرات ژئومكانيكي مصالح و توپوگرافي زمين بر پاسخ لرزهاي ساختگاه با استفاده از روش تركيبي المان محدود – المان مرزي (Hybrid)

خلاصه
توپوگرافي و مشخصات مكانيكي مصالح از مهمترين عوامل تاثيرگذار در بزرگنمايي پاسخ لرزهاي ساختگاه ميباشند بطوريكه تاكنونمطالعات زيادي به منظور ارزيابي اين اثرات، چه در زمينه كارهاي عددي و چه آزمايشگاهي انجام شده است. در راستاي روشهايعددي بررسي اين موضوع، طي سالهاي متمادي مطالعات جامعي با استفاده از برنامه هيبريد كه با تركيب روش اجزاء محدود و روشاجزاء مرزي به ارزيابي پاسخ لرزهاي ساختگاه ميپردازد، توسط مولفين و همكاران آنان انجام گرفته است. لذا در اين مقاله سعي بر آناست كه نتايج مستخرج از مطالعات پيشين انجام شده بر روي رفتار درههاي آبرفتي، بصورت طبقهبنديشده ارائه گردند بطوريكه بااستفاده از اين مطالعه جامع گامي بزرگ در تكميل مطالعات ژئوتكنيك لرزهاي به منظور ارزيابي پاسخ لرزهاي درههاي آبرفتي برداشته شود.


كلمات كليدي:

اثرات ساختگاه . پاسخ لرزهاي . درههاي آبرفتي . روش عددي هيبريد

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات ساختگاه , پاسخ لرزهاي , درههاي آبرفتي , روش عددي هيبريد ,
:: بازدید از این مطلب : 537
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 31 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروري بر اثرات ژئومكانيكي مصالح و توپوگرافي زمين بر پاسخ لرزهاي ساختگاه با استفاده از روش تركيبي المان محدود – المان مرزي (Hybrid)

خلاصه
توپوگرافي و مشخصات مكانيكي مصالح از مهمترين عوامل تاثيرگذار در بزرگنمايي پاسخ لرزهاي ساختگاه ميباشند بطوريكه تاكنونمطالعات زيادي به منظور ارزيابي اين اثرات، چه در زمينه كارهاي عددي و چه آزمايشگاهي انجام شده است. در راستاي روشهايعددي بررسي اين موضوع، طي سالهاي متمادي مطالعات جامعي با استفاده از برنامه هيبريد كه با تركيب روش اجزاء محدود و روشاجزاء مرزي به ارزيابي پاسخ لرزهاي ساختگاه ميپردازد، توسط مولفين و همكاران آنان انجام گرفته است. لذا در اين مقاله سعي بر آناست كه نتايج مستخرج از مطالعات پيشين انجام شده بر روي رفتار درههاي آبرفتي، بصورت طبقهبنديشده ارائه گردند بطوريكه بااستفاده از اين مطالعه جامع گامي بزرگ در تكميل مطالعات ژئوتكنيك لرزهاي به منظور ارزيابي پاسخ لرزهاي درههاي آبرفتي برداشته شود.


كلمات كليدي:

اثرات ساختگاه . پاسخ لرزهاي . درههاي آبرفتي . روش عددي هيبريد

نویسندگان :

دانا اميني ، بهروز گتميري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات ساختگاه , پاسخ لرزهاي , درههاي آبرفتي , روش عددي هيبريد ,
:: بازدید از این مطلب : 406
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نوع ولایهبندی خاک بر روی امواج منتشر شده زلزله

مسائل مربوط به اثر زلزله بر ساختگاه به عنوان پاسخ زمين در برابر این قبيل بارگذاریها در پنج دهه قبل به طور كامل شناخته نشده بوده است، در حاليکه امروزه از چنان گسترشي برخوردار گردیده است كه در مجموعه مباحث ژئوتکنيک، بعنوان گرایشي جدید بنام ژئوتکنيک لرزهای، جایگاه خاصي بدست آورده است. امروزه این دیدگاه كه طراحي لرزهای مقاوم سازهها و تاسيسات بدون توجه و ملاحظات شرایط و اثرات ساختگاهي و تنها با تقویت المانهای سازهای ميتواند همواره وضعيت ایمن و پایداری داشته باشد كنار گذاشته شده است و در یک تحليل جامع در شرایط بارهای لرزهای، اثرات متقابل خاک و سازه توام با یکدیگر بعنوان مبنای صحيحي جهت طراحي بهينه، ایمن و پایدار جایگزین گردیده است. درنتایجي مرتبط با اثرات نوع و لایه بندی خاک را بر روی حركت ناشي از زلزله را ارائه ERAA این راستا، ما در این مقاله با استفاده از نرم افزار دادهایم.

کلمات کلیدی:

زلزله، اثرات ساختگاه، تشدید، شتاب ماکزیمم، ERAA

نویسندگان :

میثم بیات (دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران)

محسن موسیوند (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان، ایران)

الیاس بیات (دانشآموخته کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , اثرات ساختگاه , تشدید , شتاب ماکزیمم , ERAA ,
:: بازدید از این مطلب : 1536
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 18 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی موردی تاثیر ساختگاه بر پارامترهای حرکت نیرومند زمین در محل احداث سایت آب شیرین کن مپنای قشم

امروزه از زلزله به عنوان يکي از مخربترين عوامل طبيعي كه باعث تخريب سازه های ساخت بشر مي گردد نام برده ميشود. امواج زلزله با دور
شدن از كانون آن و نيز با گذشتن از لايه های خاک دستخوش تغيير و تحولاتي مي شوند كه عوامل مربوط به فاصله نقاط نسبت به كانون زلزله شناخته مي شوند. » تاثير ساختگاه « و عوامل مربوط به لايه های خاكي واقع بر سنگ بستر تحت عنوان » تاثير مسير « تحت عنوان
اساساً دو روش برای تعيين اثرساختگاه وجود دارد. یكي روش مستقيم مشاهده و اندازهگيری درمحل، وديگری روش مدلسازی عددی ميباشد. در اين مقاله به بررسي تاثير ساختگاه بر پارامترهای حركت نيرومند زمين در محل سايت آب شيرين كن مپنا قشم پرداخته شده است. بدين منظور 9 زلزله مشهور دنيا در سه دسته طبقهبندی شدند. دسته اول زلزله هايي با شتاب ماكزيمم ماندگار و زمان تقريبا مشابه و محتوی فركانسي مختلف، دسته دوم زلزله هايي با زمان و محتوی فركانسي مشابه و شتاب ماكزيمم ماندگار مختلف و دسته سوم زلزله هايي با شتاب ماكزيمم ماندگار و محتوی تاثير ساختگاه بر ،EERA فركانسي مشابه و زمان مختلف مورد بررسي قرار گرفتند. بعد از تحليل نتايج به روش خطي معادل با استفاده از نرم افزار پارامترهای مذكور مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهد اثرات ساختگاه بر پارامترهای مذكور و تغيير پارامترهای حركت نيرومند زمين قابل ملاحظه ميباشد.

کلمات کلیدی:

اثرات ساختگاه، شتاب ماکزیمم ماندگار، محتوی فرکانس، زمان زلزله ،EERA

نویسندگان :

محمد قنبر دزفولی (دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان)

محمدحسین کیقبادی(دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان)

علیرضا مقصودی (دانشجوی دکتری عمران گرایش ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات ساختگاه , شتاب ماکزیمم ماندگار , محتوی فرکانس , زمان زلزله , EERA ,
:: بازدید از این مطلب : 1553
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير ساختگاههاي آبرفتي بر پارامترهاي موثر زلزله

يكي از پارامترهاي موثر در طراحي مقاوم سازهها در برابر نيروهاي زلزله، اثرات محلي ساختگاه ميباشد. معمولا تاثير اين پارامتر با تدوين تعدادي حركت مبناي زمين در نظر گرفته ميشود. ميزان اثرات ساختگاهي را ميتوان تابع عوامل مختلف از جمله هندسه ساختگاه، خواص ديناميكي مصالح لايه هاي زير سطحي، خصوصيات امواج ورودي و توپوگرافي ساختگاه دانست. با توجه به قرارگيري اكثر شهرها در نزديكي و يا بر روي حوزههاي آبرفتي، اثرات حوزه هاي آبرفتي بر حركات زمين، در مهندسي ژئوتكنيك لرزهاي اهميت دو چنداني مييابد. اثرات ساختگاهي، تمامي ويژگيهاي مهم يك زلزله را تحت تاثير قرار ميدهد. در مقاله حاضر با مروري بر ادبيات فني، تاثيرگذاري ساختگاه هاي نرم (آبرفتي و خاكهاي سست) و ساختگاه هاي سخت (سنگي) بر پارامترهاي موثر زلزله؛ شامل شدت زلزله، مدت زمان موثر زلزله، طيفهاي بزرگنمايي شتاب و مقادير بيشينهي تكانه ي لرزه اي، مقايسه و بررسي گرديده است.


كلمات كليدي:

حوزه هاي آبرفتي، اثرات ساختگاه، بزرگنمايي لرزهاي، زلزله

نویسندگان :

مسعود مطلّبيان (دانشجوي كارشناسي ارشد ژئوتكنيك، دانشگاه علم و صنعت ايران)

حبيب شاهنظري (استاديار، دانشگاه علم و صنعت ايران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوزه هاي آبرفتي , اثرات ساختگاه , بزرگنمايي لرزهاي , زلزله ,
:: بازدید از این مطلب : 1521
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه