<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

كاربرد مهندسي ارزش در بازنگري طرح پوشش بتني تونلهاي پنستاك سد رودبار لرستان

مطالعات اساس و مبناي تعريف پروژه هاي اجرايي مي باشد پروژه هاي برق آبي نيز با توجه به تنوع عمليات اجرايي نيازمند به مطالعات در سطوح مختلف قبل و بعد از اجرا مي باشند در پروژه هاي عمراني بخصوص آنهايي كه با فضاهاي زيرزميني مانند تونلها و مغارهاي نيروگاه ها ارتباط بيشتري دارند ناشناخته هاي متعددي وجود خواهد داشت كه درمراحل طراحي و اجرا خود را نشان خواهند داد در اين موارد روش مهندسي ارزش كه اكنون با توجه به اهميت آن به عنوان يك فرصت در قرار دادها گنجانده شده است اهميت خود را نمايان مي سازد سدونيروگاه رودبار لرستان واقع در 100 كيلومتري جنوب اليگودرز و برروي سرشاخههاي دز در حال اجرا مي باشد جهت انتقال آب از درياچه سد به نيروگاه از يك سيستم انتقال آب مركب از يك رشته تونل آب بر به طور 1366 متر به قطر حفاري 7 متر دو رشته تونل پنستاك بلند مجموعا بطول حدود 1500 متر به قطر حفاري 10 متر و دو رشته تونل پنستاك كوتاه مجموعا به طول حدود 400 متر و به قطر حفاري 10 متر استفاده خواهد شد.

 

كلمات كليدي:

مطالعات ژئوتكنيك ، مهندسي ارزش، سيستم انتقال آب، تونلهاي پنستاك بلند

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 مرتضي قاروني نيك - استاديار دانشگاه علم و صنعت ايران
 
 محمد جوادي - كارشناس مهندسي معدن
 
 امير فريدمجتهدي  - كارشناس ارشد عمران - آب

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , مطالعات ژئوتكنيك , مهندسي ارزش , سيستم انتقال آب , تونلهاي پنستاك بلند ,
:: بازدید از این مطلب : 1519
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تأثير زونهاي گسلي و خرد شده بر توقف دستگاه TBM درتونل انتقال آب قمرود

در حين عمليات حفاري تونل قمرود در زونهاي ريزشي و ناپايدار، مشكلات متعددي رخ داد كه بعضي از آنها با تمهيدات مناسب برطرف شده اما برخي ديگر باعث توقفهاي طولاني مدت دستگاه
شد . با بررسي توقفات متعدد دستگاه در زونهاي گسلي و خرد شده مشخص شد كه عوامل زمين شناسي از يك سو و عوامل اجرائي از قبيل اپراتور دستگاه و غيره از سوي ديگر در بروز اين توقفات نقش داشته اند . هدف از ارائه اين تحقيق، بررسي عوامل موثر در توقفات دستگاه در زونهاي خرد شده و راهكارهاي بكار رفته براي مقابله با اين مشكلات است . با توجه به وجود نواحي ضعيف و خرد شده در مسير تونل ( در حدود 80 درصد از كل طول تونل ) ، پيش بيني دقيق ريسك ناشي از مواجهه با اين زونها قبل از حفاري و از آنجا استفاده از راهكارهاي مناسب، تأثير چشمگيري در كاهش توقفات طولاني مدت دستگاه خواهد داشت.

 

كلمات كليدي:

تونلزني مكانيزه تمام مقطع (TBM)¬، زونهاي گسلي، گير كردن ماشين، تونل انتقال آب قمرود

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 مصطفي شريف زاده  - استاديار دانشگاه صنعتي اميركبير

احمد تركمني قطب  - كارشناس ارشد استخراج معدن

 

 جعفر خادمي حميدي  - دانشجوي دوره دكتري استخراج معدن ; دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 علي همتي شعباني  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ ; شركت مهندسين مشاور ايمن سازان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , تونلزني مكانيزه تمام مقطع (TBM) , زونهاي گسلي , گير كردن ماشين , تونل انتقال آب قمرود ,
:: بازدید از این مطلب : 1539
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

كاربرد روشهاي ژئوفيزيكي درمطالعات ساختگاهي با نگرشي ويژه به تونلها

دراين مقاله به بررسي نقش روشهاي ژئوفيزيكي در مطالعات ساختگاهي با نگاهي ويژه به تونلها و ساختگاه آنها پرداخته شده است دراين راستا نمونه هايي از مطالعات انجام شده در ساختگاه ها و فضاهاي زيرزميني نيز ارائه شده اند مهمترين روشهايي كه به آن پرداخته شده است روشهاي لرزه نگاري مهندسي روشهايمقاومت ويژه الكتريكي روش گراني روشهاي الكترومغناطيسي و روشهاي چاه پيمايي است با توجه به گستردگي مباني اين روشها دراين مقاله به اين مباني پرداخته نشده و يا درحدي به آنها اشاره شده است كه مطلب براي مهندسيني كه در مطالعات ساختگاهي از جمله تونلسازي فعاليت دارند قابل پيگيري باشد با يد توجه نمود كه برخي از روشهاي ژئوفيزيكي افزون به مطالعه ساختگاه تونلها قبل احداث آنها درداخل تونلها و درهنگام حفر تونلها هم كاربرد دارند.

 

كلمات كليدي:

لرزه نگاري مهندسي، مقاومت ويژه الكتريكي ، ژئوفيزيك مهندسي ، تونلسازي، مطالعات ساختگاهي، ايران

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسنده:

 حميدرضا رمضي  - دانشيار دانشكده مهندسي معدن دانشگاه صنعتي اميركبير

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , لرزه نگاري مهندسي , مقاومت ويژه الكتريكي , ژئوفيزيك مهندسي , تونلسازي , مطالعات ساختگاهي , ايران ,
:: بازدید از این مطلب : 1520
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير شرايط محيطي بر روي نتايج سل‌هاي اندازه گيري فشار

اندازه گيري تنش كل در ژئومكانيك، حتي زمانيكه مهمترين پارامتر براي مهندسين طراح باشد، بصورت مطمئن انجام نمي گيرد . به عبارت ديگر، سل هاي اندازه گيري تنش نتايج نسبي ايجاد مي كنند كه با درنظرگرفتن و شناخت درست مسائل اساسي در رابطه با طراحي، توليد و شرايط نصب آنها قابل استفاده به عنوان نتايج قطعي مي باشند . در اين تحقيق چندين پارامتر مؤثر بر اندازه گيري تنش با سل هاي اندازه گيري فشار توسط تستهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرند .

 

كلمات كليدي:

اندازه‌گيري تنش، سل فشار، ابزاربندي،تنش كل،Soft- and Hard-Inclusion

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 كاوه آهنگري  - كارشناس دفتر فني سازمان مديريت منابع آب ايران – دفتر فني آب

 

 عطاءاله رهبرفرش بر  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ، مؤسسه حراء

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , اندازه‌گيري تنش , سل فشار , ابزاربندي , تنش كل , Soft- and Hard-Inclusion ,
:: بازدید از این مطلب : 1663
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

عملكرد دوغاب دوجزيي در حفاري با TBM در زمينهاي نرم

درحفاري تونل با سپر بهعلت اختلاف قطر سرحفار و سپر فضايي خالي پيرامون پوشش نهايي تونل كه معمولا نسبتي از مساحت مقطع حفاري است ايجاد مي شود وجود اين فضاي خالي در زمينهاي نرم و خاكي سبب بروز مشكلاتي همچون نشست زمين جابجايي و آسيب پوشش تونل و آب بندي نامناسب تونل خواهد شد لذا لازم است تا در فرايند حفاري نسبت به پركردن هرچه سريعتر اين فضا اقدام شود تونل خط 7 متروي تهران با طول 27 كيلومتر و در محيط آبرفتي شهر تهران حفاري ميشود مسير به دو بخش شمالي - جنوبي و شرقي - غربي تقسيم مي شود و عمليات حفاري با استفاده از دو دستگاه سپر متعادل كننده فشار زمين انجام ميشود به علت عبور تونل از زيربافت شهري خطر نشست زمين و آسيب ديدن سازه هاي مجاور پركردن فضاي خالي بين رينگ پوشش تونل و زمين با روشي ايمن ضروري است.

 

كلمات كليدي:

دوغال پركننده، TBM-EPB، نشست، خط 7 متروي تهران

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 وحيد شريعتي  - كارشناسي ارشد مهندس يمعدن
 
 سيدعلي شيرازي عدل  - كارشناس ارشد سازه
 
 سيداحسان موسوي  - كارشناس ارشدمهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , دوغال پركننده , TBM-EPB , نشست , خط 7 متروي تهران ,
:: بازدید از این مطلب : 1630
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير تنش هاي برجا بر مكانيسم گسيختگي چاه هاي نفتي

شناخت تأثير تنشهاي برجا بر روي مكانيسم گسيختگي ديواره چاه هاي نفتي، از اهميت خاصي برخوردارست . با توجه به هندسه چاه، تنشهاي مؤثر وارد بر ديواره چاه و فشار سيال حفاري، گسيختگي هاي بوجود آمده در ديواره چاه هاي نفتي را ميتوان از نظر مكانيسم، به دو گروه اصلي برشي و كششي تقسيم نمود . در اين مقاله، تنشهاي برجا، در اطراف چاه مورد مطالعه كه در يكي از ميادين جنوب غربي ايران واقع است، تخمين زده شد و با استفاده از كد كامپيوتري نوشته شده، مكانيسم گسيختگي آن در اعماق مختلف، مورد تحليل قرار گرفت . با توجه به معيارهاي گسيختگي برشي و كششي بدست آمده، براي هر يك از اين گسيختگي ها، فشار بهينه گل حفاري براي اعماق مختلف بدست آمد كه با اعمال اين فشار، ديواره چاه مورد مطالعه پايدار بود .

 

كلمات كليدي:

چاه نفتي، تنش برجا، فشار گل حفاري، فشار منفذي، گسيختگي برشي، گسيختگي كششي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 اميد دلارام - كارشناس ارشد مكانيك سنگ، دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 وامق رسولي - عضو هئيت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشكده معدن، متالورژي و نفت

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , چاه نفتي , تنش برجا , فشار گل حفاري , فشار منفذي , گسيختگي برشي , گسيختگي كششي ,
:: بازدید از این مطلب : 1695
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طرح جامع فضاهاي زيرزميني شهري با نگرشي برنقش تونلهاي ترافيكي دو طبقه درايران

اين مقاله ابتدا ضرورت تهيه طرح جامع فضاهاي زيرزميني شهري را بيان مي كند و سپس به تشريح ايده تونلهاي ترافيكي دو طبقه و ضرورت آن در ايران با توجه به مشكلات تمليك و محدوديت هاي ناشي از مديريت فضاي زيرزميني شهرها مي پردازد گسترش شهرهاي بزرگ درايران به دليل بافت سنتي با مشكلات زيادي همراه بوده و بسياري از اصول شهرسازي به منظور امكان تردد آسان به خصوص در بخشهاي مركزي شهر رعايت نشده است از اين رو با توجه به فشردگي سازه هاي سطحي مسكوني و تجاري در مناطق مركزي شهرها ايجاد بزرگراه هاي سطحي در مناطق شهري با معضلات اجتماعي فرهنگي و اقتصادي بسياري مواجه مي باشند براين اساس درسالهاي اخير ايجاد مسيرهاي تردد زيرزميني مورد توجه بيشتر قرارگرفته است احداث تونل هاي ترافيك شهري گاهي تنها راه عملي حل مشكلات ترافيكي درمناطق مركزي مي باشد اما دو مشكل عموميدراين مورد وجود دارد اول اينكه براساس قوانين جاري كشور براي اجراي تونلهاي ترافيكي نياز به تمليك مناطق سطحي وجوددارد با توجه به انيكه هزينه تمليك در مناطق مركزي شهر بيشتر از هزينه اجراي پروژه است لذا كاهش محدوده تمليك مي تواندنقش مهمي در اقتصادي كردن طرح داشته باشد.

 

كلمات كليدي:

طرح جامع شهري، تونل دو طبقه، تونلهاي موازي، دو تونل بالا و پايين، شهرسازي، ترافيك، تملك زمين، رفع معارض

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 علي فاخر  - دكتري ژئوتكنيك و دانشيار دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران
 
 مهدي حسيني نژاد  - كارشناس ارشد ژئوتكنيك
 
حميدرضا عليزاده  - كارشناس ارشد معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , طرح جامع شهري , تونل دو طبقه , تونلهاي موازي , دو تونل بالا و پايين , شهرسازي , ترافيك , تملك زمين , رفع معارض ,
:: بازدید از این مطلب : 1568
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير ابعاد شالوده گسترده در تعيين رفتار زمين‌هاي سخت با در نظر گرفتن مدل شاه كرمي

تجربه وبررسي ها نشان مي دهد كه مدل سازي كلي رفتار مصالح ژئومكانيكي با روابط رياضي بدليل پيچيدگي ووابستگي رفتار مصالح بسيار مشكل است، بهمين دليل كاليبره نمودن مدل و تعيين پارامترها براي بخشي از مسير تنش ها (Stress- Path) ممكن است و فعلا همة مسيرهاي تنش با هيچ مدلي بطوركامل قابل بررسي و تائيد نيست ، لذا در طرحهاي مهندسي ، مخصوصا " هنگامي كه حجم محيط مورد مطالعه زياد باشد لازم است كه مسير تنش ، محيط و كاليبراسيون همخواني و هماهنگي داشته باشند . مدل و پارامترهاي پي هاي كوچك ، بيشتر در حوزة برشي است و درپي هاي بزرگ ، بخش فشاري زمين بصورت فشاري ) ) Isotropic Compression زياد مي شود بهمين دليل در اثر تغيير شكل و افزايش بار ، سختي زمين بيشتر مي شود و رفتار زمين پساز ورود به ناحيه پلاستيك حالت سخت شونده (Hardening) دارد . بنابراين بازاي يك كرنش ( مؤثر در ماتريس D معين با توجه به اينكه ابعاد شالوده چقدر باشد ، مقدار ماتريس رفتاري ) سختي متفاوت خواهد بود كه اين موضوع ناشي از تغييرات رفتار زمين در زير شالوده با توجه به ابعاد و اندازه آن است . هدف اين مطالعه بررسي تفاوت مدل هاي تحليلي براي پي هاي بزرگ و كوچك روي زمين هاي سخت است . اين تحقيق با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار ANSYS انجام گرفته است .

 

كلمات كليدي:

Stress-Path،Size effect ، ماتريس سختي زمين، رفتار زمين

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 جهانگير خزائي - دانشجوي دكتري مهندسي عمران - خاك و پي، دانشگاه صنعتي اميركبير تهران

 

 سيدعبدالعظيم اميرشاه كرمي  - استاديار دانشكده مهندسي عمران ، دانشگاه صنعتي اميركبير تهران

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , Stress-Path , Size effect , ماتريس سختي زمين , رفتار زمين ,
:: بازدید از این مطلب : 1598
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

طراحي يك سيستم توليد و انتقال دوغاب به دستگاه حفارمكانيزه

امروزه روش حفاري مكانيزه توسط دستگاه هاي Tunnel Boring Machine )TBM در بسياري ازنقاط دنيا مرسوم است يكي از مراحل حفاري مكانيزه تزريق ملات يا دوغاب به پشت سگمنتهاي پيش ساخته مي باشد كه هم باعث كاهش نشست ناشي از حفاري شده و هم آب بندي تونل را تضمين مي كند روش معمول در تزريق ملات پشت سگمنتها استفادها ز سيستم ريلي و واگن براي انتقال به دستگاه حفاري مي باشد كه هنوز به عنوان متداولترين روش استفاده مي شود روشي كه در برخي پروژه هاي بزرگ شهري از قبيل متروي ونكوور كانادا و سائوپائولوي برزيل مورد استفاده قرارگرفته انتقال دوغاب بصورت دو جزئي از طريق لوله و سيستم پمپاژ به محل دستگاه حفاري TBM مي باشد كه اين روش نسبت به روش سنتي انتقال با واگن روش گرانتري محسوب ميشود دراين مقاله روشهاي انتقال ملات و دوغاب از طريق سيستم ريلي و از طريق لوله و سيستم پمپاژ بررسي و باهم مقايسه شده و همچنين روشهاي انتقال با سيستم پمپاژ بصورت چند گزينه از نظر فني و اقتصادي باهم مقايسه شده اند.

 

كلمات كليدي:

تزريق پشت سگمنتها، روشهاي انتقال دوغاب، حفاري مكانيزه، دستگاهTBM

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 محمد خسروتاش - كارشناسي ارشد مهندسي معدن
 
 كمال الدين عدالت - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
 
 مهران خسروتاش - كارشناس مهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , تزريق پشت سگمنتها , روشهاي انتقال دوغاب , حفاري مكانيزه , دستگاه TBM ,
:: بازدید از این مطلب : 1555
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

پيشنهاد مدل رياضي شاخه صعودي منحني رفتاري توده سنگ

منحني واكنش زمين در روش همگرايي - همجواري كاهش فشار حائل بندي تحت هر نوع قانون رفتاري براي زمين، را با افزايش تغيير مكان شعاعي نشان مي دهد . به عبارت ديگر، حائل بندي كه با تأخير كمتري نصب مي شود، الزاما بايستي سنگينتر از حائل بندي باشد كه با تأخير بيشتري نصب مي شود . اين در حاليست كه به تجربه ثابت شده كه يك حائل بندي سبك كه به سرعت نصب شده مي تواند مؤثرتر باشد و اگر به زمين اجازه همگرايي زيادي داده شود، بايستي از حائل بندي سنگينتري استفاده كرد . به عبارت ديگر، در عمل با افزايش جابجايي، پس از مقدار حدي، فشار وارد بر حائل بندي نيز افزايش مي يابد . در تحقيق حاضر جهت منظور نمودن وضعيت فوق الذكر در روش همگرايي - همجواري، مدل پلاستيك سخت با مدل رفتاري زمين ارائه شده توسط Carranza-Torres & Fairhurst تركيب شده است . در مدل پيشنهادي، منحني واكنش زمين علاوه بر قسمتهاي الاستيك و پلاستيك شامل بخش ديگري نيز مي باشد كه در آن فشار وارد بر حائل با ازدياد جابجايي افزايش مي يابد ( شاخه صعودي منحني واكنش زمين ). اين مدل همچنين امكان تخمين حداقل فشار حائل بندي را نيز ميسر مي سازد .

 

كلمات كليدي:

روش همگرايي- همجواري، فشار وارد بر حائل بندي،مدل پلاستيك سخت

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 وحيد معاذاللهي  - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك سنگ، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان

 

 رضا رحمان نژاد - استاديار بخش مهندسي معدن، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , اریگان , روش همگرايي , همجواري , فشار وارد بر حائل بندي , مدل پلاستيك سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 1536
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 17 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه