<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازي منابع قرضه ي رسي واگرا از طريق افزودني هاي سنتي و شيميايي

خلاصه
با توجه به فراواني بالاي خاك هاي واگرا در نقاط مختلف جهان و از جمله كشور ايران، ضمن توجه به خطرات بسيار بالاي استفاده از  اين نوع خاك هايمسئله دار در سازه هاي آبي و به ويژه در ساخت سد هاي خاكي، پژوهش حاضر به منظور ارائه يك بررسي تقريباً كلي از تركيبات و عوامل موثر بر اصلاحخاك هاي واگرا انجام گرديد. خاك مورد استفاده در اين پژوهش بصورت طبيعي در طبقه كاملاً واگرا قرار داشته و از افزودن مواد شيميايي به خاك بدينمنظور خودداري گرديد. بر مبناي تئوري هاي موجود و پژوهش هاي صورت گرفته قبلي در مرحله اول تحقيق بيست تركيب مناسب شامل انواعي از نمككاتيون هاي منتخب، چن د تركيب پليمري، سيماني و چند تركيب مناسب ديگر انتخاب و با استفاده از روش هاي شناسايي معتبر واگرايي مورد مقايسه قرار گرفت.بر مبناي نتايج حاصل شش تركيب موثر ومناسب تر انتخاب و در درصد هاي مختلف اختلاط مورد بررسي قرار گرفت. در اين مرحله سه تركيب نهايي شاملسيمان، آهك هيدراته و آهك زنده بعنوان موارد اصلي اصلاح بصورت مجزا انتخاب گرديدند. در مرحله سوم به منظور بررسي نحوه و شدت تاثير ديگر عواملموثر بر اصلاح خاك واگرا، علاوه بر نوع ماده افزودني، عواملي همچون ميزان تراكم، رطوبت و زمان ماندگاري خاك اصلاح شده با استفاده از روش طراحيآزمايش ها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين مرحله از آزمايش ها نشان داد پارامترهاي تراكم و زمان ماندگاري خاك از اهميت بالايي برخوردار بوده، بهگونه اي كه افزايش تراكم بصورت مطلق و زمان ماندگاري خاك بصورت نسبي در دامنه انتخاب شده منجر به تقويت فرايند اصلاح مي گردد.


كلمات كليدي:

واگرايي . اصلاح خاك . پين هول . درصد سديم قابل تبادل . طراحي آزمايش ها .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , واگرايي , اصلاح خاك , پين هول , درصد سديم قابل تبادل , طراحي آزمايش ها , ,
:: بازدید از این مطلب : 426
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پتانسيل روانگرايي و تورم خاك با استفاده از نرم افزار Arc GIS (مطالعه موردي : كلانشهر تبريز)

خلاصه
پديدههاي مخربي مثل روانگرايي كه در پي زلزله ايجاد مي شود و همچنين تورم خاك، مي تواند موجب خرابيهاي گسترده همچون واژگوني و كجشدن واحد هاي مسكوني ، بالا آمدن انشعابات و تاسيسات زير سطحي، رانش زمين و بحث لغزش زمين شود. در شهرهايي مثل ساري ،رشت، اهواز،بوشهر، بندر عباس، ماهشهر، آبادان و بسياري از شهرهاي ايران پتانسيل روانگرايي بالا است. به همين دليل همواره در معرض خطر اين پديدهتخريبگر هستند. در نتيجه اين تحقيق راهنمايي در اختيار مهندسين ژئوتكنيك قرار مي گيرد كه مي توانند با استفاده از آن براي هر منطقهايپتانسيل روانگرايي و تورم را بررسي كرده و اقدام به اصلاح آن نمايند. اميد است مسئولين ذيربط با استفاده از چنين پروژههاي تحقيقاتي و با اتخاذ تصميمات مقتضي از تاثيرات منفي چنين حوادثي بكاهند.


كلمات كليدي:

پتانسل تورم و روانگرايي . اصلاح خاك . راهنماي جامع . مهندسين ژئوتكنيك

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسل تورم و روانگرايي , اصلاح خاك , راهنماي جامع , مهندسين ژئوتكنيك ,
:: بازدید از این مطلب : 345
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پتانسيل روانگرايي و تورم خاك با استفاده از نرم افزار Arc GIS (مطالعه موردي : كلانشهر تبريز)

خلاصه
پديدههاي مخربي مثل روانگرايي كه در پي زلزله ايجاد مي شود و همچنين تورم خاك، مي تواند موجب خرابيهاي گسترده همچون واژگوني و كجشدن واحد هاي مسكوني ، بالا آمدن انشعابات و تاسيسات زير سطحي، رانش زمين و بحث لغزش زمين شود. در شهرهايي مثل ساري ،رشت، اهواز،بوشهر، بندر عباس، ماهشهر، آبادان و بسياري از شهرهاي ايران پتانسيل روانگرايي بالا است. به همين دليل همواره در معرض خطر اين پديدهتخريبگر هستند. در نتيجه اين تحقيق راهنمايي در اختيار مهندسين ژئوتكنيك قرار مي گيرد كه مي توانند با استفاده از آن براي هر منطقهايپتانسيل روانگرايي و تورم را بررسي كرده و اقدام به اصلاح آن نمايند. اميد است مسئولين ذيربط با استفاده از چنين پروژههاي تحقيقاتي و با اتخاذ تصميمات مقتضي از تاثيرات منفي چنين حوادثي بكاهند.


كلمات كليدي:

پتانسل تورم و روانگرايي . اصلاح خاك . راهنماي جامع . مهندسين ژئوتكنيك

نویسندگان :

اميرالدين صدرنژاد ، مجيد نيكخواه ، مير سينا موسوي اقدم ، علي اصغر صفري

 

پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسل تورم و روانگرايي , اصلاح خاك , راهنماي جامع , مهندسين ژئوتكنيك ,
:: بازدید از این مطلب : 381
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 دی 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازي عددي تحكيم شعاعي و كاليبراسيون آن با استفاده از دادههاي ابزارگذاري پروژه پيشبارگذاري واحدهاي زلالساز سربندر خوزستان

نشست تحكيمي خاكهاي ريزدانه اشباع قابل ملاحظه بوده و پروسهاي زمانگير است. عمليات پيشبارگذاري معمولا همراه با استفاده از زهكشهاي قائم ميباشد. عمليات پيشبارگذاري موجب نشست لايههاي تراكمپذير شده و نشست سازه را پس از احداث به ميزان قابل توجهي كاهش ميدهد. در اين مقاله مدلسازي عددي تحكيم شعاعي ارائه شده و پس از صحتسنجي مدل با مباني تئوري به مطالعهي موردي عمليات پيشبارگذاري پروژه واحدهاي زلالساز سربندر استان خوزستان پرداخته شده و با استفاده از دادههاي ابزارگذاري شدهي پروژه، مدل عددي كاليبره شده است. با استفاده از مدل عددي ساخته شده رفتار آينده پيشبارگذاري با موفقيت پيشبيني گرديد.


كلمات كليدي:

پيشبارگذاري، زهكش قائم، تحكيم، مدل عددي، اصلاح خاك

نویسندگان :

كاظم فخاريان (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

سيدمحمدعلي تسلطي (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

اميرحسن مهديزاده (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

امير سلطانمحمدلو (دانشكده مهندسي عمران و محيطزيست، دانشگاه صنعتي اميركبير)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پيشبارگذاري , زهكش قائم , تحكيم , مدل عددي , اصلاح خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 1386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي آزمایشگاهی روش اختلاط عمیق در تثبیت خاك رس

به منظور بهسازي و اصلاح خاك روشهاي مکانیکی، هیدرولیکی، فیزیکی و شیمیایی به کار برده می شوند. معمولا بر اساس چسبنده و یا غیر چسبنده بودن خاك روشهاي بهسازي مناسب انتخاب می گردند. اختلاط عمیق خاك به عنوان یک گزینه مناسب جهت بهسازي خاك در محل مطرح است که درایران به صورت محدودي از این روش استفاده گردیده است. استفاده از این روش به منظور کاهش نفوذپذیري خاك در محل ونیزافزایش مقاومت آن باصرفه اقتصادي مناسب مطرح می باشد. تیغه هاي اوگر حفاري ساختار اولیه خاك را بر هم زده و پس از آن ماده تثبیت کننده در هنگام بالاآمدن تیغه ها به خاك افزوده می گردد. در این تحقیق پارامترهاي فیزیکی ومکانیکی نمونه هاي خاك رس دست نخورده تهیه شده با روش حفاري ماشینی دورانی تا عمق 50 متري درگمرك بندر امام خمینی(ره) با درصد هاي سیمان ونیز رطوبتهاي مختلف بررسی شده اند. نتایج آزمایشات مکانیک خاك حاصل شده از نمونه هاي خاك- سیمان تثبیت شده به روش اختلاط عمیق دلالت بر برتري آن بر روش پیش بارگذاري در اصلاح خاك زیرمخازن نفت در این منطقه رادارد.


کلمات کلیدي:

اصلاح خاك، اختلاط عمیق، تثبیت، مقاومت فشاري تک محوري، تحکیم ادئومتر

نویسندگان :

رسول عالی پور (کارشناس ارشدعمران(گرایش خاك و پی)، مهندسین مشاور سازاب پردازان)

محمد سیروس پاکباز (استاد دانشکده عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز)

مهدي جامعی (کارشناس ارشدعمران، مهندسین مشاور سازاب پردازان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اصلاح خاك , اختلاط عمیق , تثبیت , مقاومت فشاري تک محوري , تحکیم ادئومتر ,
:: بازدید از این مطلب : 1641
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایهاي مهندسی- ژئوتکنیکی خاك

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر افزودن نوعی نانورس بر خصوصیات خمیري خاكهاي ریزدانه است. براي این منظور، مجموعهاي از آزمایشهاي حدود اتربرگ بر روي خاك رسی با دامنهي خمیري کم که از منابع قرضهي سد خاکی با هستهي رسی (سد ماملو) به دست آمده است و مخلوطهاي آن با درصدهاي مختلف نانورس مونتموریلونیت اصلاح شده، انجام یافته است. نتایج، افزایش چشمگیر دامنهي خمیري را با افزودن مقادیر اندك نانورس مذکور نشان میدهند که حاصل، تغییر عمده در حد روانی مخلوطهاي مورد نظر است. نتایج آزمایشهاي مشابه بر روي مخلوطهاي خاك و بنتونیت که عمدتاً حاوي مینرال مونتموریلونیت اصلاح نشده است، مؤید روند تغییرات مشاهده شده بوده ولی میزان تغییرات کمتري را نشان داده است.


کلمات کلیدي:

اصلاح خاك، افزودنی نانورس، حدود اتربرگ، مونتموریلونیت اصلاح شده.

نویسندگان :

محمدحسن بازیار (استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران)

،حامد قاضی (دانشجوي کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت ایران)

سید محمد میرکاظمی (استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژي، دانشگاه علم وصنعت ایران)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اصلاح خاك , افزودنی نانورس , حدود اتربرگ , مونتموریلونیت اصلاح شده , ,
:: بازدید از این مطلب : 1451
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 14 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه