<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد رو ش هاي ماشین هاي بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدیریت تلفیقی . آب سطحی . آب زیرزمینیماشین هاي بردار پشتیبانالگوریتم ژنتیک

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدیریت تلفیقی , آب سطحی , آب زیرزمینی , ماشین هاي بردار پشتیبان , الگوریتم ژنتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 527
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و قرارگیري بهینه مسیر بزرگراهها با استفاده از GIS

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

GIS . قرار گیري بزرگراه . مسیر بهینه . بهینه سازي قرارگیري . الگوریتم ژنتیک

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , GIS , قرار گیري بزرگراه , مسیر بهینه , بهینه سازي قرارگیري , الگوریتم ژنتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 511
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازي منابع و تخمین میانگین تأمین مالی مورد نیاز پروژه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

خلاصه
متنوع بودن پارامترهاي تأثیرگذار بر زمانبندي، پیشبینی هزینه و زمان نهایی پروژه را به امري دشوار تبدیل کرده است. همچنین، نحوهي تخصیصمنابع به فعالیتها، به نحوي که شرایط مطلوب مدیر پروژه را ارضا کند، نیازمند فرایند زمانبر سعی و خطا خواهد بود. در این پژوهش با استفاده ازالگوریتم ژنتیک در قالب روش زمانبندياي هوشمند، منابع به نحوي به فعالیتها تخصیص مییابند که پروژه در زمان مطلوب مدیر پروژه و بامیانگین تأمین مالی موردنظر او، به اتمام برسد. در نهایت براي نمایش قابلیتهاي روش، یک مطالعهي موردي روي ساختمانی مسکونی در منطقهي ولنجک تهران، انجام شده است.


کلمات کلیدي:

الگوریتم ژنتیک . تأمین مالی پروژه . بهینهسازي منابع . زمانبندي هوشمند . تخصیص منابع

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم ژنتیک , تأمین مالی پروژه , بهینهسازي منابع , زمانبندي هوشمند , تخصیص منابع ,
:: بازدید از این مطلب : 241
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد دو الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات (PSO) و الگوریتم ژنتیک (GA) در طراحی بهینه خرپاهاي دوبعدي مقید با سایزهاي گسسته و پیوسته

خلاصه
طراحی بهینه و اقتصادي خرپا به عنوان یکی از کاربرديترین سازههاي عمرانی، همواره مورد توجه بوده است. این مقاله به بهینهسازي سطحمقطع(سایز) خرپاها با توپولوژي و شکل ثابت میپردازد. براي بهینهسازي، سطح مقطع تمامی اعضا به عنوان متغیرهاي طراحی و وزن سازه به عنوانتابع هدف انتخاب میشود و قیود مسأله شامل محدودیتهاي مربوط به تغییر مکان گرهها و تنش موجود در اعضا میباشد که مقادیر مجاز بااستفاده از شرایط مسأله تعیین میگردد. الگوریتمهاي پیشنهادي در چندین خرپاي نمونه استفاده شد و نتایج طراحی حاصل از آنها با نتایج طراحیسایر محققین مقایسه گردید. نتایج مقایسه نشان میدهد در سایزهاي گسسته طرحهاي حاصل از الگوریتم ژنتیک اقتصاديتر از سایر طرحها و بالعکس در سایزهاي پیوسته طرحهاي حاصل از الگوریتم ازدحام ذرات اقتصاديتر از سایر طرحها میباشد .


کلمات کلیدي:

الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات . الگوریتم ژنتیک . خرپاهاي دوبعدي . سایزهاي گسسته و پیوسته

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم بهینه سازي ازدحام ذرات , الگوریتم ژنتیک , خرپاهاي دوبعدي , سایزهاي گسسته و پیوسته ,
:: بازدید از این مطلب : 228
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی قاب هاي فولادي براساس روش شبیه سازي بازپخت و بررسی تأثیر پارامتر ثابت بولتزمن در روند بهینه یابی

خلاصه
همواره طراحی بهینه ساز هها، امري مهم و ضروري است. قا بهاي فولادي نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با توجه به کاربردشان در صنعتبا الهام از (SA) ساختمان، مورد توجه بسیاري از محققین علم بهینه یابی قرار داشته است. در طول سالیان گذشته، الگوریتم شبیه سازي بازپختفرآیند سردشدن تدریجی فلزات، به عنوان یکی از روش هاي فراابتکاري در بهینه یابی سازه ها مطرح شده است. این روش نیز همانند دیگر SA  الگوریت مهاي فراابتکاري وابسته به پارامترهاي مختلفی در روند بهینه یابی است که نقشی اساسی در روند بهینه یابی ایفا م ینمایند. در روشپارامتر ثابت بولتزمن تأثیر فراوانی در روند بهینهیابی دارد. بدین منظور در این مقاله ابتدا روند حل مسئله بهین هیابی سطح مقطع قاب هاي فولاديبراساس روش شبیه سازي بازپخت تشریح و در ادامه میزان اثر بخشی پارامتر ثابت بولتزمن به ازاي حالات و مقادیر مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. براي بررسی و مقایسه حالات مختلف پارامتر ثابت بولتزمن از مثال هاي بهین هیابی قا بهاي فولادي استفاده شده است. معیار مقایسه، سیر همگرایی در روند بهینه یابی می باشد.


کلمات کلیدي:

بهینه یابی . قاب خمشی فولادي با تیرهاي خرپایی ویژه . الگوریتم ژنتیک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه یابی , قاب خمشی فولادي با تیرهاي خرپایی ویژه , الگوریتم ژنتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 321
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی طراحی قاب های فولادی با مقطع متغیر به روش حدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

خلاصه
در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک برای بهینهسازی قابهای فولادی با مقطع متغیر استفاده شده است. وزن سازه به عنوان تابع هدف و تغییرمکان جانبینسبی، مقاومت اعضا و تغییرمکان قائم به عنوان قیدهای طراحی در نظر گرفته شدهاند. برنامهنویسی الگوریتم ژنتیک در محیط نرمافزار MATLABانجام گرفت؛ در ضمن در محیط MATLAB برنامهای جهت ارتباط با نرمافزار SAP2000 نوشته شد تا در هر بار تولید یک کروموزوم که نمایندهیمشخصات یک قاب میباشد، اطلاعات به نرمافزار SAP2000 انتقال داده شود و آنالیز و کنترلهای فوق در محیط SAP2000 انجام گردد. طراحیقاب فولادی به روش حدی (LRFD) انجام گرفت. کارائی برنامهنویسی انجام شده در این تحقیق برای دو قاب با تکیهگاههای مفصلی و گیردار کنترلگردید و کارائی آن مورد تائید قرار گرفته است. بهترین ورودیهای الگوریتم ژنتیک برای رسیدن به سریعترین و بهینهترین جواب در حالت استفاده5و ازدواج دونقطهای بدست آمده / از انتخاب رقابتی، نرخ جهش 50 است.


کلمات کلیدی:

قاب فولادی با مقاطع متغیر . بهینهسازی . الگوریتم ژنتیک . روش حدی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب فولادی با مقاطع متغیر , بهینهسازی , الگوریتم ژنتیک , روش حدی ,
:: بازدید از این مطلب : 351
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 10 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی میراگرهای جرمی چندگانه تنظیم شونده در ارتفاع سازه با الگوریتم ژنتیک

خلاصه
در این مقاله،چیدمان بهینه میراگر جرمی تنظیم شونده چند گانه ) MTMD ( درارتفاع سازه و تعیین بهینه ماتریس جرم الحاقی سازه، مورد مطالعه قرارگرفته است.همچنین، تاثیر پارامترهای مختلفی مانند درصد جرم MTMD ، تعداد TMD  ها و محتوای فرکانسی زلزله ها بر کارکرد این سامانه بررسی شده است.میراگرهای جرمی تنظیم شدهی چند گانه ) MTMD (، با مشسخصات دینامیکی مختلفبا نسبت جرمی صفر تا ده درصد وزن طبقه در تمام طبقات، پیشنهاد شده است.قاب برشی ده طبقه به عنوان مطالعه موردی تحت ۳1 رکورد اصلاح شده برای سطحاحتمال وقوع % ۳۳ درصد در 0۳ سال طیف ویژه ساختگاه منطقه کالفرنیا قرارگرفته و در محیط نرم افزار متلب مدل شده، ماتریس جرم الحاقی بهینه توسطالگوریتم ژنتیک، بررسی و استخراج شده است و نهایتا پاسخ های دینامیکی آندر فضای حالت و برای سازه اولیه کنترل نشده و سازه کنترل شده مورد مقایسه قرار گرفته است. نشان داده شد که عملکرد کنترلی سازه با ماتریس جرم الحاقیبهینه، تحت زلزله های حوزه های دور و نزدیک و با محتواهای فرکانسی متفاوت،13 کاراتر از عملکرد سیستم کنترل شده با موقعیت میراگر جرمی تنظیم شونده %منفرد،فقط در بام سازه، می باشد.از آن جا که در این مقاله کاهش اثر کلیه مودهای در کلیه طبقات سازه، بهجای کاهش یک مود خاص مد نظر قرار گرفت و با دانستن اینکه در سازههای بلندمرتبه، مود های بالاتر میتوانند در پاسخ کلی سازه نقش چشمگیری داشته باشند،روش پیشنهادی میتواند به عنوان روشی مفید برای طراحی سامانه MTMD در سازههای بلند مرتبه توصیه گردد.


کلمات کلیدي:

بهینه یابی . میراگر جرمی تنظیم شونده چند گانه . الگوریتم ژنتیک . سازههای برشی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه یابی , میراگر جرمی تنظیم شونده چند گانه , الگوریتم ژنتیک , سازههای برشی ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی قابلیت اعتمادِ ظرفیت خمشیِ تیرهای FRP-RC با استفاده از الگوریتم ژنتیک

خلاصه
خوردگی و زوال فولاد مسلحکنندهی بتن، ناکارامدی این اعضا را در برخی از کاربریها مانند سازههای دریایی، عرشهی پلها و ... رقم زده است. بر همین اساس، پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP) ، به علت دارا بودن ویژگی مقاومت بالا در برابر خوردگی، جایگزینی مناسب برای فولاد مسلحکنندهی بتن به شمار میآید. در این تحقیق، روابط آییننامهی ACI 440.1R-06 در طراحیِ خمشیِ اعضای بتنی مسلحشده با میلگردِ FRP (FRP-RC) ، مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار گرفته است. برای انجام ارزیابی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است تا بتوان از مزایای آن مانند زمان کمتر آنالیز، عدم نیاز به مشتقات تابع حالت حدی و دقت بالا در مقابل دیگر روشهای معمول حوزهی قابلیت اعتماد بهره جست. در پایان پارامترهای تاثیرگذار به همراه چگونگی تاثیرشان بر روی حاشیهی ایمنی این اعضا شناسایی و با توجه به این نتایج، پیشنهاداتی در مورد اصلاح ضریب کاهش مقاومت ارائه شده است.

کلمات کلیدی:

ظرفیت خمشی، تیر، FRP ، تحلیل قابلیت اعتماد، الگوریتم ژنتیک

نویسندگان :

کورش نصرالهزاده ، رضا آقامحمدی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت خمشی , تیر , FRP , تحلیل قابلیت اعتماد , الگوریتم ژنتیک ,
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 7 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه روش طراحی حدي و روش تنش مجاز در وزن سازهي گلخانه اي فرم ونلو به وسیله شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

خلاصه
با توجه به سیاست هاي کلان کشور درزمینه افزایش سطح زیر کشت محصولات گلخانه اي ، نیاز به ساخت گلخانه به شدت افزایش یافته است . با برسی هاي به عمل آمده ، گلخانه فرم ونلو ، مناسب ترین نوع گلخانه براي کشت صنعتی می باشد ، در نتیجه باتوجه به سطح وسیع ساخت گلخانههمواره نیاز به بهینه بودن سازه احساس می شود و مشکل اصلی در ارائه یک طرح بهینه مجهول بودن فاصله دهانه قاب و فاصله قابها از یکدیگر و همچنین ارتفاع خرپا و روش طراحی مناسب در شرایط مختلف بارگذاري می باشد . براي رفع این مشکل ابتدا با استفاده از شبکه عصبی تابع هدف ایجاد شد و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک اقدام به بهینه یابی تابع هدف براي شرایط مختلف بارگذاري گردید. نتیجه این تحقیق منجر به جدولهایی شده ، که با توجه به مقادیر مختلف بار باد و بار برف ، مقدار بهینه دهانه قاب و فاصله قاب ها ازیکدیگر و ارتفاع خرپا را پیشنهاد می کند و سپس با توجه به جداول روش طراحی مناسب معرفی می گردد.


کلمات کلیدي:

الگوریتم ژنتیک ، شبکه عصبی ،گلخانه ونلو ، روش حدي ، روش تنش مجاز

نویسندگان :

عباس حق اللهی ، علی خاکی ، علیرضا زارع نهندي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم ژنتیک , شبکه عصبی , گلخانه ونلو , روش حدي , روش تنش مجاز ,
:: بازدید از این مطلب : 662
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی چند هدفه قاب خمشی بتنی بر اساس عملکرد لرزه اي و وزن

خلاصه
تا کنون در عمده پژوهشهاي انجام گرفته در زمینه بهینه یابی سازه ها، حداقل نمودن وزن سازه مورد نظر بوده است. در این تحقیق علاوه بر حداقل  نمودن وزن سازه، بیشینه نمودن عملکرد لرزه اي سازه نیز مورد نظر قرار گرفته است. همچنین در این مقاله عملکرد لرزه اي قابهاي خمشی بتن آرمه، با محاسبه ضریب رفتار این قابها سنجیده می شود. در واقع کمیت ضریب رفتار به عنوان معیار عملکرد لرزه اي سازه شناخته شده و به موازات کمینه سازي وزن قابهاي خمشی بتن آرمه، ضریب رفتار این قابها بیشینه شده اند. بدین منظور در این مقاله دو نمونه قاب خمشی بتنی چهار و شش طبقه مورد مطالعه قرار گرفته اند. جهت بهینه یابی اعضاي این قابها از روش الگوریتم ژنتیک همراه با محدودیت استفاده شده است. محدودیت هاي مسئله شامل دوران مفاصل پلاستیک اعضا، نیروي محوري ستون ها و تغییر مکان جانبی نسبی طبقات می باشند که بر اساس ضوابط محاسبه می شوند. به منظور تخمین نیروها، تغییر شکلها و ضریب رفتار سازه جهت استفاده در برنامه الگوریتم ژنتیک، از FEMA گزارش 356 شبکه هاي عصبی مصنوعی استفاده شده است. مدلسازي شدند و بر روي قابها تحلیل استاتیکی غیر خطی پوش آور انجام گرفت. سپس SAP ابتدا تعداد زیادي قاب در نرم افزار 2000 با استفاده از خروجی هاي حاصل از این تحلیل ها شبکه هاي عصبی مورد نیاز آموزش دیده شدند. پس از آن با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک مرتب سازي نامغلوب، اعضاي قابهاي مورد بررسی بر اساس دو معیار وزن و ضریب رفتار بهینه یابی شدند. که جواب حاصل تعدادي قاب می باشد که نسبت به سایر قابها داراي وزن کمتر و یا ضریب رفتار بالاتري می باشند. در نهایت به تفسیر و جمع بندي نتایج پرداخته می شود. یکی از نتایج به دست آمده از این تحقیق این است که با انجام بهینه یابی دو هدفه می توان قابهایی به دست آورد که توام با داشتن وزن نسبتاً کم داراي ضریب رفتار و عملکرد لرزه اي مناسبی (نسبت به قابی که تنها بر اساس معیار وزن بهینه شده) می باشند.


کلمات کلیدي:

بهینه یابی چندهدفه، الگوریتم ژنتیک، عملکرد لرزه اي، قاب خمشی بتنی، شبکه عصبی مصنوعی

نویسندگان :

مجتبی اعتمادي ، حسین رحامی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه یابی چندهدفه , الگوریتم ژنتیک , عملکرد لرزه اي , قاب خمشی بتنی , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 شهريور 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5607 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه