<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددي الگوي جریان و جریان هاي گردابه اي اطراف آبشکن هاي سرکج به روش حجم محدود

خلاصه
ساماندهی سواحل رودخانه ها به منظور بهره وري و استفاده هر چه بهتر از آنها، یکی از مسائل مهم و پیچیده در مهندسی رودخانه است که استفاده از نرم افزار را امري اجتناب نا پذیر مینماید. آبشکن، سازه هیدرولیکی سادهاي است که براي ساماندهی رودخان هها در قوس یا مسیر مستقیم و مدل عددي توزیع سرعت اطراف ،Flow-3D کنترل فرسایش و حفاظت از سواحل رودخانه استفاده میشود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار شکل (سرکج) با تغییر اندازه جان در زاویه 75 درجه خارجی، در قوس 180 درجه و دبی 25 لیتر L یک آبشکن تهیه و با قرار دادن 4 آبشکن منفرد بر ثانیه و در شرایط آب زلال، به تاثیر این مدلها برالگوي جریان اطراف آبشکن پرداخته شد. این تحقیق نشان داد که با افزایش طول بال و جان جریان گردابهاي، سرعت جریان و محدوده سرعتهاي ماکزیمم در دماغه آبشکن افزایشمییابد و ،(L/B آبشکن (نسبت طول بال به عرض فلوم در جهت جریان کشیده می شود.

کلمات کلیدي:

الگوي جریان، آبشکن L شکل (سرکج) ، نرم افزار Flow-3D ، جریان گردابه اي

نویسندگان :

سامان عباسی چناري، امیرعباس کمان بدست ، جواد احدیان

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوي جریان , آبشکن L شکل (سرکج) , نرم افزار Flow-3D , جریان گردابه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 515
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی الگوي جریان در بادگیرهاي مصر(ملقف ها) با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی

خلاصه
بادگیرها سازه هایی هستند که از قرن ها پیش در مناطقی از خاورمیانه و مصر با آب و هواي گرم و خشک و گرم و مرطوب، به منظور جابه جایی و خنک کردن هواي ساختمان ها مورد استفاده قرار می گرفته اند. با توجه به اقلیم و شرایط محیطی کشورمان نیز بادگیر ها با اشکال مختلف در شهرهاي مرکزي و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند. تا قبل از اختراع کولر برقی و گسترش آن در شهر هاي مختلف، از بادگیر در ابنیه مختلف مسکونی، مذهبی و خدماتی استفاده میشده است و هنوز هم می توان باقیمانده این بادگیر ها را در اقلیم گرم و مرطوب جنوب در شهر هایی مانند بندر عباس، بندر لنگه، قشم، بوشهر و اقلیم گرم خشک نواحی مرکزي مانند کرمان، نایین، یزد، طبس، کاشان، سمنان، اصفهان و حتی نواحی جنوب شهر تهران مشاهده نمود. درکشور مصر نیز بادگیرها (ملقف ها) به شکل هاي مختلف ساخته می شدند. یک ملقف مصري، شامل یک ستون بلند در بالاي ساختمان و یک دهانه ي رو به باد است که غالباً رو به بادهاي شمالی قرار دارد بالاي این بادگیر(ملقف) با یک صفحه ي شیب دار، حدوداً 30 درجه، پوشیده شده است تا هوا را بداخل ستون هدایت کند. سه روش براي حل مسائل مرتبط با مکانیک سیالات وجود دارد که عبارتند از روش هاي تجربی، تحلیلی و عددي. در این مقاله بعد از بیان تاریخچه بادگیرها و نحوه عملکرد آنها، با استفاده از روش عددي به بررسی نحوه عملکرد یک نمونه از بادگیرهاي متداول در مصر پرداخته ایم. براي این منظور ابتدا مدل به بررسی جریان در این نوع بادگیرها پرداخته ایم. در این مقاله FLUENT انجام شده و سپس با استفاده از نرم افزار GAMBIT هندسی و مش بنديسازه در نرم افزار را به عنوان مدل آشفتگی انتخاب کرده ایم. نتایج حاصل از آنالیز به صورت نحوه الگوي جریان در بادگیر، توزیع کانتورهاي سرعت، کانتورهاي انرژي k -ε جنبشی آشفتگی و ... ارائه شده است.

کلمات کلیدي:

ملقف ها ،CFD ،الگوي جریان ، فلوئنت ،k -ε

نویسندگان :

علی هوشمند آیینی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ملقف ها , CFD , الگوي جریان , فلوئنت , k -ε ,
:: بازدید از این مطلب : 692
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل عددي الگوي جریان در اطراف آبشکن هاي مستقیم با استفاده از نرم افزار FLUENT

خلاصه
آبشکن ها سازه هاي آبی هستند که روشی غیر مستقیم براي کنترل فرسایش سواحل مبتنی بر اصلاح الگوي جریان است با هدف انحراف جریان از ساحل فرسایش پذیر رودخانه و یا ایجاد مسیر مناسب براي هدایت جریان و بعضاً برقراري عمق لازم براي اهداف کشتیرانی احداث می شوند. تله اندازي و ترسیب مواد رسوبی و استحصال اراضی حاشیه رودخانه از دیگر اهداف مورد نظر در احداث آبشکن ها تلقی می گردند. با در نظر گرفتن این موارد عملکرد مناسب این سازه آبی از دید مهندسی رودخانه براي ایجاد یک کناره ثابت بسیار ارزشمند است. آبشکن ها به صورت اشکال شکل، نفوذپذیر و .... . براي اینکه مجددا خطوط جریان به ساحل بر نگردند، از آبشکن هاي T، مختلفی ساخته می شوند از جمله به صورت مستقیم متوالی با فاصله مشخصی استفاده می شود. خوشبختانه امروزه امکان حل این معادلات براي بسیاري از حالت ها فراهم شده است. در این راستا وجود نرم افزارهاي تخصصی که براي جریان هاي مورد نظر طراحی شده باشند می توانند علاوه بر کاهشهزینه هاي آزمایشگاهی تا حدود زیادي در زمان صرفه جویی کنند. روش هاي عددي عبارتند از: روشالمانهاي محدود، روشحجم محدود، روشتفاضلاتمحدود و روشهاي طیفی. در میان این روش ها CFD مورد استفاده در روش حجم محدود) داراي کاربرد بیشتري به خصوص در مدل سازي جریان هاي تراکم ناپذیر می باشد. بیشتر نرم افزار هاي ) FVM روش که بر FLUENT تجاري در زمینه دینامیک محاسباتی سیالات نیز بر مبناي این روش بسط و توسعه یافته اند. در این مقاله با استفاده از نرم افزار پایه حجم محدود استوار است به بررسی الگوي جریان در آبشکن هاي مستقیم شکل منفرد و متوالی پرداخته ایم و سرعت، فشار و الگوي جریان را در اطراف آبشکن بدست آورده ایم.


کلمات کلیدي:

آبشکن مستقیم، الگوي جریان، آبشکن منفرد، آبشکن هاي متوالی، مدل عدد

نویسندگان :

علی هوشمند آیینی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آبشکن مستقیم , الگوي جریان , آبشکن منفرد , آبشکن هاي متوالی , مدل عدد ,
:: بازدید از این مطلب : 1386
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 18 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5590 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه