<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

حل تحلیلی انتشار امواج انفجار درسنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

انفجار . تابع گرین . حل تحلیلی . انتشار موج

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1399)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انفجار , تابع گرین , حل تحلیلی , انتشار موج ,
:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 13 بهمن 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه روش نوار محدود طيفي به منظور مدلسازي انتشار موج در ورق هاي نازك با شرايط مرزي مختلف

خلاصه
در اين مقاله انتشار موج در ورقهاي مستطيلي با شرايط مرزي مختلف بررسي شده و ماتريس سختي ديناميكي در حوزهي فركانس بدست آمدهاست. براي دستيابي به اين هدف از روش نوار محدود طيفي استفاده شده كه در اين روش از تبديل مستقيم و معكوس فوريهي سريع براي تعيينجابهجاييها در حوزهي زماني استفاده ميشود. با ارائهي دو مثال، توانايي روش در تعيين پاسخ ديناميكي ارزيابي شده است. در اين ميان تأثير تعداد نوارها و تعداد مودها در همگرايي حل تحقيق ميشود.


كلمات كليدي:

انتشار موج . نوار محدود طيفي . ورق نازك

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتشار موج , نوار محدود طيفي , ورق نازك ,
:: بازدید از این مطلب : 481
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی خرپای دو بعدی با استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی

 

 

 


کلمات کلیدي:

روش باقی مانده وزنی زمانی . انتشار موج . توابع پایه نمایی . پاسخ دینامیکی . روش الماى محدود طیفی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش باقی مانده وزنی زمانی , انتشار موج , توابع پایه نمایی , پاسخ دینامیکی , روش الماى محدود طیفی ,
:: بازدید از این مطلب : 300
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معرفی المان نیمه بینهایت دامنه زمانی در حل مسائل انتشار موج محوری با استفاده از روش باقیمانده وزنی زمانی

 

 

 


کلمات کلیدی:

روش باقیمانده وزنی زمانی . انتشار موج . توابع پایه نمایی . المان نیمه بینهایت . روش المان طیفی.

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش باقیمانده وزنی زمانی , انتشار موج , توابع پایه نمایی , المان نیمه بینهایت , روش المان طیفی , ,
:: بازدید از این مطلب : 286
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی و شبیه سازی ریزش تونل در معرض لایه های سست در شرایط استاتیکی و انفجار؛ مطالعه موردی

چکیده:
 ریزش تودههای خاک و سنگ در حین حفاری تونلها به عنوان یکی از چالشهای بزرگ در حین احداث تونلها حائز اهمیت میباشد. امروزه با روشهای مختلف و سیتسمهای نگهدارنده گوناگون ازبه وجود آمدن چنین اتفاقاتی جلوگیری میشود. اما آنچه در اکثر حفاری تونلها اتفاق میافتد حاکی از عدم شناخت کافی لایهها در عمق زمین میباشد. ریزش به وجود آمده در تونل آبرسانی به شهر صدرا در شیراز یکی از این چالشها میباشد. در مقاله حاضر با توجه به زمینشناسی و لایهبندی موجود، به بررسی امکان ریزش در مسیر تونل میپردازیم. پس از آن با انتخاب تونل جایگزین به عنوان یکی از راهکارهای فرار از منطقه ریزش کرده، به بررسی شرایط ریزش مجدد و اثر حفاری انفجاری در آن خواهیم پرداخت.


واژههای کلیدی :

حفاری . تونل جایگزین . انتشار موج . آنالیز دینامیکی . مدلسازی عددی

نویسندگان :

وحید جمالی  ، نورا... صدرا  ، سیاوش بدری

 

چهارمین همایش ونمایشگاه سدو تونل ایران (1395)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاری , تونل جایگزین , انتشار موج , آنالیز دینامیکی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 503
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 2 بهمن 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بلند تحت اثر زلزله های میدان نزدیک با استفاده از تئوری انتشار موج زلزله

خلاصه
با توجه به افزایش بلندمرتبه سازی در مکانهای نزدیک به گسل در سالیان اخیر، تعیین پاسخ این سازهها در برابر زلزله در حوزه نزدیک به گسل از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. تاکنون از تئوری انتشار موج عموما برای تعیین حرکت آزاد زمین استفاده شده است و مهندسین ترجیح دادهاند 12و 02 طبقه تحت اثر ده رکورد زلزله میدان ، برای تحلیل لرزهای سازهها از روش ارتعاشی استفاده نمایند. در این پژوهش رفتار سازههای 21 نزدیک بر پایه دو روش تئوری انتشار موج و ارتعاش سازه مورد مقایسه قرار گرفته است. در این راستا، پاسخهای تغییر مکان نسبی طبقات و شتاب  طبقه بام به عنوان مبنای مقایسه اختیار خواهند گردید. نتایج این پژوهش نشان میدهد که طراحی سازهها بر پایه روش ارتعاشی در حوزه نزدیک به گسل غیرمحافظه کارانه بوده است و افزایش پاسخ سازه بر اساس تئوری انتشار موج به خصوص در طبقات فوقانی مشاهده میگردد.


کلمات کلیدی:

سازههای بلند , انتشار موج , زمین لرزههای میدان نزدیک . تغییر مکان نسبی طبقات

نویسندگان :

حمید اسدی قوژدی  ، نادر خواجه احمد عطاری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههای بلند , انتشار موج , زمین لرزههای میدان نزدیک , تغییر مکان نسبی طبقات ,
:: بازدید از این مطلب : 434
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 21 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تأثیر عوامل هندسی و ژئومکانیکی درزه بر انتشار امواج حاصل از بارگذاری دینامیکی انفجار

چکیده 
 به دلیل دو جز عمده توده سنگ، قسمتهای بکر و ناپیوستگی، بررسی رفتار آن روند پیچیدهای است. بگونهای که ناپیوستگیها کنترل کننده رفتار توده سنگ میباشند. از طرفی بارگذاری دینامیکی همواره به عنوان منبع انرژی حائز اهمیت بوده است. در اثر انفجار ماده منفجره به عنوان نمونهای از بارگذاری دینامیکی در داخل یک محیط پیوسته در زمان کوتاهی، انرژی قابل توجهی آزاد میگردد. گذشت زمان و وجود درزه به عنوان یکی از مهمترین ناپیوستگیهای توده سنگی، باعث تضعیف موج انتشاری حاصل از انرژی آزاد شده میشود. بنابراین تحلیل، طراحی و حفاظت سازههای سطحی و زیرزمینی ملزوم درک صحیح از عوامل هندسی و ژئومکانیکی توده سنگ درزهدار و تأثیر این عوامل بر میرایی امواج ناشی از بارگذاری دینامیکی است. در این مقاله، تحلیل عددی تأثیر عوامل مذکور بر تضعیف موج انتشاری دینامیکی حاصل ازانفجار با استفاده از نرم- که برای مدلسازی محیطهای ITASCA که از سری نرمافزارهای گروه UDEC افزار اجزاء مجزا ناپیوسته تهیه شده، استفاده شده است. عوامل هندسی در نظر گرفته شده تعداد و فاصلهداری مورد تحلیل jkn و jks درزه که بیانگر موقعیت درزه نیز بوده و برای عوامل ژئومکانیکی دو عامل قرار گرفته شده است. نتایج بیانگر کاهش تنش برشی در نقطه شاهد برای دو حالت افزایش تعداد درزه از بدون درزه تا 3 درزه و نیز برای افزایش فاصلهداری از نیم متر، 1 متر و 2 متر بوده در حالی که زمان رسیدن این موج تنش برشی به نقطه شاهد افزایش مییابد. در مورد عوامل jks ناحیه پلاستیک افزایش مییابد که مقدار افزایشی برای ، jkn و jks ژئومکانیکی، با افزایش است. علاوه بر این با افزایش تعداد درزه، ناحیه پلاستیک اطراف چال نیز jkn بیشتر ازمقدار افزایش مییابد. با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین برای نیل به محیط واقعیتر به نظر می- رسد مدلسازی و تحلیل سایر عوامل موثر توده سنگ و محیط نیز کمک زیادی برای درک بهتر رفتار واقعی محیط خواهد کرد.

واژه های کلیدی:

تحلیل عددی، انتشار موج، انفجار، میرایی، درزه.

نویسندگان :

سید سعید موسوی  ، هادی فتحیپور آذر  ، سید محمد اسماعیل جلالی

 

پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران (1393)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , انتشار موج , انفجار , میرایی , درزه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1121
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 ارديبهشت 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی امواج رایلی حاصل شده از امواج حجمی منتشر شده در محیط متخلخل غیراشباع و معادلات حاکم بر این امواج

زمين قطعأ یک محيط نامحدود نمي باشد ولي به منظور بررسي مسائل مهندسي زلزله در نزدیکي سطح، زمين غالبأ با یک جسم نيمه بينهایت با سطح آزاد، ایدهآل سازی مي شود. شرایط مرزی متناظر با سطح آزاد اجازه مي دهد تا جواب های اضاف های برای معادلات حركت بدست آید. این جواب ها موج هایي را معرفي مي كنند كه حركت آنها در محدوده كم عمقي نزدیک سطح آزاد متمركز مي باشد (یعني امواج سطحي). از آنجایي كه مهندسي زلزله به اثر امواج زلزله بر سازه ها مي پردازد، كه در نزدیکي و یا روی سطح زمين قرار دارند و بدليل اینکه این امواج كندتر از امواج حجمي با فاصله مستهلک مي گردند، امواج سطحي بسيار مهم مي باشند. مسائل انتشار موج در محيط متخلخل اشباع نخستين بار توسط بيو در اواسط قرن بيستم مورد بحث قرارگرفت. بعد از آن فرمول های تئوری محيط متخلخل اشباع كه بوسيله چند سيال اشباع شده بود، با تحقيقات بيشتری بدست آمدند. گسترش تئوری انتشار امواج در خاک های غيراشباع، كه از یک جسم جامد متخلخل كه فضاهای خالي آن بوسيله آب و هوا به عنوان سيال های اشباع كننده پر شده است، اساس حل بيشتر مسائل پيچيده انتشار امواج در خاکهای غيراشباع قرارگرفته است. در اثر برخورد یک موجفشاری مورب با فصل مشترک محيط متخلخل غيراشباع و محيط تک فاز، درنيمه فضای غيراشباع سه موج فشاری و یک موج برشي با قطبيت( SV ) منتقل ميشود از آنجایي كه امواج رایلي كه نخستين بار توسط Rayleigh در سال 0881 مورد بررسي قرار گرفتن حاصل امواج فشاریوبرشي هنگام رسيدن به سطوح ناپيوستگي ميباشند در نتيجه متناظر با سه موج فشاری منتقل شده در نيمه فضای غير اشباع، سه موج رایلي( 1R ، 2Rو 3R ) در سطح آزاد بوجود ميآید. هدف از این تحقيق به دست آوردن امواج رایلي منتشر شده در سطح آزاد ومعادلات حاكم بر این امواج باتوجه به امواج حجمي (فشاری و برشي) منتشر شده در محيط متخلخل غير اشباع كه بوجود آورنده امواج سطحي در سطوح ناپيوستگي اند مي باشد.

کلمات کلیدی:

محیط متخلخل غیراشباع، انتشار موج، امواج سطحی، موج رایلی

نویسندگان:

مجیدرضایی صفت (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه رازی کرمانشاه)

ایمان عشایری (استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه)

مهنوش بیگلری (استادیارگروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط متخلخل غیراشباع , انتشار موج , امواج سطحی , موج رایلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1461
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5662 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه