<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي مؤثربرمقاومت بیرون کشیدگی خاك میخ با استفاده ازمدل سازي عددي

خلاصه
در چند دهه گذشته،روش میخ کوبی به طور گسترده در تقویت سازه هاي ژئوتکنیکی مانند شیب ها و گودبرداري ها رایج شده است. مقاومتبرشی سطح مشترك خاك و خاك میخ یا مقاومت بیرون کشیدگی خاك میخ ،پارامتر مهمی در طراحی و ارزیابی تعادل سیستم میخ کوبی استکه پارامترهاي زیادي مانند فشار سربار ،فشار تزریق،جنس خاك و...بر روي آن اثر می گذارند.در این مقاله آزمایش بیرون کشی خاك میخ بااستفاده از نرم افزار اجزاي محدود آباکوس به صورت سه بعدي شبیه سازي شد و به منظور صحت سنجی نتایج مدل سازي با نتایج آزمایشگاهیمقایسه شد و سپس تاثیر برخی از پارامترهاي موثر بررسی شد. نتایج مدل سازي نشان می دهد که افزایش فشار تزریق و زاویه اتساع به طور مؤثري باعث افزایش مقاومت بیرون کشیدگی می شود.


کلمات کلیدي:

مقاومت بیرون کشیدگی . خاك میخ . اجزاي محدود

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت بیرون کشیدگی , خاك میخ , اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 322
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 7 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي روند تغييرات فشار حفره اي در اثر احداث خاكريز جاده روي خاكهاي با بافت نرم با استفاده از روش اجزاء محدود

خلاصه
ارزيابي بدون انجام زه كشي، تنش هاي موثر و تحكيم در زمان انجام عمليات ساختماني خاكريزها از مواردي است كه بايد مد نظر قرار گيرد.بررسي موارد مذكور با روش اجزا محدود و تعيين شرايط مرزي و فشار حفره اي انجام شد. ابتدا خاكي با بافت همگن با دو لايه مدل شد و سپسرفتار نمونه مذكور با نرم افزار انسيس و پلاكسيس شبيه سازي شد. بررسي نتايج نشان داد كه خروجي هر دو نرم افزار كه به روش عددي اجزاي محدود كار مي كنند، به يكديگر نزديك است. اما با مد نظر قرار دادن مسائل ژئوتكنيكي ، نتايج دقيق تري از نرم افزار پلاكسيس بدست آمد.


كلمات كليدي:

خاكريز جاده . فشار حفره اي . تحكيم . اجزاي محدود . توزيع تنش موثر

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاكريز جاده , فشار حفره اي , تحكيم , اجزاي محدود , توزيع تنش موثر ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل سازي نشست سازه هاي سطحي در اثر مجراي تحت فشار حامل جريان زير سطحي توسط روش اجزا محدود

خلاصه
طي احداث مجراي تحت فشار جريان از توزيع تنش گسترده و تغيير شكل خاك نمي توان اجتناب كرد.با ارائه يك مثال نمونه مدل سازيتوسط نرم افزارهاي انسيس و پلاكسيس اجرا و تحليل شده است. پلاكسيس امكانات خاصي براي ارزيابي مقاطع زير سطحي دايره ايحين ساخت دارد. از طرفي نرم افزار قوي انسيس نيز منوهاي متعدد سازه اي بر پايه روش اجزا محدود دارد. در اين نمونه سعي شده تا مدلسازي توسط هر دو نرم افزار با داده هاي يكسان صورت گيرد و با توجه به اينكه هر دو با اجزاء محدود كار مي كنند،نتايج بدست آمده از آنها با يكديگر مقايسه گردد.


كلمات كليدي:

شالوده . مقطع دايره اي زير سطحي . ژئوتكنيك . اجزاي محدود . پلاكسيس .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شالوده , مقطع دايره اي زير سطحي , ژئوتكنيك , اجزاي محدود , پلاكسيس , ,
:: بازدید از این مطلب : 429
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي رفتار پي هاي واقع برپايه هاي سنگريزه اي كوبيده شده (RAPs) تحت بارهاي ديناميكي

خلاصه
بهمنظور ساخت سازهها بر روي خاكهاي نرم و تراكمپذير روشهاي متعددي از جمله استفاده از شمع، استفاده از ستونهاي سنگي، بهسازي خاكزير پي با مصالح مناسب وجود دارند. اكثر اين روشها با هزينهي زيادي همراه بوده و براي سازههاي كوچك تا متوسط داراي توجيه اقتصاديپرداخته شده است و ضمن (RAPs نميباشد. در اين مقاله به معرفي يك روش جديد و كمهزينهتري با نام پايههاي سنگريزهاي كوبيده شده( 1ارائهي ويژگيهاي مهندسي آن، به ارزيابي تاثير پارامترهايي نظير: نسبت لاغري، نسبت سختي و شرايط بارگذاري اعمالي بر رفتار پيهاي مستقر بر اين پايهها تحت بارهاي ديناميكي پرداخته شده است.


كلمات كليدي:

پايههاي سنگريزهاي . بارهاي ديناميكي . اجزاي محدود .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پايههاي سنگريزهاي , بارهاي ديناميكي , اجزاي محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه ي رفتار بتن محصور شده در FRP به روش اجزاي محدود

خلاصه
در تقويت سازههاي بتن آرمه ايجاد فشار محصور كننده در اطراف عضو و افزايش مقاومت و شكل پذيري آن است. FRP يكي از كاربردهاي مهمدر نرم فزار اجزاي محدود مدل شده است. بتن با استفاده از مدل دراكر-پراگر و FRP در اين مقاله رفتار نمونههاي كوچك استوانهاي محصور دربه صورت الاستيك خطي تا لحظهي شكست مدل شد. نتايج مدل سازي افزايش چشم گيري در مقاومت فشاري و شكل پذيري بتن محصور FRPمنجر به افزايش بيشتري در تنش و كرنش نهايي نمونه شد و با افزايش FRP نسبت به بتن غير محصور نشان داد. افزايش تعداد لايههاي FRP دربا نتايج ، FRP مقاومت فشاري بتن ميزان تأثير محصور شدگي كاهش يافت. برخي مدلهاي مقاومت موجود براي پيش بيني مقاومت بتن محصور درمدل سازي مقايسه شدند.

كلمات كليدي:

بتن . محصور شدگي . كامپوزيت FRP . مدل سازي . اجزاي محدود.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن , محصور شدگي , كامپوزيت FRP , مدل سازي , اجزاي محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 809
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه پدیده کمانش جانبی- پ ی چشی تیرهاي لانه زنبوري و تیرهاي I شکل معمولی

خلاصه
شکل معمولی و تیرهاي لانهزنبوري معادل (هم ارتفاع) ص ورت گرفته است بداین منظور . I در این مقاله مقایسهاي بین رفتار کمانشی تیرهايمدلسازي شده است. مطالعات در این مقاله نشان میدهد که ANSYS 1 در حدود م5د0ل اجزاي محدود سه بعدي با استفاده از نرمافزار 0.0لنگر بحرانی تیرهاي لانه زنبوري با تیرهاي جان توپر متفاوت است. ناگفته نماند هر چه طول تیر کمتر باشد اختلاف بین لنگر بحرانی تیرهاي لانهزنبوري با تیرهاي جان توپر بیشتر میشود. در انتها رابطهاي براي تعیین لنگر بحرانی تیرهاي لانهزنبوري بیان شده است، که میزان خطاي این رابطه در مقایسه با مدل اجزاي محدود کمتر از د3 رصد میباشد.

کلمات کلیدي :

لنگر بحرانی تیرها . تیرهاي لانه زنبوري . اجزاي محدود . کمانشجانبی-پیچشی . نرمافزار AN S YS .

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لنگر بحرانی تیرها , تیرهاي لانه زنبوري , اجزاي محدود , کمانشجانبی-پیچشی , نرمافزار AN S YS , ,
:: بازدید از این مطلب : 334
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي توزيع تنش زير كف ستون در معرض بار محوري و لنگر به روش اجزاء محدود

خلاصه
در طراحي كفستون معمولاً رفتار ورق كف ستون به صورت صلب فرض مي شود كه البته مورد قبول اكثر آيين نامه هاي طراحي نيز است،در حاليكه در غالب موارد كف ستون به صورت انعطاف پذير بوده و اين فرض خطاهايي را در تخمين تنش تماسي بين كف ستون و فونداسيون ونيز تنش موجود در كف ستون بوجود مي آورد. مدل كردن رفتار واقعي كف ستون بدليل ورود انواع رفتارهاي غيرخطي از جمله مسئله تماسفولاد و بتن و بلند شدن ورق از فونداسيون، كار بسيار سختي است كه فقط بوسيله نرم افزارهاي اجزاي محدود امكان پذير است. در اين مقاله بهمنظور نزديك كردن رفتار واقعي ورق كف ستون با مدلسازي، روش ساده اي براي تحليل ورق كف ستون پيشنهاد شده است.ابتدا با ايده گرفتن از تحقيقات گذشته به منظور طراحي ورق كفستون و با فرض انعطافپذير بودن اين ورق، يك توزيع تنش مثلثي درزير كفستون پيشنهاد شده بطوريكه رأس مثلث در زير محل تقاطع بال به جان واقع شده است. ويژگي خاص اين روش كه در روشهاي موجود درآييننامهها وجود ندارد، منظور كردن تأثير متقابل حداكثر تنش زير كفستون و ضخامت كفستون است. سپس با استفاده از روش اجزاء محدود واتصالات متفاوتي از كفستونها كه در معرض بار محوري و لنگر قرار دارند، مدلسازي شده و توزيع تنش زير كف Ansys به كمك نرمافزارستونها از اين طريق بدست آمده است. در مدلسازي اين اتصال، كليهي اجزاء با المانهاي سه بعدي مدل شده و جزئيات مختلفي از اتصال كه عملاًوجود دارند ولي اغلب ناديده گرفته ميشوند، از جمله شكل مهرهها، بولتها و سوراخهاي ايجاد شده در كفستون، اثر لقي در قطر سوراخها و سطوح تماس المانهاي مختلف مدلسازي شده است. نتايج بدست آمده حاكي از دقت خوب روش پيشنهادي است.


كلمات كليدي:

كف ستون . انعطاف پذير . اجزاي محدود . روش ساده

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كف ستون , انعطاف پذير , اجزاي محدود , روش ساده ,
:: بازدید از این مطلب : 337
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد لرزه ای تونل با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک - تونل تحت اثر امواج برشی SV پالس گونه

خلاصه
در این مقاله، مدلسازی کامل تونل و خاک به صورت دوبعدی در نرم افزار المان محدود انسیس انجام پذیرفته است تا بتوان ارزیابی دقیقی ازعملکرد لرزهای تونل با توجه به پارامترهای مختلف بدست آورد. در این مقاله اثر نوع خاک، فرکانش ارتعاش موج ورودی، ابعاد تونل و همچنینعمق دفن تونل مورد مطالعه قرار گرفته اند؛ که در این راستا به منظور ارزیابی بهتر اثرات فرکانس تحریک، امواج ورودی به صورت پالسهایی ازامواج SV به مدل اعمال گردید. بر این اساس مدلهای مختلفی در نرم افزار تولید شده و در آنها مقدار جابجایی و تنش در دیواره تونل استخراجگردیده است. نتایج حاکی از آن است که هرچه خاک نرمتر میشود، در اکثر موارد مقدار جابجایی دیواره تونل افزایش مییابد و همچنین افزایشفرکانس تحریک موج ورودی معمولا سبب کاهش مقدار جابجایی دیواره تونل میشود، نیز مشاهده گردید که اغلب افزایش عمق دفن تونل مقادیر کمتری در جابجایی دیواره تونل ایجاد مینماید.

کلمات کليدي:

اندرکنش خاک تونل . امواج برشی SV . رفتار لرزهاي . اجزاي محدود .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک تونل , امواج برشی SV , رفتار لرزهاي , اجزاي محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 681
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي تاثير و مقايسه استفاده از روش جايگزيني نيل به جاي انكر در كنترل تغييرشكلهاي گود هاي عميق با استفاده از نرم افزارهاي اجزاي محدود

خلاصه
باپيشرفت علوم وفنون مهندسي وتوسعه شهرسازي، نيازمند اجراي زير ساختهاي عمراني، نظير ساختمانهايبلند و لزوم خاكبرداريهاي قائم، نياز به سيستمهاي نگهداري و پايدار كننده گودبرداري ها بيش از پيش احساسمي شود لذا استفاده از روش هاي پايدارسازي گود (انكر و نيل و ...) كه دردودهه اخير براي گودبرداري هاوحفظ ايمني سازه ها بصورت روزافزون مورد استفاده قرارگرفته است بعنوان يك روش تسليح مناسب موردتوجهقرار مي گيرد. در اين مقاله به بحث و بررسي در بارهي تغييرشكلهاي ديواره هاي گود عميق با توجه به طرحآرايش انكرها و مقايسه با روش جايگزين كردن نيل به جاي انكر در رديف هاي اول و آخر به منظور دستيابي بهبهينه ترين روش از نظر كنترل تغييرشكل و ضريب اطمينان با استفاده از نرم افزارهاي اجزاي محدود پرداخته ميشود. بررسي نتايج بدست آمده بيانگر اين است كه به طور كلي استفاده از روش جايگزيني نيل به جاي انكر بهمنظور كنترل تغييرشكل و ضريب اطمينان مجاز در تطابق قابل قبولي در مقايسه با روش انكرينگ مي باشد و همچنين روشي بهينه و مناسب خواهد بود.


كلمات كليدي:

گود عميق . تغييرشكل گود . نيل و انكر . اجزاي محدود . تعادل حدي

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گود عميق , تغييرشكل گود , نيل و انكر , اجزاي محدود , تعادل حدي ,
:: بازدید از این مطلب : 448
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي سه بعدي فازهاي کوبش سنگین در عملیات تراکم دینامیکی جهت تعیین الگوي کوبش مناسب

خلاصه
قیرط زا صخشم یمجح يژرنا نازیم کی ،یکیمانید مکارت تایلمع ردیم لامعا كاخ هدوت هب نیمز حطس رد هنزو شبوک لاومعم شبوک نیا .ددرگیم تروص زافنیدنچ رد و مظنم هکبش کی ردیم شبوک فلتخم ياهزاف رد و شبوک هکبش زا هطقن ره رد يژرنا لامعا نازیم .دریگ ریثات دناوتوژپ نیا رد .دشاب هتشاد یکیمانیدمکارت تایلمع ییاهن هجیتن رد ییازسبتهج شه تخاونکی دوبهب لوصح روظنمب بسانم شبوک يوگلا نییعت رد كاخ هدوت، هس شبوک دودحم ءازجاهمانرب رد يدعب هس يددع لدم کی هلیسو هب یکیمانید مکارت مود و لوا زاف هب طوبرم رواجمABAQUS و تسا هدش يزاسلدم رثا ياهرتماراپ فلتخمدننام هلصاف شبوک هکبش طاقن ژرنا تبسن وقمع يور رب مود و لوا زاف رد یلامعا ي نازیم و دوبهب شیازفا هتیسناد یبسن رد هیحان هتفرگ رارقیسررب دروم یناشوپمه است.


کلمات کلیدي:

تراکم دینامیکی . الگوي کوبش . مدلسازي سه بعدي . اجزاي محدود

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 



:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تراکم دینامیکی , الگوي کوبش , مدلسازي سه بعدي , اجزاي محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 636
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5670 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه