<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

590,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر الیاف ضایعاتی صنعت فرش بر مقاومت فشاری و کششی خاک رسی

 

 

 

کلمات کلیذی:

خاک رسی . تثبیت و تسلیح . الیاف . آهک . ظرفیت باربری

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رسی , تثبیت و تسلیح , الیاف , آهک , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 203
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر الیاف کاه بر مشخصه هاي مقاومتی ملات ماسه سیمان

خلاصه
بهسازي و افزایش کارایی مصالح مورد استفاده درصنعت ساختمان همواره مورد توجه مهندسین عمران و متخصصین امر بوده است. یکی از روش-هایی که چندي است مورد توجه محققین قرارگرفته استفاده از تکنولوژي الیاف در ساخت مصالح ساختمانی همچون بتن می باشد. البته بکارگیرياجزا و عناصر تقویتی همچون پوشال وکاه از قدیم رایج بوده است .کباه صورت کاهگل در پوشاندن سطح رویه داخلی و خارجی دیوارها و نیزپوشش نهایی پشت بام استفاده شده و این الیاف با تحمل کشش، از ترك خوردن این پوششها جلوگیري کرده، پایداري و دوام آنها را به نحو قابلتوجهی افزایش می دهد. جهت نیل به هدف ذکر شده در ابتداي بحث، تحقیقی آزمایشگاهی بر روي ملات ماسه سیمان مسلح به الیاف کاه انجامشده است. جهت تهیه ملات ماسه سیمان از ماسه سیلیسی دانه بندي شده و سیمان با نسبت حجمی 1 ه ب 4ا ستفاده شده و کاه نیز در درصدهاي97 و 1ب 1ه ملات ماسه سیمان اضافه شده و نمونه ها پس از عمل آوري به مدت ر2و8ز تحت آزمایش هاي فشاري، کششی و ، 5، 3، حج می ، 1 خمش قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که اضافه نمودن الیاف کاه، باعث بهبود مشخصه هاي مقاومتی مو کانیکی نمونه ها میگردد.


واژ ههاي کلیدي:

الیاف . کاه . الیاف کاه . پوشش داخلی . ملات ماسه سیمان

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الیاف , کاه , الیاف کاه , پوشش داخلی , ملات ماسه سیمان ,
:: بازدید از این مطلب : 329
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 11 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مقاومت فشاری و الیاف بر عرض ترک در تیرهای بتن آرمه

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ترک خوردگی . الیاف . حمله ی سولفاتی . مقاومت فشاری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ترک خوردگی , الیاف , حمله ی سولفاتی , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 224
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر مقاومت کششی بخش الیاف بر مقاومت برشی پسماند جامد شهری

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مقاومت برشی . زباله جامد شهری . ژئوتکنیک زیست محیطی . آزمایش سه محوری . الیاف . سالخوردگی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت برشی , زباله جامد شهری , ژئوتکنیک زیست محیطی , آزمایش سه محوری , الیاف , سالخوردگی ,
:: بازدید از این مطلب : 374
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه آزمایشگاهی حدود اتربرگ و پارامترهای تراکمی برای خاک ML تثبیت شده با آهک، سیمان و الیافGFRP

به مجموعه اقداماتی که موجب می شود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، بهبود یابد تثبیت خاک گفته می شود. بطوریکه خصوصیات مهندسی خاک و اصلاح عملکرد آن مدنظر می باشد. انتخاب روش تثبیت میتواند به وسیله ی مواد مختلفی از جمله آهک، سیمان، قیر، الیاف و... صورت پذیرد. از آنجایی که اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه تثبیتخاک، استفاده از یک یا دو مورد تثبیت کننده و یا مخلوطی از آنها می باشد.خاک مورد مطالعه بر اساس شرایط موردی که محقیقن با آن برخورد داشته اند انتخاب شده است و جهت تثبیت آن، مواد افزدونی بطور جداگانه (آهک، سیمان و الیاف) با درصدهای مختلف و بارطوبت های مشخص با خاکمخلوط شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است از چند نوع تثبیت کننده با درصدهای مختلف استفاده شود و مطابق با آن آزمایشات، حدود اتر برگو پروکتور استاندارد انجام گرفته و نتایج حاصل از این آزمایشات بدست آمده و منحنی های مربوط به آنهارسم شده استتا بتوان قیاس درستی از تاثیر اضافه کردناین تثبیت کننده ها در درصدهای مختلف به خاک بر روی پارامترهای تراکمی و مکانیکی خاک تثبیت شده را بدست آورد. تا در نهایت بتوان با انتخاب درست نوع  تثبیت کننده،بسیاری از هزینه های اضافی و مشکلات ناشی از عدم انتخاب درست را کاهش داد و به اقتصادی تر کردن پروژه مورد نظر کمک شایانی نمود.


کلمات کلیدی:

تثبیت خاک، آهک، الیاف، سیمان، پارامترهای تراکمی خاک، حدود اتربرگ

نویسندگان :

رحمت الله نگهدار مغانلو (استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی)

بهنام عسکری لاسکی(دانشجویکارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه محقق اردبیلی)

حسین شفائی مهر (دانش آموخته ی کارشناسی عمران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , آهک , الیاف , سیمان , پارامترهای تراکمی خاک , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1377
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 27 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی خواص مکانیکی خاک و خاک-سیمان مسلح شده تصادفی با الیاف مصنوعی

بهسازی خاكهای رسي همواره مورد توجه محققين بوده و روشهای مختلفي ارائه شده است. بهسازی سبب بهبود خواص مکانيکي خاكها نظير افزایش ظرفيت باربری و مقاومت برشي ميگردد.در این تحقيق بهسازی یک خاک رسي با افزودن الياف مصنوعي و سيمان مورد بررسي و مقایسه (0و 1 درصد، طول های گوناگون الياف / قرار گرفته است. آزمایشات مقاومت فشاری روی نمونه خاک اختلاط یافته با دو درصد مختلف الياف ) 510درصد( صورت پذیرفت. زمان عمل آوری نمونه های حاوی ، 1/5 و 2 سانتيمتر) و نيز خاک مخلوط شده با درصدهای گوناگون سيمان( 8 ،1)سيمان، 7 و 14 روزه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد كه افزودن الياف سبب افزایش مقاومت خاک ميگردد و این افزایش مقاومت، تابعي از درصد  الياف ميباشد ولي طول الياف تاثيری در مقاومت خاک ندارد. علاوه بر آن نمونه های خاک- سيمان نيز مشخص نمود كه افزایش سيمان سبب افزایش مقاومت ميگردد و این افزایش مقاومت، تابعي از درصد سيمان و زمان عمل آوری است. همچنين نتایج موید آن است كه مسلح نمودن خاک و خاک-سيمان با الياف خصوصيات شکنندگي مخلوط را كاهش ميدهد و كاربری آن را بهبود ميبخشد.


کلمات کلیدی:

خاک مسلح، بهسازی خاک رس، الیاف، خاک-سیمان، مقاومت فشاری

نویسندگان :

صادق رنجبری (دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه تهران)

علی رئیسی استبرق (عضو هیئت علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , بهسازی خاک رس , الیاف , خاک سیمان , مقاومت فشاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1342
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 9 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5595 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه