<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تأثیر طول الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت کششی خاک ریزدانه تسلیح شده با الیاف و تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت کششی . کائولینیت . الیاف پلی پروپیلن . آهک

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
اهش صٍ اػتفاد اص تى یٌه اّیی تشای ت ثْ دَ هخلات خان اص جول تخثیت تؼلیح ، تا ت جَ ت آحاس هخثتی و تش هخلات خان
داس ذً، سایج اػت. ت ثْ دَ اّیی ها ذًٌ افضایؾ هما هٍت فاسی، تشؿی وی، وا ؾّ ت سَم ا مًثام ... دس تحمیمات هحمماى لثلی
احثات ؿذ اػت. ذّف ایي تحمیك، تشسػی احش اتؼاد )ع لَ( الیاف پلی پش پٍیلي تش هما هٍت وی خان تخثیت ؿذ تا آ هّ هی تاؿذ.
،0/ تذیي ه ظٌ سَ 24 عشح اختلاط هتفا تٍ ه سَد تشسػی آصهایؾ لشاس گشفت اػت. وً اّ تا 3 دسكذ صٍ یً هتفا تٍ الیاف ) 15
5 3 ، 19 هیلی هتش( ، وّچ یٌي 3 دسكذ هتفا تٍ آ هّ ) 1 12 ، 0/35 دسكذ صٍى خه خان( تا ػ ع لَ هتفا تٍ ) 6 0/25
28 س صٍ ػول آ سٍی ؿذ ا ذً. ایي وً اّ تشای تؼییي 7 ، دسكذ( ت یْ تحت دهای 30 دسج ػا تًی گشاد، تشای هذت اّی 1
هما هٍت وی تحت آصهایؾ تاس مًغ ای لشاس گشفت تًایج ًاى هی د ذٌّ و افض دٍى الیاف تا ع لَ اّی هختلف ت خان ػلا تش
تالا تشدى هما هٍت اًْیی وً اّ، تاػج ؿىل پزیشتش ؿذى سفتاسآى اّ یًض ؿذ ،ُ تغ سَیى وشؾً گؼیختگی هخل طَ هما هٍت پغ
ها ذً افضایؾ هی یات ذٌ. هیضاى افضایؾ تشای ع لَ اّی هختلف، ت اصای همادیش هختلف الیاف آ هّ وّچ یٌي هذت صهاى اّی ػول
آ سٍی هختلف هتفا تٍ ت دَ اػت.
کلوات کلیذی: هما هٍت وی، وائ لَی یٌت، الیاف پلی پش پٍیلي، آ هّ:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت کششی , کائولینیت , الیاف پلی پروپیلن , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 مهر 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه تأثير الياف مصنوعي در خصوصيات خميري و مقاومتي انواع خاك هاي ريزدانه مسلح شده اليافي

 

 

 


کلمات کلیدی:

خاک رس . الیاف پلی پروپیلن . شاخص خمیری . الیاف پلی استر . خاک مسلح شده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , الیاف پلی پروپیلن , شاخص خمیری , الیاف پلی استر , خاک مسلح شده ,
:: بازدید از این مطلب : 205
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی نرخ فرسایش داخلی خاک رس واگرای تسلیح شده با الیاف پلی پروپیلن

 

 

 

کلمات کلیدی :

فرسایش داخلی . خاک رس واگرای . الیاف پلی پروپیلن

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فرسایش داخلی , خاک رس واگرای , الیاف پلی پروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 284
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 2 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثرات استفاده توام آهک و الیاف پلی پروپیلن بر خصوصات مقاومتی کائولینیت

 

 

 

کلمات کلیدی :

کائولینیت . آهک . الیاف پلی پروپیلن

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کائولینیت , آهک , الیاف پلی پروپیلن ,
:: بازدید از این مطلب : 653
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر دانه بندی بر پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های مسلح شده با الیاف کوتاه پلی پروپیلن

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک مسلح . کائولینیت . ماسه . الیاف پلی پروپیلن . آزمایش برش مستقیم

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , کائولینیت , ماسه , الیاف پلی پروپیلن , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 620
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت فشاری ملات سیمان مسلح شده با الیاف های پلیپروپیلن و کنف در دمای بالا

خلاصه
در این تحقیق به بررسی اثر دمای بالا بر مقاومت فشاری ملات سیمان مسلح شده با الیافهای پلیپروپیلن و کنف پرداخته شده است. نمونههایمکعبی استاندارد مقاومت فشاری ملات سیمان پس از عملآوری در آون خشک شده و سپس در کورهای که دمای آن از قبل به 700 درجهسانتیگراد رسیده، قرار داده شده است. پس از سرد شدن نمونهها، مقاومت فشاری آنها تعیین شده است. با بررسی نتایج بدست آمده می توان عنواننمود که در اثر اعمال حرارت مقاومت تمام نمونهها نسبت به حالت حرارتندیده کاهش یافته است. حضور الیافها در نمونههای ساخته شده و در معرض دمای بالا قرار گرفته نشان دهنده اثرگذاری بالای الیاف بر مقاومت فشاری ملات سیمان و نحوه شکست فشاری نمونه ها میباشد.


کلمات کلیدي:

ملات سیمان . الیاف پلی پروپیلن . الیاف کنف . ملات حرارت ندیده . ملات حرارت دیده

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ملات سیمان , الیاف پلی پروپیلن , الیاف کنف , ملات حرارت ندیده , ملات حرارت دیده ,
:: بازدید از این مطلب : 335
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خاک های نرم مسلح با الیاف ،تحت شرایط محیطی مختلف

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک نرم . مقاومت برشی . الیاف پلی پروپیلن . شرایط محیطی

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک نرم , مقاومت برشی , الیاف پلی پروپیلن , شرایط محیطی ,
:: بازدید از این مطلب : 256
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس و متاکائولن بادر صدهای مختلف الیاف پروپیلن

تاثیر انواع سیمان های مختلف بر خواص مکانیکی بتن های سبک با سنگدانه لیکا حاوی میکروسیلیس و متاکائولن بادر صدهای مختلف الیاف پروپیلن

کلمات کلیدی :

الیاف پلی پروپیلن ، بتن سبک ، لیکا ، میکروسیلیس ، متا کائولین

نویسندگان :

عطاالله حاجتی مدارایی ، سینا طواف موتمن

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الیاف پلی پروپیلن , بتن سبک , لیکا , میکروسیلیس , متا کائولین ,
:: بازدید از این مطلب : 684
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر سیکل هاي انجماد و ذوب شدن بر روي مقاومتفشاري خاکهاي رسی تثبیتشده با آهکو مسلح به الیاف پلی پروپیلن

خلاصه
خاكهاي ریز دانه به عنوان مصالح ساختمانی به تنهایی در محیط هاي مرطوبقابل استفاده نیستند، ضمن این که در این محیط نی ز قابل تراکم نم ی باشد و در نتیجه امکان بارگذاري آنها در این شرایط وجود ندارد. این موضوع به خصوصدر مناطق سردسیر که در آن انجماد و ذوب ی خبندان هاي مکرر به وقوع م ی پیوندد اهمی ت خاصی می یابد. امروزه تکنیکهاي گوناگونی جهتبهبود مشخصاتخاکهاي ریزدانه از قبیل مسلح سازي یا تثبیتتدوین شده اند. با توجه به اثرات مثبتافزودن آهک به خاکهاي ریزدانه و همچنین تسلیح این خاکها توسط الیافمصنوعی، بررسی اثراتتوام این مصالح با یکدیگر احتمالا بتواند کاربردهاي مهندسی خاکهاي ریزدانه را به خصوصدر مناطق سردسیر گسترده تر نماید. در این پژوهشبا اختلاط توام الیافپلی پروپیلن و آهکبا خاكرسبا درصدهاي مختلف و اعمال سیکل هاي مختلف ، انجماد و ذوب ی خبندان، تغییرات مقاومتی و شکل پذیري مخلوط ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور 13 نوع ترکیبمتفاوت با بکار بردن سه سطح آهک ( 0و 1 درصد وزن خاكرسی) تهیه گردید . نمونه هاي آزمایشی ساخته شده از هر یک از /5 ،0/25 ، 2 و 4 درصد وزن خاكرسی) و چهار سطح الیافپلی پروپیلن( 0 7و 10 سیکل قرارگرفتند. سپس مقاومت فشاري نمونه پس ا ز تحمل ،4 ،1 ، مخلوط ها پس از 28 روز عمل آوري تحت سیکل هاي انجماد و ذوبمتفاوت شامل 0  سیکل هاي ذوب و انجماد مورد نظر تعیین گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایشهاي مختلف مشخصشد که نمونه تثبیتشده با 4 درصد آهکو تسلیحشده با 0/5درصد الیافپلی پروپیلن که سیکل هاي انجماد و ذوب مختلف را بدون کاهش مقاومت طی نموده بود، به عنوان م ناسب ترین ترکیب براي تثبیت خاك مورد آزمایش تعیین گردید.


کلمات کلیدي:

آهک، الیاف پلی پروپیلن، خاكرسی، سیکل هاي انجماد و ذوب یخبندان

نویسندگان :

نیما گلچین فر ، نادر عباسی ، مهدي سیاوش نیا

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , الیاف پلی پروپیلن , خاكرسی , سیکل هاي انجماد و ذوب یخبندان ,
:: بازدید از این مطلب : 667
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 8 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد بهسازي خاك هاي سست اشباع به روش تثبیت با رزین ها در مقایسه با روش تسلیح با الیاف مصنوعی

خلاصه
بهبود پارامترهاي مقاومتی خاك هاي ریزدانه همواره مورد توجه مهندسین عمران بوده است. یکی از روش هاي قدیمی و متداول تثبیت و بهبود بخشی پارامترهاي مقاومتی خاك هاي ریزدانه، تثبیت با مواد سنتی آهک و سیمان و قیر می باشد. در این تحقیق تأثیر افزودن الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی خاك و استفاده از رزینهاي پلی مري مورد بررسی قرار می گیرد. افزودن الیاف باعث افزایش مقاومت و شکل پذیري مخلوط خاك گردیده و باربري آن را نیز افزایش میدهد ،همچنین با استفاده از مواد جدید رزینهاي پلی مري می توان باربري خاك هاي سست را افزایشداد.در مورد بررسی قرار گرفته است و با الیاف مصنوعی پلی پروپیلن با PVAc وPVA این پژوهش استفاده رزین هاي پلی مري پلی وینیل الکل ارزیابی شده است. بدیهی است با افزایش باربري خاك CBR درصدهاي مختلف مقایسه گردیده است و برسی آزمایشگاهی آن توسط تست سازه با هزینه کمتري احداث خواهد شد.

کلمات کلیدي:

تثبیت خاك، الیاف پلی پروپیلن، رزین هاي پلی مري ،CBR

نویسندگان :

اسماعیل معصومی ، امیررضا مدرس نیا ، اردلان شهامت نژاد ، مریم مرادي

 

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاك , الیاف پلی پروپیلن , رزین هاي پلی مري , CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 578
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 15 خرداد 1395 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5585 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه