<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران (منطقه بازی دراز)

چکیده
در این مطالعه وضعیت تغییرات زیست محیطی در اثر احداث تونل در حوزه گرمسیری )استان کرمانشاه( مورد مطالعه قرارگرفته است که در آن عواملی مانند ) تخلیه آبهای سطحی و زیر سطحی(، تغییرات تراکم پوشش گیاهی در واحد سطح،افزایش میزان فرسایش بادی و آب ، کاهش میزان رطوبت سطح زمین، افزایش میزان تبخیر از سطح زمین، افزایش غلظتنمکها و هدایت الکتریکی خاک، تولید رواناب در اثر عدم وجود پوشش گیاهی ، واکنش خاک و تغییرات گونههای گیاهی وجانوری مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه نمونهها در سطح زمین با وجود ناهمگنی های موجود در یک طرح آماریکاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت که مقادیر به دست آمده فاکتورهای اقلیمی فوق در سطح 1 و 3 درصد معنادار شدهاست همچنین با استفاده از نرم افزار GIS نقشه تراکم پوشش گیاهی، نقشه رطوبت اراضی و نقشه شوری ترسیم و موردمقایسه قرار گرفته است بر اساس این مطالعاتمیتوان بیان نمود که تونل انتقال آب بازیدراز توانسته سازگاری مناسبی با شرایط اقلیمی و زیست محیطی داشته باشد.


واژه های کلیدی :

اقلیم . پوشش . تراکم . رواناب . چشمه

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اقلیم , پوشش , تراکم , رواناب , چشمه ,
:: بازدید از این مطلب : 416
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

درآمدي بر معماري پایدار با توجه به رویکرد معماري سبز

خلاصه
این مقاله در پی آن است با استناد به کیفیت رابطه امروز رشد انسان و استفاده روز افزون از آلاینده ها و افزایش آلودگی به چگونگی ضرورت طراحی به سبک پایدار پرداخته و اصول طراحی پایدار را توضیح دهد و در بخش دوم به معماري سبز که برخواسته از معماري پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهاي سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است بپردازد. به طور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیري باید تمامی جنبه ها ي آن مورد بررسی قرار گیرد.دراین جهان،معماران نیزهمسو با سایر دستاندرکاران درپی یافتن راهکارهاي جدیدي براي تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی،کار،تفریح،استراحت و ... همه وهمه فعالیتهایی می باشندکه درفضاهاي طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بومجهان تاثیر مستقیم خواهد داشت،وظیفه اي بس حساس در این خصوص برعهده معماران می باشد. معماري سبز برخاسته از معماري پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهاي سوءجهان صنعتی و مصرفی عصرحاضر است. حفظ و حراستاز منابع طبیعی جهان، مصونیتاز آلودگی هوا و سایرآلودگیهاي محیطی، حفاظتاز لایه ازن، بهداشتجسمی و روانی، آینده بشریت و ... ازموضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظیفه جهانی روز به روز آشکارتر میشود.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار ، حفاظت از انرژي ، معماري سبز ، اقلیم

نویسندگان :

سمربزرگ چنانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , حفاظت از انرژي , معماري سبز , اقلیم ,
:: بازدید از این مطلب : 623
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 2 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري سنتی گیلان ، معماري پایدار

خلاصھ
معماري و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. به منظور تأمین آسایش و آرامش انسان، ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود، بلکه باید با موقعیت و بستر اقلیمی و جغرافیایی خود، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، لذا توجه به اقلیم و بوم در طراحی نقش مهمی را ایفا می کند، به نحوي که طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه ها و شرایط تاثیرگذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیر نبوده و پروژه را با شکست مواجه می نماید. تجربیات معماري بومی در پهنه جهان وآروین هاي آن در معماري ایران زمین نیز ، خود گواه تاکیدي بر اندیشه ي فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماري است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار. معماري بومی با مردم همزاد وبا محیط همساز است. میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیاي مناطق مختلف است، حوزه هاي اقلیمی متفاوتی در جهان پدید آورده که هریک ویژگی هاي خاصی دارد. با توجه به تنوع اقلیم در خاك پهناور ایران لزوم شناخت مجزا و ارائه راه حل هایی در راستاي ارتقاي معماري پایدار با رویکرد معماري بومی و همساز با طبیعت امري ضروري به نظر می رسد. در این مقاله با در نظر گرفتن شهر گیلان به عنوان یکی از شهرهاي منطقه معتدل و مرطوب ، اصول و ضوابط معماري بومی سنتی حاکم بر این اقلیم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نوآوري این پژوهش درشناسایی و تبیین اصول و عناصر و کیفیت هاي فیزیکی معماري ، در راستاي ارتقاي معماري بومی گیلان ، با رویکرد معماري سبز پایدار می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، معماري سبز ،گیلان

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , معماري سبز , گیلان ,
:: بازدید از این مطلب : 831
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهکارهاي اجرایی براي معماري پایدار با نگرش به هزینه اجرا

خلاصه
براي تحقق یک جامعه پایدار باید محیط کالبدي انسان یا در حقیقت فضاي زیستی آن نیز پایدار باشد.به عبارت دیگر پایداري تنها یک سبک یا گرایشی محدود به زمان مشخص نخواهد بود؛بلکه اصل چهارمی به اصول سه گانه ویتروویوس در اهداف معماري خواهدافزود.در این مقاله  کوشش شده است راهبردها و راهکارهایی در راستاي تحقق بخشیدن به این هدف تدوین شود. براي ارزیابی میزان موفقیت بنا در جهت پاسخ گویی به این هدف سیستمهاي مختلفی در دنیا تدوین گشته و مورد استفاده قرارمی گیردکه درهرکدام پارامترهایی رابراي تدقیق ارزیابی تعریف نموده اند. در این مطالعه راهبردهاي پایداري در ده بخش تقسیم بندي شده که می تواند جنبه هاي مختلف هدف پایداري را در بر بگیرد. این بخشها عبارتند از: حمل و نقل و سایت، ساختمان و انرژي،روشنایی ، آسایش حرارتی ، مواد و مصالح ، کیفیت هواي داخل ،مصرف آب ،نوع بهره وري ساکنین ،مدیریت ساخت وساز و مدیریت نگهداري. نمونه موردي دراین مطالعه معماري منطقه شمال کشور می باشدکه با بررسی مشخصات معماري این منطقه در چهارچوب اصول دهگانه، راهکارهاي پیشنهادي تدوین می شود. این پیشنهادات در هر بخش بر اساس ارزش و هزینه اقتصادي و تکنولوژیکی اجرا به سه دسته کم هزینه، با هزینه متوسط و با هزینه بالا طبقه بندي شده است. این راهکارها از پیشنهادات ساده بدون هزینه بالا تا روشهاي فوق مدرن را شامل می شود که براي برنامه ریزي مراحل مختلف فرایند طراحی ساخت و بهره برداري می تواند مورد توجه قرار گیرد.این مطالعه موردي می توانددرسایرمناطق اقلیمی نیزانجام پذیرد.


کلمات کلیدي:

پایداري،مصرف انرژي،اقلیم،هزینه اجر

نویسندگان :

رضا امیري فرد ، مونا تاج بخش

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایداري , مصرف انرژي , اقلیم , هزینه اجر ,
:: بازدید از این مطلب : 614
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اقلیم و ساختمان در برنامه ریزي وتوسعه پایدار مناطق گرمسیري (نمونه موردي بندر خرمشهر)

خلاصه
هدف اصلی در این تحقیق بررسیهاي اقلیمی در برنامه ریزي وتوسعه پایدار شهرهاي خوزستان و به عنوان نمونه شهرستان خرمشهرمی باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیري و تکوین شهرها و تداوم حیات شهري در این اقلیم و استان به شمار می آید .در واقع در برنامه ریزي شهرهاي استان خوزستان ،عناصر شهري وعملکرد آنها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متأثر بوده و هستند. در این مقاله به روش موردي، تحلیلی روابط متقابل بین پروژه هاي ساختمانی وشهري و هوا یا آب و هوا به جنبه هاي کلی اثرات آب و هوا بر روي طرح و شکل ساختمان در شهرستان خرمشهر و استقرار آن اثرات مستقیم بر روي فعالیتهاي ساختمانی پرداخته شده و تاثیرات آن را به عنوان عوامل شتاب دهنده در توسعه پایدار شهرهاي خوزستان نظیرمکان یابی مناسب و مطلوب، نظم و ترتیب بناها نسبت به یکدیگر ، مقاومت مصالح به کار گرفته شده و غیره را مورد تحلیل قرار می دهد.


کلمات کلیدي :

اقلیم- ساختمان- توسعه پایدار- خرمشهر

نویسندگان :

علی مردانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اقلیم , ساختمان , توسعه پایدار , خرمشهر ,
:: بازدید از این مطلب : 640
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بادگیر نمادي از معماري پایدار در اقلیم گرم و خشک

خلاصھ
امروزه باگسترش و توسعه علم و فن آوري ، جامعه بشري شاهد ایجاد رشد روزافزون شکاف موجود در ارتباط تنگاتنگ اقلیم و معماري است. چنانچه با بهره گیري از راهکارهایی صرفا مبتنی بر تکنولوژي و بدون توجه به اقلیم و شرایط زیست محیطی منطقه، ارتباط میان اقلیم و معماري گسسته شده است. با توجه به آنکه وسعت عظیمی از کشور ایران را بوم هاي بیابانی دربرگرفته است، لذا بررسی و یافتن راهکارهایی در ایجاد این پیوند و پاسخگویی به نیازهاي منطقه امري ضروري به نظر میرسد . آثار ارزشمند معماري ایرانی که همچنان جزء یکی از بهترین راهکارهاي معماري براي طراحی در اقلیم بیابانی محسوب میشوند کهدر این میان میتوان به عنصري به نام بادگیر به عنوان یکی از پدیده هاي چشمگیر و چند عملکردي اشاره نمود. بادگیرها علاوه بر با ایفاي نقش در هویت بخشی و زیبایی شناسی بافت ، عنصر حائز اهمیتی درزمینه اقلیم بیابانی به ویژه در امر تهویه فضاي درونی ساختمان ها و خنک کردن سرداب ها و آب انبار ها و ایجاد جریان هوا محسوب میگردند. در این نوشتار نخست از طریق پژوهش اکتشافی به بررسی ضرورت و اهمیت بادگیرها ، نحوه عملکرد و طراحی بادگیرهاو انواع آن پرداخته میشود. در ادامه افق و چشمانداز آینده براي استفاده از بادگیرها در اقلیم بیابانی مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. نوآوري این پژوهش در ارائه چهارچوب راهکارهاي پیشنهادي در راستاي بهره گیري مناسب از عنصر بادگیر براي پاسخگویی به مشکلات اقلیمی منطقه بیابانی در دهه اخیر و آینده می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، بادگیر ، بومهاي بیابانی

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , بادگیر , بومهاي بیابانی ,
:: بازدید از این مطلب : 820
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

زري اسکیپ دانشی نوین در معماري منظر پایدار بوم هاي بیابانی

خلاصھ
بیتردید فضاهاي سبز و محیطهاي زیست شهري یکی از اساسیترین عوامل پایداري حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی نوین به شمار میآیند. یکی از مهمترین عوامل محدودکننده فضاهاي سبز شهري کمبود منابع آب است. کمبود آب در عصر کنونی یکی از موضوعات بحرانی براي بیشتر کشورها، خصوصاً کشورهاي واقع در مناطق خشک و بیابانی از جمله ایران میباشد. رویکردي متداول در سطح جهان است که در مواجهه با شرایط و اقلیم هایی گرم و خشک مطرح می « منظرپردازي خشک » یا «Xeriscaping» گردد. چنانچه طراحی منظر از نوع زري- اسکیپ بدون آسیب رساندن به کیفیت و زیبایی محیط، مصرف آب را تا 50 درصد کاهش میدهد. مفهوم زري- اسکیپ در طراحی محیط یک مفهوم دوستدار طبیعت است. در راستاي این پژوهش راهکارهایی براي اجرایی گشتن دو هدف استفاده بهینه از منابع آبی و گسترش فضاي سبز کافی و ابداع و اجراي طرحهاي نوین در طراحی فضاي سبز شهري، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.نوآوري این پژوهش در ارائه راهکارهایی اجرایی در راستاي پیاده سازي منظرسازي خشک در بو هاي بیابانی و اقلیم گرم و خشک است.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، زري اسکیپ ، بومهاي بیابانی،منظرسازي خشک

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , زري اسکیپ , بومهاي بیابانی , منظرسازي خشک ,
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

یخچال ها، سازه هاي بومی پایدار و سازگار با اقلیم

خلاصه
یخچالهاي کویري، عجیب ترین و ناشناخته ترین عناصر معماري کویر هستند. شاید کمتر گردشگري باشد که در سفر به یزد یا هر کویر دیگري، به سردخانه هاي این شهرها فکر نکند و دنبال ابتکار مردمی که در گرماي تند کویري، راه و روش مخصوص خودشان را براي حفظ مواد غذایی در پیش می گرفتند، نگردد. یخچال هاي کویري یادگار روزهایی هستند که هنوز خبري از یخچال هاي برقی نبود؛ معجزه فروتنانه خشت خام و دستهاي پرتوان معماران که شاهکار معماري کویر را به عرصه ظهور رساندند. هدف از این مقاله بررسی معماري یخچال ها و جزئیات اجرایی سازه آن و طرز ساخت آن است که روش اجرایی ساخت یخچال از زبان معمار سازنده بیان گردیده است. از آن جا که این یخچال ها دیگر کاربرد گذشته را ندارند، کاربري امروزي آن ها در انتهاي مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است. این تحقیق به روش کتابخانه اي و میدانی انجام شده است.


کلمات کلیدي:

یخچال- اقلیم- فناوري بومی- پایدار

نویسندگان :

نیما ولی بیگ ، مهسا مختاري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , یخچال , اقلیم , فناوري بومی , پایدار ,
:: بازدید از این مطلب : 624
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 16 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري پایدار

خلاصه
در معماري معاصر، با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز، توجه به معیارهاي زیست اقلیمی و پایداري، اهمیت بسیار پیدا کرده است و در این باب، مقالات و کتب پرشماري به انتشار رسیده است. انسان اکنون از لحاظ صرفه جویی در انرژي، در موقعیتی قرار دارد که هیچ گاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. براي اجراي استانداردها و معیارهاي صرفه جویی در انرژي، تعیین میزان و کنترل دقیق مصرف انرژي در ساختمان، امري حیاتی است. پدیده ي گرم شدن کره ي زمین و مشکل آلودگی بی رویه ي محیط زیست، از مسایل بزرگ بشر در سراسر دنیا محسوب می شود و در این میان، نقش بخش ساختمان اعم از کاربري هاي مختلف آن، در بروز این مشکلات و تسریع روند آن، بسیار چشمگیر می باشد. این امر، معماران و دست اندرکاران بخش ساخت و ساز را به چاره اندیشی و یافتن راه حل هایی براي کاهش این مشکلات و گام برداشتن به سوي توسعه ي پایدار، مجبور کرده است. این نوشتار بر آن است تا با روش مطالعات کتابخانه اي، معیارهایی را که براي دستیابی به یک معماري پایدار نیاز است-مانندنحوه ي برخورد آن با مقوله ي طراحی، نوع مصالح و شیوه هاي دستیابی به آن، حفاظت از انرژي، بازیافت و ...- تبیین نماید و علاوه بر آن، به بررسی ویژگی هایی مانند تاثیر محیط و بستر و همچنین طبیعت، در طراحی پایدار براي رسیدن به هدف که همانا دستیابی به توسعه ي پایدار، حفظ زمین و منابع انرژي آن است، بپردازد. معماري پایدار که در واقع زیرمجموعه طراحی پایداراست، یکی از جریان هاي مهم معاصر است که عکس العملی منطقی در برابر مسایل و مشکلات عصر صنعت به شمار می رود. در معماري پایدار، ساختمان ها به گونه اي طراحی می گردند، که بخش اعظم انرژي مورد نیاز آن ها، از منابع قابل تجدید و پاك تامین گردد. این ساختمان ها، میزان وابستگی شان به انرژي حاصل از سوخت هاي فسیلی و منابع غیر قابل تجدید، حداقل می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري پایدار، طبیعت، اقلیم، انرژي، بستر

نویسندگان :

صدف سبک رو فومنی ، مریم قربانی ، سید امین سیدین

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري پایدار , طبیعت , اقلیم , انرژي , بستر ,
:: بازدید از این مطلب : 782
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5646 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه