<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

230000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

دانلود نسخه 2019 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

190,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

سهم اعضای متقاطع عرضی در اندرکنش ماسه ژئوگرید در آزمایش برش مستقیم

خلاصه
سهم اعضای مقاطع عرضی ژئوگرید در اندرکنش خاک ژئوگرید تحت آزمایش های بیرون کشش به دفعات بررسی شده لیکن در این خصوص -تحت آزمایش برش مستقیم، بطور ویژه پرداخته نشده است. در مقاله حاضر نتایج حاصل از یک برنامه جامع آزمایش برش مستقیم با هدف ارزیابی03 سانتیمتر، از سه نوعماسه با دانهبندیهای × سهم اعضای مقاطع عرضی ژئوگرید ارائه گردیده است. در آزمایشهای برش مستقیم با ابعاد 03مختلف و دو نوع ژئوگرید با مقاومتهای کششی و ابعاد و الگوهای چشمههای متفاوت استفاده شده است. یک مدل ساده برای ارزیابی سهم مقاطععرضی ژئوگرید در مقاومت برشی اندرکنش تحت آزمایش برش مستقیم پیشنهاد شده است. به طور خاص، تحلیل نتایج نشان میدهد که مقاطع عرضی ژئوگرید مورد استفاده در این تحقیقات، حدودا" 3 تا 11 درصد مقاومت برشی اندرکنش را تامین می نمایند.


کلمات کلیدی:

ژئوگرید . اندرکنش . خاک مسلح . مقاومت مقاوم . آزمایش برش مستقیم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , اندرکنش , خاک مسلح , مقاومت مقاوم , آزمایش برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 130
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 شهريور 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاک با FRP به وسیله آزمایش برش مستقیم

چکیده
سطح مشترک بین مواد ساختمانی و خاک نقش مهمی را در سیستم های ژئوتکنیکی مانند شمع ها، دیوارهای حایل، سازه های خاک مسلح بازی می کند . مقاومت ستطحمشترک را م یتوان به وسیلة انجام یک سری آزمایش به دس آورد. از جمله این آزمایشات می توان به آزمایش برش مستقیم اصلا حشده یا برش سطح نام برد.می توان گف که آزمایش برش مستقیم یکی از پر کاربردترین آزمایشات در علم مکانیک خاک برای تعیین مقاوم خاک و خصوصاً مقاوم برشی خاک میباشد. دراین تحقیق ما می خواهیم به اندرکنش میان خاک و FRP بوسیله آزمایش برش مستقیم اصلاح شده با جعبته mm) 111*111 ( ببپتردازیم . نتتای در ایتن ازمتایش نشتان میدهد که اندرکش در سطح مشترک خاک با FRP تک جهته که الیافش عمود بر جه حرک خاک اس بیشتر از زمانی اس که همراستا با جه خاک اس .

کلمات کلیدی:

اندرکنش . FRP . برش مستقیم 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , FRP , برش مستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 670
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 ارديبهشت 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عملکرد پی هاي مرکب شمع – رادیه و پی هاي گسترده

چکیده
یکی از روش هاي جدید براي پی سازي استفاده از پی هاي گسترده مستقر بر شمع به نام پی هاي رادیه - شمع می باشد. مزیت این نوعپی ها کاهش نشست کلی و تفاضلی و همچنین نیروهاي داخلی و افزایش ظرفیت باربري می باشد. در این پی ها شمع و رادیه به صورت همزماناندرکنش می کنند به طوري که هر دو در کاهش نشست و افزایش ظرفیت باربري نقش دارند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از نرم افزاربه بررسی اثر وجود شمع در زیر پی گسترده و نقش آن در کنترل فشارهاي وارد بر خاك با توجه به فشار مجاز خاك، SAFE اجزاء محدودپرداخته شود.


کلمات کلیدي:

پی رادیه شمع . پی گسترده . اندرکنش . نشست . فشار مجاز خاك

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پی رادیه شمع , پی گسترده , اندرکنش , نشست , فشار مجاز خاك ,
:: بازدید از این مطلب : 609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی سه بعدی اندرکنش تونلهای دوقلو در روش حفاری NATM (مطالعه ی موردی؛ تونل بزرگراه حکیم)

چکیده:
امروزه نیاز به طراحی و ساخت تونلهای شهری بهمنظور حملونقل فراگیرشدهاست. یکی از انواع این تونلها، تونل دوقلو ) TwinTunnel ( میباشدکه برکنش تونلها به ازای فواصل مختلف، یکی از چالشهای پیش روی طراحان میباشد. تونل دوقلوی بزرگراه حکیم در تهران به روش NATMحفاری گردیدهاست. دراین مقاله، مدلسازی عددی سهبعدی با استفاده از نرمافزار Plaxis 3D Tunnel برای تونلهای کم عمق )عمق نیم برابر1 و 2 برابر قطر )عرض( تونل است، مورد تحلیل و بررسی /5 ،1 ،0/ عرض تونل( انجام شدهاست و چهار مدل که درآنها، فاصلهی میان دوتونل 5قرارگرفتهاند. در مدلسازی، کلیهی مراحل اجرایی دیدهشده و حفاری به صورت مرحلهای انجام شدهاست تا اثرات سهبعدی نیز در نتایج نمایانباشند. تاریخچهی جابهجاییها و همچنین تنشهای خاک در نقاط مختلف مورد بررسی قرارگرفتهاست. نتایج تحقیق نشان میدهد جابهجایی کف1 برابر قطر )عرض( تونل، حفاری تونل دوم تأثیری بر جابهجاییهای تاج / دو تونل متأثر از فاصلهی دو تونل نمیباشد. با افزایش فاصلهی تونلها از 5تونل اول نداشتهاست و حفاری تونل دوم باعث اضافه تنش در نقطهی وسط پیلار میانی شدهاست که حتی در فاصلهی 2 برابر قطر )عرض( تونل نیز افزایش تنش رخ داده است.


کلیدواژه ها:

تونل دوقلو . NATM . اندرکنش . Plaxis 3D Tunnel

 

دومين کنفرانس منطقه ای و یازدهمين کنفرانس تونل ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل دوقلو , NATM , اندرکنش , Plaxis 3D Tunnel ,
:: بازدید از این مطلب : 576
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 1 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اندرکنش خاک - ژئوگرید بوسیله آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوگرید . اندرکنش . خاک  مسلح . مقاومت مقام . آزمایش بیرون کشش

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوگرید , اندرکنش , خاک مسلح , مقاومت مقام , آزمایش بیرون کشش ,
:: بازدید از این مطلب : 551
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 24 آبان 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر روش های نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ارزیابی لرزه ای . دیوارهای آجری . اندرکنش . رفتار داخل صفحه . رفتار خارج صفحه

 

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی لرزه ای , دیوارهای آجری , اندرکنش , رفتار داخل صفحه , رفتار خارج صفحه ,
:: بازدید از این مطلب : 340
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 11 شهريور 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی سطح مشترک (Interface) انواع ملات ها و آجر

خلاصه
علی رغم کاهش مصرف آجر فشاری در ساختمانهای مدرن کشور، هنوز هم در بسیاری از ساختمانهای یک و دو طبقه آجر فشاری کاربرد بالاییدر دیوارچینی دارد. مقاومت فشاری و برشی چنین دیوارهایی به مقدار زیادی به مقاومت فشاری بین آجر و ملات وابسته میباشد. این مقاله به ارائهروشی جدید برای اندازهگیری مقاومت برشی آجر، ملات و اثر مقاومت اندرکنش بر مقاومت فشاری میپردازد. با تغییر دادن مقدار نیروی نرمال واردبر آجر، اثر آجرهای زیرین در دیوار نیز در نظر گرفته شده است. همچنین اثر افزودن پوزلان تفتان نیزدر ملات بررسی شده است. بررسی اثر تغییرضخامت ملات و اثر رطوبت آجر در حین ساخت نیز از دیگر کارهای صورت گرفته در این پژوهش میباشد. نتایج پژوهش حاکی از افزایش مقاومتفشاری در صورت استفاده از آجر در حالت نیمه خیس و اثر مثبت ملات پوزلانی بر مقاومت اندرکنش و مقاومت فشاری دیوار میباشد.


کلمات کلیدی:

سازههای بنایی . دیوار آجری . اندرکنش . اندرکنش آجر و ملات

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازههای بنایی , دیوار آجری , اندرکنش , اندرکنش آجر و ملات ,
:: بازدید از این مطلب : 254
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عوامل تاثیرگذار بر تنش وارده در نقاط بحرانی بدنه سدهاي بتنی وزنی ناشی از نیروي هیدرودینامیکیبه وسیله شبکه عصبی

خلاصه
عوامل گوناگونی بر تنش وارده در سدهاي بتن ی وزنی موثر هستند که از مهمترین این عوامل نوسانات تراز آب , رفتار غیرخطی بتن , اندرکنش آب و سازه , طول مخزن , بازتاب امواج از کف مخزن (امپدانس آکوستیکی) و تراکمپذیري سیال است . بحرانیترین نقاط سد بتنی وزنی که معمولاً بیشترین تنشها در آن نقاط اتفاق می افتد و محل شروع ترکها در سد می باشد , شامل پاشنه بالادست , پنجه پاییندست , مکان نصف تراز آب بیشینه در بالادست , مکان نصف تراز آب بیشینه در پایین دست و محل تغییر شیب در تاج سد است . در این مقاله تحلیل تنش در نقاط بحرانی سد وزنی در اثر نیروهاي زلزله و هیدرودینامیک , به انجام شده است . براي تعیین تاثیر پارامترهاي ورودي بر تنش از الگوریتم آنالیز حساسیت که توسط Matlab وسیله شبکه عصبی از جعبه ابزار نرم افزار گارسون پیشنهاد شده است , استفاده می شود . نتیجه اصلی از انجام این تحقیق تعیین درصد تاثیر پارامترهاي تاثیرگذار بر تنش وارده بر سد بتنی وزنی در نقاط بحرانی سد است . شایان ذکر است که داده هاي عددي (ورودیها و خروجیهاي شبکه عصبی) از نتایج آزمایشگاهی ویلیام و دانلون در موسسه تحقیقات جمعآوري شده Ansys کالیفرنیا و نتایج تحقیقات دکتر باها-ال آیدي در موسسه تحقیقات کالیفرنیا و آنالیز انجام شده بر روي سد وزنی به وسیله نرمافزار است . از نتایج این مقاله میتوان بطور مستقیم براي طراحی سدهاي بتنی وزنی استفاده کرد .


واژههاي کليدي :

سد بتني وزني , شبکه عصبي , هيدروديناميک , نوسانات تراز آب , اندرکنش , تراکمپذيري , غيرخطي

نویسندگان :

صنم صالحی محبوب ، عباس ميرزايي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد بتني وزني , شبکه عصبي , هيدروديناميک , نوسانات تراز آب , اندرکنش , تراکمپذيري , غيرخطي ,
:: بازدید از این مطلب : 703
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 خرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهران

مدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهرانمدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهرانمدلسازی عددی محل برخورد دو تونل با نرم افزار FLAC3D   مطالعه موردی : خط 6 و 7 متروی تهران

 

کلمات کلیدی :

اندرکنش ، تونل سازی مکانیزه ، EPB ، TBM ، مدلسازی عددی ، نرم افزار FLAC3D ، تونل های متقاطع

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش , تونل سازی مکانیزه , EPB , TBM , مدلسازی عددی , نرم افزار FLAC3D , تونل های متقاطع ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 22 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثير سختی فونداسيون بر پاسخ لرزه ای سدهای دوقوسی با در نظر گرفتناندرکنش سد-مخزن- فونداسيون

در اين مقاله به آناليز ديناميکي سد دو قوسي برای بررسي تاثير سختي فونداسيون بر پاسخ لرزه ای پرداخته مي شود. برای انجام آناليز از نرم افزار استفاده شده و تاثير اندركنش سد، مخزن و فونداسيون در مدل لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه سدهای دوقوسي، مدل سازی به Ansys انجام گرفته است. به عنوان يک مطالعه موردی، Newmark صورت سه بعدی انجام گرفته و تحليل به صورت تاريخچه زماني بااستفاده از روش آناليز لرزه ای سد دو قوسي ماروپوينت مورد توجه قرار گرفته و مولفه های افقي و قائم شتاب نگاشت زمين لرزه السنترو به مدل اعمال شده است. با استفاده از مدل تهيه شده مي توان آناليز كاملي را با در نظر گرفتن حالت های كلي نظير شيبدار بودن وجه بالادست سد و كف مخزن انجام داده و رفتار غير خطي را برای مصالح سد در نظر گرفت. نتايج حاصل از آناليز نحوه تاثير سختي فونداسيون را كه ارتباط مستقيمي با مدول الاستيسيته دارد، به روشني نشان مي دهد.

کلمات کليدی:

زلزله، اندرکنش، Ansys ،سختی فونداسيون، سد دو قوسی

نویسندگان :

مرتضی علی قربانی (مربی گروه عمران، دانشكدهفنی،دانشگاهمحقق اردبيلی)

مجيد پاسبانی خياوی (استاديارگروه عمران، دانشكدهفنی،دانشگاهمحقق اردبيلی)

اسداللهابولی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه های هيدروليكی، دانشكدهفنی،دانشگاهمحقق اردبيلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , اندرکنش , Ansys , سختی فونداسيون , سد دو قوسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 دی 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5661 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه